КОНКУРЕНЦІЯ У СФЕРІ ЖТЛОВОГО БУДІВНЦТВА

Василь Ярославович Брич, Оксана Ярославівна Гугул

Анотація


Брич В.Я., Гугул О.Я. КОНКУРЕНЦІЯ У СФЕРІ ЖТЛОВОГО БУДІВНЦТВА

Мета. Розвиток теоретичних і методичних підходів до дослідження конкуренції в сфері житлового будівництва.

Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань:

1. Дослідити понятійно-категоріальний апарат дослідження конкуренції у діяльності будівельних організацій на ринку житлової нерухомості.

2. Підготувати алгоритм оцінки конкурентоспроможності будівельних організацій на ринку житла.

Методика дослідження. Основними методами дослідження є загальнонаукові методи системного, структурно-функціонального аналізу, метод експертних оцінок, прогнозування, а також методи аналізу господарської діяльності будівельного підприємства. Використано метод парних порівнянь факторів і результатів оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Як інструмент оцінки конкурентоспроможності підприємства застосовувалася багатофакторна модель інтегрального показника, вибір якої був обумовлений об’єктом дослідження, а саме сферою житлового будівництва, яка відноситься до класу соціально-економічних систем, що підпадає впливу значної кількості зовнішніх і внутрішніх чинників, які здійснюють різноманітний вплив на конкурентоспроможність будівельного підприємства.

Результати дослідження. Встановлено, що у діяльності підприємств, які діють на ринку житлового будівництва, оцінка конкурентоспроможності є важливим результатом, на підставі якого приймаються управлінські рішення і формується подальша стратегія розвитку підприємства. Уточнено поняття «конкуренція у житловому будівництві», що враховує поряд з ціновими і якісними показниками продукції, чинники ліквідності та фінансової стійкості, якість управління і організаційно-технічні фактори.

Наукова новизна результатів дослідження. Сформульовано першорядний набір показників, які мають вплив на конкурентоспроможність підприємства, а саме: управлінські показники, організаційно-технічні показники, фінансові показники, конкурентоспроможність продукції. Розроблено алгоритм і сукупність показників для визначення інтегрального показника оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку житлового будівництва, який дозволяє аналізувати діяльність підприємств як за індивідуальними показниками, так і за групами показників.

Практична значущість результатів дослідження. Практична значущість роботи полягає в тому, що її основні положення можуть бути використані:

- підприємствами, що діють в сфері житлового будівництва при оцінці і розробці управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності;

- державними органами для вивчення ринку при проведенні тендерів;

- при підготовці навчальних курсів «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Економіка організації» для студентів економічних спеціальностей закладів освіти; при проведенні семінарів-тренінгів за програмою «Конкурентоспроможність товарів, послуг» в організаціях.

Ключові слова: конкуренція; конкурентоспроможність; житлове будівництво; стратегія; методика; інтегральний показник.

 

Брич В.Я., Гугул О.Я. КОНКУРЕНЦЯ В СФЕРЕ ЖЛЩНОГО СТРОТЕЛЬСТВА

Цель. Формирование теоретических и методических подходов к исследованию конкуренции в сфере жилищного строительства.

Назначенная цель обусловила надобность решения вытекающих заданий:

1. сследовать понятийно-категориальный аппарат исследования конкуренции в деятельности строительных предприятий на рынке жилой недвижимости.

2. Подготовить алгоритм оценки конкурентоспособности строительных предприятий на рынке жилья.

Методика исследования. Существенными методами исследования являются общенаучные методы системного, структурно-функционального анализа, метод экспертных оценок, прогнозирования, а также методы анализа хозяйственной деятельности строительного предприятия. спользован метод парных сравнений факторов и результатов оценки конкурентоспособности предприятий. В качестве инструмента оценки конкурентоспособности предприятия применялась многофакторная модель интегрального показателя, выбор которой был обусловлен объектом исследования, а именно сферой жилищного строительства, которая относится к классу социально-экономических систем, подвергающихся воздействию значительного количества внешних и внутренних факторов, которые осуществляют различное влияние на конкурентоспособность строительного предприятия.

Результатыисследования. Установлено, что в деятельности предприятий, действующих на рынке жилищного строительства, оценка конкурентоспособности является важным результатом, на основании которого принимаются управленческие решения и формируется дальнейшая стратегия развития предприятия.Уточнено понятие «конкуренция в жилищном строительстве», учитывающее наряду с ценовыми и качественными показателями продукции факторы ликвидности и финансовой устойчивости, качество управления и организационно-технические факторы.

Научная новизна результатов исследования. Сформулирован ключевой набор показателей, влияющих на конкурентоспособность предприятия, а именно: управленческие показатели, организационно-технические показатели, финансовые показатели, конкурентоспособность продукции.Разработан алгоритм и совокупность показателей для определения интегрального показателя оценки конкурентоспособности предприятий на рынке жилищного строительства, который позволяет анализировать деятельность предприятий как по индивидуальным показателям, так и по группам показателей.

Практическая значимость результатов исследования. Практическая значимость работы заключается в том, что ее основные положения могут быть использованы:

- предприятиями, действующими в сфере жилищного строительства при оценке и разработке управленческих решений по повышению конкурентоспособности;

- государственными органами для изучения рынка при проведении тендеров ;;

- при подготовке учебных курсов «Маркетинг», «Маркетинговые исследования», «Экономика организации» для студентов экономических специальностей высших учебных заведений; при проведении семинаров-тренингов по программе «Конкурентоспособность товаров, услуг» в организациях.

Ключевые слова:конкуренция; конкурентоспособность; жилищное строительство; стратегия; методика; интегральный показатель.

