ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УКРАЇНІ

Юрій Володимирович Дзядикевич, Ірина Василівна Любезна

Анотація


Дзядикевич Ю.В., Любезна І.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УКРАЇНІ

Мета. Аналіз чинників, які впливають на землеустрій в АПК.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. Використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: абстрактно-логічний, дедуктивний і узагальнення. Абстрактно-логічний метод застосовано при окресленні основних чинників, які впливають на розвиток землеустрою в Україні. За допомогою дедуктивного методу проаналізовано напрями, які сприяють підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва та відновленню довкілля. На основі узагальнення наукових джерел, присвячених проблемі використання земельних ресурсів, визначено чинники, які впливають на процес впровадження у землеробство інноваційних ресурсозберігаючих технологій, які зупиняють деградацію земель, відтворюють родючість ґрунту, забезпечують охорону земель і покращують екологічний стан довкілля.

Результати дослідження. Встановлено, що землекористування передбачає збалансування економічних, екологічних і соціальних чинників із урахуванням властивостей земельних ресурсів. Сталий розвиток землеустрою забезпечує збереження довкілля, відновлення біосфери, зменшення навантаження на природу та гармонійний розвиток людини і природи. Показано, що землекористування в Україні здійснюється з порушенням структури посівів, внаслідок чого спостерігається виснаження ґрунтів, розвиваються ерозійні процеси, погіршується якісний стан сільськогосподарських угідь. Для уникнення негативних явищ аграрії використовують інноваційні ресурсозберігаючі технології обробітку ґрунту, які сприяють підвищенню ефективності виробництва та відновленню довкілля. Ефективним є також застосування інноваційної ресурсозберігаючої технології, яка охоплює: точне землеробство, органічне землеробство, нульову та мінімальну технології. Технологія точного землеробства забезпечує одержання із земельної ділянки найбільшої кількості дешевої та якісної продукції, не порушуючи при цьому норм екологічної безпеки.

Мінімальне втручання людини в природні структури ґрунту сприяє біологічним процесам у верхніх шарах ґрунтового покриву, захищає його від деградаційних процесів і підвищує родючість ґрунту. Мінімальний обробіток ґрунту проводять на глибину 3–7 см (глибина загортання насіння), створюючи комфортні умови для росту та розвитку рослин. Обґрунтовано, що для успішного землекористування необхідно економічно заохотити власників землі та землекористувачів до самостійного проведення заходів, які передбачають раціональне використання й охорону земель. Застосування економічних інструментів регулювання земельних відносин сприятиме фінансовій відповідальності землекористувачів, самодостатності регіонів і наблизить вітчизняних аграріїв до збалансованого та високопродуктивного сільськогосподарського виробництва.

Наукова новизна результатів дослідження. Теоретичні та практичні аспекти землеустрою сприяють організації високопродуктивного сільськогосподарського виробництва.

Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дослідження дозволили окреслити теоретичні та практичні аспекти землекористування, які можуть бути використані при виробництві екологічно чистої продукції.

Ключові слова: землеустрій; виробництво; аспекти; землекористування; економія; реалізація; діяльність; природні ресурси; ресурсозберігаючі технології.


Дзядикевич Ю.В., Любезная И.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В УКРАИНЕ

Цель. Анализ факторов, влияющих на землеустройство в АПК.

Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод научного познания. Использованы общенаучные и специальные методы исследования, а именно: абстрактно-логический, дедуктивный и обобщения. Абстрактно-логический метод применен при обрисовке основных факторов, влияющих на развитие землеустройства в Украине. С помощью дедуктивного метода проанализированы направления, которые способствуют повышению эффективности сельскохозяйственного производства и восстановлению окружающей среды. На основе обобщения научных источников, посвященных проблеме использования земельных ресурсов, определены факторы, влияющие на процесс внедрения в земледелие инновационных ресурсосберегающих технологий, которые останавливают деградацию земель, воспроизводят плодородие почвы, обеспечивают охрану земель и улучшают экологическое состояние окружающей среды.

Результаты исследования. Установлено, что землепользование предусматривает сбалансирование экономических, экологических и социальных факторов с учетом свойств земельных ресурсов. Устойчивое развитие землеустройства обеспечивает сохранение окружающей среды, восстановление биосферы, уменьшение нагрузки на природу и гармоничное развитие человека и природы. Показано, что землепользование в Украине осуществляется с нарушением структуры посевов, вследствие чего наблюдается истощение почв, развиваются эрозионные процессы, ухудшается качественное состояние сельскохозяйственных угодий. Во избежание негативных явлений аграрии используют инновационные ресурсосберегающие технологии обработки почвы, которые способствуют повышению эффективности производства и восстановлению окружающей среды. Эффективным является также применение инновационной ресурсосберегающей технологии, которая охватывает: точное земледелие, органическое земледелие, нулевую и минимальную технологии. Технология точного земледелия обеспечивает получение из земельного участка наибольшего количества дешевой и качественной продукции, не нарушая при этом норм экологической безопасности.

Минимальное вмешательство человека в природные структуры почвы способствует биологическим процессам в верхних слоях почвенного покрова, защищает его от деградационных процессов и повышает плодородие почвы. Минимальная обработка почвы проводят на глубину 3-7 см (глубина заделки семян), создавая комфортные условия для роста и развития растений. Обосновано, что для успешного землепользования необходимо экономически стимулировать владельцев земли и землепользователей к самостоятельному проведению мероприятий, предусматривающих рациональное использование и охрану земель. Применение экономических инструментов регулирования земельных отношений будет способствовать финансовой ответственности землепользователей, самодостаточности регионов и приблизит отечественных аграриев к сбалансированному и высокопродуктивному сельскохозяйственному производству.

