ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧЗНЯНОГО РНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНХ ПРОДУКТІВ

Ірина Степанівна Гурська, Марія Михайлівна Лук’янова

Анотація


Гурська І.С., Лук’янова М.М. ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧЗНЯНОГО РНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНХ ПРОДУКТІВ

Мета. Оцінка сучасного стану ринку молока та молочних продуктів в Україні на основі комплексного аналізу обсягів виробництва та реалізації, формування цін й рівня споживання молока та молочної продукції та обґрунтування пріоритетних напрямів забезпечення ефективного функціонування вітчизняного ринку молока та молочних продуктів.

Методика дослідження. У процесі дослідження використано наступні методи: порівняльного аналізу при оцінці загальних тенденцій динаміки показників рівня виробництва молока, його якості, зміни заготівельних цін на молочну сировину, обсягів пропозиції молочної продукції на ринку, рівня її споживання; графічний – при відображенні структури ринку молока та молочних продуктів, динаміки рівня достатності споживання молока та молокопродуктів в Україні, при оцінці залежності обсягів споживання та пропозиції від ряду факторів; кореляційно-регресійного аналізу – при визначенні ключових факторів та рівня їх впливу на обсяги попиту (споживання) та пропозиції, що склалися на сучасному ринку молока й молокопродуктів; абстрактно-логічний при підготовці висновків.

Результати дослідження. Обґрунтовано структуру ринку молока, яка включає в себе світовий та національний ринки молочної продукції, що забезпечують виробництво, переробку, систему збуту та реалізації продукції. Визначено ключові фактори впливу на функціонування національного ринку молока, що склалися в процесі формування попиту та пропозиції на молокопродукти в сучасних умовах. Встановлено, що споживання молока і молочних продуктів в цілому по Україні зумовлене економічними та демографічними факторами, які формують попит та пропозицію.

Виявлено, що формування попиту й пропозиції ринку молока і молокопродуктів України перебуває в тісній залежності від чисельності населення рівня цін на готову продукцію, рівня заготівельних цін на молокосировину та рівня продуктивності поголів’я.

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено ключові фактори впливу на обсяги пропозиції молока сільськогосподарськими підприємствами (рівень продуктивності корів, рівень заготівельних цін) та споживчого попиту населення (чисельність населення та рівень цін на готову продукцію), що на відміну від вже існуючих підходів не враховують вплив доходів населення на обсяги споживання молока, оскільки виявлено негативну кореляцію між цими факторами, зумовлену інфляційними процесами та перерозподілом сімейних бюджетів на інші статті витрат.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні стратегії розвитку ринку молока й молочної продукції, а також при розробці інструментарію підтримки рівня споживання молока й молочної продукції населенням України на всіх рівнях державного управління та самоврядування.

Ключові слова: молоко; ринок молока і молочних продуктів; виробництво; якість; ціна; споживання; попит; пропозиція.

 

Гурская .С., Лукьянова М.М. ФУНКЦОНРОВАНЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА МОЛОКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Цель. Главной целью исследования является оценка современного положения рынка молока и молочных продуктов в Украине на основе комплексного анализа объемов производства и реализации, формирования цен и уровня потребления молока и молочных продуктов и обоснование приоритетных направлений обеспечения эффективного функционирования отечественного рынка молока и молочной продукции.

Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы: сравнительного анализа при оценке общих тенденций динамики показателей уровня производства молока, его качества, изменений заготовительных цен на молочное сырье, объемов предложения молочной продукции на рынке, уровня ее потребления; графический – при отображении структуры рынка молока и молочных продуктов, динамики уровня достаточности потребления молока и молокопродуктов в Украине, при оценке зависимости объемов производства и предложения от ряда факторов; корреляционно-регрессивного анализа – при определении ключевых факторов и уровня их  влияния на объемы спроса (потребления) и предложения, сложившиеся на современном рынке молока и молокопродуктов; абстрактно-логический при подготовке выводов.

Результаты исследования. Обоснована структура рынка молока, которая включает в себя мировой и национальный рынки молочной продукции, обеспечивающие производство, переработку, систему сбыта и реализации продукции. Определены ключевые факторы влияния на функционирование национального рынка молока, сложившиеся в процессе формирования спроса и предложения на молокопродукты в современных условиях. Установлено, что потребление молока и молочных продуктов в целом по Украине обусловлено экономическими и демографическими факторами, которые формируют спрос и предложение.

Выявлено, что формирование спроса и предложения на рынке молока и молокопродуктов Украины находится в тесной зависимости от численности населения уровня цен на готовую продукцию, уровня заготовительных цен на молокосырья и уровня продуктивности поголовья.

