НОВІТНІ ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТК У БІРЖОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРЄМНЦЬКХ СТРУКТУР

Анна Сергіївна Чикалова

Анотація


Чикалова А.С. НОВІТНІ ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТК У БІРЖОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРЄМНЦЬКХ СТРУКТУР

Мета. Обґрунтування пропозицій щодо використання ефективних інструментів маркетингових комунікацій, які є актуальними на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства.

Методика дослідження. У процесі проведення дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: метод стратегічного аналізу – при обґрунтуванні напрямів комунікаційної політики у біржовій діяльності;системний підхід – при аналізі сучасної концепції маркетингу, метод порівнянь (при вивченні поточної ситуації на ринку маркетингових послуг в сфері біржової діяльності підприємницьких структур); метод структурного групування (при визначенні альтернативних інструментів ведення комунікаційної політики).

Результати дослідження. Встановлено, що стан сучасної економіки, її ефективне планування тісно пов’язані з активізацією підприємницьких структур та біржовою діяльністю. Визначено, що часто на біржах та й у підприємницьких структурах перевагу віддають або класичним методам та формам ведення рекламної кампанії, або залученню маркетологів для виконання тимчасової роботи на умовах віддаленого (дистанційного) доступу. Обґрунтовано, що використання традиційних інструментів маркетингових комунікацій для просування продукту відійшло у минуле: змінився споживач, його ставлення до традиційної реклами, з’явилося нове поняття «ринкова грамотність споживача», коли інформацію здобувають із незалежних джерел, Інтернет-сайтів, все частіше звертаючи увагу на фідбек. Відповідно, виробникам продукції доводиться перенести акцент на емоційну привабливість товару. Сформовано перелік факторів, що впливають на ефективне ведення комунікаційної політики підприємницькими структурами в сучасних економічних умовах.

Наукова новизна результатів дослідження. На основі аналізу класичних та новітніх інструментів маркетингових комунікацій обґрунтовано напрями ефективного просування товарів та послуг на існуючих та нових вітчизняних й зарубіжних ринках. Визначено напрями трансформації комплексу маркетингових комунікацій на інноваційних засадах з урахуванням технологій, які відповідають реаліям певного часу.

Практична цінність результатів дослідження. Результати даного дослідження можуть бути використані в практичній діяльності підприємницьких структур в частині співпраці з біржами та впровадження новітнього інструментарію комунікаційної діяльності, а також покладені в основу подальших досліджень щодо визначення альтернативних методів та інструментів ведення комунікаційної політики у біржовій та підприємницькій діяльності.

Ключові слова: комунікаційна політика; класичні та новітні інструменти; підприємницькі структури; біржова діяльність; маркетингові комунікації.

 

Чикалова А.С. НОВЕЙШЕ НСТРУМЕНТЫ КОММУНКАЦОННОЙ ПОЛТК В БРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ ПРЕДПРНМАТЕЛЬСКХ СТРУКТУР

Цель. Обоснование предложений по использованию эффективных инструментов маркетинговых коммуникаций, актуальных на сегодняшнем этапе развития общества.

Методика исследования. В процессе проведения исследования использованы общенаучные и специальные методы исследования, в частности: метод стратегического анализа – при обосновании направлений коммуникационной политики в биржевой деятельности; системный подход – при анализе современной концепции маркетинга, метод сравнений (при изучении текущей ситуации на рынке маркетинговых услуг в сфере биржевой деятельности предпринимательских структур); метод структурной группировки (при определении альтернативных инструментов ведения коммуникационной политики).

Результаты исследования. Установлено, что состояние современной экономики, ее эффективное планирование тесно связаны с активизацией предпринимательских структур и биржевой деятельностью. Определено, что часто на биржах и в предпринимательских структурах предпочтение отдают или классическим методам и формам ведения рекламной кампании, или же привлечению маркетологов для выполнения временной работы на условиях удаленного (дистанционного) доступа. Обосновано, что использование традиционных инструментов маркетинговых коммуникаций для продвижения продукта отошло в прошлое: изменился потребитель, его отношение к традиционной рекламе, появилось новое понятие «рыночная грамотность потребителя», когда информацию получают из независимых источников, нтернет-сайтов, все чаще обращая внимание на фидбэк. Соответственно, производителям продукции приходится переносить акцент на эмоциональную привлекательность товара. Сформирован перечень факторов, влияющих на эффективное ведение коммуникационной политики предпринимательскими структурами в современных экономических условиях.

Научная новизна результатов исследования. На основе анализа классических и новейших инструментов маркетинговых коммуникаций обоснованы направления эффективного продвижения товаров и услуг на существующих и новых отечественных и зарубежных рынках. Определены направления трансформации комплекса маркетинговых коммуникаций на инновационных началах с учетом технологий, которые соответствуют реалиям определенного времени.

Практическая ценность результатов исследования. Результаты данного исследования могут быть использованы в практической деятельности предпринимательских структур в части сотрудничества с биржами и внедрения новейшего инструментария коммуникационной деятельности, а также положены в основу дальнейших исследований по определению альтернативных методов и инструментов ведения коммуникационной политики в биржевой и предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: коммуникационная политика; классические и новейшие инструменты; предпринимательские структуры; биржевая деятельность; маркетинговые коммуникации.

