МАРКЕТНГОВІ ПІДХОД ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРЄМСТВ ЯЄЧНОГО ПТАХІВНЦТВА УКРАЇН

Ольга Миронівна Варченко, Олеся Юріївна Гаврик, Наталія Василівна Хомяк

Анотація


Варченко О.М., Гаврик О.Ю., Хомяк Н.В. МАРКЕТНГОВІ ПІДХОД ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРЄМСТВ ЯЄЧНОГО ПТАХІВНЦТВА УКРАЇН

Мета. Розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств яєчного птахівництва.

Методика дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень, зокрема: системний підхід – при вивченні зв’язків між явищами і процесами в системі маркетингового забезпечення ринкової діяльності підприємств; економіко-статистичні методи – при визначенні динаміки, структури та результативності розвитку сільськогосподарських підприємств; порівняльний – при оцінюванні ефективності діяльності та зіставленні рівнів розвитку підприємств; розрахунково-конструктивний – при розробці маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств

Результати дослідження. Визначено, що функціонування українських птахівничих підприємств на цільових сегментах ринку яєць та яєчної продукції вимагає врахування тієї обставини, що ринок постійно динамічно розвивається. Встановлено, що для пристосування до змін ринкових умов і продовження успішного функціонування підприємства необхідно враховувати численні фактори на всіх етапах управління маркетингом і забезпечувати гнучке пристосування підприємства до їх змін. Виявлено, що проявом адаптації підприємств до змін факторів середовища функціонування є інструменти маркетингу, серед яких важливе місце відводиться продуктовим стратегіям, забезпечення відповідності продукту вимогам ринку, маркетинговим комунікаціям, які сприяють нарощуванню обсягів реалізації.

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що поточна ринкова ситуація характеризується високим рівнем конкуренції та позиціюванням ринку як насиченого із зростаючою орієнтацією на експорт та виникнення періодичних ризиків затоварювання. Обґрунтовано, що у цих умовах при достатньо інтенсивному виробництві конкурентні переваги птахофабрик можуть формуватися й підтримуватися винятково за рахунок активізації маркетингу, який вимагає адаптації наукових підходів до оцінки та прогнозування попиту, ціноутворення, мотивації споживачів, запровадження маркетингових стратегій. Виявлено, що у дрібних регіональних і місцевих виробників яєць не спостерігається комплексних підходів до використання комплексу маркетингових інструментів.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження визначають основні напрями формування конкурентних переваг підприємствами яєчного птахівництва. Використання їх на практиці сприятиме : впровадженню нових продуктів (виробництво яєчної продукції, «біояєць», кормів для домашньої птиці, біогазу та органічного добрива на основі курячого посліду); активізації інструментів формування попиту та стимулювання збуту продукції; урахування зміни поведінки споживачів, зокрема впровадження здорового способу життя.

Ключові слова: маркетингове середовище; підприємство; ефективність; яєчне птахівництво; яєчні продукти.

 

Варченко О.М., Гаврик О.Ю., Хомяк Н.В. МАРКЕТНГОВЫЕ ПОДХОДЫ ФУНКЦОНРОВАНЯ ПРЕДПРЯТЙ ЯЧНОГО ПТЦЕВОДСТВА УКРАНЫ

Цель. Разработка практических рекомендаций по повышению эффективности маркетинговой деятельности предприятий яичного птицеводства.

Методика исследования. В работе использованы общенаучные и специальные методы экономических исследований, в частности: системный подход – при изучении связей между явлениями и процессами в системе маркетингового обеспечения рыночной деятельности предприятий; экономико-статистические методы - при определении динамики, структуры и результативности развития сельскохозяйственных предприятий; сравнительный - при оценке эффективности деятельности и сопоставлении уровней развития предприятий; расчетно-конструктивный - при разработке маркетинговых стратегий сельскохозяйственных предприятий

Результаты исследования. Определено, что функционирование украинских птицеводческих предприятий на целевых сегментах рынка яиц и яичной продукции требует учета того обстоятельства, что рынок постоянно динамично развивается. Установлено, что для приспособления к изменениям рыночных условий и продолжения успешного функционирования предприятия, необходимо учитывать многочисленные факторы на всех этапах управления маркетингом и обеспечивать гибкое приспособление предприятия к их изменений. Выявлено, что проявлением адаптации предприятий к изменениям факторов среды функционирования является инструменты маркетинга, среди которых важное место отводится продуктовым стратегиям, обеспечения соответствия продукта требованиям рынка, маркетинговым коммуникациям, которые способствуют наращиванию объемов реализации.

