СУЧАСНЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТ ПРАЦІ В УМОВАХ РОЗВТКУ ІНФОРМАЦІЙНХ ТЕХНОЛОГІЙ

Лариса Миколаївна Бражнікова, Світлана Олегівна Гарна, Антоніна Миколаївна Шнурко

Анотація


Бражнікова Л.М., Гарна С.О., Шнурко А.М. СУЧАСНЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТ ПРАЦІ В УМОВАХ РОЗВТКУ ІНФОРМАЦІЙНХ ТЕХНОЛОГІЙ

Мета. Дослідження сучасного стану організації розрахунків з оплати праці в контексті постійної зміни нормативно-правової бази та в умовах розвитку інформаційних технологій.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є нормативно-законодавча база, наукові праці вітчизняних вчених з проблем організації оплати праці в Україні. Дослідження здійснювалося на підставі використання загальнонаукових та спеціальних методів пізнання. Монографічний метод використаний при опрацюванні наукових публікацій, метод аналізу і системний підхід при дослідженні сучасного стану організації оплати праці, метод порівнянь при дослідженні динаміки розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для різних категорій населення. Абстрактно-логічний метод – для формулювання висновків з проведеного дослідження.

Результати дослідження. Сформовано проблемні питання сучасного стану організації розрахунків з оплати праці в Україні. Визначено оптимальні шляхи вирішення проблем організації оплати праці, серед яких наступні: осучаснення законодавчо-нормативної бази; контроль з боку держави за дотриманням розміру і видів соціальних гарантій (мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум для різних категорій населення, податкова соціальна пільга); правильність, своєчасність, достовірність відображення в обліку та звітності тощо.

Наукова новизна результатів дослідження. Отримало подальшого розвитку дослідження функцій заробітної плати, які вона повинна виконувати в сучасних умовах та створення підґрунтя для підвищення зацікавленості працівників до високопродуктивної праці.

Практична значущість результатів дослідження. Наведені пропозиції нададуть можливість подолання проблем сучасного стану розрахунків з оплати праці в Україні. Окреслено комплексне та поглиблене вивчення даної проблеми, а також перспективи розвитку держави у сфері оплати праці.

Ключові слова: оплата праці; мінімальна заробітна плата; Податковий кодекс України; податкова соціальна пільга; податок з доходів фізичних осіб; єдиний соціальний внесок; звітність.

 
 Бражникова Л.М., Гарная С.А., Шнурко А.Н. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНЕ ОРГАНЗАЦ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В УСЛОВЯХ РАЗВТЯ НФОРМАЦОННЫХ ТЕХНОЛОГЙ

Цель. сследование современного состояния организации расчетов по оплате труда в контексте постоянного изменения нормативно-правовой базы и в условиях развития информационных технологий.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются нормативно-законодательная база, научные труды отечественных ученых по проблемам организации оплаты труда в Украине. сследование осуществлялось на основе использования общенаучных и специальных методов познания. Монографический метод использован при обработке научных публикаций, метод анализа и системный подход при исследовании современного состояния организации оплаты труда, метод сравнений при исследовании динамики размера минимальной заработной платы, прожиточного минимума для различных категорий населения. Абстрактно-логический метод – для формулирования выводов из проведенного исследования.

Результаты исследования. Сформированы проблемные вопросы современного состояния организации расчетов по оплате труда в Украине. Определены оптимальные решения проблем организации оплаты труда. К ним можно отнести: изменение нормативно-законодательной базы; контроль со стороны государства за соблюдением размера и видов социальных гарантий (минимальная заработная плата, прожиточный минимум для различных категорий населения, налоговая социальная льгота); правильность, своевременность, достоверность отражения в учете и отчетности.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшего развития исследования функций заработной платы, которые она должна выполнять в современных условиях и создание основы для повышения заинтересованности работников к высокопроизводительному труду.

Практическая значимость результатов исследования. Приведенные предложения предоставят возможность преодоления проблем современного состояния расчетов по оплате труда в Украине. Обозначено комплексное и углубленное изучение данной проблемы, а также перспективы развития государства в сфере оплаты труда.

Ключевые слова: оплата труда; минимальная заработная плата; Налоговый кодекс Украины; налоговая социальная льгота; налог с доходов физических лиц; единый социальный взнос; отчетность.

 

Brazhnikova L.M., Harna S.O., Shnurko A.M. THE CURRENT STATE OF ORGANIZATION OF PAYROLL CALCULATIONS IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES

Purpose. The aim of the article is investigation of the current state of organization of payroll calculations in the context of constant change of the normative and legal framework and in the conditions of development of information technologies.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the normative and legal framework, scientific works of domestic scientists on the problems of organization of remuneration in Ukraine. The research is conducted on the basis of the use of general scientific and special methods of cognition. The monographic method is used in the scientific publications, the method of analysis and systematic approach is used to the study the current state of the organization of remuneration, the method of comparisons is used in the study of the dynamics of the minimum wage, the subsistence minimum for different categories of population. Abstract and logical method is used to formulate conclusions from the conducted study.

Findings. The problematic issues of the current state of the organization of payroll calculations in Ukraine are formed. The optimal ways of solving problems of organization of remuneration are determined, among which are the following: updating of the legislative and regulatory framework; state control over compliance with the size and types of social guarantees (minimum wage, subsistence minimum for different categories of population, tax social privilege); accuracy, timeliness, reliability of accounting and reporting, etc.

Originality. It has further developed the study of the functions of wages that it must perform in modern conditions and the creation of a basis for increasing the interest of employees in high-productivity work.

Practical value. The proposed above proposals will help to overcome the problems of the current state of payments in Ukraine. The complex and in-depth study of this problem is outlined, as well as the prospects for the development of the state in the sphere of remuneration.

Key words: remuneration; minimum wage; Tax Code of Ukraine; tax social privilege; personal income tax; single social contribution; reporting.

 


Ключові слова


Ключові слова: оплата праці; мінімальна заробітна плата; Податковий кодекс України; податкова соціальна пільга; податок з доходів фізичних осіб; єдиний соціальний внесок; звітність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бражнікова Л. М., Гарна С. О., Шнурко А. М. Особливості формування системи електронної звітності на підприємствах України. Інфраструктура ринку. 2020. № 39. С. 365-370. URL: https://www.market-infr.od.ua/uk/39-2020 (дата звернення: 02.01.2020).

Гончар Л. В., Гарна С. О., Шнурко А. М. Актуальні питання сучасного стану заробітної плати в Україні. Інноваційна економіка. 2019. № 5-6(80). С. 139-143.

Державна служба статистики України : Офіційний веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 02.01.2020).

Мінімальна зарплата в Україні. URL: http://dt.ua/ECONOMICS/ (дата звернення: 02.02.2020).

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 17.01.2020).

Поліщук П. В. Аналіз методів та систем оцінки і оплати праці. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2011. № 3. Т. 3. С. 255-258.

Про Державний бюджет України на 2020 рік : Закон України від 06.02.2020 № 294-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-IX (дата звернення: 07.02.2020).

Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр (дата звернення: 26.12.2019).

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України № 2464-VІ від 01.01.2013. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 (дата звернення: 02.01.2020).

Радчук О. Повернення трудових мігрантів: що не так робить держава Слово і діло. 18 жовтня 2019. URL: https://www.slovoidilo.ua/2019/10/18/kolonka/aleksandr-radchuk/suspilstvo/povernennya-trudovyx-mihrantiv-ne-tak-robyt-derzhava (дата звернення: 02.01.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.24

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024