 

Chykalova A.S.LATEST TOOLS OF COMMUNICATION POLICY IN THE EXCHANGE ACTIVITIES OF BUSINESS STRUCTURES

Purpose. The purpose of the stated research is justification of proposals for the use of effective marketing communication tools which are relevant at the current stage of the society development.

Methodology of research. General scientific and special research methods were used in the process of conducting the research, in particular: the method of strategic analysis – in justifying the directions of communication policy in exchange activities; systematic approach – when analyzing the modern marketing concepts, the method of comparisons (when studying the current situation at the market of marketing services in the sphere of exchange activities of business structures); method of structural grouping (when determining alternative tools for communication policy).

Findings.It is established that the state of the modern economy, its effective planning is closely related to the activation of business structures and exchange activities.It is determined that nowadays both exchange markets and business structures prefer either classical methods and forms of advertising campaign, or attracting marketing experts to perform temporary work on conditions of remote access. It is justified that the use of traditional tools of marketing communications to promote the product has become a thing of the past: the consumer has changed, as well as his attitude to traditional advertising; a new concept of “market literacy of the consumer” has appeared, when information is obtained from independent sources and Internet sites, paying great attention to feedbacks. Accordingly, manufacturers have to shift the emphasis to the emotional attractiveness of the product. A list of factors influencing the effectiveness of communication policy of business structures in the current economic conditions has been formed.

Originality.Based on the analysis classical and latest tools of marketing communications, the directions of effective promotion of goods and services in existing and new domestic and foreign markets are substantiated.The directions of transformation of the marketing communications complex on the innovative basis, taking into account technologies that correspond to the realities of a certain time, are determined.

Practical value. The results of this research can be used in the practical activities of business structures in the field of cooperation with exchange markets and introduction of the latest communication tools. The results could also be used as the basis for further research on the identification of alternative methods and tools for communication policies in exchange and business activities.

Key words: communication policy; classical and latest tools; business structures; exchange activities; marketing communications.


Ключові слова


Ключові слова: комунікаційна політика; класичні та новітні інструменти; підприємницькі структури; біржова діяльність; маркетингові комунікації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Багиев Г. Л., Богданова Е. Л. Маркетинг-статистика. URL: www.marketing.spb.ru (дата звернення: 7.08.2018).

Барнс Р. Как повысить отклик от рекламы: 95 работающих приемов / пер. с англ. Москва: ?здательский дом Гребенникова, 2008. 168 с.

Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. 2-ге вид., випр. і доп. Київ: ІВЦ «Видавництво «Політехника», 2009. 400 с.

Божкова В. В. Маркетингова політика комунікацій. Маркетинг: бакалаврський курс: навч. посіб. / За заг. ред. С. М. Ілляшенка. Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. С. 510–570.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: підручник. Київ: КНЕУ, 1998. 268 с.

Голубков Е. П. Современные тенденции развития маркетинга. Маркетинг в России и за рубежом, 2004. № 1 (39). URL: htpp://mavriz.ru/articles/2004/1/ 319.html (дата звернення: 10.06.2018).

Давиденко Н. М. Переваги залучення фінансових ресурсів аграрними корпораціями шляхом виходу на іноземні фондові біржі. Облік і фінанси. 2012. № 3. С. 96–101.

Джефкінс Ф. Реклама: практ. посіб. / пер. з англ., доп. за ред. Д. Ядіна. Київ: Знання, 2001. 456 с.

Косова Т. Д., Ярошевська О. В. Біржові механізми залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями. Інвестиції: практика та досвід. Київ: ТОВ «ДКС Центр», 2016. № 22. С. 9–12.

Кратко ?. Г. Формирование кросскультурной компетенции в сфере маркетинговых коммуникаций залог успеха и предостережение от ошибок при выходе на зарубежные рынки. Маркетинг и Маркетинговые исследования. 2002. № 6 (42). С. 33.

Котлер Ф. Основы маркетинга / пер с англ. Москва: ?здательский дом «Вильяме», 2007. 656 с.

Литовченко І. Л., Пилипчик В. П. Інтернет-маркетинг: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 184 с.

Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія / за ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 615 с.

Маркетингові інструменти / 10 нестандартних рішень від Ігоря Мана. URL: https://youngsoul.co.ua/marketynhovii-nstrumenty-10-nestandartnykh/ (дата звернення: 12.07.2018).

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. з англ. Москва: Дело, 2002. 704 с.

Прингл Х., Томпсон М., де Боно Э., Крылов ?. Энергия торговой марки. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 288 с.

Хейг Пол. Маркетинговые исследования на практике: Основные методы изучения рынка / пер. з англ. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. 312 с.

Хоменко П. Г. Сучасні тенденції розвитку маркетингу. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 12(102). С. 123–133.

Череп А. В., Абліцова Т. С. Розвиток сучасного маркетингу та вимоги до нього. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 1. С. 202–205.

Шарков Ф. ?. Современные маркетинговые коммуникации: Словарь–справочник. Mосква: ?зд-во «Альфа–Пресс», 2006. С. 87.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024