ПОНЯТТЯ МИТНИХ ПІЛЬГ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Галина Іванівна Давидовська, Галина Вікторівна Сидор

Анотація


Давидовська Г.І., Сидор Г.В. ПОНЯТТЯ МИТНИХ ПІЛЬГ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Мета. Аналіз наукової літератури та нормативно-правових актів щодо визначення митних і тарифних пільг. Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: формування понять “митні пільги”, “тарифні пільги”, класифікація митних і тарифних пільг, з’ясування їх ролі у митній політиці держави.

Методика дослідження. Процес дослідження проводився із застосуванням діалектичного підходу до вивчення нинішнього стану сплати мита і реалізації митних пільг. В процесі дослідження використані загально-наукові і спеціальні методи, зокрема: аналітичний метод застосовувався при огляді нормативно-правових джерел і митного кодексу; метод класифікації дав змогу диференціювати митні пільги, а метод опису надати їм детальну характеристику; як додатковий був використаний метод при освоєнні літературних джерел з митного права та зовнішньоекономічної діяльності; системно-аналітичний метод застосовано – при обробці отриманої інформації.

Результати дослідження. Визначено, що тарифні пільги є засобом митного регулювання, суть якого полягає у звільненні від сплати митного, акцизного збору або у зменшенні ставки податку на додану вартість на підставі чинного законодавства.

Запропоновано використовувати при формуванні понятійного апарату митно-правового інституту трактування методів митно-тарифного регулювання як засобів реалізації митної політики держави. Обґрунтовано, що при розмежуванні тарифних пільг і тарифних преференцій законодавство, й наукова правова література змушені позначати одним поняттям сукупність і перших і других. Встановлено, що суть тарифних пільг (преференцій) полягає у надаванні додаткових прав або звільненні виконувати обов’язки перед державою щодо сплати до Державного бюджету країни податків і зборів (обов’язкових платежів), що справляються митними органами при переміщенні товарів і предметів через митний кордон країни.

Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено комплексний аналіз багатофункціональності та правової основи застосування митних пільг, розкрито зміст понять “митні пільги” та “тарифні преференції”; обґрунтовано їх форми та типологію на основі характерних ознак та поставлених завдань та функцій держави.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть підвищенню ефективності здійснення митної політики і удосконаленню митної практики та стануть базою для подальших наукових розробок у митній галузі.

Ключові слова: пільги; митні пільги; тарифні пільги; тарифні преференції; мито; митне оформлення.

 

Давыдовская Г.И., Сидор Г.В. ПОНЯТИЕ ТАМОЖЕННЫХ ЛЬГОТ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Цель. Анализ научной литературы и нормативно-правовых актов по определению таможенных и тарифных льгот. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: формирование понятий “таможенные льготы”, “тарифные льготы”, классификация таможенных и тарифных льгот, выяснения их роли в таможенной политике государства.

Методика исследования. Процесс исследования проводился с применением диалектического подхода к изучению нынешнего состояния уплаты пошлины и реализации таможенных льгот. В процессе исследования использованы научные и специальные методы, в частности: аналитический метод применялся при осмотре нормативно-правовых источников и таможенного кодекса; метод классификации позволил дифференцировать таможенные льготы, а метод описания предоставить их подробную характеристику; как дополнительный был использован метод при освоении литературных источников по таможенному праву и внешнеэкономической деятельности; системно-аналитический метод применен – при обработке полученной информации.

Результаты исследования. Определено, что тарифные льготы являются средством регулирования, суть которого заключается в освобождении от уплаты таможенного, акцизного сбора или в уменьшении ставки налога на добавленную стоимость на основании действующего законодательства.

Предложено использовать при формировании понятийного аппарата таможенно-правового института трактование методов таможенно-тарифного регулирования как средств реализации таможенной политики государства. Обосновано, что при разграничении тарифных льгот и тарифных преференций законодательство, и научная правовая литература вынуждены обозначать одним понятием совокупность и первых и вторых. Установлено, что суть тарифных льгот (преференций) заключается в вопросе предоставления дополнительных прав или освобождении выполнять обязанности перед государством по уплате в Государственный бюджет страны налогов и сборов (обязательных платежей), взимаемых таможенными органами при перемещении товаров и предметов через таможенную границу страны.

Научная новизна результатов исследования. Осуществлен комплексный анализ многофункциональности и правовой основы применения таможенных льгот, раскрыто содержание понятий “таможенные льготы” и “тарифные преференции”; обосновано их формы и типологию на основе характерных признаков и поставленных задач и функций государства.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут способствовать повышению эффективности осуществления таможенной политики и совершенствованию таможенной практики и станут базой для дальнейших научных разработок в таможенной сфере.

