ТЕОРЕТКО-МЕТОДЧНІ ОСНОВ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ССТЕМОЮ ПІДВЩЕННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВЩОЇ ОСВІТ

Олена Антонівна Зінченко, Світлана Миколаївна Горська, Дмитро Сергійович Зінченко

Анотація


Зінченко О.А., Горська С.М., Зінченко Д.С. ТЕОРЕТКО-МЕТОДЧНІ ОСНОВ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ССТЕМОЮ ПІДВЩЕННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВЩОЇ ОСВІТ

Мета. Обґрунтування та розробка теоретико-методичних основ удосконалення управління системою підвищення якості діяльності закладів вищої освіти.

Методика дослідження. Методичною базою при розробці теоретичних і практичних положень є методи діалектичного пізнання, аналітичної обробки інформації, методи порівняння, групування, графічні методи та ін. У процесі дослідження були використані наступні методи: структурно-логічного аналізу – для побудови логіки та структури роботи; системного аналізу і синтезу – для дослідження сутності предмету дослідження; системного підходу – для удосконалення системно-цільового підходу до управління системою підвищення якості діяльності закладів вищої освіти.

Результати дослідження. Досліджено особливості трактування поняття системи якості діяльності закладів вищої освіти. Обґрунтовано концептуальні основи управління системою підвищення якості діяльності закладів вищої освіти. Розкрито теоретико-методичні основи управління системою підвищення якості діяльності закладів вищої освіти та удосконалено стратегію такого управління. Наведено складові системи заходів і процедур в ході забезпечення якості вищої освіти.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістали подальшого розвитку положення щодо управління процесом забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти в частині розробки формалізованих: концепції, алгоритму та системи такого управління з теоретико-методичних позицій з метою більш чіткого впровадження на практиці. Симбіоз сучасних інноваційних технологій управління освітнім процесом з акцентами на ефективному використанні інтелектуального капіталу всіх працівників закладів вищої освіти сприятиме підвищенню якості їх діяльності.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані у роботі теоретико-методичні засади щодо системи управління якістю діяльності закладів вищої освіти покликані сприяти підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної освіти і можуть бути застосовані закладами вищої освіти всіх форм власності.

Ключові слова: якість освіти, заклад вищої освіти, якість діяльності закладу вищої освіти.

 

Зинченко Е.А., Горская С.Н., Зинченко Д.С. ТЕОРЕТКО-МЕТОДЧЕСКЕ ОСНОВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНЯ УПРАВЛЕНЯ ССТЕМОЙ ПОВЫШЕНЯ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТ УЧРЕЖДЕНЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНЯ

Цель. Обоснование и разработка теоретико-методических основ усовершенствования управления системой повышения качества деятельности высших учебных заведений.

Методика исследования. Методической базой при разработке теоретических и практических положений являются методы диалектического познания, аналитической обработки информации, методы сравнения, группировки, графические методы и др. В ходе исследования были использованы следующие методы: структурно-логического анализа ‒ для построения логики и структуры работы; системного анализа и синтеза ‒ для исследования сущности предмета исследования; системного подхода ‒ для усовершенствования системно-целевого подхода к управлению системой повышения качества деятельности высших учебных заведений.

Результаты исследования. сследованы особенности трактовки понятия системы качества деятельности высших учебных заведений. Обоснованы концептуальные основы управления системой повышения качества деятельности высших учебных заведений. Раскрыты теоретико-методические основы управления системой повышения качества деятельности высших учебных заведений и усовершенствована стратегия такого управления. Приведены составляющие системы мер и процедур в ходе обеспечения качества высшего образования.

Научная новизна результатов исследования. Получили дальнейшее развитие положения по управлению процессом обеспечения качества деятельности высших учебных заведений в части разработки формализованных: концепции, алгоритма и системы такого управления с теоретико-методических позиций с целью более четкого внедрения на практике. Симбиоз современных инновационных технологий управления образовательным процессом с акцентами на эффективном использовании интеллектуального капитала всех работников высших учебных заведений будет способствовать повышению качества их деятельности.

Практическая значимость результатов исследования. Предложенные в работе теоретико-методические основы относительно системы управления качеством деятельности учреждений высшего образования призваны способствовать повышению конкурентоспособности отечественного образования и могут быть использованы высшими учебными заведениями всех форм собственности.

Ключевые слова: качество образования, учреждение высшего образования, качество деятельности учреждения высшего образования.

 

Zinchenko O.A., Gorska S.M., Zinchenko D.S. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE SYSTEM OF IMPROVING THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Purpose. The aim of the article is substantiation and development of theoretical and methodological bases for improving the management of the system of improving the quality of higher education institutions.

Methodology of research. Methods of dialectical cognition, analytical information processing, methods of comparison, grouping, graphic methods, etc. are the methodological basis for the development of theoretical and practical provisions. The following methods are used in the study: structural and logical analysis to build the logic and structure of work; system analysis and synthesis to study the essence of the subject of study; system approach to improve the system and targeted approach to the management of the system of improving the quality of higher education institutions.

Findings. Peculiarities of interpretation of the concept of quality system of activity of higher education institutions are investigated. The conceptual bases of management of the system of improving the quality of higher education institutions are substantiated. Theoretical and methodological bases of management of the system of improving the quality of higher education institutions are revealed and the strategy of such management is improved. The components of the system of measures and procedures in the process of ensuring the quality of higher education are presented.

Originality. Provisions for the management of the process of ensuring the quality of higher education institutions in terms of developing formalized: the concept, algorithm and system of such management from a theoretical and methodological standpoint in order to more clearly implement in practice. The symbiosis of modern innovative technologies of educational process management with emphasis on effective use of intellectual capital of all employees of higher education institutions will help to improve the quality of their activities.

Practical value. The theoretical and methodological principles proposed in the work on the quality management system of higher education institutions are designed to enhance the competitiveness of domestic education and can be applied by higher education institutions of all forms of ownership.

Key words: quality of education, institution of higher education, quality of activity of institution of higher education.

Ключові слова


Ключові слова: якість освіти, заклад вищої освіти, якість діяльності закладу вищої освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Національний стандарт України. ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Системи управління якістю. В?МОГ?. URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf (дата звернення: 20.03.2020).

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 20.03.2020).

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 20.03.2020).

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26 листопада 2015 року № 848-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (дата звернення: 20.03.2020).

Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.03.2020).

Чемерис А. О. Якість освіти як загальна тенденція європейської інтеграції. URL: http://studentam.net.ua/content/view/7711/97/ (дата звернення: 20.03.2020).

Теоретико-методичні засади забезпечення якості освіти : монографія / Д. В. Карамишев, Н. М. Гришина, О. В. Грибко та ін. ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Д. В. Карамишева. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. 160 с.

Збільшення можливостей для забезпечення якості освіти у вишах. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/bilshe-mozhlivostej-dlya-zabezpechennya-yakosti-osviti-u-vishah-dlya-gromadskogo-obgovorennya-rozmisheno-novij-proekt-polozhennya-pro-akreditaciyu-osvitnih-program (дата звернення: 20.03.2020).

Центр забезпечення якості освіти МЕУ. URL: https://ieu.edu.ua/navchannia/tsentr-zabezpechennia-iakosti-osvity (дата звернення: 20.03.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024