ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ ПІДПРЄМСТВ

Юлія Олександрівна Волощук, Сергій Вікторович Богачик, Олександр Володимирович Іванишин

Анотація


Волощук Ю.О., Богачик С.В., Іванишин О.В. ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Обґрунтування доцільності використання теоретичних і методичних інструментів забезпечення інноваційного розвитку підприємств та подальше формування практичних засад їх ефективного функціонування.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: діалектичний, монографічний та системного аналізу – для обґрунтування сутності інновацій, інноваційного розвитку, визначення можливостей подальшого використання моделі «ТАМО»; абстрактно-логічний та графічний – при формуванні концептуальних основ інноваційного розвитку підприємств.

Результати дослідження. Визначено, що інноваційний розвиток підприємства варто трактувати як процес спрямованої закономірної зміни його стану, що залежить від цілеспрямованого, послідовного руху до збалансованого інноваційного стану під впливом синергетичної дії інноваційного потенціалу, періодичному перегрупуванні сил, обумовленому логікою НТП, джерелом якого є інновації, що створюють якісно нові можливості шляхом уміння знаходити стратегічні пріоритети та цілеспрямований пошук ідей, нових рішень, способів їх комерціалізації та реалізації як стимуляторів забезпечення перемоги у конкурентній боротьбі. Доведено, що на формування концептуальних засад забезпечення інноваційного розвитку підприємства безпосередньо впливають особливості, які визначають теоретичні засади, методичне підґрунтя, основні складові елементи управління та подальше його удосконалення. Сформовано схему концептуальних засад до управління інноваційним розвитком підприємств, що містить поняття об’єкту та предмету дослідження, місію та цілі, методичне підґрунтя та рівні, за допомогою яких вивчають необхідність інновацій, оцінюється потенціал інноваційного розвитку, визначаються напрямки реалізації: теоретичний, методичний, інструментальний, організаційно-практичний, комерціалізація результатів досліджень, міжнародне та державно-приватне партнерство щодо фінансування інноваційної діяльності та ефективність в інноваційному бізнесі.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку визначення сутності інноваційного розвитку підприємства, сформовано схему концептуальних та практичних засад забезпечення такого розвитку підприємств з визначенням напрямків реалізації.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані для розширення використання моделі «ТАМО» при процесі створення та комерціалізації інновацій через формування інноваційної траєкторії з використанням схеми концептуальних засад до управління інноваційним розвитком підприємств.

Ключові слова: інноваційний розвиток, підприємство, комерціалізація інновацій, ефективність, управління.

 

Волощук Ю.А., Богачик С.В., ванишин А.В. ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНЯ ННОВАЦОННОГО РАЗВТЯ ПРЕДПРЯТЙ

Цель. Обоснование целесообразности использования теоретических и методических инструментов обеспечения инновационного развития предприятий и дальнейшее формирование практических основ их эффективного функционирования.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, в частности: диалектический, монографический и системного анализа – для обоснования сущности инноваций, инновационного развития, определения возможностей дальнейшего использования модели «ТАМО»; абстрактно-логический и графический – при формировании концептуальных основ инновационного развития предприятий.

Результаты исследования. Определено, что инновационное развитие предприятия следует трактовать как процесс направленного закономерного изменения его состояния, которое зависит от целенаправленного, последовательного движения к сбалансированному инновационному состоянию под влиянием синергетического действия инновационного потенциала, периодической перегруппировке сил, обусловленной логикой НТП, источником которого являются инновации, создающие качественно новые возможности путем умения находить стратегические приоритеты и целенаправленный поиск идей, новых решений, способов их коммерциализации и реализации как стимуляторов обеспечения победы в конкурентной борьбе. Доказано, что на формирование концептуальных основ обеспечения инновационного развития предприятия непосредственно влияют особенности, которые определяют теоретические основы, методическую основу, основные составляющие элементы управления и дальнейшее его совершенствование. Сформирована схема концептуальных основ к управлению инновационным развитием предприятий, что включает понятие объекта и предмета исследования, миссию и цели, методическую основу и уровни, с помощью которых изучают необходимость инноваций, оценивается потенциал инновационного развития, определяется направления реализации: теоретический, методический, инструментальный организационно-практический, коммерциализация результатов исследований, международное и государственно-частное партнерство по финансированию инновационной деятельности и эффективность в инновационном бизнесе.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшее развитие определение сущности инновационного развития предприятия; сформирована схема концептуальных и практических основ обеспечения такого развития предприятий с определением направлений реализации.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы для расширения использования модели «ТАМО» при процессе создания и коммерциализации инноваций через формирование инновационной траектории с использованием схемы концептуальных основ к управлению инновационным развитием предприятий.

