ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ В РОЗДРІБНХ ТОРГОВЕЛЬНХ МЕРЕЖАХ ТА ЙОГО РОЗВТОК

Світлана Василівна Леськова

Анотація


Леськова С.В. ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ В РОЗДРІБНХ ТОРГОВЕЛЬНХ МЕРЕЖАХ ТА ЙОГО РОЗВТОК

Мета. Обґрунтування значення залучення персоналу задля його розвитку, а також встановлення факторів, що впливають на залучення персоналу та його компетентність в роздрібних торговельних мережах.

Методика дослідження. Під час написанні статті використано такі методи дослідження, як системний і структурний аналіз, які дозволили дослідити сучасні підходи до залучення працівників у роздрібних торговельних мережах та розкрити його значення для розвитку персоналу. Нормативно-правовою базою для дослідження стали Державні стандарти України.

Результати дослідження. Встановлено, що персонал роздрібного торговельного підприємства є суттєво важливим ресурсом і від того, як він обслуговує споживачів залежить дієвість роздрібної торговельної мережі в цілому. Систематизовано визначення понять «залучення» і «залученість». Виокремлено фактори залучення персоналу: визнання цінності персоналу, надання можливості для розвитку персоналу і кар’єрного зростання, визнання досягнень, надання можливості брати участь у прийнятті рішень і брати на себе відповідальність, заохочення командної роботи, довіра, репутація підприємства. Здійснено аналіз Державних стандартів України, в яких показано значення залучення персоналу та його компетентності для забезпечення системи управління якістю підприємства. Встановлено, що ДСТУ ISO 10018:2015 визначає необхідність застосування стратегічного процесного підходу в залученні персоналу та його компетентності. Проведено аналіз інформації про залучення персоналу і його розвиток у роздрібних торговельних мережах «Novus», «Леруа Мерлен Україна», «Collin’s», які діють на території України, а також американської торговельної компанії «Wal-Mart».

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано модель процесу залучення персоналу та його розвитку, яка, на відміну від існуючих, сприяє залученості працівників і спонукає їх до безперервного розвитку, що, у свою чергу, підвищує продуктивність праці і конкурентоспроможність торговельної мережі на вітчизняному ринку.

Практична значущість результатів дослідження. Розроблений алгоритм процесу залучення персоналу може бути впроваджений в роздрібних торговельних мережах, що діють на території України.

Ключові слова: залучення персоналу; залученість; розвиток персоналу; роздрібні торговельні мережі; фактори; Державні стандарти України.

 

Леськова С.В. ВОВЛЕЧЕНЕ ПЕРСОНАЛА РОЗНЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ЕГО РАЗВТЕ

Цель. Обоснование значения вовлечения персонала для его развития, а также установление факторов, влияющих на вовлечение персонала и его компетентность в розничных торговых сетях.

Методология исследования. Во время написания статьи использовались такие методы исследования, как системный и структурный анализ, которые позволили исследовать современные подходы к вовлечению сотрудников розничных торговых сетей и раскрыть его значение для развития персонала. Нормативно-правовой базой исследования стали Государственные стандарты Украины.

Результаты исследования. Установлено, что персонал розничного торгового предприятия является существенно важным ресурсом и от того, как он обслуживает потребителей зависит конкурентоспособность розничной торговой сети в целом. Систематизированы определения понятий «вовлечение» и «вовлеченность». Выделены факторы вовлечения персонала: признание ценности персонала, предоставление возможности для развития персонала и карьерного роста, признание достижений, предоставление возможности участвовать в принятии решений и брать на себя ответственность, поощрение командной работы, доверие, репутация предприятия. Осуществлен анализ Государственных стандартов Украины, в которых показано значение вовлечения персонала и его компетентности для обеспечения системы управления качеством предприятия. Установлено, что ГОСТ ISO 10018:2015 определяет необходимость применения стратегического процессного подхода в привлечении персонала и его компетентности. Проведен анализ информации о вовлечении персонала и его развитии в розничных торговых сетях «Novus», «Леруа Мерлен Украина», «Collin's», которые действуют на территории Украины, а также американской торговой компании «Wal-Mart».

Научная новизна результатов исследования. Предложена модель процесса вовлечения персонала и его развития, которая, в отличие от существующих, способствует вовлеченности сотрудников и побуждает их к непрерывному развитию, что, в свою очередь, повышает производительность труда и конкурентоспособность торговой сети на отечественном рынке.

Практическае значимость результатов исследования. Разработанный алгоритм процесса вовлечения персонала может быть внедрен в розничных торговых сетях, которые действую на территории Украины.

Ключевые слова: вовлечение персонала; вовлеченность; развитие персонала; розничные торговые сети; факторы; Государственные стандарты Украины.

 

Leskova S.V. INVOLVEMENT OF PERSONNEL IN RETAIL TRADE NETWORKS AND ITS DEVELOPMENT

Purpose. The aim of the article is to substantiate the importance of staff involvement for its development, as well as to identify factors that affect staff involvement and its competence in retail chains.

Methodology of research. The following methods of research are used in the paper: systematic and structural analysis allows exploring current approaches to the involvement of employees in retail sales networks and discovering its importance for staff development. The State Standards of Ukraine became the normative and legal framework for the study.