 

Brych V.Ya., Huhul O.Ya. COMPETITION IN THE SPHERE OF HOUSING CONSTRUCTION

Purpose. The aim of the article is the development of theoretical and methodological approaches to competition research in the sphere of housing construction.

The goal has determined the need to address the following tasks:

1. To investigate the conceptual and categorical apparatus of competition research in the activity of construction organizations in the residential real estate market.

2. Prepare an algorithm for assessing the competitiveness of construction organizations in the housing market.

Methodology of research. The main methods of research are general scientific methods of system, structural and functional analysis, the method of expert assessments, forecasting, as well as methods for analyzing the economic activity of a construction enterprise. The method of paired comparison of factors and the results of enterprise competitiveness assessment is used. As an instrument for assessing the competitiveness of the enterprise, the multi-factorial model of the integral indicator was used, the choice of which was due to the object of the study, namely the sphere of housing construction, which belongs to the class of social and economic systems, which is influenced by a significant number of external and internal factors that have a varied influence on the competitiveness of a construction enterprise.

Findings. It is established that an assessment of competitiveness is an important result in the activity of enterprises operating in the housing market on the basis of which management decisions are made and the further strategy of enterprise development is formed. The concept of “competition in housing construction” has been clarified, which takes into account along with the price and quality indicators of products, factors of liquidity and financial stability, quality of management and organizational and technical factors.

Originality. The primary set of indicators that have an impact on the competitiveness of the enterprise is formulated, namely: management indicators, organizational and technical indicators, financial indicators and product competitiveness. An algorithm and a set of indicators for the determination of the integral indicator of the assessment of the competitiveness of enterprises in the housing market is developed, which allows us to analyze the activities of enterprises as per individual indicators and in groups of indicators.

Practical value. The practical significance of the work lies in the fact that its main provisions can be used:

- enterprises operating in the sphere of housing construction in the evaluation and development of managerial decisions on improving competitiveness;

- state bodies for the study of the market in the conduct of tenders;

- when preparing training courses “Marketing”, “Marketing Research”, “Organization Economics” for students of economic specialties of educational institutions; during seminars-trainings under the program “Competitiveness of goods and services” in organizations.

Key words: competition; competitiveness; housing construction; strategy; methodology; integral indicator

 

1.   Арасланова Д. Ф. Особенности конкурентной борьбы на рынке жилищного строительства. Вестник Челябинского государственного университета. 2007. N 19. С. 5-11.

 

2.   Головань Л. О.Метод розрахунку інтегральної конкурентоспроможності підприємства. Інтелект XXI. 2014. № 2. С. 41-47.

 

3.   Ірхіна С. В. Оцінка конкурентних переваг житлового будівництва в контексті побудови доступного житла в Україні. Економіка та держава. 2013. № 12. С. 126-128.

 

4.   Ніколаєць К. М. Конкуренція у сфері житлового будівництва в Україні на початку ХХІ ст. Гуманітарний вісник. Сер. : Історичні науки. 2016. Число 25, Вип. 9. С. 37-47.

 

5.   Павлов К. В. Формування конкурентних відносин на регіональних ринках житлової нерухомості. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 3. С. 493-500.

 

6.   Сапіга П. А. Механізм управління конкурентоспроможністю забудовника на ринку житлового будівництва. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 32. С. 173-178.

 

7.   Смачило В.В., Головко-Марченко І.С. Фактори конкурентоспроможності будівельних підприємств. «Молодий вчений». URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4.4/23.pdf(дата звернення 22.04.2018).

 

8.   Щербініна С.А.,Криворученко А.В., Кісельов І.Р. Конкурентоспроможність будівельних підприємств як напрям підвищення економічної ефективності житлового будівництва.Вісник НУВГП. Серія «Економіка». 2014. Випуск 1(65).С. 419-425.

 

9.   Бєлєнкова О.Ю. Тенденції розвитку будівельної галузі як чинники формування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств. Будівельне виробництво. 2014. №57.С. 24-30.


Ключові слова


Ключові слова: конкуренція; конкурентоспроможність; житлове будівництво; стратегія; методика; інтегральний показник.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арасланова Д. Ф. Особенности конкурентной борьбы на рынке жилищного строительства. Вестник Челябинского государственного университета. 2007. N 19. С. 5-11.

Головань Л. О. Метод розрахунку інтегральної конкурентоспроможності підприємства. Інтелект XXI. 2014. № 2. С. 41-47.

Ірхіна С. В. Оцінка конкурентних переваг житлового будівництва в контексті побудови доступного житла в Україні. Економіка та держава. 2013. № 12. С. 126-128.

Ніколаєць К. М. Конкуренція у сфері житлового будівництва в Україні на початку ХХІ ст. Гуманітарний вісник. Сер. : Історичні науки. 2016. Число 25, Вип. 9. С. 37-47.

Павлов К. В. Формування конкурентних відносин на регіональних ринках житлової нерухомості. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 3. С. 493-500.

Сапіга П. А. Механізм управління конкурентоспроможністю забудовника на ринку житлового будівництва. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 32. С. 173-178.

Смачило В. В., Головко-Марченко І. С. Фактори конкурентоспроможності будівельних підприємств. «Молодий вчений». URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4.4/23.pdf (дата звернення 22.04.2018).

Щербініна С. А., Криворученко А. В., Кісельов І. Р. Конкурентоспроможність будівельних підприємств як напрям підвищення економічної ефективності житлового будівництва. Вісник НУВГП. Серія «Економіка». 2014. Випуск 1(65). С. 419-425.

Бєлєнкова О. Ю. Тенденції розвитку будівельної галузі як чинники формування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств. Будівельне виробництво. 2014. № 57. С. 24-30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024