ІНВЕСТЦІЙНА ПРВАБЛВІСТЬ ТА МОЖЛВОСТІ РОЗВТКУ АГРОПРОМСЛОВХ ПІДПРЄМСТВ

Катерина Богданівна Волощук, Віталій Ростиславович Волощук, Андрій Михайлович Кацан

Анотація


Волощук К.Б., Волощук В.Р., Кацан А.М. ІНВЕСТЦІЙНА ПРВАБЛВІСТЬ ТА МОЖЛВОСТІ РОЗВТКУ АГРОПРОМСЛОВХ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Теоретичне обґрунтування сутності інвестиційної привабливості, аналіз тенденцій і визначення можливостей подальшого розвитку агропромислових підприємств.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: монографічний та системного аналізу – для обґрунтування сутності інвестиційної привабливості і визначення можливостей подальшого розвитку агропромислових підприємств; абстрактно-логічний та графічний – при формуванні концептуальних основ інвестування розвитку підприємств.

Результати дослідження. Визначено на основі узагальнення наукових підходів сутність інвестування розвитку підприємств як системи дій із залучення реальних та потенційних внутрішніх і зовнішніх інвестиційних ресурсів, джерел, важелів і заходів з урахуванням інституціонального і факторного впливу на заданий перебіг інвестиційних процесів у коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі, що призводить до якісних, кількісних і структурних змін виробничо-економічної діяльності агропромислових підприємств на інноваційній основі, досягнення високої результативності в разі координації та об’єднання зусиль підприємницьких структур й органів державної влади та місцевого самоврядування, вирішення проблем і означення пріоритетів інвестування за характером стратегічної спрямованості.

Доведено необхідність забезпечення інвестиційного розвитку підприємств з урахуванням впливу особливостей інвестування матеріальних, нематеріальних і біоактивів на інноваційній основі, які визначають наукові теоретичні і методичні підходи та прикладні аспекти, стратегічну важливість базової та життєзабезпечуючої галузі національної економіки.

Розкриті рейтингові позиції інвестиційної привабливості України в міжнародних дослідженнях економічного розвитку країн як досить слабкі та далеко не найкращі. Однак, разом з тим, виявлено наявність в Україні значного інвестиційного та людського потенціалу, ефективне використання якого може бути передумовою поступового підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни у світових рейтингах. Вважаємо, що глобальні міжнародні рейтинги потрібно сприймати як додаткові інструменти в прийнятті інвестиційних рішень.

Визначено, що на даний час найгострішою проблемою для іноземних інвесторів залишається захист своїх прав та можливість (легкість) ведення бізнесу. Тому зусилля держави слід спрямувати на вирішення проблем в комерційній сфері та формування сприятливого бізнес-середовища, збільшення обсягів інвестицій в аграрну сферу, стабілізувати джерела та оптимізувати структури капіталу, забезпечити ефективний розподіл вкладень на формування активів аграрних товаровиробників за їх розмірами.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку визначення сутності інвестування розвитку агропромислових підприємств; сформовано схему концептуальних засад забезпечення інвестиційної привабливості та можливостей подальшого розвитку з врахуванням впливу сучасної світової економічної рецесії.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані для розширення бази, диверсифікації джерел та нарощування обсягів інвестування з введенням ринку землі, в процеси створення і комерціалізації нововведень та активізації інноваційного розвитку агропромислових підприємств, основними пріоритетами яких має стати реалізація внутрішніх чинників забезпечення ефективності виробництва.

Ключові слова: інвестиції, інновації, розвиток, підприємство, привабливість, комерціалізація, ефективність.

 

Волощук Е.Б., Волощук В.Р., Кацан А.М. НВЕСТЦОННАЯ ПРВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗМОЖНОСТ РАЗВТЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРЯТЙ

Цель. Теоретическое обоснование сущности инвестиционной привлекательности, анализ тенденций и определения возможностей дальнейшего развития агропромышленных предприятий.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, в частности: монографический и системного анализа ‒ для обоснования сущности инвестиционной привлекательности и определения возможностей дальнейшего развития агропромышленных предприятий; абстрактно-логический и графический ‒ при формировании концептуальных основ инвестирования развития предприятий.

Результаты исследования. Определена на основе обобщения научных подходов сущность инвестирования развития предприятий как системы действий по привлечению реальных и потенциальных внутренних и внешних инвестиционных ресурсов, источников, рычагов и мероприятий с учетом институционального и факторного влияния на заданный ход инвестиционных процессов в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, что приводит к качественным, количественным и структурным изменениям производственно-экономической деятельности агропромышленных предприятий на инновационной основе, достижения высокой результативности при координации и объединения усилий предпринимательских структур и органов государственной власти и местного самоуправления, решения проблем и определения приоритетов инвестирования по характеру стратегической направленности.

Доказана необходимость обеспечения инвестиционного развития предприятий с учетом влияния особенностей инвестирования материальных, нематериальных и биоактивов на инновационной основе, которые определяют научные теоретические и методические подходы и прикладные аспекты, стратегическую важность базовой и жизнеобеспечивающей отрасли национальной экономики.

Раскрыты рейтинговые позиции Украины в международных исследованиях экономического развития стран как достаточно слабые и далеко не самые лучшие. Однако, вместе с тем, выявлено наличие в Украине значительного инвестиционного и человеческого потенциала, эффективное использование которого может быть предпосылкой постепенного повышения международной конкурентоспособности страны в мировых рейтингах. Считаем, что глобальные международные рейтинги нужно воспринимать как дополнительные инструменты в принятии инвестиционных решений.

