ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ольга Євстахіївна Шмигель

Анотація


Шмигель О.Є. ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Мета. Обґрунтування економічного змісту використання обліку природоохоронних витрат задля цілей ефективності управління природоохоронною діяльністю підприємств.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: монографічний метод та метод теоретичного узагальнення використано при обґрунтуванні сутності природоохоронних витрат в економіці природокористування та їх значення в підтримці якості навколишнього середовища; системно-аналітичний метод – при визначенні ролі екологічного обліку в реалізації ефективної екологічної політики підприємства та при обґрунтуванні сутності поняття «екологічні витрати виробництва».

Результати дослідження. Визнано, що природоохоронні витрати є фундаментальним поняттям економіки природокористування. Вони є суспільно необхідними витратами на підтримку якості навколишнього середовища, на будь-які форми та види господарської діяльності, а також на збереження екологічної рівноваги на всіх рівнях управління.

Виявлено, що однією з найголовніших перешкод розробки і реалізації ефективної екологічної політики підприємства є відсутність належного забезпечення керівництва комплексною, достовірною та своєчасною інформацією про природоохоронну діяльність, зокрема пов’язаною з еколого-економічними аспектами управління природоохоронною діяльністю підприємств.

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено, що екологічні витрати виробництва – це сукупність живої та уречевленої праці, яка витрачається на відтворення природних ресурсів і природного довкілля, попередження і ліквідацію забруднення довкілля, підтримання в нормальному стані і покращення якості природних ресурсів, а також майбутньої праці, яка буде витрачатися на усунення негативних економічних, екологічних і соціальних наслідків, що викликані теперішнім забрудненням і нераціональним використанням природних ресурсів.

Практична значущість результатів дослідження. Екологічний облік підприємства знайшов своє відображення в загальній системі бухгалтерського обліку, яка включає такі складові: фінансовий облік; управлінський облік із звітністю за екологічними показниками; екологічний контролінг; екологічний аудит. В комплексі це забезпечує сталий соціально-економічний розвиток, при якому одночасно задовольняються зростаючі матеріальні і духовні потреби населення, забезпечується раціональне й екологічно безпечне господарювання та високоефективне збалансоване використання природних ресурсів, створюються сприятливі умови для здоров’я людини, збереження і відтворення навколишнього природного середовища та природно-ресурсного потенціалу суспільного виробництва, а вагому роль в забезпеченні ефективної природоохоронної діяльності підприємств відіграє рівень природоохоронних витрат.

Ключові слова: природоохоронні витрати підприємств; екологічний облік; оцінка і облік природних ресурсів; управління природоохоронною діяльністю підприємств; екологічний контролінг і аудит.

 

Шмыгель О.Е. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цель. Обоснование экономического содержания использование учета природоохранных затрат для целей эффективности управления природоохранной деятельностью предприятий.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы исследования, в частности: монографический метод и метод теоретического обобщения использованы при обосновании сущности природоохранных расходов в экономике природопользования и их значение в поддержании качества окружающей среды; системно-аналитический метод - при определении роли экологического учета в реализации эффективной экологической политики предприятия и при обосновании сущности понятия «экологические издержки производства».

Результаты исследования. Признано, что природоохранные расходы являются фундаментальным понятием экономики природопользования. Они являются общественно необходимыми затратами на поддержание качества окружающей среды, на любые формы и виды хозяйственной деятельности, а также на сохранение экологического равновесия на всех уровнях управления.

Выявлено, что одним из главных препятствий разработки и реализации эффективной экологической политики предприятия является отсутствие надлежащего обеспечения руководства комплексной, достоверной и своевременной информации о природоохранной деятельности, в том числе связанной с эколого-экономическими аспектами управления природоохранной деятельностью предприятий.

Научная новизна результатов исследования. Определено, что экологические издержки производства – это совокупность живого и овеществленного труда, которая тратится на воспроизводство природных ресурсов и природной среды, предупреждения и ликвидации загрязнения окружающей среды, поддержание в нормальном состоянии и улучшение качества природных ресурсов, а также будущей работы, которая будет тратиться на устранение негативных экономических, экологических и социальных последствий, вызванных нынешним загрязнением и нерациональным использованием природных ресурсов.

Практическая ценность результатов исследования. Экологический учет предприятия нашел свое отражение в общей системе бухгалтерского учета, которая включает следующие составляющие: финансовый учет; управленческий учет с отчетностью по экологическим показателям; экологический контроллинг; экологический аудит. В комплексе это обеспечивает устойчивое социально-экономическое развитие, при котором одновременно удовлетворяются растущие материальные и духовные потребности населения, обеспечивается рациональное и экологически безопасное хозяйствование и высокоэффективное сбалансированное использование природных ресурсов, создаются благоприятные условия для здоровья человека, сохранения и воспроизводства окружающей природной среды и природно-ресурсного потенциала общественного производства, а важную роль в обеспечении эффективной природоохранной деятельности предприятий играет уровень природоохранных расходов.

