ПЕРСПЕКТВЫ ПРВЛЕЧЕНЯ НВЕСТЦЙ КТАЯ В РАЗВТЕ НДУСТР 4.0 В УКРАНЕ


Анотація


Лі Їму, Войтко С.В. ПЕРСПЕКТВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТЦІЙ КТАЮ У РОЗВТОК ІНДУСТРІЇ 4.0 В УКРАЇНІ

Мета. Виявлення факторів залучення зовнішніх інвестицій в розвиток технологій Індустрії 4.0 в окремо взятій країні.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано наступні підходи та методи: системний підхід – з метою врахування взаємодії елементів економічної системи; компаративний аналіз – для порівняння показників; диференційний аналіз – для визначення темпів приросту та аналізу динаміки показників, аналізу секторів економіки для визначення пріоритетних напрямів.

Результати дослідження. Обґрунтовано доцільність інвестування в технології Індустрії 4.0. Виділено особливо значущі напрями інвестування і розвитку таких сфер діяльності, як енергетика на відновлюваних джерелах енергії: енергетика сонячних електростанцій, енергетика вітрових електростанцій, гідроенергетика. Виділено також напрями з переробки сміття, розвиток телекомунікації, розвиток 4G інтернету, SIP-телефонії, IP-телебачення. Виявлено можливості інвестування у будівництво двигунів для літаків і вертольотів, а також двигунів для космічних ракет. Прогнозовано, що реалізація проєктів у наведеному переліку сфер діяльності збільшить обсяги вироблення енергії, масштаби та обсяги надання телекомунікаційних послуг. Виявлено, що Україна є досить ризикованою країною для вкладення іноземних інвестицій, в тому числі і з Китаю. Визначено основні причини ризиків, такі, як: політична нестабільність, нестабільність податкової системи, високий рівень корупції, нерозвинена транспортно-логістична інфраструктура. Виявлено конкурентні переваги України: низька вартість та висока кваліфікація трудових ресурсів, близькість до ЄС як основного ринку збуту, вільний доступ до ринку ЄС у рамках зони вільної торгівлі. Визначено, що в даний час необхідні вкладення у транспортно-логістичну інфраструктуру, розвиток портів.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано науково-методичні рекомендації щодо залучення міжнародних інвестицій в розвиток Індустрії 4.0 в окремо взятій країні, які, на відміну від існуючих, включають використання концептуальних положень Четвертої промислової революції в розвитку наукомістких виробництв з метою комплексного розвитку економіки.

Практична значимість результатів дослідження. Вироблено практичні рекомендації щодо залучення китайських інвестицій в розвиток технологій Індустрії 4.0 в Україні з метою комплексного розвитку економіки.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції; проєкти; Індустрія 4.0; Китай; Україна; технологія.

 

Ли му, Войтко С.В. ПЕРСПЕКТВЫ ПРВЛЕЧЕНЯ НВЕСТЦЙ КТАЯ В РАЗВТЕ НДУСТР 4.0 В УКРАНЕ

Цель. Выявление факторов привлечения внешних инвестиций в развитие технологий ндустрии 4.0 в отдельно взятой стране.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели использованы следующие подходы и методы: системный подход – с целью учета взаимодействия элементов экономической системы; компаративный анализ – для сравнения показателей; дифференциальный анализ – для определения темпов прироста и анализа динамики показателей, анализа секторов экономики для определения приоритетных направлений.

Результаты исследования. Обоснована целесообразность инвестирования в технологии ндустрии 4.0. Выделены особо значимые направления инвестирования и развития таких сфер деятельности, как энергетика на возобновляемых источниках энергии: энергетика солнечных электростанций, энергетика ветровых электростанций, гидроэнергетика. Выделены также направления по переработке мусора, развитие телекоммуникации, развитие 4G интернета, SIP-телефонии, IP-телевидения. Выявлены возможности инвестирования в постройку двигателей для самолетов и вертолетов, а также двигателей для космических ракет. Прогнозировано, что реализация проектов в приведенном перечне сфер деятельности увеличит объемы выработки энергии, масштабы и объемы оказания телекоммуникационных услуг. Выявлено, что Украина в настоящее время представляет собой достаточно рискованную страну для вложения иностранных инвестиций, в том числе и с Китая. Определены такие основные причины рисков, как: политическая нестабильность, нестабильность налоговой системы, высокий уровень коррупции, неразвита транспортно-логистическая инфраструктура. Выявлены конкурентные преимущества Украины: низкая стоимость и высокая квалификация трудовых ресурсов, близость к ЕС как основному рынку сбыта, свободный доступ к рынку ЕС в рамках Зоны свободной торговли. Определено, что в настоящее время необходимы вложения в транспортно-логистическую инфраструктуру, развитие портов.

Научная новизна результатов исследования. Обоснованы научно-методические рекомендации по привлечению международных инвестиций в развитие ндустрии 4.0 в отдельно взятой стране, которые, в отличие от существующих, включают использование концептуальных положений Четвертой промышленной революции в развитии наукоемких производств с целью комплексного развития экономики.

Практическая значимость результатов исследования. Выработаны практические рекомендации по привлечению китайских инвестиций в развитие технологий ндустрии 4.0 в Украине с целью комплексного развития экономики.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции; проекты; ндустрия 4.0; Китай; Украина; технология.

