СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ ПОКРАЩЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УКРАЇНІ

Юрій Володимирович Дзядикевич, Ірина Василівна Любезна

Анотація


Дзядикевич Ю.В., Любезна І.В. СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ ПОКРАЩЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УКРАЇНІ

Мета. Аналіз складових процесу покращення землеустрою в Україні.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. Використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: абстрактно-логічний, дедуктивний і узагальнення. Абстрактно-логічний метод застосовано при окресленні основних чинників, які впливають на процес покращення землеустрою в Україні. За допомогою дедуктивного методу проаналізовано напрями, які сприяють підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва та відновленню довкілля. На основі узагальнення наукових джерел, присвячених проблемі використання земельних ресурсів, визначено чинники, які впливають на процес впровадження у землеробство інноваційних ресурсозберігаючих технологій, відтворюють родючість ґрунту, забезпечують охорону земель і покращують екологічний стан довкілля.

Результати дослідження. Встановлено, що землекористування передбачає збалансування економічних, екологічних і соціальних чинників із урахуванням властивостей земельних ресурсів. Показано, що у країнах ЄС до процесу розвитку територій залучаються асоціації муніципалітетів, національні агентства розвитку, торговельно-промислові палати, технополіси та інші інституції. Приймаючи до уваги переваги органічного землеробства, то доцільно впровадити його в сільськогосподарське виробництво. Це дасть позитивний результат у тому випадку, якщо буде запроваджений механізм державного впливу на процеси одержання органічної продукції. Обґрунтовано, що для успішного землекористування необхідно економічно заохотити власників землі та землекористувачів, які наблизять вітчизняних аграріїв до збалансованого та високопродуктивного сільськогосподарського виробництва.

Наукова новизна результатів дослідження. Вперше запропоновано провести розширення ринку землі та перерозподіл земельних ресурсів за функціональним призначенням і галузевими особливостями, що, на відміну від існуючого, дає змогу впливати на збалансоване та високопродуктивне сільськогосподарське виробництво. Дістало подальшого розвитку застосування економічних інструментів регулювання земельних відносин, що сприятиме фінансовій відповідальності землекористувачів, самодостатності регіонів і наблизить вітчизняних аграріїв до збалансованого та високопродуктивного сільськогосподарського виробництва. Удосконалено імплементацію низки елементів ринкової інфраструктури, що дозволить залучити земельні ресурси в господарську діяльність.

Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дослідження дозволили окреслити основні чинники, що впливають на процес покращення землеустрою в Україні і можуть бути використані суб’єктами підприємницької діяльності

Ключові слова: землеустрій; виробництво; чинники землекористування; економія; реалізація; діяльність; природні ресурси; ресурсозберігаючі технології.

 

Дзядикевич Ю.В., Любезная .В. СОСТАВЛЯЮЩЕ ПРОЦЕССА УЛУЧШЕНЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО В УКРАНЕ

Цель. Анализ составляющих процесса улучшения землеустройства в Украине.

Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод научного познания. спользованы общенаучные и специальные методы исследования, а именно: абстрактно-логический, дедуктивный и обобщения. Абстрактно-логический метод применен при обрисовке основных факторов, влияющих на процесс улучшения землеустройства в Украине. С помощью дедуктивного метода проанализированы направления, которые способствуют повышению эффективности сельскохозяйственного производства и восстановлению окружающей среды. На основе обобщения научных источников, посвященных проблеме использования земельных ресурсов, определены факторы, влияющие на процесс внедрения в земледелие инновационных ресурсосберегающих технологий, воспроизводят плодородие почвы, обеспечивают охрану земель и улучшают экологическое состояние окружающей среды.

Результаты исследования. Установлено, что землепользование предусматривает сбалансирование экономических, экологических и социальных факторов с учетом свойств земельных ресурсов. Показано, что в странах ЕС в процесс развития территорий привлекаются ассоциации муниципалитетов, национальные агентства развития, торгово-промышленные палаты, технополисы и другие учреждения. Принимая во внимание преимущества органического земледелия, то целесообразно внедрить его в сельскохозяйственное производство. Это даст положительный результат в том случае, если будет введен механизм государственного влияния на процессы получения органической продукции. Обосновано, что для успешного землепользования необходимо экономически стимулировать владельцев земли и землепользователей, которые приблизят отечественных аграриев к сбалансированному и высокопроизводительному сельскохозяйственному производству.

