ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК НОВІТНІЙ ВЕКТОР РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Петро Романович Пуцентейло, Олена Олексіївна Гуменюк

Анотація


Пуцентейло П.Р., Гуменюк О.О. ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК НОВІТНІЙ ВЕКТОР РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Мета. Теоретичне обґрунтування основних напрямів і тенденцій розвитку цифрової економіки, котра стає все більш важливою рушійною силою глобального економічного зростання і відіграє вагому роль в прискоренні темпів економічного розвитку, підвищенню продуктивності традиційних галузей економіки, формуванні нових ринків і досягненні стійкого зростання на сучасному етапі формування глобальної цифрової економіки.

Методика дослідження. Процес дослідження проводився із застосуванням діалектичного підходу до вивчення нинішнього стану розвитку цифрової економіки. В процесі дослідження використані загально-наукові і спеціальні методи, зокрема: аналітичний метод застосовувався при огляді нормативно-правових джерел; метод класифікації дав змогу диференціювати основні компоненти цифрової економіки, а метод опису надати їм детальну характеристику; монографічний метод був використаний при вивченні літературних джерел з питань цифрової економіки; системно-аналітичний метод застосовано – при обробці отриманої інформації.

Результати дослідження. Визначено, що цифрова економіка – це комунікаційне середовище економічної діяльності в мережі Інтернет, результат трансформаційних ефектів нових технологій загального призначення в сфері інформації, комунікації і нанотехнологій. Обгрунтовано, що цифрова економіка заснована на широкому і масовому використанні автоматичних систем, приладів і обладнання з використанням обчислювально-керуючих блоків і пристроїв, здатних функціонувати без участі людини. Розкрито сутність і сформульовано визначення цифрової платформи. Виявлено основні принципи функціонування цифрової платформи, що дозволяють створювати відкриті, електронні системи з значною кількістю користувачів.

Наукова новизна результатів дослідження.  Здійснено комплексний аналіз багатофункціональності та правової основи розвитку цифрової економіки в сучасних умовах. Розглянуто основні підходи до формування інформаційної інфраструктури організацій і підприємств в цифровій економіці. Обгрунтовано основні напрямки цифровий трансформації, що полягають у своєчасності, доступності, якості та персоналізації. Запропоновано авторське визначення цифрової економіки, в якому подається якісна характеристика цифрової економіки за сукупністю ознак і особливостей. Обгрунтовано напрямки цифрової трансформації економіки України: транспорт, енергетика, телекомунікації, обробка даних, надання державних послуг. Встановлено, що цифрова економіка передбачає широке використання технологій великих масивів даних (Big data), індустріального Інтернету речей та Інтернету речей (IIoT/IoT), хмарних обчислень, квантових технологій, NBIC-конвергенції (конвергенції нано- біо- інфо-та когнітивних технологій), роботизації та інших інформаційних технологій.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть підвищенню ефективності формування і розвитку цифрової економіки та стануть базою для подальших наукових розробок у цій галузі.

Ключові слова: цифрова економіка; нова економіка; цифрова платформа; цифрові технології; глобалізація і цифровізація економічних відносин.

 

Пуцентейло П.Р., Гуменюк А.А. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВЕЙШИЙ ВЕКТОР РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Цель. Теоретическое обоснование основных направлений и тенденций развития цифровой экономики, которая становится все более важной движущей силой глобального экономического роста и играет важную роль в ускорении темпов экономического развития, повышению производительности традиционных отраслей экономики, формировании новых рынков и достижении устойчивого роста на современном этапе формирования глобальной цифровой экономики.

Методика исследования. Процесс исследования проводился с применением диалектического подхода к изучению нынешнего состояния развития цифровой экономики. В процессе исследования использованы научные и специальные методы, в частности: аналитический метод применялся при расмотрении нормативно-правовых источников; метод классификации позволил дифференцировать основные компоненты цифровой экономики, а метод описания предоставил их подробную характеристику; монографический метод был использован при изучении литературных источников по вопросам цифровой экономики; системно-аналитический метод применен – при обработке полученной информации.

