ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ігор Анатолійович Кравчук, Олександра Іванович Ракович

Анотація


Кравчук І.А., Ракович О.І. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

Мета. Метою статті є обґрунтування структури економічного середовища формування доданої вартості агропродовольчої продукції та перспектив його розвитку в Україні.

Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи зокрема: методи теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних основ економічного середовища формування доданої вартості агропродовольчої продукції, концепцій і підходів до його структури; аналізу і синтезу – для виявлення сучасних тенденцій розвитку економічного середовища доданої вартості агропродовольчої продукції та його структуроформуючих чинників; системний підхід – для обґрунтування структури економічного середовища формування доданої вартості агропродовольчої продукції із виділенням ключових підсистем.

Результати дослідження. Виявлено основні тенденції розвитку економічного середовища формування доданої вартості агропродовольчої продукції в Україні. Негативні тенденції: проблеми фінансового та інституціонального забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, нерозвиненість інфраструктури агробізнесу, низький рівень впровадження інновацій у формування ланцюгів постачання, відсутність кваліфікованих спеціалістів та знань з організації агробізнесових систем. Позитивні тенденції: виробництво продукції з високою часткою доданої вартості зумовлює збільшення експорту готової до використання продукції, потенціал формування високої доданої вартості продукції в аграрному секторі має перспективу до зростання. З використанням системного підходу обґрунтовано структуру економічного середовища формування доданої вартості агропродовольчої продукції.

Наукова новизна результатів дослідження. Представлена схема системи формування економічного середовища доданої вартості агропродовольчої продукції дозволяє структурувати складові його розвитку за фазами створення доданої вартості у ланцюгу «виробництво сільськогосподарської продукції, переробка, реалізація кінцевому споживачеві».

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження спрямовані на вирішення проблем формування економічного середовища доданої вартості агропродовольчої продукції за допомогою ефективної координації на локальному та регіональному рівнях управління.

Ключові слова: економічне середовище; агропродовольча продукція; додана вартість; складові  економічного середовища формування доданої вартості агропродовольчої продукції; структура економічного середовища.

 

Кравчук И.А., Ракович А.И. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦІЇ

Цель. Целью статьи является обоснование структуры экономической среды формирования добавленной стоимости агропродовольственной продукции и перспектив ее развития в Украине.

Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы: методы теоретического обобщения ‒ для исследования теоретических основ экономической среды формирования добавленной стоимости агропродовольственной продукции, концепций и подходов к ее структуре; анализа и синтеза ‒ для выявления современных тенденций развития экономической среды добавленной стоимости агропродовольственной продукции и ее структуроформирующих факторов; системный подход – для обоснования структуры экономической среды формирования добавленной стоимости агропродовольственной продукции с выделением ключевых подсистем.

Результаты исследования. Выявлены основные тенденции развития экономической среды формирования добавленной стоимости агропродовольственной продукции в Украине. Негативные тенденции: проблемы финансового и институционального обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей, неразвитость инфраструктуры агробизнеса, низкий уровень внедрения инноваций в формирование цепей поставок, отсутствие квалифицированных специалистов и знаний по организации агробизнесовых систем. Положительные тенденции: производство продукции с высокой долей добавленной стоимости приводит к увеличению экспорта готовой к использованию продукции, потенциал формирования высокой добавленной стоимости продукции в аграрном секторе имеет перспективу к росту. С использованием системного подхода обосновано структуру экономической среды формирования добавленной стоимости агропродовольственной продукции.

Научная новизна результатов исследования. Представлена схема системы формирования экономической среды добавленной стоимости агропродовольственной продукции позволяет структурировать составляющие ее развития по фазам создания добавленной стоимости в цепи «производство сельскохозяйственной продукции, переработка, реализация конечному потребителю».

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования направлены на решение проблем формирования экономической среды добавленной стоимости агропродовольственной продукции с помощью эффективной координации на локальном и региональном уровнях управления

Ключевые слова: экономическая среда; агропродовольственная продукция; добавленная стоимость; составляющие экономической среды формирование добавленной стоимости агропродовольственной продукции; структура экономической среды.

 

Kravchuk I.A., Rakovych O.I. TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC ENVIRONMENT FORMING THE VALUE ADDED OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Purpose. The purpose of the article is to substantiate the structure of the economic environment of the added value of agricultural products and the prospects for its development in Ukraine.

Methodology of research. In the process of research, general scientific methods were used in particular: the methods of theoretical generalization - to study the theoretical foundations of the economic environment of the formation of added value of agricultural products, concepts and approaches to its structure; analysis and synthesis - to identify current trends in the economic environment of the value added of agro-food products and its structure forming factors; systematic approach - to justify the structure of the economic environment of the formation of added value of agricultural products with the allocation of key subsystems.

Findings. The main tendencies of development of economic environment of formation of added value of agro-food products in Ukraine are revealed. Negative trends: problems of financial and institutional provision of agricultural producers, underdeveloped agribusiness infrastructure, low level of implementation of innovations in the formation of supply chains, lack of qualified specialists and knowledge on the organization of agribusiness systems. Positive trends: production of products with a high share of value added leads to an increase in the export of ready-to-use products, the potential for high value-added production in the agrarian sector has a prospect of growth. Using the systematic approach, the structure of the economic environment for the formation of the added value of agro-food products has been substantiated.

Originality. The presented scheme of the system of formation of the economic environment of the added value of agro-food products allows to structure the components of its development by the phases of value added in the chain "agricultural production, processing, sale to the end user".

