COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE IMPLEMENTATION OF THE ACADEMIC VIRTUAL MOBILITY PROJECTS

Iryna Vasylivna Honcharenko, Alina Viktorivna Bohoslavsка, Tetiana Olehivna Moroz

Анотація


Гончаренко І.В., Богославська А.В., Мороз Т.О. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ ВІРТУАЛЬНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Мета. Висвітлення конкурентних переваг проєктів віртуальної академічної мобільності та вирішення проблеми доступності академічної мобільності для підвищення компетентності студентів.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в цьому дослідженні використовувались наступні методи: теоретичного синтезу, аналізу та порівняння – у процесі визначення особливостей та обґрунтування основних понять; якісного аналізу – для з’ясування конкурентних переваг проєктів віртуальної академічної мобільності.

Результати дослідження. Встановлено, що обмеження доступу до вищої освіти, її недостатній потенціал у задоволенні особистих та професійних цілей, спричиняють зростання кількості студентів з усього світу, які обирають навчання за кордоном. Обґрунтовано, що на часі доповнення традиційної мобільності студентів інноваціями щодо програм та методів навчання, включаючи віртуальну мобільність, що, як форма взаємодії університетів, виникла на стику електронного навчання та міжнародного співробітництва і дозволяє студентам брати участь у курсах та програмах інших навчальних закладів, не виходячи з рідного університету. Проаналізовано діяльність Європейського Союзу за програмою Erasmus, яка стала регіональним лідером у підтримці академічної мобільності студентів. Визначено конкурентні переваги проєктів віртуальної академічної мобільності. Наведено приклад реалізації програми Erasmus + MILETUS.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування доцільності розширення практики навчання, шляхом реалізації проєктів віртуальної мобільності, що, як показує досвід MILETUS, сприятиме інтернаціоналізації навчального процесу та підготовці студентів до ефективної участі у міжнародній навчально-дослідницькій діяльності, коли студенти набувають досвіду роботи у міжнародних, міжінституційних та міждисциплінарних колективах разом із колегами з інших країн.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані за результатами дослідження пропозиції можуть бути використані навчальними закладами при удосконаленні міжнародного співробітництва та для посилення мобільності студентів.

Ключові слова: віртуальна мобільність; проєкти; переваги; співробітництво; навчання.

 

Гончаренко .В., Богославская А.В., Мороз Т.А. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕМУЩЕСТВА РЕАЛЗАЦ ПРОЕКТОВ ВРТУАЛЬНОЙ АКАДЕМЧЕСКОЙ МОБЛЬНОСТ

Цель. Освещение конкурентных преимуществ проектов виртуальной академической мобильности и решение проблемы доступности академической мобильности для повышения компетентности студентов.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели в этом исследовании использовались следующие методы: теоретического синтеза, анализа и сравнения – в процессе определения особенностей и обоснования основных понятий; анализа – для выяснения конкурентных преимуществ проектов виртуальной академической мобильности.

Результаты исследования. Установлено, что ограничение доступа к высшему образованию, его недостаточный потенциал в удовлетворении личных и профессиональных целей, приводят к росту количества студентов со всего мира, которые выбирают обучение за рубежом. Обоснована актуальность дополнения традиционной мобильности студентов инновациями относительно программ и методов обучения, включая виртуальную мобильность, которая, как форма взаимодействия университетов, возникла на стыке электронного обучения и международного сотрудничества и позволяет студентам участвовать в курсах и программах других учебных заведений, не выходя из родного университета. Проанализирована деятельность Европейского Союза по программе Erasmus, которая стала региональным лидером в поддержке академической мобильности студентов. Определены конкурентные преимущества проектов виртуальной академической мобильности. Приведен пример реализации программы Erasmus + MILETUS.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшее развитие обоснование целесообразности расширения практики обучения, путем реализации проектов виртуальной мобильности, что, как показывает опыт MILETUS, будет способствовать интернационализации учебного процесса и подготовке студентов к эффективному участию в международной учебно-исследовательской деятельности, когда студенты приобретают опыт работы в международных, межинституционных и междисциплинарных коллективах вместе с коллегами из других стран.

