ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І МІСЦЕ РИНКУ НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР У СИСТЕМІ АГРАРНИХ РИНКІВ

Сергій Анатолійович Чехов

Анотація


Чехов С.А. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І МІСЦЕ РИНКУ НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР У СИСТЕМІ АГРАРНИХ РИНКІВ

Мета – дослідити економічну сутність і місце ринку насіння олійних культур у системі аграрних ринків.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених, нормативно-правова база України з питань функціонування ринку насіння олійних культур. В процесі дослідження використовувалися такі методи: абстрактно-логічний (для виявлення сутності аграрного ринку та ринку насіння олійних культур як економічної категорії), монографічний (для вивчення особливостей ринку насіння олійних культур, виявлення його основних функцій), узагальнення (при формуванні позицій вчених стосовно поняття «ринок аграрний»), графічний (при формуванні структури ринку насіння в розрізі суб’єктів, за територіальним поділом), системного аналізу (для виявлення специфічних рис і особливостей ринку насіння олійних культур).

Результати дослідження. Визначено, що ринок насіння займає особливе місце в системі аграрних ринків, який характеризується масштабністю і високою насиченістю складових. Обґрунтовано вагомість ринку насіння олійних культур для аграрного сектору країни, що обумовлена незамінністю насіння соняшнику, сої, ріпаку для функціонування ринку олійних культур та олійно-жирового комплексу. Запропоновано авторське визначення «ринок насіння олійних культур» як системи економічних відносин, які виникають між його суб’єктами в процесі створення, виробництва, підготовки, сертифікації, купівлі-продажу насіння сортів, гібридів олійних культур, за умов вільної конкуренції, вільного вибору напрямків реалізації і кооперації, а також державного контролю за якістю і зберіганням продукції. Розроблено структуру ринку насіння олійних культур в розрізі суб’єктів, структуру обігу насіння олійних культур в Україні. Визначено, що ринок насіння олійних культур характеризується пропозицією насіння з боку оригінаторів і виробників насіння, і попитом на насіння з боку виробників товарного насіння олійних культур, які виступають в ролі покупців насіння.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у визначенні особливого місця в системі аграрного ринку «ринку насіння олійних культур», виділенні ринку насіння олійних культур як специфічного виду ринку з притаманними функціями, структурою.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані наукові результати є підґрунтям для вирішення практичних проблем щодо вдосконалення функціонування ринку насіння олійних культур для забезпечення ефективності виробництва товарного насіння олійних культур.

Ключові слова: олійні культури; ринок насіння олійних культур; аграрне виробництво; суб’єкти ринку; насіння.

 

Чехов С.А. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И МЕСТО РЫНКА СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В СИСТЕМЕ АГРАРНЫХ РЫНКОВ

Цель. Исследовать экономическую сущность и место рынка семян масличных культур в системе аграрных рынков.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды ученых, нормативно-правовая база Украины по вопросам функционирования рынка семян масличных культур. В процессе исследования использовались следующие методы: абстрактно-логический (для выявления сущности аграрного рынка и рынка семян масличных культур как экономической категории), монографический (для изучения особенностей рынка семян масличных культур, выявление его основных функций), обобщение (при формировании позиций ученых относительно понятия «рынок аграрный»), графический (при формировании структуры рынка семян в разрезе субъектов, по территориальному делению), системного анализа (для выявления специфических черт и особенностей рынка семян масличных культур).

Результаты исследования. Определено, что рынок семян занимает особое место в системе аграрных рынков, который характеризуется масштабностью и высокой насыщенностью составляющих. Обосновано значимость рынка семян масличных культур для аграрного сектора страны, что обусловлено незаменимостью семян подсолнечника, сои, рапса для функционирования рынка масличных культур и масложирового комплекса. Предложено авторское определение «рынок семян масличных культур» как системы экономических отношений, возникающих между его субъектами в процессе создания, производства, подготовки, сертификации, купли-продажи семян сортов, гибридов масличных культур, в условиях свободной конкуренции, свободного выбора направлений реализации и кооперации, а также государственного контроля за качеством и хранением продукции. Разработано структуру рынка семян масличных культур в разрезе субъектов, структуру обращения семян масличных культур в Украине. Определено, что рынок семян масличных культур характеризуется предложением семян со стороны оригинаторов и производителей семян и спросом на семена со стороны производителей товарных семян масличных культур, выступающих в роли покупателей семян.

Научная новизна результатов исследования заключается в определении особого места в системе аграрного рынка «рынка семян масличных культур», выделении рынка семян масличных культур как специфического вида рынка с присущими функциями, структурой.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные научные результаты являются основой для решения практических проблем по совершенствованию функционирования рынка семян масличных культур для обеспечения эффективности производства товарных семян масличных культур.