Ключевые слова: инновационное развитие, предприятие, коммерциализация инноваций, эффективность, управление.

 

Voloshchuk Yu.O., Bohachyk S.V., Ivanishyn O.V. PRINCIPLES OF PROVIDING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is to substantiate the feasibility of using theoretical and methodological tools to ensure the innovative development of enterprises and to further forming the practical basis for their effective functioning.

Methodology of research. General and special methods are used in the course of research, in particular: dialectical, monographic and system analysis – to substantiate the essence of innovations, innovative development, to determine the possibilities of further use of the “TAMO” model; graphic, abstract and logical – when forming conceptual bases of innovative development of enterprises.

Findings. It is determined that the innovative development of an enterprise should be defined as a process of directed regular change of its state, which depends on purposeful, consistent movement to a balanced innovation state under the influence of synergistic action of innovative potential, periodic regrouping of forces caused by the logic of STP, the source of which are innovations that create innovations that create new opportunities through the ability to find strategic priorities and purposeful search for ideas, new solutions, ways to commercialize them and implement them as stimulants ensure victory in the competition.

It is proved that the formation of the conceptual foundations for ensuring the innovative development of the enterprise is directly influenced by the features that determine the theoretical foundations, the methodological basis, the main components of management and its further improvement. The scheme of conceptual bases for the management of innovative development of enterprises is formed, which contains the concept of object and subject of research, mission and goals, methodological basis and levels by which they study the need for innovations, the potential of innovative development is evaluated, the directions of realization are determined: theoretical, methodological, instrumental, organizational and practical, commercialization of research results, international and public-private partnership on financing of innovative activity and efficiency in innovative business.

Originality. The definition of the essence of innovative development of the enterprise has been further developed; the scheme of conceptual and practical bases of providing of such development of the enterprises with definition of directions of realization has been formed.

Practical value. The obtained results of the study can be used to extend the use of the “TAMO” model in the process of creating and commercializing innovations through the formation of an innovative trajectory using the conceptual framework scheme to manage the innovation development of enterprises.

Key words: innovative development, enterprise, commercialization of innovations, efficiency, management.


Ключові слова


Ключові слова: інноваційний розвиток, підприємство, комерціалізація інновацій, ефективність, управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Янсен Ф. Эпоха инноваций / пер. с англ. Москва : ?нфра-М, 2002. 308 c.

Ансофф ?. Стратегическое управление / пер. с англ. Москва : Экономика, 2005. 303 c.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва : ?зд-во «Дело», 1994. 680 с.

Плугіна Ю. А. Інтелектуальний розвиток: сутність поняття. Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків, 2011. № 36. С. 193-196.

Побережний Р. О. Основні напрямки розвитку підприємств машинобудування. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Харків, 2012. № 13. С. 90-100.

Гвоздецька І. В. Науково-теоретичні основи дефініції економічний розвиток. Науковий вісник Полісся. 2016. № 2 (6). С. 38-44.

Development effectiveness: towards new understandings / By Shannon Kindornay and Bill Morton. URL: http://www.nsi-ins.ca/wp-content/uploads/2012/10/2009-Development-effectiveness-towards-new-understandings.pdf (дата звернення: 04.01.2020).

Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / За заг. ред. В. М. Гейця ; НАН України. Київ, 2015. 336 с.

Волощук Ю. О. Діалектична сутність поняття «ефективний розвиток». Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць Національного авіаційного університету. 2018. Випуск 3(65). Частина 1. С. 13-19.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024