ПРАГМАТКА НОРМАТВНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО – ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Світлана Василівна Сисюк

Анотація


Сисюк С.В. ПРАГМАТКА НОРМАТВНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО – ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Мета. Виявлення поетапності здійснення публічних закупівель, обґрунтування й практичне вирішення проблеми забезпечення удосконалення системи документального їх забезпечення.

В склад завдань, які послужать основою досягнення поставленої мети входить дослідження чинної системи публічних закупівель для ідентифікації її особливостей та проблемних місць, встановлення етапів закупівель, умов їх проходження й шляхів удосконалення.

Методика дослідження. Використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: аналітичний метод при аналізі нормативно-правових актів щодо публічних закупівель; методи аналізу, синтезу й узагальнення – для вивчення основних аспектів публічних закупівель; абстрактно-логічний метод – для формулювання висновків дослідження.

Результати дослідження. Проведено аналіз нормативного забезпечення проведення процедури публічних закупівель. Виокремлено чотири етапи процесу публічних закупівель, а саме: прогнозування та планування; здійснення закупівель та виконання контракту; відображення в обліку та формування звітності про публічні закупівлі; контроль, аудит та аналіз виконаних контрактів та відповідно проведено аналіз кожного етапу. По кожному етапу процесу закупівель виокремлено проблемні питання та запропоновано шляхи їх вирішення.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано для підвищення якості планування та прогнозування процесу закупівель удосконалити форму та окремі елементи плану закупівель. Запропоновано здійснювати на етапі виконання процедури закупівлі оцінку механізмів закупівель, а також ідентифікувати якісні вимоги до предмета закупівлі з відповідними роз’ясненнями. Визначено розглядати контроль, аудит та аналіз як ключову можливість використання контрольно-аналітичних інструментів для оптимізації закупівель.

Практична значимість результатів дослідження. Отримані результати дослідження у формі пропозицій, зокрема щодо удосконалення документального забезпечення процедури закупівель, здійснення ідентифікації якісних вимог до предмета закупівлі, а також використання контрольно-аналітичних інструментів направлені на покращення нормативного та організаційно-облікового забезпечення публічних закупівель. Вони позитивно вплинуть на вирішення організаційних проблем провадження публічних закупівель, що уможливить виявлення й використання наявних резервів підвищення ефективності використання бюджетних коштів і забезпечить вищу якість матеріально-технічної бази суб’єктів державного сектора.

Ключові слова: публічні закупівлі; облік; аналіз та контроль публічних закупівель.

 

Сысюк С.В. ПРАГМАТКА НОРМАТВНОГО ОРГАНЗАЦОННО – УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНЯ ПУБЛЧНЫХ ЗАКУПОК

Цель. Выявление этапов осуществления публичных закупок, обоснование и практическое решение проблемы совершенствования системы документального обеспечения.

В состав задач, которые послужат основой достижения поставленной цели, входит исследование действующей системы публичных закупок для идентификации ее особенностей и проблемных мест, установление этапов закупок, условий их прохождения и пути совершенствования.

Методика исследования. спользованы общенаучные и специальные методы исследования, в частности: аналитический метод при анализе нормативно-правовых актов регулирующих публичные закупки, методы анализа, синтеза и обобщения – для изучения основных аспектов публичных закупок, абстрактно-логический метод – для формулирования выводов исследования.

Результаты исследования. Проведен анализ нормативного обеспечения проведения процедуры публичных закупок. Выделены четыре этапа процесса публичных закупок, а именно: прогнозирование и планирование; осуществления закупок и исполнения контракта; отражения в учете и формирование отчетности о публичных закупках; контроль, аудит и анализ выполненных контрактов и соответственно проведен анализ каждого этапа. По каждому этапу процесса закупок выделены проблемные вопросы и предложены пути их решения.

Научная новизна результатов исследования. Предложено для повышения качества планирования и прогнозирования процесса закупок усовершенствовать форму и отдельные элементы плана закупок. Предложено осуществлять на этапе выполнения процедуры закупки оценку механизмов закупок, а также идентифицировать качественные требования к предмету закупки с соответствующими разъяснениями. При этом необходимо рассматривать контроль, аудит и анализ как ключевую возможность использования контрольно-аналитических инструментов для оптимизации закупок.

Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования в форме предложений, в частности по совершенствованию документального обеспечения процедуры закупок, осуществления идентификации качественных требований к предмету закупки, а также использования контрольно-аналитических инструментов, которые направлены на улучшение нормативного и организационно-учетного обеспечения публичных закупок. Они положительно повлияют на решение организационных проблем производства публичных закупок, что сделает возможным выявления и использования имеющихся резервов повышения эффективности использования бюджетных средств и обеспечит высокое качество материально-технической базы субъектов государственного сектора.

