МЕТОДЧНЙ ПІДХІД ДО ОЦІНК ЕФЕКТВНОСТІ ВКОРСТАННЯ РЕСУРСІВ ОБ’ЄДНАНХ ТЕРТОРІАЛЬНХ ГРОМАД

Микола Васильович Місюк, Борис Борисович Бец

Анотація


Місюк М.В., Бец Б.Б. МЕТОДЧНЙ ПІДХІД ДО ОЦІНК ЕФЕКТВНОСТІ ВКОРСТАННЯ РЕСУРСІВ ОБ’ЄДНАНХ ТЕРТОРІАЛЬНХ ГРОМАД

Мета. Розробка методичних підходів щодо оцінювання ресурсного потенціалу ОТГ, в яких враховуються ефекти, зокрема економічний, соціальний та екологічний, що формуються кожним із видів ресурсу.

Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались загально наукові методи зокрема: методи теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних основ ефективності розвитку ОТГ, ефективності використання ресурсів; коефіцієнтний метод, який застосовується при обчисленні системи коефіцієнтів і аналіз їх проводиться як у статистиці, так і у динаміці; порівняльний аналіз для визначення ефективності використання ресурсів у різних ОТГ; метод головних компонентів для зменшення кількості показників, що визначають загальну ефективність використання ресурсів ОТГ.

Результати дослідження. Інструментарій розвитку об’єднаних територіальних громад має ґрунтуватись на результатах оцінки та аналізу сучасного їх стану, ефективності функціонування та тенденції змін основних показників ресурсовіддачі та результативності діяльності. Дані параметри залежать від ресурсного забезпечення ОТГ. Тому дане дослідження ґрунтується на урахуванні причинно-наслідкового взаємозв’язку між доступними ресурсами ОТГ та її ефективністю. У дослідження діяльності ОТГ першочерговим є оцінювання ефективності її ресурсного забезпечення, яке передбачає оцінку ресурсного потенціалу та співставлення потенційних ефектів від його використання із фактично досягнутими.

Розробка методики оцінювання ресурсного потенціалу ОТГ має здійснюватися у кілька етапів, першим з яких є визначення показників, які є кількісними вимірниками (показниками) кожного окремого виду ресурсів. Перелік показників стану ресурсної бази має відповідати трьом принципам, а саме: 1) принципу повноти (всі ресурси та їх кількісні і якісні ресурси мають бути враховані); 2) принцип простоти (передбачає усунення повторень показників); 3) принцип відповідності показників реальності стану інформаційного забезпечення.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у визначенні методичних підходів до оцінки ефективності використання ресурсів об’єднаних територіальних громад як засобу забезпечення ефективності розвитку громади.

Практична значущість результатів дослідження. Сучасні підходи до оцінювання рівня ресурсного забезпечення та ресурсного потенціалу економічних суб’єктів дали можливість виділити три методичних підходи: 1) визначення ефективності використання залучених у процес функціонування суб’єктів ресурсів; 2) порівняльний аналіз показників ефективності; 3) інтегральне оцінювання ефективності, що передбачає обчислення та аналіз синтетичного узагальненого коефіцієнта ефективності. Дані підходи дають можливість здійснити комплексний аналіз ефективного використання ресурсного потенціалу ОТГ.

Ключові слова: методичний підхід; ефективність; розвиток; ресурси; об’єднані територіальні громади.

 

Мисюк Н.В., Бец Б.Б. МЕТОДЧЕСКЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТВНОСТ СПОЛЬЗОВАНЯ РЕСУРСОВ ОБЪЕДНЕННЫХ ТЕРРТОРАЛЬНЫХ ОБЩН

Цель. Разработка методических подходов по оцениванию ресурсного потенциала ОТО, в которых учитываются эффекты, в частности экономический, социальный и экологический, формируемые каждым из видов ресурса.

Методика исследования. В процессе исследования использовались общие научные методы, в частности: методы теоретического обобщения – для исследования теоретических основ эффективности развития ОТО, эффективности использования ресурсов; коэффициентный метод, применяемый при исчислении системы коэффициентов, при этом их анализ проводится как в статистике, так и в динамике; сравнительный анализ для определения эффективности использования ресурсов в различных ОТО; метод главных компонент для уменьшения количества показателей, определяющих общую эффективность использования ресурсов ОТО.

Результаты исследования. нструментарий развития объединенных территориальных общин должен основываться на результатах оценки и анализа современного их состояния, эффективности функционирования и тенденциях изменения основных показателей ресурсоотдачи и результативности деятельности. Данные параметры зависят от ресурсного обеспечения ОТО. Поэтому данное исследование основывается на учете причинно-следственной взаимосвязи между доступными ресурсами ОТО и ее эффективностью. В исследование деятельности ОТО первоочередным является оценивание эффективности их ресурсного обеспечения, которое предусматривает оценку ресурсного потенциала и сопоставление потенциальных эффектов от его использования с фактически достигнутым.

