УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ТУРСТЧНХ ДЕСТНАЦІЙ

Ганна Іванівна Михайліченко

Анотація


Михайліченко Г.І. УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ТУРСТЧНХ ДЕСТНАЦІЙ

Мета. Розробка параметрів оцінки використання потенціалу й інноваційного розвитку туристичних дестинацій за рахунок створеного туристичного продукту дестинації; вивчення базових принципів його формування.

Методика дослідження. У процесі дослідження використано емпіричні методи дослідження: метод узагальнення – при формуванні багатовекторного підходу до розвитку туристичних дестинацій; метод експертних оцінок – при позиціонуванні турпродукту в системі туризму; метод класифікації та системного аналізу – при дослідженні інноваційності складових туристичного продукту; наукового узагальнення та порівняння – при дослідженні даних наукових джерел (монографії, статті вітчизняних і закордонних вчених), а також аналізі статистичної інформації та офіційних даних форумів, рейтингів, міжнародного туристичного барометра.

Результати дослідження. В результаті досліджень актуалізована проблема оцінювання туристичного потенціалу як джерела інноваційного розвитку туризму; проаналізовані показники та методи вимірювання; обґрунтоване визначення наукового поняття "інноваційний потенціал туризму" та запропоновано модель його оцінки на різних рівнях реалізації, з різними формами взаємопроникнення та засобами впливу, реалізації ефективності, сприйняття та реалізації потенціалу туристичних підприємств. Запропоновані інструменти оцінки, які дозволяють використовувати туристичний ресурсний потенціал країни / регіону / місця призначення, позитивно впливають на ціноутворення вичерпних ресурсів для сталого розвитку туризму, дозволяють формувати атрактивні туристичні ресурси, потенційну привабливість курортів, що впливає на їх інвестиційний та репутаційний статус. Запропоновані інстументи аналізу впливу чинників на формування інноваційного туристичного продукту дестинації, як ефективного інструменту реалізації туристичного потенціалу регіону.

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено взаємодоповнюючі фактори впливу на формування системи управління туристичних дестинацій шляхом реалізації наявного та прирощування дієвого потенціалу розвитку, що, на відміну від існуючих, дають змогу оцінити прямий та опосередкований внесок сфери туризму у ВВП країни за рахунок експлуатації наявного та прирощування відмінного туристичного потенціалу.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані структура та зміст туристичного продукту дестинацій, його інноваційна складова є основою формування стратегії збуту продукту дестинації, піднесення її конкурентного статусу, сталого розвитку.

Ключові слова: туристичний потенціал; інноваційний розвиток; оцінка туристичного потенціалу; туристичний продукт; дестинація.

 

Михайличенко А.. УПРАВЛЕНЕ ПОТЕНЦАЛОМ ТУРСТЧЕСКХ ДЕСТНАЦЙ

Цель. Разработка параметров оценки использования потенциала и инновационного развития туристических дестинаций за счет созданного туристического продукта дестинации; изучения базовых принципов его формирования.

Методика исследования. В процессе исследования использованы эмпирические методы исследования: метод обобщения – при формировании многовекторного подхода к развитию туристических дестинаций; метод экспертных оценок – при позиционировании турпродукта в системе туризма; метод классификации и системного анализа – при исследовании инновационности составляющих туристического продукта; научного обобщения и сравнения – при исследовании данных научных источников (монографии, статьи отечественных и зарубежных ученых), а также анализе статистической информации и официальных данных форумов, рейтингов, международного туристического барометра.

Результаты исследования. В результате исследований актуализирована проблема оценки туристического потенциала как источника инновационного развития туризма; проанализированы показатели и методы измерения; дано определение научного понятия “инновационный потенциал туризма” и предложена модель оценивания на различных уровнях его реализации, с различными формами взаимопроникновения и средствами воздействия, реализации эффективности, восприятия и реализации потенциала туристических предприятий. Предложенные инструменты оценивания, которые позволяют использовать туристический ресурсный потенциал страны / региона / места назначения, положительно влияют на ценообразование исчерпывающих ресурсов для устойчивого развития туризма, позволяют формировать атрактивные туристические ресурсы, потенциальную привлекательность курортов, влияют на их инвестиционный и репутационный статус. Предложены инстументы анализа влияния факторов на формирование инновационного туристического продукта дестинации, как эффективного инструмента реализации туристического потенциала региона.

