РОЗВТОК “ЗЕЛЕНОГО” МАРКЕТНГУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧМ ТОВАРАМ

Олександр Олексійович Школьний

Анотація


Школьний О.О. РОЗВТОК “ЗЕЛЕНОГО” МАРКЕТНГУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧМ ТОВАРАМ

Мета. Узагальнення європейського досвіду розвитку екологічно орієнтованого маркетингу, який може бути закладено в основу стратегічного позиціювання та посилення глобальних конкурентних переваг у сфері роздрібної торгівлі продовольчими товарами.

Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: метод статистичного аналізу, синтезу та графічний метод застосовувалися як методологічні інструменти для висвітлення інноваційних аспектів розвитку маркетингу в продовольчій сфері.

Результати дослідження. Виявлено, що нині споживачі дедалі більшою мірою звертають увагу на дотримання методів виробництва та реалізації товарів згідно екологічних вимог. Визначено, що суспільні інтереси вимагають забезпечення суворої відповідальності щодо соціально-економічного та екологічного впливу організацій.

Встановлено, що тенденція зростаючого попиту на продукти харчування, які вироблені на основі динамічно адаптивних та екологічно орієнтованих технологій за мінімального використанням невідновних ресурсів та джерел енергії  несільськогосподарського походження свідчить про підтримку споживачами технологій, які відображають екологічні орієнтири і не є шкідливими для навколишнього середовища. Завдяки інноваційним технологіям Німеччина утримує стійкі конкурентні позиції щодо розвитку маркетингу. Встановлено, що компанія Schwarz-Gruppe GmbH, яка володіє брендами Lidl та Kaufland, є потужним гравцем на європейському ринку. Занепокоєння тенденціями зміни клімату, ескалації цін на енергоносії та виснаження природних ресурсів мотивувало фірму Lidl до здійснення заходів, спрямованих на досягнення сталого розвитку. Ця компанія активно використовує принципи інноваційного екологічно орієнтованого бізнесу та застосовує природоохоронні вимоги при застосуванні ресурсів та фізичного капіталу.

Визначено, що глобальні конкурентні переваги у сфері роздрібної торгівлі продовольством можна підтримувати шляхом ефективного технологічного моніторингу при застосуванні технологій “зеленого” маркетингу, вдосконалення інноваційної культури, забезпечення високих стандартів якості та залучення нових бізнес-рішень  у “зеленій” логістиці.

Наукова новизна результатів дослідження. Поєднання інноваційних технологій у "зеленому" маркетингу та бізнес-рішень в екологічно орієнтованій логістиці визначено як передумову інноваційних перетворень та досягнення глобальних конкурентних переваг у сфері роздрібної торгівлі продовольчими товарами.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати узагальнення європейського досвіду є основою для вдосконалення вітчизняного організаційно-економічного механізму управління екологічно орієнтованим маркетингом в роздрібній торгівлі продовольчими товарами.

Ключові слова: роздрібна торгівля продовольчими товарами; інноваційні технології; органічні продукти; “зелений” маркетинг; екологічно орієнтована логістика; конкурентоспроможність.

 

Школьный А.А. РАЗВТЕ “ЗЕЛЕНОГО” МАРКЕТНГА В РОЗНЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ТОВАРАМ

Цель. Обобщение европейского опыта развития экологически ориентированного маркетинга, который может быть заложен в основу стратегического позиционирования и усиления глобальных конкурентных преимуществ в сфере розничной торговли продовольственными товарами.

Методика исследования. Теоретической основой исследования являются труды ведущих отечественных и зарубежных ученых. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы исследования, в частности: метод статистического анализа, синтеза и графический метод применялись как методологические инструменты для освещения инновационных аспектов развития маркетинга в продовольственной сфере.

Результаты исследования. Выявлено, что ныне потребители значительное внимание обращают на соблюдение методов производства и реализации товаров в соответствии с экологическими критериями. Определено, что общественные интересы требуют обеспечения строгой ответственности за социально-экономическое и экологическое воздействие организаций.

Установлено, что тенденция растущего спроса на продукты питания, производимые с помощью динамически адаптивных и экологически ориентированных технологий, при минимальном использовании невосполнимых ресурсов и источников энергии несельскохозяйственного происхождения, свидетельствуют о поддержке потребителями технологий, отражающих экологические ориентиры и не вызывающих негативное воздействие на окружающую среду. Благодаря инновационным технологиям Германия удерживает устойчивые конкурентные позиции по развитию маркетинга. Установлено, что компания Schwarz-Gruppe GmbH, владеющая брендами Lidl и Kaufland, является мощным игроком на европейском рынке. Обеспокоенность, вызванная тенденциями изменения климата, эскалации цен на энергоносители и истощения природных ресурсов, мотивировала фирму Lidl к осуществлению мероприятий, направленных на достижение устойчивого развития. Эта компания активно использует принципы инновационного экологически ориентированного бизнеса и применяет природоохранные требования в процессе применения ресурсов и физического капитала.

Определено, что глобальные конкурентные преимущества в сфере розничной торговли продовольствием можно поддерживать путем эффективного технологического мониторинга с помощью использования технологий “зеленого” маркетинга, совершенствования инновационной культуры, обеспечения высоких стандартов качества и привлечения новых бизнес-решений в “зеленой” логистике.

Научная новизна результатов исследования. Сочетание инновационных технологий в “зеленом” маркетинга и бизнес-решений в экологически ориентированной логистике определено как предпосылка для инновационных преобразований и достижения глобальных конкурентных преимуществ в сфере розничной торговли продовольственными товарами.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты обобщения европейского опыта являются основой для совершенствования отечественного организационно-экономического механизма управления экологически ориентированным маркетингом в розничной торговле продовольственными товарами.

