ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗВНОЇ МЕДЦН

Аліна Юріївна Жуковська

Анотація


Жуковська А.Ю. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗВНОЇ МЕДЦН

Метою статті є обґрунтування інноваційних технологій інклюзивної медицини, зокрема аналіз стану розвитку телемедицини в Україні та обґрунтування перспективи її розвитку.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці провідних зарубіжних та вітчизняних вчених, міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти з питань охорони здоров’я. Для досягнення поставленої мети були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: метод системного аналізу – для дослідження телемедицини як системи; метод структурного аналізу – для вивчення моделі телемедицини; метод порівняння – для співставлення різних визначень поняття «телемедицина».

Результати дослідження. Обґрунтовано необхідність використання інклюзивного підходу в медицині. Запропоновано авторське визначення поняття «інклюзивна медицина». Проаналізовано прогноз розвитку світового ринку е-медицини і визначено, що перспективним напрямком розвитку е-медицини є телемедицина. Проаналізовано визначення поняття «телемедицина» та об’єднано їх у групи: визначення, які трактують телемедицину як напрям медицини, і визначення, які трактують телемедицину як спосіб надання медичних послуг і на основі цього запропоновано авторське визначення поняття «телемедицина». Досліджено стан розвитку телемедицини в Україні та обґрунтовано перспективи її розвитку. Обґрунтовано переваги від розвитку телемедицини для пацієнтів, для медичних працівників, для закладів охорони здоров’я та системи охорони здоров’я в цілому.

Наукова новизна результатів дослідження. Вперше запропоновано визначення поняття «інклюзивна медицина» як комплексного процесу забезпечення рівного своєчасного доступу до якісних медичних послуг всіх осіб, незалежно від їх стану здоров’я, місцерозташування, національної приналежності, віросповідання тощо.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані пріоритетні завдання подальшого розвитку вітчизняної телемедицини можуть бути використані при розробці стратегічних орієнтирів розвитку системи охорони здоров’я.

Ключові слова: інклюзія, охорона здоров’я, е-медицина, телемедицина, інклюзивна медицина, інноваційні технології.

 

Жуковская А.Ю. ННОВАЦОННЫЕ ТЕХНОЛОГ НКЛЮЗВНОЙ МЕДЦНЫ

Целью статьи является обоснование инновационных технологий инклюзивного медицины, в частности анализ развития телемедицины в Украине и обоснование перспектив её развития.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды ведущих зарубежных и отечественных ученых, международные и отечественные нормативно-правовые акты по вопросам здравоохранения. Для достижения поставленной цели были использованы общенаучные и специальные методы исследования, в частности: метод системного анализа – для исследования телемедицины как системы; метод структурного анализа – для изучения модели телемедицины; метод сравнения – для сопоставления различных определений понятия «телемедицина».

Результаты исследования. Обоснована необходимость использования инклюзивного подхода в медицине. Предложено авторское определение понятия «инклюзивная медицина». Проанализирован прогноз развития мирового рынка е-медицины и определено, что перспективным направлением развития е-медицины является телемедицина. Проанализированы определения понятия «телемедицина», которые объединены в группы: определения, трактуют телемедицину как направление медицины, и определения, трактующие телемедицину как способ оказания медицинских услуг и на основе этого предложено авторское определение понятия «телемедицина». сследовано состояние развития телемедицины в Украине и обоснованы перспективы ее развития. Обоснованы преимущества от развития телемедицины для пациентов, для медицинских работников, для учреждений здравоохранения и системы здравоохранения в целом.

Научная новизна исследования. Впервые предложено определение понятия «инклюзивное медицина» как комплексного процесса обеспечения равного своевременного доступа к качественным медицинским услугам всех лиц, независимо от их состояния здоровья, месторасположения, национальной принадлежности, вероисповедания и т.д.

Практическая значимость результатов исследования. Обоснованные приоритетные задачи дальнейшего развития отечественной телемедицины могут быть использованы при разработке стратегических ориентиров развития системы здравоохранения.

Ключевые слова: инклюзия, здравоохранение, е-медицина, телемедицина, инклюзивное медицина, инновационные технологии.