Научная новизна результатов исследования. Определены ключевые факторы влияния на объемы предложения молока сельскохозяйственными предприятиями (уровень продуктивности коров, уровень заготовительных цен) и потребительского спроса населения (численность населения и уровень цен на готовую продукцию), которые, в отличие от уже существующих подходов, не учитывают влияние доходов населения на объемы потребления молока, поскольку выявлено негативную корреляцию между этими факторами, обусловленную инфляционными процессами и перераспределением семейных бюджетов на другие статьи расходов.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть использованы при формировании стратегии развития рынка молока и молочной продукции, а также при разработке инструментария поддержки уровня потребления молока и молочной продукции населением Украины на всех уровнях государственного управления и самоуправления.

Ключевые слова. молоко; рынок молока и молочных продуктов; производство; качество; цена; потребление; спрос; предложение.

 

Hurska I.S., Lukianova M.M. FUNCTIONING OF THE DOMESTIC MARKET OF MILK AND DAIRY PRODUCTS

Purpose. The main aim of the study is to assess the current state of the milk and dairy market in Ukraine based on a comprehensive analysis of production and sales volumes, the formation of prices and levels of milk and dairy consumption, and the substantiation of the priority directions for ensuring the effective functioning of the domestic milk and dairy market.

Methodology of research. The following methods are used in the process of the research: comparative analysis in assessing general tendencies in the dynamics of milk production level indicators, quality, changes in stock prices for dairy raw materials, supply volumes of dairy products on the market, and their consumption level; graphic – when showing the structure of the milk and dairy market, the dynamics of the level of milk and milk product consumption adequacy in Ukraine, in assessing the dependence of consumption volumes and the supply on a number of factors; correlation and regression analysis – in determining key factors and their level of influence on demand (consumption) and supply on the modern market of milk and dairy products; abstract and logical in the preparation of conclusions.

Findings. The structure of the milk market, which includes the world and national markets for dairy products, which provides production, processing, marketing and sales system, is substantiated. The key factors influencing the functioning of the national milk market, formed in the process of forming demand and supply for dairy products in modern conditions, are determined. It is established that consumption of milk and dairy products in Ukraine in general is due to the economic and demographic factors that form demand and supply.

It is found that the formation of demand and supply of the market of milk and dairy products of Ukraine is closely related to the population level of prices for finished products, the level of stock prices for milk raw materials and the productivity of livestock.

Originality. The key factors influencing the volumes of milk supply by agricultural enterprises (level of productivity of cows, level of purchase prices) and consumer demand by the population (population and level of prices for finished products) are determined, which, in contrast to the existing approaches, does not take into account the impact of household incomes on the consumption of milk. There is found a negative correlation between these factors due to inflationary processes and the redistribution of family budgets to other expenditure items.

Practical value. The research results can be used to formulate a strategy for the development of the milk and dairy market, as well as to develop tools for maintaining the level of milk and dairy consumption by the Ukrainian population at all levels of government and self-governance.

Key words: milk; milk and dairy market; production; quality; price; consumption; demand; supply.

 


Ключові слова


Ключові слова: молоко; ринок молока і молочних продуктів; виробництво; якість; ціна; споживання; попит; пропозиція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ільчук М. М., Коновал І. А., Кирилюк О. Ф., Гурська І. С. Формування попиту та пропозиції на ринку основних видів тваринницької продукції. Київ: Нічлава, 2012. 363 с.

Кваша С. М., Іванько А. В. Моделювання часткової рівноваги на ринку молока та молочної продукції в Україні. Економіка АПК. 2017. № 7. С. 37-46.

Кернасюк Ю. Молочний сектор: реалії і перспективи. Агробізнес сьогодні. 2015. № 6(301). С. 10-15.

Мостенська Т. Г. Розвиток ринку молочної продукції. Збалансування продовольчого ринку в контексті забезпечення продовольчої безпеки: монографія. Київ: Кондор-Видавництво, 2015. С. 153-183.

Новак І. М. Тенденції розвитку світового ринку молока та досвід міжнародної торгівлі на зовнішніх ринках вітчизняних виробників молочної продукції. Інноваційна економіка. 2012. № 10. С. 98-102.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 19.04.2019).

П’янкова О. В. Обґрунтування напрямів розвитку товарних портфелів підприємств молочної промисловості відповідно до загальносвітових та українських тенденцій споживчої поведінки. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. 2014. № 2. С. 89-95.

Про молоко та молочні продукти. Закон України від 24.06.2004 р. № 1870-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1870-15 (дата звернення 11.05.2019).

Саблук П. Т. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні: монографія. Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2005. 340 с.

Свиноус І. В., Іванова Л. С. Організаційно-економічні засади виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах України. Сталий розвиток економіки. 2014. № 3. С. 91-96. URL: http://nbuv.gov.ua /UJRN/sre_2014_3_16 (дата звернення 11.05.2019)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024