Ключевые слова: природоохранные расходы предприятий; экологический учет; оценка и учет природных ресурсов; управление природоохранной деятельностью предприятий; экологический контроллинг и аудит.

 

Shmyhel O.Ye. ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AS A TOOL FOR MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is substantiation of economic content of the use of accounting for environmental expenditures for the purposes of effective management of environmental activities of enterprises.

Methodology of research. General scientific and special methods of research are used in the process of research, in particular: the monographic method and the method of theoretical generalization are used in substantiating the nature of nature conservation costs in the economy of nature management and their importance in maintaining the quality of the environment; system and analytical method – in determining the role of environmental accounting in the implementation of an effective environmental policy of the enterprise and in substantiating the essence of the concept of “environmental costs of production”.

Findings. It is recognized that environmental costs are a fundamental notion of the economics of nature use. They are socially necessary costs for maintaining the quality of the environment, for all forms and types of economic activity, as well as for maintaining ecological balance at all levels of government.

It is revealed that one of the main obstacles to the development and implementation of an effective environmental policy of the enterprise is the lack of proper management of comprehensive, reliable and timely information on environmental activities, in particular related to environmental and economic aspects of environmental management of enterprises.

Originality. It has been determined that the environmental costs of production are a set of living and settled labor, which is spent on the reproduction of natural resources and the natural environment, prevention and elimination of environmental pollution, maintenance in the normal state and improvement of the quality of natural resources, as well as future labor, which will be spent on elimination negative economic, environmental and social consequences caused by the current pollution and irrational use of natural resources.

Practical value. The environmental accounting of the enterprise has been reflected in the general accounting system, which includes the following components: financial accounting; management accounting with environmental reporting; ecological control; environmental audit. In the complex, it provides sustainable social and economic development, at which simultaneously the growing material and spiritual needs of the population are met, rational and ecologically safe economic management and highly effective balanced use of natural resources are provided, favorable conditions for human health, the preservation and reproduction of the environment and the natural resource potential of social production, and a significant role in ensuring effective environmental protection activities of enterprises plays the level of environmental costs.

Key words: environmental costs of enterprises; ecological accounting; estimation and accounting of natural resources; management of environmental activity of enterprises; environmental controlling and audit.

 


Ключові слова


Ключові слова: природоохоронні витрати підприємств; екологічний облік; оцінка і облік природних ресурсів; управління природоохоронною діяльністю підприємств; екологічний контролінг і аудит.

Повний текст:

PDF

Посилання


Басанцов І. В., Пантелейчук О. С. Екологічний аудит в Україні: актуальність, проблемні питання та напрями удосконалення. Вісник Сумського державного університету. 2010. № 1. С. 38–46.

Боронос В. М., Мамчук І. В. Еколого-економічний аналіз структуризації показників виробництв. Вісник Сумського державного університету. 2006. № 7 (91). С. 52-58.

Вороновська О. Сутність і розвиток екологічного обліку. Галицький економічний вісник. 2011. № 2 (31). С. 195–200.

Гавриленко В. А., Бичкова О. В. Облік екологічної діяльності вуглевидобувного підприємства з урахуванням комплексного підходу до виробництва. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. № 25 (ІІ). С. 145–158.

Замула І. В. Екологічні доходи та зобов'язання в системі бухгалтерського обліку. Вісник Університету банківської справи Національного банку України : зб. наук. праць. 2011. Вип. 1. С. 257–259.

Жук В. М. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві. Агроекологічний журнал. 2012. № 2. С. 18–23.

Екологічний облік, аудит і страхування на підприємстві. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підручник / за ред. Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. Суми: Університетська книга, 2008. С. 660–685.

Коблянська О. І., Цибульник М. А. Екологічні витрати та зобов’язання в системі бухгалтерського обліку. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Вип. 9 (33). Ч. 2. 2012. С. 93–98.

Колісник З. Б. Зростаюча роль екологічної відповідальності у діяльності промислових компаній. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2014. Вип. 24.6. С. 85–95.

Лень В., Колівешко О. Екологічні збитки, витрати та втрати: поняття, зміст. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 2. С. 11–18.

Малюга Н., Замула І. Екологічні витрати: класифікація та бухгалтерське відображення. Бухгалтерський облік і аудит : наук. журнал. 2009. № 5. С. 35-41.

Пелиньо Л. М. Значення лісів та проблеми обліку лісових ресурсів в Україні. Наук. вісник НЛТУУ: Зб. наук.-техн. праць. Львів: НЛТУУ, 2006. С. 145-149.

Рекомендації з організації обліку та оцінки земель на підприємствах АПК / за редакцією А. М. Третяка, В. М. Жука. Облік і фінанси АПК. 2005. № 3. С. 135–206.

Сахно Л. А. Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної системи обліку на підприємстві. Облік і фінанси АПК. 2009. № 1. С. 89-92.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024