Научная новизна результатов исследования. Систематизированы факторы влияния на формирование системы управления туристических дестинаций путем реализации имеющегося и приращивания действенного потенциала развития, что, в отличие от существующих методик, позволяет оценить прямой и косвенный вклад сферы туризма в ВВП страны за счет эксплуатации имеющегося и приращения атрактивного туристического потенциала.

Практическая значимость результатов исследования. Предложены структура и содержание туристического продукта дестинаций, его инновационная составляющая является основой формирования стратегии сбыта продукта дестинации, повышение ее конкурентного статуса, устойчивого развития.

Ключевые слова: туристический потенциал; инновационное развитие; оценка туристического потенциала; туристический продукт; дестинация.

 

Mykhailichenko H.I. MANAGEMENT OF THE POTENTIAL OF TOURISM DESTINATIONS

Purpose. The aim of the study is to develop the parameters of capacity utilization assessment and innovative development of tourist destinations at the expense of the created tourist product of the destination; studying the basic principles of its formation.

Methodology of research. The empirical methods of research are used in the course of the research, namely: the method of generalization – when forming a multi-vector approach to the development of tourist destinations; the method of expert assessments – when positioning the tourist product in the tourism system; method of classification and system analysis – in the study of innovativeness of components of the tourist product. Methods of analysis and synthesis, scientific generalization and comparison – when researching data of scientific sources (monographs, articles of domestic and foreign scientists), as well as open sources of statistical information and official data of forums, ratings, international tourist barometer are used in the research process.

Findings. As a result of research the problems of assessment of tourism potential are updated as a source of innovative development of tourism; indicators and methods of measurement are analyzed; definition of the category “innovative potential of tourism” is substantiated and a model of its evaluation at different levels of implementation, with various forms of interpenetration and facilities of influence, implementation of effectiveness, perception and realization of the potential of tourism enterprises is presented.

The proposed valuation tools that allow to use the tourism resource potential of the country / region / destination have a positive impact on the value pricing of exhaustible resources for sustainable tourism development, allow forming capital resource potentially attractive resorts that will affect their investment and reputational status. At the end of the article the factors of formation of innovative tourist product of destination as an effective tool of realization of tourist potential of the region are offered.

Originality. The complementary factors of influence on the formation of a tourist destination management system by realizing existing and enhancing effective development potential are determined. Unlike the existing ones, these factors make it possible to estimate the direct and indirect contribution of tourism in the country's GDP by exploiting existing and enhancing excellent tourism potential.

Practical value. The proposed structure and content of the tourist product of the destinations, its innovative component is the basis for the formation of the product strategy of the destination product, raising its competitive status, sustainable development.

Key words: tourism potential; innovative development; evaluation of tourism potential; tourism product; destination.

Ключові слова


Ключові слова: туристичний потенціал; інноваційний розвиток; оцінка туристичного потенціалу; туристичний продукт; дестинація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджет-2020 – бюджет розвитку держави та безпеки людей, – Олексій Гончарук (опубліковано 05 листопада 2019 року). URL: https://www.kmu.gov.ua/news/byudzhet-2020-byudzhet-rozvitku-derzhavi-ta-bezpeki-lyudej-oleksij-goncharuk (дата звернення: 09.02.2020).

Туристичні дестинації: теорія, управління, брендинг : монографія / А. А. Мазаракі, Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко та ін.; за заг. ред. А. А. Мазаракі. Київ : КНТЕУ, 2013. 388 с.

Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80 (дата звернення: 07.02.2020).

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України». Відомості Верховної Ради. 2016. № 33. ст. 580. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1460-19 (дата звернення: 07.02.2020).

Бойко М. Г. Ціннісне орієнтоване управління в туризмі : монографія. Київ : КНТЕУ, 2010. 524 с.

Забалдина Ю. Б., Лещинский О. Л. Дві адаптивні моделі короткострокового прогнозування туристичних потоків. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). 2006. № 1. С. 406-410.

Strategic solutions for the implementation of innovation projects / Hilorme Tetiana, Chernysh Olena, Levchenko Anna, Semenenko Olena, Mykhailichenko Hanna. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Volume 18. Special Issue 1. URL : https://www.abacademies.org/articles/Strategic-solutions-for-the-implementation-of-innovation-projects-1939-6104-18-SI-1-444.pdf (дата звернення: 07.02.2020).

Melnychenko S. V., Mykhailichenko G. I., Kravtsov S. S. Innovative growth of integrated tourism companies. Innovative development of the economy: global trends and national features : collective monograph / edited by J. Zukovskis, K. Shaposhnykov. Lithuania : Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. 634-644 рр.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024