РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АГРОПРОМСЛОВОМУ ВРОБНЦТВІ

Оксана Володимирівна Гончаренко, Ольга Олександрівна Масляєва

Анотація


Гончаренко О.В., Масляєва О.О. РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АГРОПРОМСЛОВОМУ ВРОБНЦТВІ

Мета. Теоретико-методологічне обґрунтування інноваційного фактору в реалізації відтворювального процесу в агропромисловому виробництві.

Методика дослідження. Методологічним базисом дослідження є системний підхід до вивчення проблематики інноваційного забезпечення відтворювального процесу в агропромисловому виробництві. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: монографічний і системно-аналітичний методи при обґрунтуванні сутності інноваційного процесу в агропромисловому виробництві та при аналізі і оцінці тенденцій розвитку агропромислового виробництва.

Результати дослідження. Встановлені суперечливі тенденції розвитку агропромислового виробництва, які обмежують інноваційну активність агровиробників: зниження відтворювальних спроможностей при формальному підвищенні ефективності аграрного виробництва; погіршення стану матеріально-технічної і природної бази при відносному зростанні обсягів сільського господарства; переважання примітивних способів ведення виробництва на багатьох підприємствах та поширення інтенсивних технологій виробництва на окремих з них; зниження рівня технологічного забезпечення в основних галузях та впровадження високотехнологічного виробництва тільки в окремих галузях; зниження середнього рівня розвитку у багатьох аграрних регіонах і деградація села та високі темпи розвитку в окремих регіонах; хронічна низька державна підтримка сільського господарства при офіційно проголошеному пріоритеті розвитку агропромислового виробництва.

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено, що інноваційний процес в агропромисловому виробництві є сукупністю науково-технічних, організаційних, екологічних і соціальних змін, які відбуваються в процесі розробки нововведень і доведення їх до впровадження в аграрному виробництві з метою підвищення його ефективності і отримання якісно нового конкурентоздатного продукту. З огляду на зміст та особливості протікання етапів інноваційного процесу в агропромисловому виробництві в ньому виділено 2 стадії: 1) створення і засвоєння інновацій; 2) масове поширення інновацій.

Обґрунтовано необхідність зміни концептуальних підходів до розуміння сутності інноваційного процесу та розробка ефективних механізмів інституціонального регулювання розвитку інновацій. Встановлено, що на сучасному етапі розвитку агропромислового виробництва продуктивнішим є ширший підхід, який має знайти втілення в інноваційній політиці і використанні програмно-цільового підходу.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження поглиблюють практику інституціонального регулювання інноваційного розвитку та забезпечують можливість активізації інноваційного процесу в агропромисловому виробництві.

Ключові слова: агропромислове виробництво; інновація; інноваційний розвиток; інноваційна політика; інноваційна стратегія.

 

Гончаренко О.В., Масляева О.А. РОЛЬ ННОВАЦЙ В ОБЕСПЕЧЕН ВОСПРОЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОЗВОДСТВЕ

Цель. Теоретико-методологическое обоснование инновационного фактора в реализации воспроизводственного процесса в агропромышленном производстве.

Методика исследования. Методологическим базисом исследования является системный подход к изучению проблематики инновационного обеспечения воспроизводственного процесса в агропромышленном производстве. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, а именно: монографический и системно-аналитический методы при обосновании сущности инновационного процесса в агропромышленном производстве, а также при анализе и оценке тенденций развития агропромышленного производства.

Результаты исследования. Установлены противоречивые тенденции развития агропромышленного производства, которые ограничивают инновационную активность агропроизводителей: снижение воспроизводственных способностей при формальном повышении эффективности аграрного производства; ухудшение состояния материально-технической и природной базы при относительном росте масштабов сельского хозяйства; преобладание примитивных способов ведения производства на многих предприятиях и распространение интенсивных технологий производства на отдельных из них; снижение уровня технологического обеспечения в основных отраслях и внедрение высокотехнологичного производства только в отдельных из них; снижение среднего уровня развития во многих аграрных регионах, деградация села и высокие темпы развития в отдельных регионах; хроническая низкая государственная поддержка сельского хозяйства при официально провозглашенном приоритете развития агропромышленного производства.

Научная новизна результатов исследования. Определено, что инновационный процесс в агропромышленном производстве является совокупностью научно-технических, организационных, экологических и социальных изменений, которые происходят в процессе разработки нововведений и доведения их до внедрения в аграрном производстве с целью повышения его эффективности и получения качественно нового конкурентоспособного продукта. Учитывая содержание и особенности протекания этапов инновационного процесса в агропромышленном производстве, в нем выделено 2 стадии: 1) создание и усвоения инноваций; 2) массовое распространение инноваций.