Ключевые слова: розничная торговля продовольственными товарами; инновационные технологии; органические продукты; “зеленый” маркетинг; экологически ориентированная логистика; конкурентоспособность.

 

Shkolnyi O.O. THE DEVELOPMENT OF “GREEN” MARKETING IN THE FOOD RETAILING INDUSTRY

Purpose. The aim of the article is the reflection of the European experience in developing ecologically oriented marketing which can be prerequisite of strategic positioning and strengthening global competitive advantage for the food retailing industry.

Methodology of research. Investigations of outstanding domestic and foreign scientists have been considered as the theoretical basis of current study. General scientific and special methods are used in the process of research, in particular: method of statistical analysis, synthesis and graphic method were used as methodological tools for highlighting innovative aspects of food marketing.

Findings. It was found that today consumers are increasingly focusing on compliance with the methods of production and goods selling according to the environmental requirements. It is determined that the public interests require strict responsibility regarding to the socioeconomic and environmental impacts of organizations.

It is established that the tendencies of increasing demand for food produced by dynamically adaptive and environmentally sustainable technologies with minimal usage of non-renewable inputs and energy resources from non-agricultural origin testify the consumers’ support for technologies that are reflecting ecological objectives and not harmful to the environment. Thanks to innovative technologies, Germany holds sustainable competitive positions in developing marketing. It is established that the company Schwarz-Gruppe GmbH that owns the Lidl and Kaufland brands is a powerful player in the European market. The concerns related to the climate change, increasing energy prices and the depletion of natural resources have been strengthening Lidl’s incentives to implement measures towards sustainable development. This company actively utilizes the principles of innovative environmentally friendly business and applies environmentally protective requirements to technologies and the physical capital.

It is determined that the global competitive advantage for the food retail industry can be supported by the effective technological monitoring in “green” marketing, the development of innovation culture, ensuring high quality standards and attracting new business solutions to the “green” logistics.

Originality. The combination of the innovative technologies in "green" marketing and business solutions in the environmentally oriented logistics was identified as prerequisite for innovative transformations and achieving global competitive advantage for the food retail industry.

Practical value. The obtained results of the synthesis of the European experience create the basis for improving the domestic organizational and economic mechanism of managing environmentally oriented marketing in the retail food industry.

Key words: food retailing industry; innovative technologies; organic food; “green” marketing; environmentally oriented logistics; competitiveness.

 


Ключові слова


Ключові слова: роздрібна торгівля продовольчими товарами; інноваційні технології; органічні продукти; “зелений” маркетинг; екологічно орієнтована логістика; конкурентоспроможність.

Повний текст:

PDF

Посилання


П’ятницька Г. Т. Переваги і недоліки розвитку великих торговельних мереж на ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 4. С. 103-113.

Ткаченко О. П., Тімченко О. Д. Особливості операційної діяльності сучасних супермаркетів. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. Вип. 1. С. 269-273.

Рибінцев В. О., Головань О. О., Маркова С. В. Вплив інструментів прямого маркетингу на лояльність клієнтів продуктової мережі супермаркетів. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2016. Т. 22, № 4. С. 101-109.

Петровська С. В., Покотило Л. Ю. Концепція “зеленого” маркетингу у системі управління економічною діяльністю. Проблеми системного підходу в економіці. 2016. Вип. 54. С. 76-80.

Мальчик М. В., Мартинюк О. В. Парадигма формування та розвитку "зеленого маркетингу" в сучасних умовах. Вісник економічної науки України. 2015. № 2. С. 59-62.

Мащак Н. М. Стратегічна узгодженість логістичної діяльності підприємства на екологічних засадах. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4, Т. ІІ. С. 273-282.

Environmental Impact of Products (EIPRO). Analysis of the Life Cycle Environmental Impacts Related to the Final Consumption of the EU-25. Technical Report EUR 22284 EN. Brussels: European Commission, 2006.

The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends. Frick and Bonn: FIBL & IFOAM, 2016.

Organic in Europe. Prospects and Developments. Brussels: IFOAM EU Group, 2016. 85 p.

High Level Group on Retail Competitiveness. Report of the Preparatory Working Group Innovation. Brussels: European Commission, 2015, 19 p.

Gross revenue of Lidl in Germany from 2007 to 2017. URL: https://www.statista.com/statistics/509491/revenue-lidl-germany/ (дата звернення: 20.05.2018).

Schwan, S. Grüne Logistik zahlt sich aus: „Lean and Green Award“ geht an vier deutsche Unternehmen. URL: http://handelsjournal.de/2015/03/19/umwelt-ressourcen/simoneschwan/gruene-logistik-zahlt-sich-aus-lean-and-green-award-geht-an-vier-deutsche-unternehmen/ (дата звернення: 20.05.2018).

Lidl Romania Opens First Green Logistics Center Following EUR 20 Mln Investment. URL: http://www.business-review.eu/news/lidl-romania-opens-first-green-logistics-center-following-eur-20-mln-investment-124701 (дата звернення: 20.05.2018).

Логистический центр торговой сети “LIDL”, Мерин. URL: http://www.psj.cz/ru/logisticheskijj-centr-torgovojj-seti-lidl-merin.html (дата звернення: 20.05.2018).

Usborne, S., Outhwaite, A. and Armstrong, R. Food Miles: The True Cost of Putting Imported Food on Your Plate. The Independent, 31 May, 2007.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024