РАЦІОНАЛЬНІ ТА АДАПТИВНІ ОЧІКУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ В КОНТЕКСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Павло Андрійович Лещенко

Анотація


Лещенко П.А. РАЦІОНАЛЬНІ ТА АДАПТИВНІ ОЧІКУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ В КОНТЕКСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Мета. Порівняння основних теорій очікувань економічних агентів для встановлення шляхів підвищення ефективності проведення монетарної політики в Україні.

Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, зокрема: метод порівнянь для встановлення спільних та відмінних рис, а також особливостей в трактуванні постулатів основних теорій пояснення явища очікувань економічних агентів для подальшого використання при виборі інструментів монетарної політики; системний підхід – для визначення каналів впливу та можливостей таргетування очікувань економічних агентів в рамках порівнюваних теорій.

Результати дослідження. Визначено, що порівняння двох теорій найбільш обґрунтовано проводити за такими параметрами, як: використання інформації, проведення емпіричних тестів, тип включення параметра очікувань під час моделювання, спосіб підтвердження постульованих гіпотез та оцінка перспектив очікувань.

Обґрунтовано необхідність врахування економічних очікувань при виборі інструментів монетарної політики центральним банком країни.

Надано рекомендації щодо подальших досліджень в напрямку трактування, визначення та використання показників очікувань економічних агентів при веденні монетарної політики в Україні.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у використанні комплексного підходу до дослідження очікувань економічних агентів та їх трактуванні при проведенні монетарної політики центральним банком країни.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження підвищують ефективність розробки прогнозних моделей очікувань населення та показників інфляції, а отже можуть використовуватись дослідницькими інститутами при аналітичній розробці прогнозних моделей економічного розвитку та центральним банком країни при проведенні монетарної політики.

Ключові слова: теорія раціональних очікувань; теорія адаптивних очікувань; інфляція; монетарна політика; інфляційні очікування; очікування економічних агентів; таргетування інфляції; таргетування інфляційних очікувань.

 

Лещенко П.А. РАЦИОНАЛЬНЫЕ И АДАПТИВНЫЕ ОЖИДАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ

Цель. Сравнение основных теорий ожиданий экономических агентов для определения путей повышения эффективности проведения монетарной политики в Украине.  

Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы, в частности: метод сравнений для определения общих и отличительных характеристик, а также особенностей в трактовке постулатов основных теорий объяснения явления ожиданий экономических агентов для дальнейшего использования при выборе инструментов монетарной политики; системный подход – для определения каналов влияния и возможностей таргетирования ожиданий экономических агентов в рамках сравниваемых теорий.

Результаты исследования. Определено, что сравнение двух теорий наиболее обоснованно проводить по таким параметрам, как: использование информации, проведение эмпирических тестов, тип включения параметра ожиданий при моделировании, способ подтверждения постулированных гипотез и оценка перспектив ожиданий.

Обоснована необходимость учета экономических ожиданий при выборе инструментов монетарной политики центральным банком страны.

Даны рекомендации относительно дальнейших исследований в направлении трактовки, определения и использования показателей ожиданий экономических агентов при ведении монетарной политики в Украине.

Научная новизна результатов исследования заключается в использовании комплексного подхода к исследованию ожиданий экономических агентов и их трактовке при проведении монетарной политики центральным банком страны.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования повышают эффективность разработки прогнозных моделей ожиданий населения и показателей инфляции и, следовательно, могут использоваться исследовательскими институтами при аналитической разработке прогнозных моделей экономического развития и центральным банком страны при проведении монетарной политики.

Ключевые слова: теория рациональных ожиданий; теория адаптивных ожиданий; инфляция; монетарная политика; инфляционные ожидания; ожидания экономических агентов; таргетирование инфляции; таргетирование инфляционных ожиданий.