Научная новизна результатов исследования. Впервые предложено провести расширение рынка земли и перераспределение земельных ресурсов по функциональному назначению и отраслевыми особенностями, что, в отличие от существующего, дает возможность влиять на сбалансированное и высокопроизводительное сельскохозяйственное производство. Получило дальнейшего развития применение экономических инструментов регулирования земельных отношений, что будет способствовать финансовой ответственности землепользователей, самодостаточности регионов и приблизит отечественных аграриев к сбалансированному и высокопроизводительному сельскохозяйственному производству. Усовершенствовано имплементацию ряда элементов рыночной инфраструктуры, что позволит привлечь земельные ресурсы в хозяйственную деятельность.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования позволили выделить основные факторы, влияющие на процесс улучшения землеустройства в Украине и могут быть использованы субъектами предпринимательской деятельности

Ключевые слова: землеустройство; производство; факторы землепользования; экономия; реализация; деятельность; природные ресурсы; ресурсосберегающие технологии.

 

Dziadykevych Yu.V., Liubezna I.V. COMPONENTS OF THE PROCESS OF IMPROVEMENT OF LAND MANAGEMENT IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to analyse the components of the process of improvement of land management in Ukraine.

Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific knowledge. General scientific and special methods of research are used in the article, namely: abstract and logical, deductive and generalization. The abstract and logical method is applied in outlining the main factors that influence the process of improvement of land management in Ukraine. The areas that help increase the efficiency of agricultural production and environmental restoration are analysed with the help of deductive method. The factors that influence the process of introduction of innovative resource-saving technologies in agriculture, reproduce soil fertility, provide land protection and improve the environmental state of the environment are determined on the basis of generalization of scientific sources devoted to the problem of land use.

Findings. It is established that land use implies balancing of economic, environmental and social factors taking into account the properties of land resources. It is shown that associations of municipalities, national development agencies, chambers of commerce, technopolis and other institutions are involved in the process of territorial development in the EU countries. Given the benefits of organic farming, it is advisable to introduce it into agricultural production.

This will have a positive result if a mechanism of state influence on organic production processes is introduced. It is substantiated that it is necessary to economically encourage landowners and land users for successful land use who will bring domestic farmers closer to balanced and highly productive agricultural production.

Originality. For the first time, it is proposed to expand the land market and redistribute land resources by functional purpose and sectoral features, which, unlike the existing one, has the potential to influence balanced and high-yield agricultural production. There has been further development of the use of economic instruments of regulation of land relations, which will contribute to the financial responsibility of land users, self-sufficiency of regions and bring domestic agrarians closer to balanced and highly productive agricultural production. The implementation of a number of elements of market infrastructure has been improved, which will allow the involvement of land resources in economic activity.

Practical value. The obtained results of the study made it possible to outline the main factors that influence the process of improvement of land management in Ukraine and can be used by business entities.

Key words: land management; production; factors of land management; economy; realization; activity; natural resources; resource-saving technologies.

 


Ключові слова


Ключові слова: землеустрій; виробництво; чинники землекористування; економія; реалізація; діяльність; природні ресурси; ресурсозберігаючі технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзядикевич Ю. В., Любезна І. В. Деякі аспекти землеустрою в Україні. Інноваційна економіка. 2018. № 5-6. С. 57-64.

Скороход Є. В. Еколого-економічні аспекти сільськогосподарського землекористування на засадах сталого розвитку. АгроІнКом. 2012. № 12. С. 85-88.

Тихонов А. Г., Гребенюк Н. В., Тихоненко О. В., Феденко В. П. Наукові засади сталого розвитку землекористування: індикація екологічного стану. Землекористування. 2003. № 3. С. 15-20.

Економіка довкілля і природних ресурсів : монографія / Ю. В. Дзядикевич та ін. Тернопіль, 2016. 392 с.

Ганначенко С. Л. Інноваційні ресурсозберігаючі технології в землеробстві. Економіка АПК. 2012. № 1. С. 99-103.

Бугайчук О. В. Сільськогосподарське землеволодіння в Україні. АгроІнКом. 2012. № 12. С. 32-34.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь : Перун, 2001. 1440 с.

Про землеустрій : Закон України від 22.05. 2003 р. № 858-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15/print (дата звернення: 17.01.2020).

Мартин А. Г., Прядка Т. М. Історичні аспекти формування земельних відносин і землеустрою в Україні : монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 194 с.

Гадзало Я. М. Проблеми завершення земельної реформи. Вісник аграрної науки. 2015. № 8. С. 5-10.

Купріянчик І. П., Мельник Д. М., Салюта В. А. Інституційний підхід до планування розвитку системи землекористувань територій територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 25-30.

Таратула Р. Б. Еколого-економічний механізм структуризації процесу землекористування на місцевому рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 23. С. 46-49.

Державний комітет України із земельних ресурсів. URL : www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art (дата звернення: 17.01.2020).

Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 17.01.2020).

Письменська О. А. Розвиток органічного сільського господарства в Європі. Економіка АПК. 2012. № 2. С. 141-144.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024