ЗАСТОСУВАННЯ КОНКУРЕНТНХ СТРАТЕГІЙ М. ПОРТЕРА У ДІЯЛЬНОСТІ КАВ’ЯРЕНЬ

Тетяна Анатоліївна Воронюк

Анотація


Воронюк Т.А. ЗАСТОСУВАННЯ КОНКУРЕНТНХ СТРАТЕГІЙ М. ПОРТЕРА У ДІЯЛЬНОСТІ КАВ’ЯРЕНЬ

Мета. Здійснити аналіз використання базових стратегій М. Портера у діяльності різнотипних кав’ярень міста Чернівці та розробити рекомендації щодо їх застосування для розвитку новостворених підприємств даної сфери.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано різні методи і методичні підходи, зокрема: монографічний метод послужив основою збору і формування огляду літературних джерел за темою дослідження; за допомогою методу порівняння сформовано висновки про доцільність використання кожної базової конкурентної стратегії для конкретного типу закладів, що володіють необхідними для її використання характеристиками; метод системного аналізу і логіки використано при обґрунтуванні стратегії розвитку підприємницької галузі.

Результати дослідження. Обґрунтовано сутність понять стратегії, стратегії підприємства та конкурентної стратегії підприємства. Визначено доцільність і механізм формування стратегій діяльності фірми задля успішного і конкурентоспроможного її функціонування. Побудовано адаптовану матрицю використання базових стратегій М. Портера у діяльності різнотипних кав’ярень. Розроблено рекомендації щодо їх застосування для розвитку новостворених підприємств даної сфери.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано доцільність використання базових стратегій М. Портера в діяльності кав’ярень, що вирішує питання сталого розвитку та уможливлює окреслення чітких напрямів діяльності кавового бізнесу.

Практична цінність результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть бути використані в процесі організації діяльності кав’ярень задля забезпечення їх постійного розвитку та конкурентоспроможності на довгостроковий період. Враховуючи те, що пропозиція у сфері кавових напоїв постійно зростає і, як наслідок, зростає конкуренція, розробка конкурентної стратегії є досить актуальною як для новостворених, так і для вже діючих кав’ярень.

Ключові слова: стратегія підприємства; конкурентна стратегія; конкурентна перевага; диференціація; фокусування; зниження витрат; бізнес; кав’ярня.

 

Воронюк Т.А. ПРМЕНЕНЕ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГЙ М. ПОРТЕРА В ДЕЯТЕЛЬНОСТ КАФЕ

Цель. Провести анализ использования базовых стратегий М. Портера в деятельности разнотипных кафе города Черновцы и разработать рекомендации по их применению для развития недавно созданных предприятий данной сферы.

Методика исследования. В процессе исследования использованы различные методы и методические подходы, в частности: монографический метод послужил основой сбора и формирования обзора литературных источников по теме исследования; с помощью метода сравнения сформированы выводы о целесообразности использования каждой базовой конкурентной стратегии для конкретного типа заведений, обладающих необходимыми для ее использования характеристиками; метод системного анализа и логики использован при обосновании стратегии развития предпринимательской отрасли.

Результаты исследования. Обоснована сущность понятий стратегии, стратегии предприятия и конкурентной стратегии предприятия. Определена целесообразность и механизм формирования стратегий деятельности фирмы для успешного и конкурентоспособного ее функционирования. Построена адаптированная матрица использования базовых стратегий М. Портера в деятельности разнотипных кофеен. Разработаны рекомендации по их применению для развития новых предприятий данной сферы.

Научная новизна результатов исследования. Обоснована целесообразность использования базовых стратегий М. Портера в деятельности кофеен, решены вопросы устойчивого развития и определено четкие направления деятельности кофейного бизнеса.

Практическая ценность результатов исследования. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в процессе организации деятельности кофеен для обеспечения их постоянного развития и конкурентоспособности на долгосрочный период. Учитывая то, что предложение в сфере кофейных напитков постоянно увеличивается и, как следствие, растет конкуренция, разработка конкурентной стратегии является весьма актуальной как для новых, так и для уже действующих кофеен.

Ключевые слова: стратегия предприятия; конкурентная стратегия; конкурентное преимущество; дифференциация; фокусирование; снижение затрат; бизнес; кофейня.

 

Voroniuk T.A. APPLICATION OF M. PORTER’S COMPETITIVE STRATEGIES IN THE ACTIVITIES OF COFFEE HOUSES

Purpose. The aim of the article is to analyze the use of the M. Porter’s basic strategies in the activities of various types of coffee shops in the city of Chernivtsi and to develop recommendations for their application for the development of newly created enterprises in this area.

Methodology of research. Various methods and methodical approaches are used in the course of the research, in particular: the monographic method served as the basis for collecting and forming a survey of literary sources on the subject of research; with the help of the comparison method, conclusions are drawn about the expediency of using each basic competitive strategy for a specific type of institutions possessing the characteristics necessary for its use; the method of system analysis and logic is used to substantiate the strategy of business development.

Findings. The essence of concepts of strategy, enterprise strategy and competitive strategy of the enterprise is substantiated. The expediency and mechanism of forming the strategies of the firm’s activity for successful and competitive functioning are determined. An adapted matrix of the use of M. Porter’s basic strategies in the activities of various types of coffee houses has been constructed. Recommendations on their application for development of newly created enterprises of the given sphere are developed.

Originality. The expediency of using M. Porter’s basic strategies in the activity of coffee houses, which solves the issue of sustainable development and makes it possible to outline clear lines of activity of coffee business, is substantiated.

Practical value. The results of the research can be used in the process of organizing the activities of the coffee shops to ensure their continued development and competitiveness in the long-term. Taking into account that the supply in the field of coffee beverages is constantly increasing and as a result, competition is growing, the development of a competitive strategy is very relevant for both newly established and existing coffee shops.

Key words: enterprise strategy; competitive strategy; competitive advantage; differentiation; focusing; cost reduction; business; coffee shop.

 


Ключові слова


Ключові слова: стратегія підприємства; конкурентна стратегія; конкурентна перевага; диференціація; фокусування; зниження витрат; бізнес; кав’ярня.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зибарева О. В., Воронюк Т. А. Ринок кави в Україні: поточний стан та перспективи розвитку. Економічний форум. 2018. № 1. С. 25-30.

Муляр Т. С. Формування і реалізація стратегії підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 2(6). С. 289-300.

Строкович Г. В. Стратегія підприємства: навч. посіб. для вищих навч. закладів. / Нар. укр. акад. [каф. економіки підприємства]. Харків: Вид-во НУА, 2011. 180 с.

Бортнік С. М., Маленицький Д. С. Забезпечення конкурентної стратегії підприємства та підходи до її вивчення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М. М. Палінчак. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. Вип. 7 (Ч. 1). С. 40–44.

Фатхутдинов Р. Управление конкурентоспособностью организации: учебник. 4-е изд., испр. и доп. Москва: Эскмо, 2013. 423 с.

Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость: пер. с англ. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.

Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". 2-ге вид., перероб. і доп. Львів: Львівська політехніка, 2010. 408 с.

Юдіна Н. В., Чан Т. С. Стан розвитку ринку кав’ярень в Україні. Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту і маркетингу КПІ ім. І. Сікорського «Актуальні проблеми економіки та управління». 2017. № 11. C. 48-53.

Смоленюк П. С. Обґрунтування конкурентної стратегії підприємства. Інноваційна економіка. 2012. № 3 (29). С. 86-93.

Костецька Н. І., Хопчан М. І. Стратегічне управління витратами як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Інноваційна економіка. 2012. № 5(31). С. 81-86.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024