Научная новизна результатов исследования. Теоретические и практические аспекты землеустройства способствуют организации высокопродуктивного сельскохозяйственного производства.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования позволили определить теоретические и практические аспекты землепользования, которые могут быть использованы при производстве экологически чистой продукции.

Ключевые слова: землеустройство; производство; аспекты; землепользования; экономия; реализация; деятельность; природные ресурсы; ресурсосберегающие технологии.

 

Dziadykevych Yu.V., Liubesna I.V. SOME ASPECTS OF LAND MANAGEMENT IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is the analysis of factors influencing land management in agro-industrial complex.

Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific knowledge. The general scientific and special methods of research are used, namely: abstract and logical, deductive and generalization. The abstract and logical method is used to outline the main factors that influence the development of land management in Ukraine. The directions that promote increase of efficiency of agricultural production and restoration of the environment are analyzed with the help of deductive method, Based on the synthesis of scientific sources devoted to the problem of land use, the factors that influence the process of introduction into agriculture of innovative resource-saving technologies that stop land degradation, reproduce soil fertility, provide land protection and improve the environmental condition of the environment are identified.

Findings. It has been established that land use involves balancing economic, environmental and social factors taking into account the properties of land resources. Sustainable development of land management ensures environmental protection, restoration of the biosphere, reducing the load on nature and harmonious development of man and nature. It is shown that land use in Ukraine is carried out in violation of the structure of crops, resulting in depletion of soils, erosion processes, and deterioration of the qualitative state of agricultural lands. In order to avoid negative phenomena, agrarians use innovative resource-saving soil cultivation technologies that contribute to increasing the efficiency of production and the restoration of the environment.

The use of innovative resource-saving technology, which includes: precision agriculture, organic farming, zero and minimum technology, is also effective. The technology of precision agriculture provides obtaining from the land lot of the most quantity of cheap and high-quality products without violating the norms of ecological safety.

Minimal human intervention in natural soil structures promotes biological processes in the upper layers of the soil, protects it from degradation processes and increases soil fertility. The minimum soil cultivation is carried out at a depth of 3-7 cm (depth of seeding), creating a comfortable environment for the growth and development of plants. It is substantiated that for successful land use it is necessary to economically encourage land owners and land users to independently carry out activities that involve rational use and protection of land. The use of economic instruments for land relations regulation will promote financial responsibility of land users, self-sufficiency of regions and bring domestic farmers closer to balanced and high-productivity agricultural production.

Originality. The theoretical and practical aspects of land management contribute to the organization of highly productive agricultural production.

Practical value. The obtained results of the study allowed to outline the theoretical and practical aspects of land use that can be used in the production of environmentally friendly products.

Key words: land management; production; aspects; land use; economy; realization; activity; natural resources; resource saving technologies.

 


Ключові слова


Ключові слова: землеустрій; виробництво; аспекти; землекористування; економія; реалізація; діяльність; природні ресурси; ресурсозберігаючі технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і головний ред. В. Т. Бусел. Ірпінь: Перун, 2001. 1440 с.

Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: практичний посібник /за ред. П. Т. Саблука. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2000. 17 с.

Пасхавер Б. Й. Ринок землі: світовий досвід та національна стратегія. Економіка АПК. 2009. № 3. С. 47–53.

Шарий Г. І. Закордонний досвід управління та реформування земельних відносин. Інноваційна економіка. 2013. № 6 [44]. С. 165–166.

Данкевич А. Є. Особливості формування земельних відносин в агрохолдингах. Інноваційна економіка. 2013. № 7 [45]. С. 60–63.

Скороход Є. В. Еколого-економічні аспекти сільськогосподарського землекористування на засадах сталого розвитку. АгроІнКом. 2012. № 12. С. 85–88.

Бугайчук О. В. Сільськогосподарське землеволодіння в Україні. АгроІнКом. 2012. № 12. С. 32–34.

Економіка довкілля і природних ресурсів: монографія / Ю. В. Дзядикевич та ін. Тернопіль, 2016. 392 с.

Паленичак О. В. Раціональне землекористування в умовах збалансованого розвитку агропромислового виробництва. Економіка АПК. 2012. № 2. С. 27–33.

Тихонов А. Г., Гребенюк Н. В., Тихоненко О. В. Наукові засади сталого розвитку землекористування: індикація екологічного стану. Землекористування. 2003. № 3. С. 15–20.

Руденко М. Енергія росту. Київ: Наукова думка. 2003. 324 с.

Кравчук В., Павлишин М., Гусар В. Сучасні агротехнології та «гнучкі механізми Кіотського протоколу». Техніка і технологія АПК. 2013. № 5. С. 29–33.

Державний комітет України із земельних ресурсів. URL: www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art (дата звернення: 15.05.2018).

Земельний кодекс України. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768–14. (дата звернення: 15.05.2018).

Гевко Р. Б, Дзядикевич Ю. В., Брощак І. С., Любезна І. В. Напрями покращення землекористування в АПК України. Інноваційна економіка. 2017. № 5–6. С. 126–132.

Ганначенко С. Л. Інноваційні ресурсозберігаючі технології в землеробстві. Економіка АПК. 2012. № 1. С. 99–103.

Паленичак О. В. Збереження й відтворення родючості грунтів як головна умова сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2012. № 6. С. 91–94.

Паленичак О. В. Раціональне землекористування в умовах збалансованого розвитку агропромислового виробництва. Економіка АПК. 2012. № 2. С. 27–33.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024