Результаты исследования. Определено, что цифровая экономика – это коммуникационная среда экономической деятельности в сети Интернет, результат трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в сфере информации, коммуникации и нанотехнологий. Обосновано, что цифровая экономика основана на широком и массовом использовании автоматических систем, приборов и оборудования с использованием вычислительно-управляющих блоков и устройств, способных функционировать без участия человека. Раскрыта сущность и сформулировано определение цифровой платформы. Выявлены основные принципы функционирования цифровой платформы, позволяющие создавать открытые, электронные системы с большим количеством пользователей.

Научная новизна результатов исследования. Осуществлен комплексный анализ многофункциональности и правовой основы цифровой экономики в современных условиях. Рассмотрены основные подходы к формированию информационной инфраструктуры предприятий в цифровой экономике. Обоснованы основные направления цифровой трансформации, заключающиеся в своевременности, доступности, качестве и персонализации. Предложено авторское определение цифровой экономики, в котором подается качественная характеристика цифровой экономики по совокупности признаков и особенностей. Обоснованы направления цифровой трансформации экономики Украины: транспорт, энергетика, телекоммуникации, обработка данных, предоставление государственных услуг. Установлено, что цифровая экономика предполагает широкое использование технологий больших массивов данных (Big data), индустриального Интернета вещей и Интернета бытовых вещей (IIoT / IoT), облачных вычислений, квантовых технологий, NBIC-конвергенции (конвергенции нано- био- инфо-и когнитивных технологий), роботизации и других информационных технологий.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут способствовать повышению эффективности формирования и развития цифровой экономики и станут базой для дальнейших научных разработок в этой области.

Ключевые слова: цифровая экономика; новая экономика; цифровая платформа; цифровые технологии; глобализация и цифровизация экономических отношений.

 

Putsenteilo P.R., Humeniuk O.O. DIGITAL ECONOMY AS THE MODERN VECTOR OF RECONSTRUCTION OF THE TRADITIONAL ECONOMY

Purpose. The theoretical substantiation of the main directions and trends of the development of the digital economy, which is becoming more and more important driving force of global economic growth and plays an important role in accelerating economic development, increasing the productivity of traditional industries of the economy, forming new markets and achieving sustainable growth at the present stage of the formation of a global digital economy.

Methodology of research. The study process is conducted using a dialectical approach to studying the current state of the digital economy. General and scientific, special methods are used in the process of research, in particular: the analytical method is used in the review of normative and legal sources; the classification method has made it possible to differentiate the main components of the digital economy, and the description method gives them a detailed description; the monographic method is used in the study of literary sources on the issues of digital economy; the system and analytical method is applied - when processing the received information.

Findings. It is determined that the digital economy is a communication environment of economic activity on the Internet, the result of the transformational effects of new technologies of general use in the field of information, communication and nanotechnology. It is substantiated that the digital economy is based on the wide and massive use of automatic systems, devices and equipment using computing control units and devices capable of functioning without human involvement. The essence and formulation of the definition of a digital platform are revealed. The basic principles of functioning of the digital platform are revealed, allowing to create open, electronic systems with the considerable quantity of users.

Originality. The complex analysis of the multi-functionality and legal basis for the development of the digital economy in modern conditions is carried out. The main approaches to the formation of information infrastructure of organizations and enterprises in the digital economy are considered. The basic directions of digital transformation, which consist of timeliness, accessibility, quality and personalization, are substantiated. The author's definition of digital economy is proposed, which provides a qualitative characteristic of the digital economy in terms of a set of features and characteristics. The directions of the digital transformation of the Ukrainian economy are substantiated: transport, energy, telecommunications, data processing, provision of public services. It has been established that the digital economy involves widespread use of technologies of large data sets (Big data), industrial Internet of Things and Internet of Things (IIoT / IoT), cloud computing, quantum technologies, NBIC-convergence (convergence of nano-bio-information and cognitive technologies), robotizing and other information technologies.

Practical value. The obtained results of the study will enhance the effectiveness of the formation and development of the digital economy and will provide the basis for further research in this field.

Key words: digital economy; new economy; digital platform; digital technologies; globalization and digitalization of economic relations.


Ключові слова


Ключові слова: цифрова економіка; нова економіка; цифрова платформа; цифрові технології; глобалізація і цифровізація економічних відносин.

