ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ ПОПТУ НА ПРОДУКЦІЮ СВНАРСТВА В УКРАЇНІ

Марат Ільдусович Ібатуллін, Ірина Вікторівна Артімонова, Наталія Григорівна Копитець

Анотація


Ібатуллін М.І., Артімонова І.В., Копитець Н.Г. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ ПОПТУ НА ПРОДУКЦІЮ СВНАРСТВА В УКРАЇНІ

Мета. Розробка теоретичних положень оцінки попиту на продукцію свинарства та практичних рекомендацій щодо створення системи забійних пунктів в Україні.

Методика дослідження. Розрахунки щодо еластичності споживчого попиту на ринку продукції свинарства здійснювалися за допомогою кореляційно-регресійного аналізу, анкетування – для визначення переваг при споживанні певних видів м’яса і м’ясопродуктів населенням України, розрахунковий – для визначення співвідношення між обсягами реалізації свинини та сала, монографічний – для узагальнення науковців щодо формування попиту на продукти забою свиней. 

Результати дослідження. Обґрунтовано, що свинину в переважній більшості споживають члени домогосподарств з середнім і високим рівнем доходів, сало – з низьким. Виявлено, що на дану обставину має вплив економічний чинник, зокрема рівень ринкових цін.

Визначено, що в умовах посилення кризових явищ у країні зростають обсяги споживання сала та низькоґатункової свинини, що знаходить відображення у відповідному співвідношенні цін між ними, а споживачі орієнтуються на самозабезпечення продуктами забою свиней за рахунок особистого селянського господарства та родинних зв’язків.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано, що з метою активізації діяльності щодо модернізації та будівництва забійних пунктів худоби і птиці в сільській місцевості доцільно передбачати 50 %-ву компенсацію за рахунок коштів державного бюджету. Перспективним є створення забійних пунктів на базі сільських обслуговуючих кооперативів або на засадах кооперації, для чого доцільно передбачити внесення вартості земельної ділянки його облаштування сільською громадою до статутного фонду та звільнити на 3 роки від сплати податку на землю.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані методичні підходи до визначення еластичності споживання свинини та сала від рівня доходів населення можуть бути використанні при розробці заходів внутрішньої продовольчої допомоги державними та місцевими органами самоврядування, сільськогосподарськими та переробними підприємствами – при розробці стратегії виробничо-господарської діяльності.

Ключові слова: попит; еластичність; ціна; споживання; забійний пункт.

 

батуллин М.., Артимонова . В., Копитець Н.Г. ОРГАНЗАЦОННО-ЭКОНОМЧЕСКЕ ОСНОВЫ ФОРМРОВАНЯ СПРОСА НА ПРОДУКЦЮ СВНОВОДСТВА В УКРАНЕ

Цель. Разработка теоретических положений оценки спроса на продукцию свиноводства и практических рекомендаций по созданию системы убойных пунктов в Украине.

Методика исследования. Расчеты по эластичности потребительского спроса на рынке продукции свиноводства осуществлялись с помощью корреляционно-регрессионного анализа, анкетирования – для определения преимуществ при потреблении определенных видов мяса и мясопродуктов населением Украины, расчетный – для определения соотношения между объемами реализации свинины и сала, монографический – для обобщения ученых относительно формирования спроса на продукты убоя свиней.

Результаты исследования. Обосновано, что свинину в большинстве потребляют члены домохозяйств со средним и высоким уровнем доходов, сало – с низким. Выявлено, что на данное обстоятельство влияет экономический фактор, в частности уровень рыночных цен.

Определено, что в условиях усиления кризисных явлений в стране растут объемы потребления сала и свинины низкого сорта, что находит отражение в соответствующем соотношении цен между ними, а потребители ориентируются на самообеспечение продуктами убоя свиней за счет личного крестьянского хозяйства и родственных связей.

