ОСОБЛВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТЦІЙНОГО РОЗВТКУ ВРОБНЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРННЦТВА АГРОПРОМСЛОВМ ПІДПРЄМСТВАМ

Катерина Богданівна Волощук, Наталія Анатоліївна Лісевич

Анотація


Волощук К.Б., Лісевич Н.А. ОСОБЛВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТЦІЙНОГО РОЗВТКУ ВРОБНЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРННЦТВА АГРОПРОМСЛОВМ ПІДПРЄМСТВАМ

Мета. Визначення теоретичних і методичних аспектів сутності, проблем, тенденцій та оцінки інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва продукції тваринництва агропромисловими підприємствами.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження слугували фундаментальні положення загальної економічної теорії, а також наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені проблемам інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва продукції тваринництва агропромисловими підприємствами. Для досягнення поставленої мети використані сучасні методи дослідження: системний аналіз – при дослідженні теоретико-методологічних засад інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва продукції тваринництва; абстрактно-логічний – для уточнення сутності основних понять, визначень і категорій теорії інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва продукції тваринництва; метод аналогій та порівнянь – при порівнянні різноманітних процесів та тенденцій щодо інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва продукції тваринництва. Також в статті використовувалися такі методи дослідження, як монографічний, порівняльно-аналітичний, спостереження, а також табличний метод подання інформації.

Результати дослідження. Визначено, що інновації як результат інноваційної діяльності, з одного боку, повинні бути орієнтовані на краще, більш повне задоволення запитів споживачів, а з іншого – на отримання певного економічного ефекту у вигляді прибутку для підприємств, що ініціюють їх розробку і впровадження. Встановлено, що вирішити ці проблеми можливо лише за умови визначення відповідності інвестицій перспективним інноваціям, тісної взаємодії інвестиційних та інноваційних процесів в агропромисловому виробництві та тваринництві зокрема. Доведено, що такий підхід обумовлює необхідність розгляду інвестицій та інновацій як єдиної інноваційно-інвестиційної системи, від успішного розвитку і функціонування якої залежить стабілізація розвитку та економічне зростання АПК. Забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних підприємств є основною передумовою їх виживання, динамічного зростання та виходу на міжнародні ринки у глобальному конкурентному середовищі, про що свідчать світові економічні тренди.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено визначення терміну «інновація» та узагальнено головні завдання науки та органів державного управління інвестиційно-інноваційною діяльністю, які охоплюють вироблення сучасної науково-технічної політики, що включає найбільш ефективні організаційно-економічні механізми освоєння інновацій і подальшого нарощування науково-технічного потенціалу в економіці регіону та країни.

Практична значущість результатів дослідження. Удосконалене визначення терміну «інновація» та узагальнені головні завдання науки підлягають до використання у практиці роботи органів державної влади усіх рівнів, галузей і окремих підприємств при формуванні інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку району відповідно до соціально-орієнтованої концепції маркетингу та для використання у практиці учбових закладів відповідно до навчальних програм.

Ключові слова: інновації; інвестиції; модель інноваційно-інвестиційного розвитку; науково-технічний потенціал; науково-технічні розробки; організація бізнес-процесів; інноваційно-інвестиційний потенціал.

 

Волощук Е.Б., Лисевич Н.А. ОСОБЕННОСТ ННОВАЦОННО-НВЕСТЦОННОГО РАЗВТЯ ПРОЗВОДСТВА ПРОДУКЦ ЖВОТНОВОДСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРЯТЯМ

Цель. Определение теоретических и методических аспектов сущности, проблем, тенденций и оценки инновационно-инвестиционного развития производства продукции животноводства агропромышленными предприятиями.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования послужили фундаментальные положения общей экономической теории, а также научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам инновационно-инвестиционного развития производства продукции животноводства агропромышленными предприятиями.  Для достижения поставленной цели использованы современные методы исследования: системный анализ - при исследовании теоретико-методологических основ инновационно-инвестиционного развития производства продукции животноводства;  абстрактно-логический - для уточнения сущности основных понятий, определений и категорий теории инновационно-инвестиционного развития производства продукции животноводства;  метод аналогий и сравнений - при сравнении различных процессов и тенденций в инновационно-инвестиционного развития производства продукции животноводства.

Результаты исследования. Определено, что инновации как результат инновационной деятельности, с одной стороны, должны быть ориентированы на лучшее, более полное удовлетворение запросов потребителей, а с другой – на получение определенного экономического эффекта в виде прибыли для предприятий, инициирующих их разработку и внедрение. Установлено, что решить эти проблемы возможно лишь при условии определения соответствия инвестиций перспективным инновациям, тесного взаимодействия инвестиционных и инновационных процессов в агропромышленном производстве и животноводстве в частности. Доказано, что такой подход обусловливает необходимость рассмотрения инвестиций и инноваций как единой инновационно-инвестиционной системы, от успешного развития и функционирования которой зависит стабилизация развития и экономический рост АПК. Обеспечение инновационного развития отечественных предприятий является основной предпосылкой их выживания, динамичного роста и выхода на международные рынки в глобальной конкурентной среде, о чем свидетельствуют мировые экономические тренды.