Ключевые слова: льготы; таможенные льготы; тарифные льготы; тарифные преференции; пошлина; таможенное оформление.

 

Davydovska H.I., Sydor H.V. CONCEPT OF CUSTOMS PRIVILEGES AND THEIR CLASSIFICATION

Purpose. The aim of the article is analysis of scientific literature, normative and legal acts on the definition of customs and tariff privileges. The following tasks are set to achieve the goal: formation of the concepts of “customs privileges”, “tariff preferences”, classification of customs and tariff privileges, ascertaining their role in the customs policy of the state.

Methodology of research. The study process was conducted using a dialectical approach to studying the current state of payment of customs duties and the implementation of customs privileges. General scientific and special methods are used in the process of research, in particular: the analytical method was used in the review of normative legal sources and the customs code; the classification method has made it possible to differentiate customs privileges, and the method of description gives them a detailed description; as an additional method used in the development of literary sources on customs law and foreign economic activity; the system and analytical method is applied when processing the received information.

Findings. It is determined that tariff privileges are a means of customs regulation, the essence of which is to exempt from payment of customs, excise duty, or to reduce the value added tax rate based on the legislation in force.

It is offered to use in the formation of the conceptual apparatus of the customs-legal institute the interpretation of methods of customs-tariff regulation as means of realization of the customs policy of the state. It is substantiated that when differentiating tariff preferences and tariff preferences, legislation and scientific legal literature are forced to denote one concept of the totality of both the first and the other. It is established that the essence of tariff privileges (preferences) consists in granting additional rights or discharging to perform duties before the state on payment to the State budget of the country of taxes and duties (obligatory payments), which are clawed by the customs authorities in the movement of goods and objects across the customs border countries.

Originality. Complex analysis of multi-functionality and legal basis of customs privileges is carried out; content of the concepts of “customs privileges” and “tariff preferences” is disclosed; their forms and typology are substantiated on the basis of characteristic features and tasks set and functions of the state.

Practical value. The obtained results of the study will enhance the efficiency of the implementation of customs policy and the improvement of customs practice and will serve as a basis for further scientific developments in the customs field.

Key words. Privileges; customs privileges; tariff preferences; tariff preferences; customs duties; customs clearance.

 


Ключові слова


Ключові слова: пільги; митні пільги; тарифні пільги; тарифні преференції; мито; митне оформлення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад і голов. ред. В. Т. Бусел. Ірпінь: Перун, 2001. 1440 с.

Митний кодекс України від 13 березня 2012 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення: 05.05.2018).

Прядко О. В. Митні пільги і тарифні преференції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук: спец 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”. Харків, 2008. 19 с.

Гребельник О. П. Основи митної справи: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 600 с.

Бакаева О. Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности таможенных органов Российской Федерации : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра юрид. наук: 12.00.14 “Административное право; финансовое право; информационное право”. Саратов, 2005. 50 с.

Петренко М. О. Соціально-економічні наслідки застосування митних пільг в Україні. Фінанси України. 2004. № 8. С. 85.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. Москва: Рус. яз., 1986. 795 с.

Про схвалення Концепції значного зменшення кількості передбачених законодавством податкових пільг, що надаються у разі ввезення товарів на митну територію України: Розпоряд. КМ України від 26.09.01 р., №458-р. Офіц. вісн. України. 2001. № 40. Ст. 1811.

Сборник методических материалов по курсу “Таможенное право России” / Сост. В. Я. Насонов. Москва : Ин-т. междунар. права и экон. им. А. С. Грибоедова, 2000. 12 с.

Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірки сертифікатів форми “А” про походження товарів з України: Наказ ДМС України від 25.04.97 р., № 187. Офіц. вісн. України. 1997. № 47. Ст. 149.

Єгоров О. Б. Митна економіка (Україна–СОТ–ЄС): посібник. Одеса: Вид-во ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. 226 с.

Про Митний тариф України: Закон України від 19.09.2013 року № 584-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/584-18/paran3#n3 (дата звернення: 05.05.2018).

Лашкина О. Тарифные преференции: региональный аспект. Независимая газета. 2000. № 4. 16 апреля.

Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991 р., №1251-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1251-12 (дата звернення: 05.05.2018).

Митна справа: підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем’янюк, О. В. Бречко; за ред. А. І. Крисоватого. Тернопіль: ТНЕУ, 2014.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024