Ключевые слова: публичные закупки; учет; анализ и контроль публичных закупок.

 

Sysiuk S.V. PRAGMATICS OF NORMATIVE, ORGANIZATIONAL AND ACCOUNTING OF PUBLIC PROCUREMENT

Purpose. The aim of the article is the identification of phased implementation of public procurement, substantiation and practical solution to the problem of ensuring the improvement of the documentary system of their provision.

The structure of the tasks that serve as the basis for achieving the goal is to study the current system of public procurement to identify its features and problem areas, the establishment of procurement stages, the conditions of their passing and ways to improve.

Methodology of research. The general scientific and special methods of research are used, in particular: analytical method in the analysis of normative legal acts concerning public procurements; methods of analysis, synthesis and synthesis to study the main aspects of public procurement; abstract and logical method to formulate the conclusions of the study.

Findings. The analysis of normative maintenance of the procedure of public procurement is carried out. There are four stages of the public procurement process, namely: forecasting and planning; procurement and contract performance; accounting and reporting on public procurement; control, audit and analysis of completed contracts and, accordingly, analysis of each stage. Problematic issues are identified and ways of their solution are proposed at each stage of the procurement process.

Originality. It is proposed to improve the quality of planning and forecasting of the procurement process to improve the form and individual elements of the procurement plan. It is proposed to carry out evaluation of procurement mechanisms at the stage of implementation of procurement procedure, as well as to identify qualitative requirements for the subject of procurement with the corresponding explanations. It is determined to consider control, audit and analysis as a key opportunity to use control and analytical tools to optimize procurement.

Practical value. Obtained results of the study in the form of proposals, in particular on improving the documentary provision of procurement procedures, identifying qualitative requirements for the subject of procurement, as well as the use of control and analytical tools aimed at improving the regulatory and organizational accounting provision of public procurement. They will have a positive impact on solving organizational problems in public procurement, which will make it possible to identify and use available reserves to increase the efficiency of using budget funds and provide the highest quality material and technical base of public sector entities.

Key words: public procurement; accounting; analysis and control of public procurements.


Ключові слова


Ключові слова: публічні закупівлі; облік; аналіз та контроль публічних закупівель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дуброва Я. Здійснення публічних закупівель: запитання та відповіді. Бухгалтер.com.ua. Вип. 04.10.2016. URL: https://buhgalter.com.ua/articles/zakupivli-za-derzhkoshti/zdiysnennya-publichnih-zakupivel-zapitannya-ta-vidpovidi/ (дата звернення: 25.06.2018).

Дуброва Я. Публічні закупівлі: запитували – відповідаємо. Бюджетна бухгалтерія. 2017. № 26 (Липень). URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2017/july/issue-26/article-29063.html (дата звернення: 14.05.2018).

Звіт про результати аналізу стану публічних (державних) закупівель у 2017 році: рішення Рахункової палати від 31.05.2018 р. № 13-1. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/ 16757178/Zvit_13-1_2018.pdf?subportal=main (дата звернення: 27.07.2018).

Іванов Ю.Б., Севостьянова Г.С. Напрями реформування системи державних закупівель. Проблеми економіки. 2015. № 2. С. 64-69.

Клименко О., Настенко Г. Питання виявлення антиконкурентних узгоджених дій та корупційних злочинів у сфері державних закупівель. Науковий часопис Національної Академії Прокуратури України. 2015. № 3. С. 43-48.

Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель: затв. наказом М-ва економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 р. № 490. Зареєстровано в М-ві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 449/28579. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0449-16#n29 (дата звернення: 14.05.2018).

Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VII, URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (дата звернення: 14.05.2018).

Письменна М. С. Теоретичні аспекти обліково-інформаційного забезпечення управління державними закупівлями. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Одеса, 2016. Том 21. Випуск 11 (53). С. 95–101.

Псьота В. О. Допорогові закупівлі у державному секторі: новації та проблеми сьогодення. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2018. № 1. С. 125-133.

Тополенко Н. М., Мартинюк О. М. Особливості здійснення обліку публічних закупівель в бюджетних установах. Інфраструктура ринку. 2016. Вип. 2. С. 319-323.

Хорунжак Н. М. Публічні закупівлі: шляхи вирішення організаційних і контрольно-облікових проблем. Сталий розвиток економіки. 2016. № 3(32). С. 143-149.

Public procurement in Europe. Cost and effectiveness. URL: http://ec.europa.eu/internal_ market/publicprocure ment/docs/modernising_rules/cost effectiveness_ en.pdf (дата звернення: 24.05.2018).

UNCITRAL Model Law on Public Procurement / UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria. URL: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement-2011/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-e.pdf. (дата звернення: 24.05.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024