Научная новизна результатов исследования. Усовершенствовано определение термина «инновация» и обобщены главные задачи науки и органов государственного управления инвестиционно-инновационной деятельностью, которые охватывают выработки современной научно-технической политики, включая наиболее эффективные организационно-экономические механизмы освоения инноваций и наращивание научно-технического потенциала в экономике региона и  страны.

Практическая значимость результатов исследования. Усовершенствованное определение термина «инновация» и обобщенные главные задачи науки подлежат использованию в практике работы органов государственной власти всех уровней, отраслей и отдельных предприятий при формировании инновационно-инвестиционной стратегии развития района в соответствии с социально-ориентированной концепции маркетинга и для использования в практике учебных заведений в соответствии с учебными программами.

Ключевые слова: инновации; инвестиции; модель инновационно-инвестиционного развития; научно-технический потенциал; научно-технические разработки; организация бизнес-процессов; инновационно-инвестиционный потенциал.

 

Voloshchuk K.B., Lisevych N.A. FEATURES OF INNOVATIVE AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF ANIMAL PRODUCTS BY AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is the determination of theoretical and methodological aspects of the essence, problems, tendencies and evaluation of innovative and investment development of livestock production by agro-industrial enterprises.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research served as the fundamental positions of the general economic theory, as well as scientific works of domestic and foreign scientists, devoted to the problems of innovative and investment development of the production of livestock products by agro-industrial enterprises. Modern methods of research are used to achieve this goal: system analysis – in the study of theoretical and methodological foundations of innovation and investment development of livestock production; abstract and logical – to clarify the essence of the basic concepts, definitions and categories of the theory of innovation and investment development of livestock production; the method of analogies and comparisons – when comparing a variety of processes and trends in innovative and investment development of livestock production. Also, such research methods as monographic, comparative and analytical, observation, as well as tabular method of presentation of information are used in the article.

Findings. It is determined that innovations as a result of innovation activity, on the one hand, should be oriented towards better, more complete satisfaction of consumer requests, and on the other – to obtain a certain economic effect in the form of profit for enterprises that initiate their development and implementation. It is established that solving these problems is possible only in the case of determining the appropriateness of investments for promising innovations, the close interaction of investment and innovative processes in agro-industrial production and livestock in particular. It is proved that such an approach necessitates consideration of investments and innovations as the only innovative and investment system, from which successful development and functioning of which the stabilization of development and economic growth of agro-industrial complex depends.

Ensuring the innovative development of domestic enterprises is a prerequisite for their survival, dynamic growth and access to international markets in the global competitive environment, as evidenced by global economic trends.

Originality. The definition of the term “innovation” has been improved and the main tasks of science and public administration of investment and innovation activities are summarized, which include the development of modern scientific and technical policy, which includes the most effective organizational and economic mechanisms for the development of innovations and further increase of scientific and technical potential in the economy of the region and  countries.

Practical value. The improved definition of the term “innovation” and the generalized main tasks of science are subject to the practice of public authorities at all levels, industries and individual enterprises in shaping the innovative and investment strategy of the development of the region in accordance with the socially and oriented concept of marketing and for use in practice of educational institutions accordingly to the curriculum.

Key words: innovations; investments; model of innovative and investment development; scientific and technical potential; scientific and technical developments; organization of business processes; innovative and investment potential.

Ключові слова


Ключові слова: інновації; інвестиції; модель інноваційно-інвестиційного розвитку; науково-технічний потенціал; науково-технічні розробки; організація бізнес-процесів; інноваційно-інвестиційний потенціал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. 2-ге вид., доп. і перероблене. Київ: КНЕУ, 2002.624 с.

Краус Н. М., Краус К. М. Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії. Київ: «Центр учбової літератури», 2015. 328 с.

Адам Сміт. Дослідження про природу і причини багатства народів / переклад з англ. О. Васильєв, М. Межевікіна, А. Малівський. Київ: Наш формат, 2018. 736 с.

Маркс К. Теорії додаткової вартості (IV том «Капіталу»). Частина III. Київ: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1964. 560 с.

Туган-Барановский М. ?. Экономические очерки. Москва: РОССПЭН, 1998. 537 с.

Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Капіталізм, соціалізм, демократія. Москва: Ексмо, 2007. 863 с.

Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. Москва: Экономика, 1989. 217 с.

Томпсон А. А., Стрикленд III А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: учебник для вузов / пер. с 9-го англ. изд. Москва: ?НФРА-М, IRWIN, 2000. 412 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/453177 (дата звернення: 20.03.2019)

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI, оновлення: 05.12.2012. URL:https://zakon. rada. gov.ua /laws/show/3715-17 (дата звернення: 20.03.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024