Обоснована необходимость изменения концептуальных подходов к пониманию сущности инновационного процесса и разработке эффективных механизмов институционального регулирования развития инноваций. Установлено, что на современном этапе развития агропромышленного производства продуктивным является широкий подход, который должен найти воплощение в инновационной политике и использовании программно-целевого подхода.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования углубляют практику институционального регулирования инновационного развития и обеспечивают возможность активизации инновационного процесса в агропромышленном производстве.

Ключевые слова: агропромышленное производство; инновация; инновационное развитие; инновационная политика; инновационная стратегия.

 

Honcharenko O.V., Masliaieva O.O. ROLE OF INNOVATIONS IN PROVIDING REPRODUCTIVE PROCESS IN AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION

Purpose. The aim of the article is theoretical and methodological substantiation of the innovation factor in the implementation of the reproduction process in agro-industrial production.

Methodology of research. The methodological basis of the study is a systematic approach to the study of the problems of innovative provision of the reproduction process in agro-industrial production. In the process of research, general scientific and special methods are used, in particular: monographic and system-analytical methods in substantiating the essence of the innovation process in agro-industrial production and in analyzing and evaluating trends in the development of agro-industrial production.

Findings. Conflicting tendencies of development of agro-industrial production, which limit the innovative activity of agricultural producers, are established: reduction of reproductive abilities at the formal increase of the efficiency of agrarian production; deterioration of the material and technical and natural base condition with a relative increase in the volume of agriculture; the predominance of primitive production methods at many enterprises and the spread of intensive production technologies on individual ones; reducing the level of technological support in key industries and introducing high-tech production only in certain industries; a decrease in the average level of development in many agrarian regions and the degradation of the countryside and high rates of development in certain regions; chronic low state support to agriculture in the officially proclaimed priority of development of agricultural production.

Originality. It is determined that the innovative process in agro-industrial production is a combination of scientific and technical, organizational, environmental and social changes taking place in the process of developing innovations and bringing them to implementation in agrarian production in order to increase its efficiency and obtain a qualitatively new competitive product. Given the content and peculiarities of the stages of the innovation process in agro-industrial production, it identifies 2 stages: 1) creation and assimilation of innovations; 2) the massive spread of innovation.

The necessity of changing conceptual approaches to understanding the essence of innovation process and development of effective mechanisms of institutional regulation of innovation development is substantiated. It is established that at the present stage of development of agro-industrial production more productive is a wider approach to be found in the innovation policy and the use of the program-targeted approach.

Practical value. The obtained results of the study deepen the practice of institutional regulation of innovation development and provide an opportunity to enhance the innovation process in agro-industrial production.

Key words: agro-industrial production; innovation; innovative development; innovation policy; innovative strategy.


Ключові слова


Ключові слова: агропромислове виробництво; інновація; інноваційний розвиток; інноваційна політика; інноваційна стратегія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вольчик В. В. ?нституциональная и эволюционная экономика: учебное пособие. Ростов н/Д: ?зд-во ЮФУ, 2011. 228 с.

Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. Київ: НАН України, 2015. 336 с.

Костирко І. Г., Тимофіїв С. В. Досконалість інституційної інфраструктури та її оцінка: теоретичний аспект. Економіка АПК. 2014. № 2. С. 81-86.

Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Лузан О. Ю. Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній. Економіка АПК. 2013. № 4. С. 86-92.

Мельник О. Г. Формування методологічних підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 6(120). С. 18-25.

Нестеренко А. Современное состояние и основные проблемы институционально-эволюционной теории. Вопросы экономики. 1997. № 3. С. 42–57.

Саблук П. Т., Шпикуляк О. Г., Курило Л. І. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.

Тарасевич В. Н. О синергетике инноваций. Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. 2008. № 1. С. 224-232.

Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С. 28-45.

Шубравська О. В., Прокопенко К. О. Перспективи модернізації аграрного сектору України. Економіка України. 2013. № 8 (261). С. 64-76.

Шубравська О. Структурна корекція сільськогосподарського виробництва як чинник його ефективного зростання. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 71–82.

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. Москва: ЭКСМО, 2007. 864 с.

Denzau A., North D. Shared Mental Models: Ideologies and Institutions? Kyklos. 1994. Vol. 47. № 1. P. 3-31.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024