Определено, что в настоящее время наиболее острой проблемой для иностранных инвесторов остается защита своих прав и возможность (легкость) ведения бизнеса. Поэтому усилия государства следует также направить на решение проблем в коммерческой сфере и формирования благоприятной бизнес-среды, увеличение объемов инвестиций в аграрную сферу, стабилизировать источники и оптимизировать структуры капитала, обеспечить эффективное распределение вложений на формирование активов аграрных товаропроизводителей по их размерам.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшее развитие определение сущности инвестирования развития агропромышленных предприятий; сформирована схема концептуальных основ обеспечения инвестиционной привлекательности и возможностей дальнейшего развития с учетом влияния современной мировой экономической рецессии.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы для расширения базы, диверсификации источников и наращивания объемов инвестирования с введением рынка земли, в процессах создания и коммерциализации новшеств и активизации инновационного развития агропромышленных предприятий, основными приоритетами которых должна стать реализация внутренних факторов обеспечения эффективности производства.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, развитие, предприятие, привлекательность, коммерциализация, эффективность.

 

Voloschuk K.B., Voloschuk V.R., Katsan A.M. INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is theoretical substantiation of the essence of investment attractiveness, analysis of trends and identification of opportunities for further development of agro-industrial enterprises.

Methodology of research. General and special methods are used during the research, in particular: monographic and systematic analysis – to substantiate the essence of investment attractiveness and to determine the possibilities of further development of agro-industrial enterprises; abstract and logical and graphic – in forming the conceptual bases for investing in the development of enterprises.

Findings. The essence of investing in the development of enterprises as a system of actions to attract real and potential internal and external investment resources, sources, levers and measures, taking into account the institutional and factor influence on the given course of investment processes in the short, medium and long term, is determined on the basis of generalization of scientific approaches which leads to qualitative, quantitative and structural changes in the production and economic activity of agro-industrial enterprises on an innovative basis, achieving a high result in the case of coordination and consolidation of efforts of business structures and bodies of state power and local self-government, solving problems and prioritizing investments by the nature of strategic orientation.

The necessity of providing investment development of enterprises is considered taking into account the influence of peculiarities of investing material, intangible and bioactive assets on an innovative basis, which determine the scientific theoretical and methodological approaches and applied aspects, strategic importance of the basic and life-supporting branch of the national economy.

The rating positions of the investment attractiveness of Ukraine in the international studies of the economic development of the countries are revealed as rather weak and not the best. However, at the same time, it is revealed that Ukraine has significant investment and human potential, the effective use of which may be a prerequisite for gradual enhancement of the country's international competitiveness in world rankings. We believe that global international rankings should be seen as additional tools for making investment decision.

It is determined that at present the most pressing problem for foreign investors remains the protection of their rights and the ability (easiness) of doing business. Therefore, the efforts of the state should be directed to solving problems in the commercial sphere and forming a favourable business environment, increasing investment in the agricultural sector, stabilizing sources and optimizing capital structures, ensuring efficient distribution of investments in the formation of assets of agricultural producers by their size.

Originality. The definition of the essence of investing in the development of agro-industrial enterprises has been further developed; the scheme of conceptual bases for ensuring the investment attractiveness and opportunities for further development has been formed, taking into account the impact of the current global economic recession.

Practical value. The results of the study can be used to expand the base, diversify sources and increase the volume of investment with the introduction of the land market, in the process of creating and commercializing innovations and activation of innovative development of agro-industrial enterprises, the main priorities of which should be the realization of internal production factors.

Key words: investments, innovations, development, enterprise, attractiveness, commercialization, efficiency.

Ключові слова


Ключові слова: інвестиції, інновації, розвиток, підприємство, привабливість, комерціалізація, ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Параконний С. В. Напрями інвестиційного забезпечення розвитку економічного потенціалу підприємства. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: наук. журнал. 2011. № 11(153). Ч. 1. C. 51-58.

Капітанець Ю. О. Інвестиційне забезпечення фермерських господарств. Інноваційна економіка. 2010. № 5. С. 141-144.

Вахович І. М. Концептуальні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 1. C. 138-144.

Кісіль М. І. Інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства України в стратегічній перспективі. Вісник аграрної науки. 2018. № 1. С. 7 8-82.

Коденська М. Ю. Мотиваційні чинники інвестиційного забезпечення розвитку аграрно-промислового виробництва. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2013. № 2. C. 62-66.

Бланк ?. А. Основы инвестиционного менеджмента. Киев : Эльга-Н; Ника-центр, 2001. 432 с.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. Москва : «Прогресс», 1978. 496 с.

Самуэльсон П. Экономикс : в 2-х т. Москва : Алягон, 1993. Т. 2. 611 с.

Погорєлов Ю. С. Категорія розвитку та її експлейнарний базис. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2012. Вип. 27. Т. 1. C. 30-34.

Шубравська О. В. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України: теоретико-методологічний аспект. Економіка України. 2012. № 1. C. 27-35.

Кифяк В. Теоретичні основи визначення категорії «розвиток підприємства». 2011. Вип. 8. Ч. 2. C. 190-194.

Україна в рейтингах: як змінювалися позиції країни в 2014-2019 роках. URL: https://www.slovoidilo.ua/2019/11/01/infografika/ekonomika/ukrayina-rejtynhax-yak-zminyuvalysya-pozycziyi-krayiny-2014-2019-rokax (дата звернення: 05.01.2020).

Діяльність суб’єктів господарювання. 2018 р. : статистичний збірник / За ред. Кузнєцової М. С. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ9_u.htm (дата звернення: 10.01.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024