Научная новизна результатов исследования. Установлено, что текущая рыночная ситуация характеризуется высоким уровнем конкуренции и позиционированием рынка как насыщенного с возрастающей ориентацией на экспорт и возникновения периодических рисков затоваривание. Обосновано, что в этих условиях при достаточно интенсивном производстве конкурентные преимущества птицефабрик могут формироваться и поддерживаться исключительно за счет активизации маркетинга, который требует адаптации научных подходов к оценке и прогнозированию спроса, ценообразования, мотивации потребителей, внедрение маркетинговых стратегий. Выявлено, что в мелких региональных и местных производителей яиц не наблюдается комплексных подходов к использованию комплекса маркетинговых инструментов.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования определяют основные направления формирования конкурентных преимуществ предприятиями яичного птицеводства. спользование их на практике будет способствовать: внедрению новых продуктов (производство яичной продукции, «биояиц», кормов для домашней птицы, биогаза и органического удобрения на основе куриного помета); активизации инструментов формирования спроса и стимулирования сбыта продукции; учета изменения поведения потребителей, в частности внедрение здорового образа жизни.

Ключевые слова: маркетинговая среда; предприятие; эффективность; яичное птицеводство; яичные продукты.

 

Varchenko O.M., Havryk O.Yu., Khomiak N.V. MARKETING APPROACHES TO THE FUNCTIONING ENTERPRISES OF EGG POULTRY INDUSTRY OF UKRAINE

Purpose. The aim of the article is the development of practical recommendations for increasing the efficiency of marketing activities of egg poultry enterprises.

Methodology of research. General scientific and special methods of economic research are used in the paper, in particular: a systematic approach − when studying the connections between phenomena and processes in the system of marketing support of market activity of enterprises; economic and statistical methods − in determining the dynamics, structure and performance of agricultural enterprises; comparative − in assessing the efficiency of activities and comparing levels of enterprise development; settlement and constructive − in developing marketing strategies for agricultural enterprises.

Findings. It has been determined that the functioning of Ukrainian poultry enterprises in the target segments of the market for eggs and egg products requires taking into account the fact that the market is constantly developing dynamically. It has been established that in order to adapt to changes in market conditions and to continue the successful operation of an enterprise, it is necessary to take into account numerous factors at all stages of marketing management and to provide a flexible adaptation of the enterprise to their changes. It is revealed that the manifestation of adaptation of enterprises to changes in the factors of the functioning environment are marketing tools, among which the important place is given to product strategies, ensuring product compliance with market requirements, marketing communications, which contribute to the increase in sales.

Originality. It has been established that the current market situation is characterized by a high level of competition and market positioning as saturated with increasing export orientation and the emergence of periodic risks of overfishing. It is substantiated that under these conditions, with sufficiently intensive production, the competitive advantages of poultry farms can be formed and maintained exclusively through increased marketing, which requires the adaptation of scientific approaches to the assessment and forecasting of demand, pricing, consumer motivation, and the introduction of marketing strategies. It is revealed that small regional and local egg producers do not observe complex approaches to using a complex of marketing tools.

Practical value. The obtained results of the research determine the main directions of the formation of competitive advantages by egg poultry enterprises. Their use will be promoted in practice: introduction of new products (egg production, “bio-eggs”, poultry feed, biogas and organic fertilizers based on chicken manure); activating instruments for the formation of demand and stimulation of product sales; taking into account the changing behavior of consumers, in particular, healthy lifestyle.

Key words: marketing environment; enterprise; efficiency; egg poultry farming; egg products.


Ключові слова


Ключові слова: маркетингове середовище; підприємство; ефективність; яєчне птахівництво; яєчні продукти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Пірог С. В. Тенденції розвитку галузі птахівництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 10. С. 61-63.

Бойко Л. О., Бойко В. О., Аверчева Н. О. Розробка прогнозу та перспективи розвитку галузі птахівництва до 2020 року. Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 4/6(30). С. 34-41.

Дяченко О. В. Питання сучасного розвитку аграрних підприємств птахівничого напрямку. Вісник Сумського національного аграрного університету:серія «Економіка і менеджмент». 2017. Випуск 4(71). С. 91-93.

Беженар І. М., Васюта Т. М. Стан та перспективи розвитку птахівництва в Україні. Агросвіт. 2015. № 18. С. 41-51.

Вегнерук Н. П., Васюк К. М. Стан та перспективи підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 21. С. 83-85.

Григорьєв С. О. Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:економіка. 2016. Випуск 1(47). Т. 1. С. 131-135.

Ставська Ю. В. Передумови розвитку підприємств галузі птахівництва в умовах глобалізації агропродовольчого ринку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 10. С. 171-174.

Прозорова Н. В. Управління витратами підприємств яєчного птахівництва як фактор підвищення їх конкурентоспроможності. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. 2015. № 3. С. 57-63.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024