Разработка методики оценки ресурсного потенциала ОТО должна осуществляться в несколько этапов, первым из которых является определение показателей, которые являются количественными измерителями (показателям) каждого отдельного вида ресурсов. Перечень показателей состояния ресурсной базы должен соответствовать трем принципам, а именно: 1) принципа полноты (все ресурсы и их количественные и качественные ресурсы должны быть учтены) 2) принцип простоты (предусматривает устранение повторений показателей); 3) принцип соответствия показателей реальности состоянию информационного обеспечения.

Научная новизна результатов исследования заключается в определении методических подходов к оценке эффективности использования ресурсов объединенных территориальных общин как средства обеспечения эффективности развития общества.

Практическая значимость результатов исследования. Современные подходы к оценке уровня ресурсного обеспечения и ресурсного потенциала экономических субъектов позволили выделить три методических подхода: 1) определение эффективности использования привлеченных в процесс функционирования субъектов ресурсов; 2) сравнительный анализ показателей эффективности; 3) интегральное оценивание эффективности, что предусматривает исчисление и анализ синтетического обобщенного коэффициента эффективности. Данные подходы позволяют осуществить комплексный анализ эффективного использования ресурсного потенциала ОТО.

Ключевые слова: методический подход; эффективность; развитие; ресурсы; объединенные территориальные общины.

 

Misiuk M.V., Betz B.B. METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE USE OF RESOURCE EFFICIENCY OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Purpose. The purpose of the study is to develop methodological approaches to assess the resource potential of the UTC (United Territorial Community), which take into account the effects, in particular, economic, social and environmental effects that are generated by each type of resource.

Methodology of research. General scientific methods are used in the course of the research, in particular: methods of theoretical generalization – to study the theoretical bases of the efficiency of the development of the UTC, the efficiency of the use of resources; coefficient method, which is used in calculating the system of coefficients and their analysis is carried out both in statistics and in dynamics; benchmarking to determine the use of resource efficiency in different UTCs; the principal component method for reducing the number of indicators that determine the overall efficiency of the use of the UTC resources.

Findings. The toolkit for the development of united territorial communities should be based on the results of the assessment and analysis of their current state, efficiency of functioning and tendency of changes of the basic indicators of resource efficiency and efficiency of activity. These parameters depend on the resources provided by the UTC. Therefore, this study is based on a causal relationship between the available UTC resources and its effectiveness. The primary focus of the study is on assessing the effectiveness of its resource provision, which involves assessing the resource potential and comparing the potential effects of its use with what has actually been achieved.

The development of a methodology for assessing the resource potential of an UTC should be carried out in several stages, the first of which is the determination of indicators, which are quantitative measures (indicators) of each individual type of resources. The list of indicators of the status of a resource base must comply with three principles, namely: 1) the principle of completeness (all resources and their quantitative and qualitative resources should be taken into account); 2) the principle of simplicity (involves elimination of repetition of indicators); 3) the principle of conformity of indicators of reality of the state of information support.

Originality. The scientific novelty of the research results is to identify methodological approaches to assessing the resource efficiency of the United Territorial Communities as a means of ensuring the effectiveness of community development.

Practical value. Modern approaches to assessing the level of resource provision and resource potential of economic entities have made it possible to distinguish three methodological approaches: 1) determining the effectiveness of the use of resources involved in the functioning of entities; 2) comparative analysis of performance indicators; 3) integrated performance evaluation, which involves the calculation and analysis of a synthetic generalized efficiency factor. These approaches make it possible to carry out a comprehensive analysis of the efficient utilization of the resource potential of the UTC.

Key words: methodological approach; efficiency; development; resources; integrated territorial communities.

 


Ключові слова


Ключові слова: методичний підхід; ефективність; розвиток; ресурси; об’єднані територіальні громади.

Повний текст:

PDF

Посилання


Радулов Д. Д. Оцінка впливу зовнішніх факторів на рівень конкурентоспроможності підприємств з виробництва готових металевих виробів. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 2 (53). С. 134-143.

Сендзюк М. Н., Науменко І. В. Методи вибору ключових показників оцінки ефективності діяльності підприємств. Бізнес-інформ. 2014. № 6. С. 145-152.

Nykolyuk O. The multidimensional methods of assessing the competitive ness of farm enterprises. Економіка АПК. 2016. № 3. С. 51-56.

Кендюхов А. В., Толкачев Д. О. ?спользование метода главных компонент оценки конкурентоспособности машиностроительных предприятий. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 4. С. 219-227.

Костенко Е., Лапшин В. І., Шульга Н. В. Таксономічний аналіз рейтингу регіонів України для інвестування. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 2. С. 94-103.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованных: методы таксономии и факторного анализа / пер. с. пол. В. В. ?ванова. Москва: Статистика, 1980. 151 с.

Насіпайко Д. С., Резніченко О. О. Використання таксономічного методу в якості показника інтенсивності (ефективності) відтворення людського капіталу. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2012. Вип. 22 (1). С. 104-108.

Саблина Н. В., Теличко В. А. ?спользование метода таксономии для анализа внутренних ресурсов предприятия. Бизнес–?нформ. 2009. № 3. С. 78-82.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024