Findings. The study found that the staff of the retail trade enterprise is a significant resource, and how it serves to consumers depends on the effectiveness of the retail sales network as a whole. The definition of the term "involvement" is systematized. The factors of involvement of the personnel are distinguished as following: recognition of the personnel value, giving the opportunity for personnel development and career development, recognition of achievements, giving the opportunity to participate in making decisions and take responsibility, promotion of team work, trust and reputation of the enterprise.

The analysis of the State Standards of Ukraine is carried out, which shows the importance of staff involvement and its competence to ensure the quality management system of the enterprise. It is established that SSU ISO 10018: 2015 determines the necessity of applying a strategic process approach in involving personnel and its competence. The analysis of information on the staff involvement and development of personnel in the retail trade networks “Novus”, “Leroy Merlin Ukraine”, “Collin's” operating in the territory of Ukraine, as well as the American trading company “Wal-Mart”.

Originality. A model of the staff involvement and development process is offered. Unlike the existing ones it promotes employee involvement and encourages them to continuous development, which, in its turn, increases the productivity and competitiveness of the trading network in the domestic market.

Practical value. The factors that affect staff involvement and development are summarized. An algorithm for the process of staff involvement with proposals for possible implementation in retail chains is developed.

Key words: staff involvement; involvement; staff development; retail sales networks; factors; State standards of Ukraine.


Ключові слова


Ключові слова: залучення персоналу; залученість; розвиток персоналу; роздрібні торговельні мережі; фактори; Державні стандарти України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бей Г. В. Управління розвитком персоналу як метод забезпечення високого рівня залученості працівників. Modern Economics: електронне фахове видання з економічних наук. 2018. № 8. С. 6-14.

Бойченко О. Залученість персоналу в умовах невизначеності. Strategic business rewiew. 2018. URL: https://www.ey.com/sbr.in.ua?p=2819 (дата звернення: 15.01.2020).

Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / І. М. Копич, О. О. Нестуля та ін. ; за ред. В. В. Апопія, П. Ю. Балабана. Львів : «Новий Світ-2000», 2014. 565 с.

ДСТУ 4303:2004. Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять. [чинний від 2005-07-01] Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2005. 30 с.

ДСТУ ІSO 9000:2015. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT). [чинний від 2016-07-01] Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 45 с. (Національні стандарти України).

ДСТУ ISO 10018:2015. Управління якістю. Настанови щодо залучення персоналу та його компетентності (ISO 10018:2012, IDT). [чинний від 2017-01-01] Вид. офіц.: Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2017. 19 с.

?сследование вовлеченности сотрудников / Aon Hewitt Research, 100 Best Employers versus Standard & Poor’s top 500 companies. 2015. URL: http://hrc.com.ua/wpcontent/uploads/2015/08/HRC_Engagement-Survey_2015_UKR.pdf (дата звернення: 15.01.2020).

Коновалова В. Управление вовлеченностью персонала: факторы успехов и неудач. Кадровик. 2014. № 9. С. 74-84.

Методологія дослідження рівня залученості співробітників / EY. 2017. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-employee-engagement-survey- metodologyukr/$FILE/ey-employee-engagement-survey-metodology-ukr.pdf (дата звернення: 15.01.2020).

Нагорський В. Кращі HR-практики в рітейлі: мережа магазинів Colin’s. Асоціація ритейлерів України. 2018. URL: https://rau.ua/ personalii/luchshie-hr-v-ritejle-colin-s/ (дата звернення: 15.01.2020).

Нагорський В. Кращі HR-практики в рітейлі: мережа магазинів «Novus». Асоціація ритейлерів України. 2019. URL: https://rau.ua/personalii/ luchshie-hr-v-ritejle-novus/ (дата звернення: 15.01.2020).

Організація торгівлі : підручник / В. В. Апопій та ін. ; за ред. В. В. Апопія. 3-тє вид. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 632 с.

ТОВ «Леруа Мерлен Україна». ALLUKRAINE. Довідник компаній України. URL: https://allukraine.net/stroitelstvo/tov-lerua-merlen-ukraine (дата звернення: 15.01.2020).

Уолтон С. Сделано в Америке: Как я создал Wal-Mart / Пер. с англ. 7-е изд. Москва : Альпина Паблишер, 2012. 222 с.

Frank F. D., Finnegan R. P., Taylor C. R. The race for talent; retaining and engaging workers in the 21st century. Human Resourse Planning. 2004. Vol. 27. No. 3. P. 12-25.

Хвостенко Т. Залучення персоналу як інструмент бізнесу для покращення фінансових показників. IGхолдинг. 2017. URL: http://www.iqholding.com.ua/articles/zaluchennya-personalu-yak-pokrashchennya-finansovikh-pokaznikiv-0 (дата звернення: 15.01.2020).

Чорій М. В. Шляхи покращення конкурентоспроможності ресторанного господарства за рахунок якості обслуговування. Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2015 р., Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа», 2015. С. 75-77.

Чуланова О. Л. Вовлеченность персонала организации: основные подходы, базовые принципы, практика использования в работе с персоналом. Науковедение: ?нтернет-журнал. 2016. Том 8. № 2. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/127EVN216.pdf (дата звернення: 15.01.2020).

Щетініна Л. В., Яструбинська А. Є. Оцінювання залученості персоналу: значення, вимоги та практичні рекомендації. Irkneu. 2017. URL: http://www.ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/22607/3/259-266.pdf (дата звернення: 15.01.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024