ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АДАПТИВНОСТІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Світлана Михайлівна Клименко, Наталія Валентинівна Шевчук

Анотація


Клименко С.М., Шевчук Н.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АДАПТИВНОСТІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Мета. Розробити теоретичні та методичні аспекти визначення адаптивності підприємств з точки зору відповідності баченню майбутнього та аргументувати авторський підхід до її дослідження у атрибутивному та результатному аспектах.

Методи дослідження. В основу даного дослідження покладено загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, використання яких зумовлено поставленою метою. Для проведення дослідження було використано такі методи: бібліографічного та термінологічного аналізу – для визначення авторської інтерпретації змісту адаптивності підприємств; наукового узагальнення – при систематизації сучасних підходів до оцінювання адаптивності підприємств; системного аналізу та синтезу – при обґрунтуванні атрибутивних та результатних аспектів перспективного підходу до визначення адаптивності підприємств.

Результати дослідження. Визначено, що розуміння адаптивності як організаційної здатності підприємств до своєчасного та адекватного реагування на зміни зовнішнього середовища змістили дослідницький фокус у сучасну стратегічну проблематику. Аргументовано доцільність цілісного підходу до визначення адаптивності, не тільки як наслідку прийняття та реалізації минулих управлінських рішень (ретроспективний аспект), а і з точки зору наявності та відповідності внутрішньосистемних характеристик бізнесу баченню майбутнього (перспективний аспект). Обґрунтовано та формалізовано логіку визначення адаптивності як сукупності атрибутивних та результатних аспектів, які розкривають її зміст у категоріях сценарної теорії.

Наукова новизна результатів дослідження. Започатковано новий напрям досліджень адаптивності відповідно до стратегічного бачення майбутнього. У такому аспекті забезпечення адаптивності відбувається на основі структурування невизначеності та складності зовнішнього середовища, його передбачення, що дозволяє ідентифікувати, оцінити та перетворити можливості середовища на ресурси, ефективне використання яких забезпечує досягнення бажаних та очікуваних економічних результатів.

Практична значущість результатів дослідження. Сформовано принципово нову логіку забезпечення адаптивності сучасних бізнес-структур з урахуванням постіндустріальних викликів зовнішнього середовища.

Ключові слова: адаптивність; сценарії; бачення майбутнього; стратегія.

 

Клименко С.М., Шевчук Н.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Цель. Разработать теоретические и методические аспекты определения адаптивности предприятий с точки зрения соответствия видению будущего и аргументировать авторский подход к ее исследованию в атрибутивном и результатном контекстах.

Методы исследования. В основу данной статьи положены общенаучные и специальные методы познания, использование которых обусловлено поставленной целью. Для проведения исследования были использованы следующие методы: библиографического и терминологического анализа – для определения авторской интерпретации содержания адаптивности предприятий; научного обобщения – при систематизации современных подходов к оценке адаптивности предприятий; системного анализа и синтеза – при обосновании атрибутивных и результатных аспектов перспективного подхода к определению адаптивности предприятий.

Результаты исследования. Определено, что понимание адаптивности как организационной способности предприятий к своевременному и адекватному реагированию на изменения внешней среды сместили исследовательский фокус в научную проблематику теории стратегического менеджмента. Аргументирована целесообразность целостного подхода к определению адаптивности, не только как следствия принятия и реализации прошлых управленческих решений (ретроспективный аспект), а также с точки зрения наличия и соответствия внутрисистемных характеристик бизнеса видению будущего (перспективный аспект). Обоснована и формализована авторская логика определения адаптивности как совокупности атрибутивных и результатных аспектов, раскрывающих ее содержание в категориях сценарной теории.

Научная новизна результатов исследования. Сформировано новое направление исследований адаптивности на основе стратегического видения будущего. В таком аспекте обеспечение адаптивности происходит на основе структурирования неопределенности и сложности внешней среды, ее предсказания, что позволяет идентифицировать, оценить и превратить возможности среды на ресурсы, эффективное использование которых обеспечивает достижение желаемых и ожидаемых экономических результатов.

Практическая значимость результатов исследования. Сформировано принципиально новую логику обеспечения адаптивности современных бизнес-структур с учетом постиндустриальных вызовов внешней среды хозяйствования.

Ключевые слова: адаптивность; сценарии; видение будущего; стратегия.

 

Klymenko S.M., Shevchuk N.V. THEORETICAL ASPECTS OF ADAPTABILITY IN MODERN CONDITIONS OF BUSINESS’ ACTIVITIES

Purpose. The aim of the article is the development theoretical and methodical aspects of determining the adaptability of enterprises in terms of conformity with the future vision and to reason the author's approach to its research in the attributive and consequential aspects.

Methodology of research. The general scientific and special methods of scientific knowledge are used here due to the aim of this work. The following methods were used for the research: bibliographic and terminological analysis - to determine the author's interpretation of the content of enterprise adaptability; scientific generalization - when systematizing modern approaches to the assessment of enterprise adaptability; system analysis and synthesis - when substantiating the attributive and results aspects of the perspective approach to the definition of enterprise adaptability.

Findings. It is determined that understanding of adaptability as the organizational capacity of enterprises to timely and adequately respond to changes in the environment has shifted the research focus to modern strategic issues. The appropriateness of a holistic approach to the definition of adaptability, not only as a consequence of the adoption and implementation of past management decisions (retrospective aspect), but also from the point of view of the availability and conformity of the internal system characteristics of the business to the vision of the future (perspective aspect), has been reasoned. The logic of definition of adaptability as a set of attributive and results aspects, which reveals its content in the categories of scenario theory, is substantiated and formalized.

Originality. The scientific novelty of the research results is in launching a new direction of adaptive research in line with the strategic vision of the future. In this aspect, the provision of adaptability is based on the structuring of uncertainty and complexity of the external environment, its prediction, which allows identifying, assessing and transforming the environment into resources. Effective use of them will help to achieve the desired and expected economic outcomes.

Practical value. A fundamentally new logic for ensuring the adaptability of modern business structures, taking into account the post-industrial challenges of the environment, has been formed.

Key words: adaptability; scenarios; vision of the future; strategy.


Ключові слова


Ключові слова: адаптивність; сценарії; бачення майбутнього; стратегія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. Москва, 1974. 272 с.

Акофф Р., Магидсон Дж., Эддисон Г. Идеализированное проектирование : как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации. Днепропетровск, 2007. 320 с.

Рожков М. Н. Основные категории адаптивного управления социально-экономическими системами. Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Экономика. 2010. № 2. С. 117–119.

Ячменьова В. М., Османова З. О. Сутність понять «адаптація» та «адаптивність». Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 684. С. 346–353.

Соколова Л.В. Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємств до невизначеності бізнес-середовища: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.06.01. Донецьк, 2006. 34 с.

Кунцев С. В. Особенности синергетического подхода при моделировании сложных систем. Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання: Збірник наукових праць. 2004. Випуск 3. С. 46–50.

Олійник Т. В., Отенко І. П. Валідізація адаптивності процесів розвитку підприємства. Культура народов Причерноморья. 2011. № 215. С. 96–99.

Дорофеева В.В. Формирование системы адаптационного менеджмента предприятий обрабатывающей промышленности : автореф. дисс. на соискание учен. степени д-ра экон. наук: 08.00.05. Иркутск, 2014. 40 с.

Османова З. О. Адаптивность среди характеристик деятельности предприятия как экономической системы. Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. 2016. № 4. С. 165–169.

Рожков М. Н. Основные категории адаптивного управления социально-экономическими системами. Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Экономика. 2010. № 2. С. 117–119.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024