MARKETING COMMUNICATIONS OF TOURIST ENTERPRISES: SYSTEM AND MANAGEMENT ASPECTS

Viktoriya Anatoliivna Danylenko-Kulchytska, Maryna Borysivna Nahara

Анотація


Даниленко-Кульчицька В.А., Нагара М.Б. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СИСТЕМА ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ

Мета. Детермінація системи маркетингових комунікацій на підприємствах туристичної сфери, визначення її взаємодоповнюючих складових та, зокрема, дослідження особливостей та ефективності рекламування туристичних послуг.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: системний аналіз – для розкриття сутності базових категорій; методи аналізу та синтезу – при обґрунтуванні процесу створення та ведення сторінки туристичної фірми в соціальній мережі; методи спостереження та логічного узагальнення – при розгляді особливостей використання соціальних мереж для рекламування туристичних послуг.

Результати дослідження. Виявлено, що система маркетингових комунікацій туристичного підприємства є динамічною сукупністю взаємопов’язаних процесів, що ґрунтуються на інтегрально-цільовому підході до діяльності туристичного підприємства з метою встановлення пріоритетів розвитку, враховуючи ресурсний, людський та маркетинговий потенціал підприємства.

Встановлено, що в останні роки серед визначальних вимог довгострокового успіху туристичного підприємства є необхідність маркетингової орієнтації. Саме тому пошук комунікаційної ідеї, визначення місії, цінностей і візії стали визначальними умовами успішного функціонування підприємств туристичної сфери. Численнi мoделi маркетингових комунікацій oписaнi в лiтеpaтуpi, a їх пpaктичним викopистaнням зaзвичaй зaймaються iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнi пiдpoздiли, відділи якoстi, мapкетингу тoщo. Визначено, що найбільш aктуaльним зaлишaється зaвдaння розробки та імплементації новітніх інструментів маркетингових комунікацій та їх iнтегpaцiї в упpaвлiнськi пpoцеси туристичних пiдпpиємств.

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що система маркетингових комунікацій туристичного підприємства є динамічною сукупністю взаємопов’язаних процесів, що ґрунтуються на інтегрально-цільовому підході до діяльності туристичного підприємства з метою встановлення пріоритетів розвитку, враховуючи ресурсний, людський та маркетинговий потенціал підприємства.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть постійному зростанню кількості клієнтів і відповідно успішному функціонуванню туристичної організації на ринку.

Ключові слова: туризм; туристичні послуги; маркетингові комунікації; канали комунікацій; система маркетингу; соціальна мережа; рекламування; туристична компанія.

 

Даниленко-Кульчицкая В.А., Нагара М.Б. МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: СИСТЕМА И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Цель. Детерминация системы маркетинговых коммуникаций на предприятиях туристической сферы, определение ее взаимодополняющих составляющих и, в частности, исследования особенностей и эффективности рекламы туристических услуг.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, в частности: системный анализ – для раскрытия сущности базовых категорий методы анализа и синтеза - при обосновании процесса создания и ведения страницы туристической фирмы в социальной сети; методы наблюдения и логического обобщения - при рассмотрении особенностей использования социальных сетей для рекламы туристических услуг.

Результаты исследования. Установлено, что система маркетинговых коммуникаций туристского предприятия является динамичной совокупностью взаимосвязанных процессов, основанных на интегрально-целевом подходе к деятельности туристического предприятия с целью установления приоритетов развития, учитывая ресурсный, человеческий и маркетинговый потенциал предприятия.

Установлено, что в последние годы среди определяющих требований долгосрочного успеха туристического предприятия является необходимость маркетинговой ориентации. Именно поэтому поиск коммуникационной идеи, определение миссии, ценностей и видения стали определяющими условиями успешного функционирования предприятий туристической сферы. Многочисленные мoдели маркетинговых коммуникаций oписaны в литеpaтуpе, a их пpaктическим использованием обычно зaнимaются инфopмaционнo-aнaлитические отделы, отделы качества, мapкетинга и т.д. Определено, что наиболее aктуaльним остается задача разработки и имплементации новейших инструментов маркетинговых коммуникаций и их интеграции в управленческие процессы туристических предприятий.