 

Li Yimu, Voitko S.V. PROSPECTS FOR ATTRACTING CHINA'S INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY 4.0 IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is identification of factors for attracting foreign investment in the development of technologies of Industry 4.0 in a particular country. 

Methodology of research. The following approaches and methods are used to achieve this goal: a systematic approach – to take into account the interaction of elements of the economic system; comparative analysis – to compare indicators; differential analysis – to determine growth rates and dynamics analysis of indicators; analysis of sectors of the economy – to determine priority areas.  

Findings. The feasibility of investing in technology Industry 4.0 is substantiated. A list of priority areas, such as agriculture, mining, international logistics, has been compiled. Particularly significant areas of investment and development of such areas as energy in renewable energy sources: energy in solar power plants, energy in wind power plants, hydropower, have been identified. Areas for garbage processing, the development of telecommunications, the development of the 4G Internet, SIP-telephony, IP-television are also highlighted.

The possibilities of investing in the construction of engines for aircraft and helicopters, as well as engines for space rockets, have been identified. It is predicted that the implementation of projects in the above list of areas of activity will increase the volume of energy production, the scale and volume of telecommunication services. It is revealed that Ukraine currently represents a rather risky country for foreign investment, including from China. The main causes of risks are identified, such as: political instability, instability of the tax system, the high level of corruption, and the transport and logistics infrastructure is not developed.

The competitive advantages of Ukraine are revealed: low cost and high qualification of labour resources, proximity to the EU as the main market, free access to the EU market in the framework of the Free Trade Zone. It is determined that investments in transport and logistics infrastructure and port development are currently needed.    

Originality. The scientific novelty of the research is based on scientific and methodological recommendations for attracting international investment in the development of Industry 4.0 in a particular country, which, unlike the existing ones, include the use of the conceptual provisions of the Fourth Industrial Revolution in the development of high-tech industries for the comprehensive development of the economy. 

Practical value. The practical significance contains the development of practical recommendations for attracting Chinese investment in the development of technologies of Industry 4.0 in Ukraine with the aim of comprehensive economic development.

Key words: direct foreign investments; projects; Industry 4.0; China; Ukraine; technology.

Ключові словаПовний текст:

PDF

Посилання


Strange R., Zucchella, A. Industry 4.0, global value chains and international business. Multinational Business Review. 2017. Vol. 25, No. 3. P. 174-184.

Budi S., Alfira S. Analysis of Investment Policy of Local Government in the Era of Industrial Revolution 4.0. 1st International Conf. on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance (ICEBEF 2018). 2018. Vol. 65. P. 77-80.

Industry 4.0: Building the digital enterprise: 2016 Global Industry 4.0 Survey. PWC. 2016. URL: https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf (дата звернення: 18.12.2019).

Хель ?. ?ндустрия 4.0: что такое Четвертая промышленная революция? Hi-News. 2015. URL: https://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chto-takoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html (дата звернення: 18.12.2019).

Bettiol M., Capestro M., De Marchi V, Di Maria E. Industry 4.0 investments in manufacturing firms and internationalization. Marco Fanno Working Papers. 2020. Vol. 245. P. 1-18.

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) із країн світу в економіці України за 2010–2017 роки. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/ivu/ivu_u/ivu0416.html (дата звернення: 18.12.2019).

Китайские инвестиции в Украине: считаем на пальцах. InVenture. 2017. URL: https://inventure.com.ua/analytics/investments/kitajskie-investicii-v-ukraine-schitaem-na-palcah (дата звернення: 18.12.2019).

Китайские инвестиции в Украину. Эксперт Онлайн. 2018. URL: http://expert.ru/2018/08/13/kitaj-i-ukraina---druzya-naveki/ (дата звернення: 18.12.2019).

Китайский инвестиционный ресурс для Украины / Український інститут майбутнього. 2017. URL: https://www.uifuture.org/ru/post/investicii-v-ukrainu-iz-kitaa-sostoanie-i-vozmoznosti-prognoz-ekonomista/ (дата звернення: 18.12.2019).

Сапитон М. Китайский телеком-гигант купит оператора у собственника Concorde Capital. AIN. 2018. URL: https://ain.ua/2018/06/29/kitajskij-telekom-gigant-kupit-operatora-u-sobstvennika-concorde-capital/ (дата звернення: 18.12.2019).

Усенко А. ?нвестиции из Китая. Чем может быть интересна Украина? Новости – Финансы Украина. 2018. URL: https://news.finance.ua/ru/news/-/424197/andrej-usenko-investitsii-iz-kitaya-chem-mozhet-byt-interesna-ukraina (дата звернення: 18.12.2019).

Никорак ?. Одним путем: есть ли перспективы у двустороннего сотрудничества Украины и Китая. MIND. 2018. URL: https://mind.ua/ru/openmind/20185732-odnim-putem-est-li-perspektivy-u-dvustoronnego-sotrudnichestva-ukrainy-i-kitaya (дата звернення: 18.12.2019).

Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень": официальный сайт. 2019. URL: https://www.industrialpark.by/ (дата звернення: 18.12.2019).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024