Ключевые слова: масличные культуры; рынок семян масличных культур; аграрное производство; субъекты рынка; семена.

 

Chekhov S.A. THE ECONOMIC ESSENCE AND PLACE OF THE MARKET OF OILSEED CROPS IN THE SYSTEM OF AGRARIAN MARKETS

Purpose. The aim of the article is to investigate the economic essence and place of the market of oilseeds in the system of agrarian markets.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the fundamental provisions of modern economic theory, scientific works of scientists, regulatory and legal framework of Ukraine on the functioning of the market for oilseed crops. In the course of the research, the following methods are used: abstract and logical (to identify the essence of the agrarian market and the market of oilseed crops as an economic category), monographic (for studying the characteristics of the market of oilseed crops, identifying its main functions), generalization (when forming the positions of scientists in relation to the concept “Agrarian market”), graphic (in the formation of the market structure of seeds in the context of subjects, by territorial division), system analysis (for the identification of specific features and features of the market for oilseeds).

Findings. It is determined that the market of seeds occupies a special place in the system of agrarian markets, which is characterized by scale and high saturation of components. The importance of the oilseeds market for the agrarian sector of the country is substantiated due to the irreplaceable sunflower seeds, soybeans, rapeseed for functioning of the market of oilseeds and oilseed fat complex.

The author's definition of “market of seeds of oilseeds” is proposed as a system of economic relations that arise among its subjects in the process of creation, production, preparation, certification, sale and purchase of seed of varieties, hybrids of oilseeds, in conditions of free competition, free choice of implementation directions of realization and cooperation, and also state control over quality and storage of products.

The structure of the seed market of oilseeds in the context of the subjects, the structure of the circulation of oilseeds in Ukraine is developed. It has been determined that the seed market of oilseeds is characterized by the supply of seeds from the originators and producers of seeds, and the demand for seeds from the producers of commodity seed oilseeds that act as seed buyers.

Scientific novelty consists in determining a special place in the system of agrarian market “market of oilseed crops”, allocation of the market of oilseeds seeds as a specific type of market with inherent functions, structure.

Practical value. The obtained scientific results are the basis for solving practical problems concerning the improvement of the functioning of the market of oilseed in order to ensure the effective production of commercial seed of oilseeds.

Key words: oilseeds; market of seeds of oilseeds; agrarian production; market actors; seeds.

 


Ключові слова


Ключові слова: олійні культури; ринок насіння олійних культур; аграрне виробництво; суб’єкти ринку; насіння.

Повний текст:

PDF

Посилання


Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 169-176.

Єщенко П. С. До інновацій та стратегічних пріоритетів шляхом об’єднання «невидимої» та «видимої» руки. Економіка України. 2016. № 5 (654). С. 3-7.

Коваленко Ю. С. Наукові засади та основні тенденції формування аграрного ринку в Україні. Економіка АПК. 2004. № 3. С. 19-29.

Левківська Л. М. Теоретичні засади формування інфраструктури аграрного ринку. Вісн. Львів. Держ. Аграр. Ун-ту: Економіка АПК. 2002. № 9. С. 415-420.

Дудар В. Т. Організаційно-економічні засади формування аграрного ринку конкурентоспроможної продукції. Вісник Тернопільського державного економічного університету. 2006. Вип. 2. С. 129-136.

Радаев В. В. Как организуется рыночное взаимодействие. Москва: Высшая школа экономики, 2010. 60 с.

Фадеев Л. В. Продавать или перерабатывать? AgroOne. 2016. № 7 (9). С. 20-24.

Захарчук О. В. Формування та розвиток ринку сортів рослин (теорія, методологія та практика): дисертація на здоб. наук. ступ. д.е.н. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2009. 486 с.

Захарчук О. В. Економіка насінництва: моногр. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2015. 272 с.

Коноплицький В., Філіна Г. Це – бізнес: Тлумачний словник економічних термінів. Київ: МСП "Альтерпрес", 1996. 448 с.

Мочерний С. В. Економічна теорія: посібник. Київ: Вид. центр «Академія», 2003. 656 с.

Makro i mikroekonomia: podstawowe problem / pod red. naukowa St. Marciniaka. Warszawa. 2002. 595 s.

Семюелсон П. А., Нордгауз В. Д. Мікроекономіка / пер. з англ. за ред. С. Панчишина. Київ: Основи, 1998. 676 с.

Мазаракі А. А., Лагутін В. Д. Внутрішній ринок України в умовах дисбалансів між виробництвом і споживанням. Економіка України. 2016. № 4 (653). С. 4-19.

Калетнік М. Г. Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України: монографія. Київ: «Хай-Тек Прес», 2010. 516 с.

Атамась Г. П. Теоретико-методологічні основи розвитку регіонального овочевого ринку. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія Економіка та підприємництво. Запоріжжя: ЗІДМУ, 2006. № 6. С. 23-25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024