ШЛЯХ МІНІМІЗАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ КРЕАТВНХ ОБЛІКОВХ ПРАКТК В КОРПОРАТВНХ СТРУКТУРАХ

Василь Юрійович Царук

Анотація


Царук В.Ю. ШЛЯХ МІНІМІЗАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ КРЕАТВНХ ОБЛІКОВХ ПРАКТК В КОРПОРАТВНХ СТРУКТУРАХ

Мета. Виділення та обґрунтування шляхів мінімізації застосування креативних облікових практик в корпоративних структурах.

Методика дослідження. Теоретичною базою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем дослідження формування шляхів мінімізації застосування креативних облікових практик в корпоративних структурах. Для досягнення мети дослідження використано: загальнонаукові методи (абстрагування, порівняння, узагальнення, аналіз, синтез) – до пізнання основних елементів облікових практик; критичний аналіз і системний підхід – при розкритті креативних облікових практик в корпоративних структурах; абстрактно-логічний метод – для формулювання висновків дослідження.

Результати дослідження. Обґрунтовано існування проблеми застосування креативних облікових практик менеджерами корпоративних структур. Проаналізовано існуючі підходи дослідників до вирішення проблеми застосування креативних облікових практик. Розкрито особливості застосування інструментів системи корпоративного управління для мінімізації креативних облікових практик. Розкрито особливості застосування облікових інструментів для мінімізації креативних облікових практик. Розглянуто особливості реалізації принципів бухгалтерського обліку на рівні національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено матричну класифікацію шляхів мінімізації креативних облікових практик в системі корпоративного управління. Виділено основні групи шляхів мінімізації використання креативних облікових практик в корпоративних структурах. Обґрунтовано необхідність удосконалення процесу вибору з наявних в стандартах альтернатив на основі застосування якісних характеристик облікової інформації.

Практична значущість результатів дослідження. За умови відсутності облікового регулювання для мінімізації креативних облікових практик обґрунтовано доцільність використання принципу аналогії та дотримання високоетичної культури працівників бухгалтерської служби.

Ключові слова: корпоративне управління; прозорість; креативні облікові практики; принципи обліку; облікова етика.

 

Царук В.Ю. ПУТ МНМЗАЦ ПРМЕНЕНЯ КРЕАТВНЫХ УЧЕТНЫХ ПРАКТК В КОРПОРАТВНЫХ СТРУКТУРАХ

Цель. Выделение и обоснование путей минимизации применения креативных учетных практик в корпоративных структурах.

Методика исследования. Теоретической базой исследования являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам исследования формирования путей минимизации применения креативных учетных практик в корпоративных структурах. Для достижения цели исследования использованы: общенаучные методы (абстрагирование, сравнение, обобщение, анализ, синтез) – к познанию основных элементов учетных практик; критический анализ и системный подход – при раскрытии креативных учетных практик в корпоративных структурах; абстрактно-логический метод – для формулирования выводов исследования.

Результаты исследования. Обосновано существование проблемы применения креативных учетных практик менеджерами корпоративных структур. Проанализированы существующие подходы исследователей к решению проблемы применения креативных учетных практик. Раскрыты особенности применения инструментов системы корпоративного управления для минимизации креативных учетных практик. Раскрыты особенности применения учетных инструментов для минимизации креативных учетных практик. Рассмотрены особенности реализации принципов бухгалтерского учета на уровне национальных и международных стандартов бухгалтерского учета.

Научная новизна исследования. Разработана матричная классификация путей минимизации креативных учетных практик в системе корпоративного управления. Выделены основные группы путей минимизации использования креативных учетных практик в корпоративных структурах. Обоснована необходимость совершенствования процесса выбора из имеющихся в стандартах альтернатив на основе применения качественных характеристик учетной информации.

Практическая значимость результатов исследования. При отсутствии учетного регулирования для минимизации креативных учетных практик обоснована целесообразность использования принципа аналогии и соблюдения высокоэтической культуры работников бухгалтерской службы.