Научная новизна результатов исследования. Установлено, что система маркетинговых коммуникаций туристического предприятия является динамической совокупностью взаимосвязанных процессов, основанных на интегрально-целевом подходе к деятельности туристического предприятия с целью установления приоритетов развития, учитывая ресурсный, человеческий и маркетинговый потенциал предприятия.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут способствовать постоянному росту количества клиентов и соответственно успешному функционированию туристической организации на рынке.

Ключевые слова: туризм; туристические услуги; маркетинговые коммуникации; каналы коммуникаций; система маркетинга; социальная сеть; реклама; туристическая компания.

 

Danylenko-Kulchytska V.A., Nahara M.B. MARKETING COMMUNICATIONS OF TOURIST ENTERPRISES: SYSTEM AND MANAGEMENT ASPECTS

Purpose. The aim of the article is to determine the marketing communications system at tourist enterprises, to define its complementary components and, in particular, to study the features and effectiveness of tourism services advertising

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the process of research. Systems analysis is used for disclosure of basic categories. Methods of analysis and synthesis were used in substantiating the process of creating and maintaining a travel company page in a social network. Methods of observation and logical generalization were used in considering the features of social networks for tourist services promotion.

Findings. It is established that the system of marketing communications of the tourist enterprise is a dynamic set of interrelated processes based on the integrated purpose approach to the activity of the tourist enterprise in order to establish the development priorities, taking into account the resource, human and marketing potential of the enterprise.

It is established that in recent years, among the defining requirements of the long-term success of a tourist enterprise is the need for marketing orientation. That is why finding a communication idea, defining mission, values and vision have become the defining conditions for the successful operation of tourist industry enterprises. Numerous types of marketing communications are written in the literature, and their actual use is made up of informal and informal subdivisions, departments of the company, and marketing malls. It is determined that the most actual remains the task of developing and implementing the latest tools of marketing communication and their integration into the management processes of tourist enterprises.

Originality. It is determined that system of marketing communications of tourism enterprise is a dynamic set of interrelated processes based on integral approach to tourism enterprise activity. Its aim is to establish priorities of development, taking into account resources, human and marketing potential of the company.

Practical value. The results of the research will contribute to the continuous growth of the number of clients and, accordingly, the successful functioning of the tourism organization in the market.

Key words: tourism; tourism services; marketing communications; communication channels; marketing system; social network; advertising; travel company.


Ключові слова


Key words: tourism; tourism services; marketing communications; communication channels; marketing system; social network; advertising; travel company.

Повний текст:

PDF

Посилання


Даниленко-Кульчицька В. А. Використання соціальної мережі Instagram з метою рекламування туристичних послуг. Інноваційна економіка. 2017. № 9-10. С. 143-147.

Дурович А.П. Реклама в туризме: учебное пособие. Минск: Новое знание, 2008. 254 с.

Дмитренко О. Кількість українських користувачів на Facebook, тис. URL: http://watcher.com.ua/wp-content/uploads/fb-5.png?eac506 (дата звернення: 10.04.2018).

Закон України «Про рекламу». Урядовий кур’єр. 1996. № 137. С. 6–7.

Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: навч. посібник. 2-ге вид., доп. Київ: КНЕУ, 2003. 440 с.

Морозова Н.С., Морозов М.А. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме: учебник. Москва: Академия, 2008. 288 с.

Репост. Майданчик для пошуку, обговорення та вибору варіантів перекладу чужизмів. URL: http://slovotvir.org.ua/words/repost (дата звернення: 10.04.2018).

Соціальна мережа / СЕО – словник. URL: http://igroup.com.ua/seo-articles/sotsialna-merezha (дата звернення: 10.04.2018).

Уэбстер Ф. Маркетинг в глобальном мире. Москва: Издательский дом Гребенникова, 2015. 376 с.

Що таке #хештег і як його використовувати? / Сайт «Підвищення ІК компетентності студентів та викладачів Київського університету імені Бориса Грінченка». URL: http://cikt.kubg.edu.ua/ (дата звернення: 10.04.2018).

Defining Strategic Communication / Hallahan, K., D. Holtzhausen, B. van Ruler, D. Vercic, K. Sriramesh // International Journal of Strategic Communication. 2016. № 1. Р. 23–35.

Steyn B. From Strategy to Corporate Communication Strategy: A Conceptualization. Journal of Communication Management. 2015. № 8. Р. 168–183.

Нагара М. Б. Особливості стратегування на підприємствах туристичної сфери: системний аспект. Інноваційна економіка. 2014. № 6. С. 93-98.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024