Практическая значимость результатов исследования. Обоснованные в результате исследований предложения могут быть использованы учебными заведениями при совершенствовании международного сотрудничества и для усиления мобильности студентов.

Ключевые слова: виртуальная мобильность; проекты; преимущества; сотрудничество; обучение.

 

Honcharenko I.V., Bohoslavsка A.V., Moroz T.O. COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE IMPLEMENTATION OF THE ACADEMIC VIRTUAL MOBILITY PROJECTS

Purpose. The purpose of the research is to show the competitive advantages of virtual academic mobility projects and to solve the problem of the availability of academic mobility for rising of the students' competence.

Methodology of research. To achieve this goal, the following methods were used in this study: theoretical synthesis, analysis and comparison – in the process of determination of the features and substantiation of the basic concepts; qualitative analysis – for find out the competitive advantages of virtual academic mobility projects in this study.

Findings. It has been found that the restriction on access to higher education and lack of potential for satisfying personal and professional goals, are driving the rise of the number of students from all over the world who choose to study abroad. Thus, it’s very important to supplement traditional student’s mobility with innovation in programs and teaching methods, including virtual mobility. The authors analyse the European Union and specifically Erasmus activity that has become a regional leader in supporting the academic mobility of students. The competitive advantages of virtual academic mobility projects were showed. The example of realization the project Erasmus+ MILETUS was given.

Originality. Further substantiation of the feasibility of expanding the teaching practice through the implementation of virtual mobility projects has been further developing, which, as MILETUS experience shows, will facilitate the internationalization of the educational process and prepare students for effective participation in international educational research projects where students gain experience in international, inter-institutional studies teams, together with colleagues from other countries.

Practical value. Proposals, which were formulated on the base on the results of the study, can be used by educational institutions to improve international cooperation and enhance student mobility.

Key words: virtual mobility; projects; benefits; collaboration; learning.

Ключові слова


Key words: virtual mobility; projects; benefits; collaboration; learning.

Повний текст:

PDF

Посилання


Altbach Philip G., De Wit Hans The challenge to higher education internationalization. URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20180220091648602en (дата звернення: 04.02.2020).

Choudaha Rahul, De Wit Hans. Finding a sustainable future for student mobility. URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190205110138464 (дата звернення: 02.02.2020).

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR). URL: https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching-assessment (дата звернення: 01.02.2020).

Erasmus+ is the EU’s programme to support education, training, youth and sport in Europe. URL: https://ec.europa.eu/info/education/set-projects-education-and-training/erasmus-funding-programme_en (дата звернення: 02.02.2020).

International Student Interest Dashboard, URL: https://www.studyportals.com (дата звернення: 05.02.2020).

Internationalization at home: A position paper / Crowther P., Joris M., Otten M., Nilsson B., Teekens H. & Wächter B. Amsterdam : EAIE, 2001. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download? doi=10.1.1.123.3826&rep=rep1&type=pdf (дата звернення: 01.02.2020).

Project Atlas 2018: Infographics. URL: https://www.iie.org/en/Research-and-Insights/Project-Atlas/Explore-Data/Current-Infographics (дата звернення: 04.02.2020).

Project details. URL: https://miletus.mnau.edu.ua (дата звернення: 02.02.2020).

Souto-Otero M., Huisman J., Beerkens M., De Wit H. Barriers to international student mobility: Evidence from the Erasmus program. URL: https://www.researchgate.net/publication/258134759_Barriers_to _International_Student_Mobility_Evidence_From_the_Erasmus_Program (дата звернення: 04.02.2020).

Wende M. van der Internationalization of Higher Education. International Encyclopedia of Education. Academic Press, 2010. P. 540-545.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024