Ключевые слова: корпоративное управление; прозрачность; креативные учетные практики; принципы учета; учетная этика.

 

Tsaruk V.Yu. WAYS TO MINIMIZE THE USE OF CREATIVE ACCOUNTING PRACTICES IN CORPORATE STRUCTURES

Purpose. The aim of the article is selection and substantiation of ways to minimize the use of creative accounting practices in corporate structures.

Methodology of research. The theoretical basis of the research is the scientific works of domestic and foreign scientists on the problems of forming ways to minimize the use of creative accounting practices in corporate structures. The following methods are used to achieve the goal of the study: general scientific methods (abstraction, comparison, generalization, analysis, synthesis) – to know the basic elements of accounting practices; critical analysis and systematic approach – in the disclosure of creative accounting practices in corporate structures; abstract and logical method – to formulate the conclusions of the study.

Findings. The existence of the problem of applying creative accounting practices by managers of corporate structures is substantiated. The existing approaches of researchers to solving the problem of the application of creative accounting practices are analysed. The peculiarities of the application of corporate governance tools to minimize creative accounting practices are revealed.

Features of application of accounting tools for minimization of creative accounting practices are revealed. The features of implementation of accounting principles at the level of national and international accounting standards are considered.

Originality. A matrix classification of ways for minimizing creative accounting practices in the corporate governance system is developed. The main groups of ways to minimize the use of creative accounting practices in corporate structures are highlighted. The necessity to improve the process of choosing from the alternatives available in the standards based on the application of qualitative characteristics of accounting information is substantiated.

Practical value. In the absence of accounting regulation to minimize creative accounting practices, the feasibility of using the principle of analogy and adherence to the highly ethical culture of accounting service employees is substantiated.

Key words: corporate governance; transparency; creative accounting practices; accounting principles; accounting ethics.


Ключові слова


Ключові слова: корпоративне управління; прозорість; креативні облікові практики; принципи обліку; облікова етика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Августова О. О., Денисевич Є. С., Зайцева Д. Є. Креативний бухгалтерський облік як відображення сучасних реалій ведення фінансової звітності. Молодий вчений. 2017. № 5. С. 505-508.

Боцян Т. В. Шахрайчук Г. М. Етичний вимір відображення облікової інформації. Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці : колективна монографія / за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2019. С. 7-14.

Голов С. Ф. Креативний облік – загроза професії та суспільству. Бухгалтерський облік і аудит. 2011. № 1. С. 31-42.

Голов С. Ф. Креативний облік: творчість чи шахрайство? Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2010. Випуск 7 (25). Ч. 1. С. 360-367.

Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 15.12.2019).

Запаси : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (дата звернення: 15.12.2019).

Концептуальна основа фінансової звітності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009 (дата звернення: 15.12.2019).

Легенчук С. Ф. Креативний облік в національній системі бухгалтерського обліку. Теорія та методологія бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. 2009. Випуск 2 (14). С. 88-101.

Мельник З. Ю. Фальсифікація як спосіб здійснення креативного обліку. Фінансовий простір. 2015. № 2 (18). С. 212-216.

Мокринська З. В., Арендар Л. В. Проблеми креативного обліку. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 5 (168). С. 147-152.

Нематеріальні активи : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (дата звернення: 15.12.2019).

Оренда : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00 (дата звернення: 15.12.2019).

Основні засоби : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (дата звернення: 15.12.2019).

Юхименко-Назарук І. А. Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку в контексті неоінституційної теорії : монографія. Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2017. 300 с.

Holdings of Cryptocurrencies. URL: https://www.ifrs.org/projects/2019/holdings-of-cryptocurrencies/ (дата звернення: 15.12.2019).

IFRIC Update June 2019. URL: https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/june-2019/#8 (дата звернення: 15.12.2019).

IFRS 16 Leases. URL: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-16-leases/ (дата звернення: 15.12.2019).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.25

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024