Practical value. The results of the study are aimed at solving the problems of forming the economic environment of the added value of agricultural products through effective coordination at the local and regional levels of management.

Key words: economic environment; agro-industrial products; added value; components of the economic environment of the formation of added value of agricultural products.

 


Ключові слова


Ключові слова: економічне середовище; агропродовольча продукція; додана вартість; складові економічного середовища формування доданої вартості агропродовольчої продукції; структура економічного середовища.

Повний текст:

PDF

Посилання


Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. с англ. изд. Москва, ИНФРА-М, 2003. 972 с.

Доватур А. И. Аристотель. Сочинения: в 4 т. / Пер. с древне греч. общ. ред. А. И. Доватура. “Политика” Аристотеля. Москва: Мысль, 1983. Т. 4. 830 с.

Маркс К. Капитал: Сочинения в 4 т. Теория прибавочной стоимости Т. 4. Москва: Политиздат, 1978. 476 с.

Блауг М., Тюрго А.Р.Ж. 100 великих экономистов до Кейнса. Санкт-Петербург: Экономикус, 2008. 352 с.

Гранберг А. Г. Идеи Августа Лёша в России. Пространственная экономика. 2006. № 2. С. 5-22.

Васецкий Г. С. Ломоносов М.В. Об экономическом лексиконе. Избранные философские произведения / под общей ред. Г. С. Васецкого. Москва, 1950. 256 с.

Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія / за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. Київ: КНЕУ, 2011 р. 420 с.

Перу Ф. Экономическое пространство: теория и предположения. Пространственная экономика. 2007. № 2. С. 77–93.

Constanza R. Natural Capital and Sustainable Development. Conservation Biology. 1992. Vol. 6. P. 37-56.

Georgescu-Roegen N. The Entropy Law and the Economic Process. Harvard University Press. Cambridge : Massachusetts, 1971. 457 р.

Job Creation through Value-Added Agriculture: An American Success Story. Release: USDA Study Shows Value-Added Agriculture Creates Jobs, May 8, 2018 URL: http://sustainableagriculture.net/blog/ release-job-creation-through-value-added-agriculture-an-american-success-story (дата звернення: 10.05.2018).

Методи і моделі просторового розвитку територіально-виробничих систем: монографія / за наук. ред. Є. І. Бойко. Львів, НАН України, Інститут регіональних досліджень, 2007. 212 с.

Василенко В. Н. Архитектура регионального экономического пространства, Донецк: Юго – Восток ЛТД, 2006. 311 с.

Goldberg R. A. Agribusiness Coordination: A Systems Approach to the Wheat, Soybean, and Florida Orange Economies. Division of Research. Boston : Harvard University, 1968. 560 p.

Коваленко О. В. Соціальні та комерційні вектори формування конфігурації доданої вартості у продовольчому комплексі. Продовольчі ресурси. Серія : Економічні науки. 2014. № 3. С. 74-80.

Лабурцева, О. І. Інструментарій продовольчого рітейл-брендингу в Україні: маркетингова політика збуту та комунікацій. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 11-14.

Смоленюк Р. П. Управління розвитком агропромислового виробництва на основі методології структурної інтеграції. Економічний аналіз: зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету. Тернопіль, 2017. Том 2. № 2. С. 50-56.

Резнікова Н. В., Іващенко О. А. Перспективи участі України в глобальних ланцюгах створення вартості як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16. С. 22-26.

Теоретичні і методологічні основи дослідження економічних відносин в Україні в умовах інтеграції в глобальний процес розвитку: монографія / за заг. ред.М. І. Звєрякова. Одеса: Атлант, 2016. 389 с.

Ільїна М. В., Шпильова Ю. Б. Теоретичні основи формування імператив економічного розвитку суспільства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 221-226.

Мельник М. І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій: монографія. Львів: ІРД НАН України, 2012. 568 с.

Саблук П. Т. Агроекономічні трансформації в Україні: напрями та перспективи розвитку : монографія. Київ: ННЦ “ІАЕ”, 2016. 372 с.

Черкас Н. І. Особливості створення доданої вартості в умовах глобальної мережевізації виробництва. Економіка розвитку. 2018. № 1 (85). С. 38-52.

Агробізнес в Україні: як усе працює і скільки грошей приносить. URL: https://ckp.in.ua/ business/15369 (дата звернення 04.05.2018).

Сільське господарство України за 2016 рік. Статистичний збірник / Відп. за випуск О. М. Прокопенко. Київ, 2017. 246 с.

Український аграрний експорт до країн ЄС зріс більш ніж на 37% в 2017 році. URL: http://minagro.gov.ua/node/25274 (дата звернення 27.05.2018).

Перспективи АПК. Агроперспектива. URL: http://www.agroperspectiva.com/actual_topic/ kubiv_01_2018//. (дата звернення 07.04.2018).

Глобальне дослідження агробізнесу. URL: https://home.kpmg.com/ ua/uk/home/insights/2018/05/global-agribusiness-survey-2017.html (дата звернення 22.05.2018).

У 2017 кількість фермерських господарств в Україні зросла на понад півтисячі. URL: http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/v-ukraine-uvelichilos-chislo-fermerskikh-khozyaistv-i-ko (дата звернення 28.05.2018).

Про схвалення Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки. Розпорядження КМУ від 13 вересня 2017 р. № 664-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250300315 (дата звернення 04.04.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024