РЕЗУЛЬТАТВНІСТЬ ІНСТТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНХ ПРОЦЕСІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНХ ПІДПРЄМСТВ УКРАЇН

Юрій Олександрович Білянський

Анотація


Білянський Ю.О. РЕЗУЛЬТАТВНІСТЬ ІНСТТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНХ ПРОЦЕСІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНХ ПІДПРЄМСТВ УКРАЇН

Мета. Вивчення передумов, які сприяли змінам у інституційному забезпеченні зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств, виявлення трендів у зовнішній торгівлі аграрною продукцією та здійснення оцінки результативності таких змін для безпосередніх виробників аграрної продукції.

Методика дослідження. У дослідженні використано абстрактно-логічний метод та метод узагальнення, що дозволило визначити передумови формування конкурентних переваг вітчизняної аграрної продукції на світовому ринку, встановити фактори впливу на зміну інституційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств. В результаті використання економіко-статистичного методу здійснено дослідження тенденцій у змінах географічної диверсифікації експорту аграрної продукції та продукції її переробки під впливом інституційного середовища зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств.

Результати дослідження. Визначено передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств, висвітлено зміни в зовнішній торгівлі аграрною продукцією та в надходженні прямих іноземних інвестицій в результаті економічної інтеграції України у світове співтовариство, зокрема підписання Угод про вступ до СОТ та асоціацію із країнами ЄС. В результаті удосконалення методичних підходів щодо визначення результативності зовнішньоекономічної діяльності в аграрній сфері внаслідок зміни інституційного середовища встановлено пропорційні зміни між показниками експортної і внутрігосподарської діяльності аграрних підприємств. Обґрунтовано позитивний вплив створення зони вільної торгівлі із країнами ЄС, що стимулюватиме вітчизняні аграрні підприємства дотримуватися стандартів ЄС із безпеки та гігієни сільськогосподарської продукції, особливо молочної та м’ясної продукції.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено методичні підходи щодо визначення показників результативності зовнішньоекономічної діяльності в аграрній сфері внаслідок зміни інституційного середовища, що, на відміну від існуючих, комплексно враховують результати внутрішньогосподарської та експортної діяльності аграрних підприємств.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані в маркетинговій діяльності аграрних підприємств для побудови експортних стратегій та пошуку власної ніші на світовому ринку.

Ключові слова: інституційне забезпечення; інституції; зовнішньоекономічна діяльність; аграрні підприємства; експорт; імпорт; ціна; аграрна продукція; світовий ринок; прямі іноземні інвестиції.

 

Билянский Ю.А. РЕЗУЛЬТАТВНОСТЬ НСТТУЦОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНЯ НТЕГРАЦОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ВНЕШНЕЭКОНОМЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ АГРАРНЫХ ПРЕДПРЯТЙ УКРАНЫ

Цель. зучение предпосылок, которые способствовали изменениям в институциональном обеспечении внешнеэкономической деятельности аграрных предприятий, выявление трендов во внешней торговле аграрной продукцией и осуществление оценки результативности таких изменений для непосредственных производителей аграрной продукции.

Методика исследования. В исследовании использованы абстрактно-логический метод и метод обобщения, что позволило определить предпосылки формирования конкурентных преимуществ отечественной аграрной продукции на мировом рынке, определить факторы влияния на изменение институционального обеспечения внешнеэкономической деятельности аграрных предприятий. В результате использования экономико-статистического метода проведено исследование тенденций в изменениях географической диверсификации экспорта аграрной продукции и продукции ее переработки под влиянием институциональной среды внешнеэкономической деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Результаты исследования. Определены предпосылки развития внешнеэкономической деятельности аграрных предприятий, освещены изменения во внешней торговле аграрной продукцией и в поступлении прямых иностранных инвестиций в результате экономической интеграции Украины в мировое сообщество, в частности подписание Соглашений о вступлении в ВТО и ассоциации со странами ЕС. В результате совершенствования методических подходов относительно определения результативности внешнеэкономической деятельности в аграрной сфере в результате изменения институциональной среды установлены пропорциональные изменения между показателями экспортной и внутрихозяйственной деятельности аграрных предприятий. Обосновано положительное влияние создания зоны свободной торговли со странами ЕС, что будет стимулировать отечественные аграрные предприятия придерживаться стандартов ЕС по безопасности и гигиене сельскохозяйственной продукции, особенно молочной и мясной продукции.

Научная новизна результатов исследования. Усовершенствованы методические подходы к определению показателей результативности внешнеэкономической деятельности в аграрной сфере в результате изменения институциональной среды, которые, в отличие от существующих, комплексно учитывают результаты внутрихозяйственной и экспортной деятельности аграрных предприятий.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть использованы в маркетинговой деятельности аграрных предприятий для построения экспортных стратегий и поиска собственной ниши на мировом рынке.

Ключевые слова: институциональное обеспечение; институты; внешнеэкономическая деятельность; аграрные предприятия; экспорт; импорт; цена; аграрная продукция; мировой рынок; прямые иностранные инвестиции.