Научная новизна результатов исследования. Обосновано, что с целью активизации деятельности по модернизации и строительству убойных пунктов скота и птицы в сельской местности целесообразно предусматривать 50% -ную компенсацию за счет средств государственного бюджета. Перспективным является создание убойных пунктов на базе сельских обслуживающих кооперативов или на основе кооперации, для чего целесообразно предусмотреть внесение стоимости земельного участка его обустройства сельской общиной в уставный фонд и освободить на 3 года от уплаты налога на землю.

Практическая значимость результатов исследования. Предложенные методические подходы к определению эластичности потребления свинины и сала от уровня доходов населения могут быть использованы при разработке мероприятий внутренней продовольственной помощи государственными и местными органами самоуправления, сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями – при разработке стратегии производственно-хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: спрос; эластичность; цена; потребление; убойный пункт.

 

Ibatullin M.I., Artimonova I.V., Kopytets N.G. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES FOR THE FORMATION OF DEMAND FOR PIG PRODUCTION IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is the development of theoretical provisions for assessing the demand for pig products and practical recommendations for the creation of a slaughtering system in Ukraine.

Methodology of research. The calculations for the elasticity of consumer demand in the pig products market are carried out using correlation-regression analysis, questionnaires – to determine the benefits of consuming certain types of meat and meat products of the population of Ukraine, estimated – to determine the relationship between sales of pork and fat, monographic – for generalization of scientists concerning the formation of demand for pig slaughter products.

Findings. It is substantiated that the majority of pork is consumed by members of households with medium and high income, and fat is low. It is revealed that economic factor influences this circumstance, in particular the level of market prices.

It has been determined that, the consumption of lard and low-grade pork is increasing in the country in the conditions of increasing crisis phenomena, which is reflected in the corresponding price ratio between them, and consumers are oriented towards self-sufficiency of pig slaughter products at the expense of the personal peasant economy and family ties.

Originality. It is substantiated that in order to revitalize the activity on modernization and construction of slaughtered livestock and poultry facilities in rural areas it is expedient to provide 50% compensation at the expense of the state budget. It is promising to create slaughter points based on rural servicing cooperatives or on the basis of cooperation, for which it would be advisable to foresee the introduction of the value of the land plot for its arrangement by the village community to the statutory fund and to be released for 3 years from the payment of the land tax.

Practical value. The proposed methodological approaches to determining the elasticity of consumption of pork and fat from the level of incomes can be used in the development of measures for domestic food assistance by state and local self-government bodies, agricultural and processing enterprises – in developing a strategy of production and economic activity.

Key words: demand; elasticity; price; consumption; slaughter point.

 


Ключові слова


Ключові слова: попит; еластичність; ціна; споживання; забійний пункт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Маркс К. Собр. соч. – 2-е изд. Т. 21. Москва: Госполитиздат. 1961. C. 178.

Бергер А. Д. Cучасні тенденції розвитку м’ясопереробної галузі України. Інтелект ХХІ. 2017. № 1. С. 41-51.

Мостенська Т. Л. Особливості формування попиту і пропозиції на ринку харчових продуктів. Економіка АПК. 2015. № 1. С. 113–120.

Корнієнко І. Якість молочної та м’ясної продукції як основа конкурентоспроможності на ринку. Мясное дело. 2010. № 1. С. 15–17.

Cherednichenko О. Economic aspects of manufacture and consumption of meat and meat products. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online]. 2017. vol. 3. no. 3. pp. 130–144. URL: http://www.arejournal.com (дата звернення: 11.03.2018).

Варченко О. М., Свиноус І. В., Микитюк Д. М. Методологічні підходи до оцінки збуту продукції сільськогосподарськими товаровиробниками. Вісн. аграр. науки. 2013. № 8. С. 66–69.

"Про безпечність та якість харчових продуктів", Закон України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 11.03.2018).

Свиноус І. В., Ібатуллін М. І. Організаційно-економічні засади розвитку пунктів забою сільськогосподарських тварин. Економіка і управління АПК. 2015. № 119 (1). С. 29–32.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024