Повний текст:

PDF

Посилання


Management of Permanent Change / Editors: Horst Albach, Heribert Meffert, Andreas Pinkwart, Ralf Reichwald. Springer Gabler, Wiesbaden, 2015. 240 p.

Knickrehm M., Berthon B., Daugherty P. Digital Disruption: The Growth Multiplier, Accenture. URL: https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Digital-DisruptionGrowth-Multiplier.pdf (дата звернення: 15.05.2018).

Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research / ed. by Erik Brynjolfsson, Brian Kahin Cambridge, MA ; London : The MIT Press. 2002. 401 p.

Джусов О.А., Апальков С.С. Цифрова економіка: структурні зрушення на міжнародному ринку капіталу. http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3058/2746

Ernst D. The evolution of a «digital economy»: research issues and policy challenges. URL: http://www.eastwestcenter.org/publications/evolution-digital-economy-research-issues-and-policy-challenges (дата звернення: 15.05.2018).

Краус Н. М., Голобородько О. П., Краус К. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf (дата звернення: 15.05.2018).

Markovitch S., Willmott P. Accelerating the digitization of business processes / McKinsey, 2014. URL: http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/accelerating-the-digitization-of-business-processes. (дата звернення: 15.05.2018).

Mesenbourg T.L. Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census. URL: http://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ/digitalecon.pdf (дата звернення: 15.05.2018).

Negroponte N. Being Digital. NY: Knopf. 1995. 256 p.

Niebel, T. 2014. “ICT and Economic Growth: Comparing Developing, Emerging and Developed Countries.” ZEW Discussion Paper 14–117, ZEW Centre for European Economic Research, Mannheim, Germany.

Сіташ Т.Д., Паращук А.С. Цифрова економіка: реалії та перспективи. URL: http://www.rusnauka.com/pdf/234855.pdf (дата звернення: 15.05.2018).

Tapscott Don. Digital Economy. New York : McGraw-Hill. 1994. 368 p.

Шваб К. Четвертая промышленная революция. М. : «Эксмо». 2016.

Цифрова економіка. Матеріал з вільної енциклопедії Вікіпедії, URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 (дата звернення: 15.05.2018).

Australian Government. Department of Broadband, Communications and the Digital Economy / Digital Economy: Future Directions, 2009 – URL: http://www.dbcde.gov.au/digital_economy/what_is_the_digital_economy (дата звернення: 15.05.2018).

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://minfin.com.ua/ua/2018/01/17/31946820/ (дата звернення: 15.05.2018).

Черніков Д. Європа формує Єдиний цифровий ринок. Чому Україна поза ним? URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2364078-misia-ocifruvati-ekonomiku-strategia-edinogo-cifrovogo-rinku.html (дата звернення: 15.05.2018).

Україна переходить на “цифрову економіку”. Що це означає? URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2385945-ukraina-perehodit-na-cifrovu-ekonomiku-so-ce-oznacae.html (дата звернення: 15.05.2018).

Карчева Г. Т., Огородня Д. В., Опенько В. А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3 (27). С. 13-21.

Норец Н. К., Станкевич А. А. Цифровая экономика: состояние и перспективы развития // Инновационные кластеры в цифровой экономике: теория и практика: труды научно-практической конференции с международным участием 17-22 мая 2017 года / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. СПб.: Изд-во Политехи. ун-та. 2017. С. 173-179.

Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venure in Social Forecasting. London: Heinemann; Originally Published, New York: Basic Books, 1974.

Competing in the digital economy means owning the smart home – Accenture. URL: http://telecoms.com/480251/competing-in-the-digital-economy-meansowning-the-smart-home-accenture/ (дата звернення: 15.05.2018).

Шалагинов А. Концепция Smart City от «А» до «Я». URL: http://infocom.uz/2017/02/18/koncepciya-smart-city-ot-a-do-ya/ (дата звернення: 15.05.2018).

Code4Health. URL: https://code4health.org/ (дата звернення: 15.05.2018).

Социальные сети в 2018 году: глобальное исследование. URL: https://www.web-canape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-issledovanie/ (дата звернення: 15.05.2018).

Топ-15 найпопулярніших соціальних мереж та додатків. URL: https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/ (дата звернення: 15.05.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024