 

Bilyansky Yu.A. EFFICIENCY OF INSTITUTIONAL SECURITY OF INTEGRATION PROCESSES IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Purpose. The aim of this article is to study the preconditions that contributed to changes in the institutional support of foreign economic activity of agricultural enterprises, to identify trends in foreign trade in agricultural products and to assess the effectiveness of such changes for direct producers of agricultural products.

Methodology of research. The abstract and logical method and the method of generalization were used in the research, which allowed to determine the prerequisites for the formation of competitive advantages of domestic agricultural products in the world market, to establish the factors of influence on the change in the institutional support of foreign economic activity of agricultural enterprises. As a result of using the economic and statistical method, a research was made of the trends in the geographical diversification of exports of agricultural products and their processed products under the influence of the institutional environment of foreign economic activity of agricultural enterprises.

Findings. The conditions for the development of foreign economic activity of agricultural enterprises are identified, changes in foreign trade in agricultural products and in the flow of foreign direct investment as a result of Ukraine’s economic integration into the world community, in particular the signing of WTO accession agreements and associations with EU countries, are highlighted. As a result of improving methodological approaches to determining the effectiveness of foreign economic activity in the agricultural sector as a result of changes in the institutional environment, proportional changes were established between the indicators of export and intra-economic activity of agricultural enterprises.

The positive impact of creating a free trade zone with the EU countries is substantiated, which will encourage domestic agricultural enterprises to adhere to EU standards for the safety and hygiene of agricultural products, especially dairy and meat products.

Originality. Methodological approaches to the determination of indicators of the effectiveness of foreign economic activity in the agricultural sector as a result of changes in the institutional environment have been improved, which, unlike the existing ones, comprehensively take into account the results of domestic and export activities of agricultural enterprises.

Practical value. The results of the study can be used in the marketing activities of agricultural enterprises in order to build export strategies and search for their own niche in the world market.

Key words: institutional support; institutions; foreign economic activity; agricultural enterprises; export; import; price; agricultural products; world market; foreign direct investment.


Ключові слова


Ключові слова: інституційне забезпечення; інституції; зовнішньоекономічна діяльність; аграрні підприємства; експорт; імпорт; ціна; аграрна продукція; світовий ринок; прямі іноземні інвестиції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бураковський І., Мовчан В., Кравчук К., Кузяків О. Членство України в СОТ: інституційні та економічні наслідки. Київ : Інститут економічних досліджень і політичних консультацій, 2014. URL: http://www.ier.com.ua/files//publications/Books/Ukr_WTO_institutional_ukr.pdf (дата звернення: 03.01.2020).

Бураковський І. Галузевий вплив членства України в СОТ. Київ : Інститут стратегічних досліджень та політичних консультацій, 2015. URL: http://www.ier.com.ua/files//publications/ Books/WTO_industry.pdf (дата звернення: 03.01.2020).

Геєць В. М., Осташко Т. О., Шинкарук Л. В. Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України : наукова доповідь. Київ : ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2014. 102 с.

Карасьова Н. А. Інституціональне середовище експорто-орієнтованої діяльності аграрного сектора. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Економічні науки. 2015. № 12. С. 64-68.

Кваша К. С. Тарифні квоти та мита на аграрну продукцію при формуванні зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною. Економіка АПК. 2013. № 11. С. 99-106.

Кобута І. В. Другий рік України у СОТ: аналіз результатів та нові завдання для АПК. Агросвіт. 2010. № 19. С. 2-7.

Лупенко Ю. О. Сучасний стан та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору України: завдання агроекономічної науки. Економіка АПК. 2015. № 6. С. 6-10.

Нелеп В. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу України. Економіка АПК. 2011. № 5. С. 54-62.

Осташко Т. О. Експорт агропродовольчих товарів у ЄС: перспективи і завдання. Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 83-94.

Педорченко А. Л. Формування конкурентних переваг товаровиробників-експортерів олійних культур. Ефективна економіка. 2015. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3819 (дата звернення: 04.01.2020).

Пугачов М. І. Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами. Економіка АПК. 2019. № 3. С. 6-12.

Шпичак О. М., Боднар О. В., Шпичак О. О. Теоретико-методологічні та практичні основи ціноутворення : монографія. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 545 с.

Бородіна О. М., Киризюк С. В. Інституційні засади змін державної підтримки аграрного сектора України відповідно до вимог СОТ. Економіка і прогнозування. 2008. № 3. С. 87-105.

Лопатинський Ю. М., Кифяк В. І. Розвиток аграрного сектора національної економіки на інституційних засадах. Чернівці : ЧНУ, 2014. 248 с.

Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. Економіка АПК. 2018. № 10. С. 72-86.

Державна служба статистики України : офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 04.01.2020).

World Production, Markets, and Trade Reports. Browse Data & Analysis. Unated States Department of Agriculture. URL: (дата звернення: 04.01.2020).

Угода про асоціацію. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu (дата звернення: 04.01.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024