ЕКОЛОГІЧНА ОСВІЧЕНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Вікторія Георгіївна Боронос, Жанна Сергіївна Пронікова, Наталія Володимирівна Тарабан

Анотація


Боронос В.Г., Пронікова Ж.С., Тарабан Н.В. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІЧЕНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Мета. Вдосконалення системи мотивації до екологічно спрямованої діяльності, аналіз переваг та можливостей застосування методів внутрішньої мотивації: соціальних, психологічних, освітньо-тренінгових.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові праці вчених, напрацювання наукової школи з економіки природокористування О. Балацького. В процесі дослідження використані методи структурно-логічного аналізу при визначені категорії внутрішня та зовнішня мотивація а також при класифікації видів мотивації; абстрактно-логічний метод – для виявлення сутності поняття «людина екологічна»; системного аналізу – при дослідженні проблемних питань системи вітчизняної екологічної освіти.

Результати дослідження. Конкретизовано поняття «екологічна освіта», під яким розуміється неперервний процес засвоєння цінностей і понять, які спрямовані на формування умінь і відношень, необхідних для осмислення та оцінки взаємозв’язків між людиною і природою, а також передбачають розвиток умінь приймати екологічно спрямовані рішення.

Проаналізовано основні недоліки застосування зовнішніх методів мотивації до екологічно спрямованої діяльності. Запропоновано в умовах дефіциту фінансування сконцентрувати увагу на внутрішні мотивації суспільних груп, спрямованої на формування «людини екологічної» та екологічного мислення.

Наукова новизна результатів дослідження. Подальшого вдосконалення набули методи внутрішньої мотивації, роль та значення яких вітчизняними науковцями часто недооцінюється. Сформовано напрямки можливого розвитку вітчизняної системи екологічної освіти шляхом оновлення їх змісту, технологій навчання та методик викладання.

Практична значущість результатів дослідження. Отриманні результати дослідження направлені на вирішення проблем зменшення негативного деструктивного впливу людини на навколишнє природне середовище, шляхом зміни системи цінностей та побудови екологічного світогляду.

Ключові слова: мотивація; навколишнє природне середовище; екологічна освіта; екологічне виховання; «людина екологічна»; екологічна свідомість.

 

Боронос В.Г., Проникова Ж.С., Тарабан Н.В. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ ОБЩЕСТВА КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Цель. Совершенствование системы мотивации к экологически направленной деятельности, анализ преимуществ и возможностей применения методов внутренней мотивации: социальных, психологических, образовательно-тренинговых.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются научные труды ученых, наработки научной школы по экономике природопользования А. Балацкого. В процессе исследования использованы методы структурно-логического анализа при определении категории внутренняя и внешняя мотивация а также при классификации видов мотивации; абстрактно-логический метод - для выявления сущности понятия «человек экологический»; системного анализа - при исследовании проблемных вопросов системы отечественного экологического образования.

Результаты исследования. Конкретизировано понятие «экологическое образование», под которым понимается непрерывный процесс усвоения ценностей и понятий, которые направлены на формирование умений и отношений, необходимых для осмысления и оценки взаимосвязей между человеком и природой, а также предусматривают развитие умений принимать экологически направленные решение.

Проанализированы основные недостатки применения внешних методов мотивации к экологически направленной деятельности. Предложено в условиях дефицита финансирования сконцентрировать внимание на внутреннюю мотивацию общественных групп, направленной на формирование «человека экологического» и экологического мышления.

Научная новизна результатов исследования. Дальнейшего совершенствования получили методы внутренней мотивации, роль и значение которых отечественными учеными часто недооценивается. Сформированы направления возможного развития отечественной системы экологического образования путем обновления их содержания, технологий обучения и методик преподавания.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования направлены на решение проблем уменьшения негативного деструктивного влияния человека на окружающую среду, путем изменения системы ценностей и построения экологического мировоззрения.

Ключевые слова: мотивация; окружающая природная среда; экологическое образование; экологическое воспитание; «человек экологический»; экологическое сознание.

 

Boronos V.H., Pronikova Zh.S., Taraban N.V. ECOLOGICAL EDUCATION OF SOCIETY AS A NECESSARY COMPONENT FOR ENSURING BALANCED ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Purpose. Improvement of the system of motivation to environmentally directed activity, analysis of advantages and possibilities of using methods of internal motivation: social, psychological, educational and training.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the scientific works of scientists, the work of the scientific school on the economy of nature management O. Balatskyi. In the course of the research, methods of structural and logical analysis were used for determining the categories of internal and external motivation as well as for the classification of types of motivation; abstract-logical method – to identify the essence of the concept of "human ecological"; system analysis – in the study of problem issues of the system of domestic ecological education.

The methods of structural and logical analysis are used in the course of the research for determining the categories of internal and external motivation as well as for the classification of types of motivation; abstract and logical method – to identify the essence of the concept of “human ecological”; system analysis – in the study of problem issues of the system of domestic ecological education.

Findings. The concept of “ecological education” is defined, which means the continuous process of assimilation of values and concepts aimed at forming the abilities and attitudes necessary for understanding and estimating the interrelations between man and nature, and also foresees the development of the ability to take environmentally-directed solutions.

The main disadvantages of applying external methods of motivation to environmentally oriented activities are analyzed. In the context of the financing gap, it is proposed to focus on internal motivations of social groups aimed at creating an “ecological person” and ecological thinking.

Originality. Further methods of internal motivation have been developed, the role and significance of which are often underestimated by native scholars. The directions of the possible development of the domestic ecological education system are formed by updating their content, teaching technologies and teaching methods.

Practical value. The results of the research are aimed at solving problems of reducing the negative destructive influence of man on the environment by changing the value system and constructing an ecological world outlook.

Key words: motivation; environment; ecological education; ecological education; “ecological person”; ecological consciousness.

 


Ключові слова


Ключові слова: мотивація; навколишнє природне середовище; екологічна освіта; екологічне виховання; «людина екологічна»; екологічна свідомість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Данилишин Б. М. Наукові нариси з економіки природокористування: монографія. Київ: НАН України, 2008. 280 с.

Ілляшенко С. М., Прокопенко О. В. Екологічний маркетинг. Економіка України. 2003. № 12. С. 56–61.

Лук’янихіна О. А. Екологічний менеджмент в системі територіального управління: дис. … канд. екон. наук: 08.08.01 / Сумський державний університет. Суми, 2002. 223 с.

Мельник Л. Г. Экономіка розвитку: монографія. Суми: ІТД «Університетська книга», 2006. 662 с.

Петрушенко М М. Економічне обґрунтування мотиваційного інструментарію екологоорієнтованого управління підприємством: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.06 / Сумський державний університет. Суми, 2007. 23 с.

Прокопенко О. В. Підходи до удосконалення економічного мотивування екологізації виробництва. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2005. № 10. С. 33–39.

Розміри штрафів за порушення екологічного законодавства мають бути переглянуті (за матеріалами урядового порталу). URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250030727 (дата звернення: 03.06.18).

Медоуз Д., Рандерс Й. Пределы роста. 30 лет спустя : пер. с англ. Москва: ИКЦ «Академкнига», 2008. 342 с.

Науменко Г. Г. Екологічна культура як інтегруючий засіб формування гуманістичних цінностей. Гілея: Науковий вісник: електрон. наук. фахове вид. 2010. Вип. 32. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_32/Gileya32/F4 (дата звернення: 03.06.18).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024