ФОРМУВАННЯ ТАКТК ТА СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕК ПІДПРЄМСТВА

Ольга Зіновіївна Воронка

Анотація


Воронка О.З. ФОРМУВАННЯ ТАКТК ТА СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕК ПІДПРЄМСТВА

Мета. Розкриття особливостей формування тактики та стратегії забезпечення кадрової безпеки підприємства.

Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань забезпечення кадрової безпеки підприємства. Для досягнення поставленої мети використано наступні методи: монографічний та аналітичний – при опрацюванні літературних та Internet-джерел з теми дослідження; системного аналізу, узагальнення, графічний – при побудові покрокової схеми послідовності формування тактики і стратегії забезпечення кадрової безпеки та системи моніторингу та контролю за реалізацією стратегії забезпечення кадрової безпеки; абстрактно-логічний – для формування висновків і пропозицій дослідження.

Результати дослідження. На основі проведеного дослідження визначено сутність поняття «стратегія забезпечення кадрової безпеки» і «тактика забезпечення кадрової безпеки». Розроблено схематичну карту послідовності формування тактики і стратегії забезпечення кадрової безпеки, яка охоплює визначення основних принципів забезпечення, стратегії та тактичні цілі, вибір та моніторинг за реалізацією обраної стратегії. Особлива увага приділялася системі моніторингу та контролю за реалізацією стратегії забезпечення кадрової безпеки і реалізації відповідних тактичних заходів, які повинні бути спрямовані на вдосконалення загальної стратегії забезпечення.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано, що забезпечення конкурентоспроможності підприємства значною мірою залежить від кадрового потенціалу, формування й розвиток якого потребує створення безпечних умов сьогодні й в майбутньому, що неможливо здійснити без розроблення й реалізації стратегії забезпечення кадрової безпеки підприємства.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть використовувати менеджери та економісти промислових підприємств при формуванні тактики й стратегії забезпечення кадрової безпеки, що дозволить поступово адаптувати підприємства до нових змін та зміцнити умови господарювання в цілому.

Ключові слова: стратегія; тактика; кадрова безпека підприємства; персонал; загроза.

 

Воронка О.З. ФОРМРОВАНЕ ТАКТК СТРАТЕГ ОБЕСПЕЧЕНЯ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДПРЯТЯ

Цель. Раскрытие особенностей формирования тактики и стратегии обеспечения кадровой безопасности предприятия.

Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам обеспечения кадровой безопасности предприятия. Для достижения поставленной цели использованы следующие методы: монографический и аналитический – при обработке литературных и Internet-источников по теме исследования; системного анализа, обобщения, графический – при построении пошаговой схемы последовательности формирования тактики и стратегии обеспечения кадровой безопасности и системы мониторинга и контроля за реализацией стратегии обеспечения кадровой безопасности; абстрактно-логический – для формирования выводов и предложений исследования.

Результаты исследования. На основании проведенного исследования определена сущность понятий «стратегия обеспечения кадровой безопасности» и «тактика обеспечения кадровой безопасности». Разработано схематическую карту последовательности формирования тактики и стратегии обеспечения кадровой безопасности, которая включает определение основных принципов обеспечения, стратегии и тактические цели, выбор и мониторинг за реализацией выбранной стратегии. Особое внимание уделялось системе мониторинга и контроля за реализацией стратегии обеспечения кадровой безопасности и реализации соответствующих тактических мероприятий, которые должны быть направлены на совершенствование общей стратегии обеспечения.

Научная новизна результатов исследования. Обосновано, что обеспечение конкурентоспособности предприятия в значительной степени зависит от кадрового потенциала, формирование и развитие которого требует создания безопасных условий сегодня и в будущем, что невозможно осуществить без разработки и реализации стратегии обеспечения кадровой безопасности предприятия.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут использовать менеджеры и экономисты промышленных предприятий при формировании тактики и стратегии обеспечения кадровой безопасности, что позволит постепенно адаптировать предприятия к новым изменениям и укрепить условия хозяйствования в целом.

Ключевые слова: стратегия; тактика; кадровая безопасность предприятия; персонал; угроза.


Voronka O.Z. FORMATION OF TACTICS AND STRATEGY FOR ENSURING PERSONNEL SECURITY OF THE ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is to disclose the peculiarities of formation of tactics and strategy of ensuring the personnel safety of the enterprise.

Methodology of research. The theoretical basis of the research is the scientific works of domestic and foreign scientists on the problems of ensuring personnel security of the enterprise. The following methods are used to achieve this goal: analytical and monographic –in processing the literary and Internet sources on the topic of research; system analysis, generalization, graphic – when constructing a schematic map of the sequence of formation of personnel security tactics and strategy is developed and systems of monitoring and control over the implementation of the personnel security strategy; abstract and logical – for the generalization of the above material and the formulation of conclusions. 

Findings. The essence of the concept of “personnel security strategy” and “personnel security tactics” is determined on the basis of the conducted research. A schematic map of the sequence of formation of personnel security tactics and strategy is developed, covering the definition of the basic principles of security, strategy and tactical goals, selection and monitoring of the implementation of the chosen strategy. Particular attention is paid to the system of monitoring and control over the implementation of the personnel security strategy and the implementation of appropriate tactical measures, which should be aimed at improving the overall security strategy.

Originality. It is substantiated that ensuring the competitiveness of the enterprise depends to a large extent on the personnel potential, the formation and development of which requires the creation of safe conditions today and in the future, which cannot be accomplished without the development and implementation of a strategy for ensuring the personnel security of the enterprise.

Practical value. The obtained results of the study can be used by managers and economists of industrial enterprises in the formulation of tactics and strategies for ensuring personnel security, which will gradually adapt enterprises to new changes and strengthen the conditions of management in general.

Key words: strategy; tactics; personnel safety of the enterprise; personnel; threat.


Ключові слова


Ключові слова: стратегія; тактика; кадрова безпека підприємства; персонал; загроза.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк ?. А. Торговый менеджмент. Киев : Украинско-Финский институт менеджмента та бизнеса, 1997. 488 с.

Гудзинський О. Д. Організаційно-регулятивна функція в управлінні стратегічним розвитком підприємства. Ринок праці та зайнятість населення. 2009. № 1. С. 50-52.

Копитко М. І. Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств : дис. … д-ра екон. наук: 21.04.02 / Університет економіки і права «Крок». Київ, 2015. 401 с.

Кос В. В. Кадрова безпека. URL: http://privatbank.ua/ua/business/srednemu-i-krupnomu (дата звернення: 27.01.2020).

Литовченко О. Ю. Формування кадрової безпеки підприємств АПК : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2010. 22 с.

Мойсеєнко І. П., Марченко О. М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства : навч. посібник. Львів, 2011. 380 с.

Пересипкін М. М. Кадрове забезпечення системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. … канд. екон. наук: 21.04.02. Харків, 2018. 24 с.

Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції / пер. з анг. Київ : Основи, 1997. 390 с.

Птащенко Л. О. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства : навч. посібн. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 320 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024