 

Leshchenko P.A. RATIONAL AND ADAPTIVE EXPECTATIONS OF ECONOMIC AGENTS IN THE CONTEXT OF THE MONETARY POLICY IN UKRAINE

Purpose. The purpose of the article is to compare the main theories of economic agents’ expectations for an establishment of the ways to increase the effectiveness of the monetary policy in Ukraine.

Methodology of research. General scientific methods were used in the research, in particular: the method of comparisons for determining common and distinctive characteristics, as well as peculiarities in interpreting the postulates of the basic theories for explaining the phenomenon of economic agents' expectations and its further use when selecting monetary policy instruments; a systematic approach - to determine channels of influence and the ability to target the expectations of economic agents within the compared theories.

Findings. It is determined that the comparison of the two theories is most reasonable to conduct with the following parameters: information usage, empirical tests, inclusion type for the parameter of expectations in modeling, the way to confirm the postulated hypotheses and estimation of expectations perspectives.

The necessity for the central bank of the country to take into account the economic expectations in the choice of monetary policy instruments is substantiated.

Recommendations for a further research in the area of interpretation, definition and use of indicators of economic agents’ expectations for the conduct of the monetary policy in Ukraine are given.

Originality. The scientific novelty of the research results is to use an integrated approachto the study of the economic agents’ expectations and their interpretation in the context of the central bank’s monetary policy of the country. 

Practical value. The results of the research increase the effectiveness of the development of predictive models of population expectations and inflation indicators and, therefore, can be used by research institutes for the analysis and forecast-based modeling of economic development and by the central bank for the purposes of its monetary policy.

Key words: rational expectations theory; adaptive expectations theory; inflation; monetary policy; inflation expectations; economic agents’ expectations; inflation targeting; inflation expectations targeting.  

 


Ключові слова


Ключові слова: теорія раціональних очікувань; теорія адаптивних очікувань; інфляція; монетарна політика; інфляційні очікування; очікування економічних агентів; таргетування інфляції; таргетування інфляційних очікувань.

Повний текст:

PDF

Посилання


Muth J. Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Econometrica, 1961. vol. 29, № 3. pp. 315-335.

Mankiw N. G., Reis R. Sticky information versus sticky prices: a proposal to replace the new Keynesian Philips curve. National Bureau of Economic Research. Working paper № 8290. 2006. 49 p.

Mankiw N. Gregory, Reis Ricardo, Wolfers Justin. Disagreement about Inflation Expectations. NBER Macroeconomics Annual 2003. Cambridge, MIT Press. 2004. vol. 18. P. 230.

Caroll C. Macroeconomic Expectations of Households and Professional Forecasters. Quarterly Journal of Economics. 2003. Volume 118, № 1.

Souleles N. Expectations, Heterogeneous Forecast Errors, and Consumption: Micro Evidence from the Michigan Consumer Sentiment Surveys. Journal of Money, Credit, and Banking. 2004. vol. 36, № 1.

Sims C. Implications of Rational Inattention. Journal of Monetary Economics. 2003. Vol. 50, № 3. P. 665-690.

Doms M., Morin N. Consumer Sentiment, the Economy, and the News Media. Federal Reserve Board. Working Paper 2004-51.

Городніченко Ю., Куабіон О. Інфляційні очікування в Україні: довгий шлях до закріплення. Вісник НБУ. 2015. № 233.

Khan H., Zhu Z. Estimates of the Sticky-Information Phillips Curve for the United States, Canada, and the United Kingdom. Bank of Canada. Working Paper 2002-19.

Curtin R. Unemployment Expectations: The Impact of Private Information on Income Uncertainty. Review of Income and Health. 2003. Vol. 49, № 4.

Chari V., Lawrence C., Eichenbaum M. Expectation Traps and Discretion. Journal of Economic Literature. 1998. Volume № 2.

Ehrman M. Targeting Inflation from Below: How Do Inflation Expectations Behave?. Bank of Canada. Working Paper 2014–52.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024