 

Zhukovska A.Yu. INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF INCLUSIVE MEDICINE

Purpose. The aim of the article is to substantiate the innovative technologies of inclusive medicine, in particular the analysis of the state of development of telemedicine in Ukraine and the substantiation of the prospects of its development.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study are the fundamental provisions of modern economic theory, scientific works of leading foreign and domestic scientists, international and domestic normative and legal regulations on health care. General and special research methods are used to achieve this goal, in particular: the method of system analysis – for the study of telemedicine as a system; method of structural analysis – to study the model of telemedicine; method of comparison – to compare different definitions of “telemedicine”.

Findings. The necessity of using an inclusive approach in medicine is substantiated. The author’s definition of the concept of “inclusive medicine” is offered. The forecast of development of the world market of e-medicine is analysed and it is defined that the perspective direction of development of e-medicine is telemedicine. The definitions of “telemedicine” are analysed and grouped into: definitions that treat telemedicine as a field of medicine, and definitions that treat telemedicine as a way of providing medical services, and on this basis, the author’s definition of “telemedicine” is proposed. The state of development of telemedicine in Ukraine is studied and the prospects of its development are substantiated. The benefits of the development of telemedicine for patients, for health professionals, for health care facilities and the health care system in general are substantiated.

Originality. For the first time, it is proposed to define the concept of “inclusive medicine” as a comprehensive process of ensuring equal timely access to quality medical services for all persons, regardless of their health, location, nationality, religion, etc.

Practical value. Substantiated priorities for the further development of domestic telemedicine can be used in the development of strategic guidelines for the development of the health care system.

Key words: inclusion, healthcare, e-medicine, telemedicine, inclusive medicine, innovative technologies.

Ключові слова


Ключові слова: інклюзія, охорона здоров’я, е-медицина, телемедицина, інклюзивна медицина, інноваційні технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Авраменко В. І., Качмар В. О. Формування основних напрямків розвитку інформаційних технологій в охороні здоров’я України на основі світових тенденції. Український журнал телемедицини та медичної телематики. 2011. Т. 9. № 2. С. 124-133. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ujtm_2011_9_2_3 (дата звернення: 28.04.2020).

Ахметшин Р. Л. Можливі соціально-правові проблеми розвитку і розповсюдження телемедицини в Україні. Буковинський медичний вісник. 2013. Т. 17. № 4. С. 219-223. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bumv_2013_17_4_57 (дата звернення: 28.04.2020).

Баєва О. В. Основи менеджменту охорони здоров’я : навч.-метод. посіб. Київ : МАУП, 2007. 328 с.

Бондарева Л. В. Доступність медичної допомоги населенню: теоретичний аспект. Актуальні проблеми державного управління. 2011. Вип. 3. С. 11-14.

Владзимирський А. В. Телемедицина : монографія. Донецьк : ООО «Цифровая типография», 2011. 437 с.

Владзимирський А. В. Телемедицина в системі менеджмента та організації охорони здоров’я: Навчальний посібник. Донецьк : ТОВ «Цифрова друкарня», 2012. 468 с.

Глобальні прогнози та тенденції у сфері ІТ-медицини. URL: https://evergreens.com.ua/ua/articles/telemedicine-vs-telehealth.html (дата звернення: 28.04.2020).

Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр. : у 2 ч. / кол. авт. ; упоряд. проф. Я.Ф. Радиш; передм. та заг. ред. проф. М.М. Білинської, проф. Я.Ф. Радиша. Київ : НАДУ, 2013. Ч. 1. 396 с.

Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр. : у 2 ч. / кол. авт. ; упоряд. проф.. Я.Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М.М. Білинської, проф. Я.Ф. Радиша. Київ : НАДУ, 2013. Ч. 2. 484 с.

Дубчак Л. О. Телемедицина: сучасний стан та перспективи розвитку. Системи обробки інформації. 2017. Вип. 1. С. 144-146. DOI: 10.30748/soi.2017.147.26

Заяць Г. С. Доступність медичних послуг у системі державних пріоритетів. Економіка та держава. 2012. № 11. С. 80-82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_11_23. (дата звернення: 28.04.2020).

Злепко С. М., Новиков А. А., Азархов О. Ю. Особливості термінології в сучасній медичній інформатиці та інженерії. Биомедицинская инженерия и электроника. 2016. № 1. URL: biofbe.esrae.ru/207-1047 (дата звернення: 28.04.2020).

Качмар В. О., Качмар О. О. Інформаційні технології в стандартизації та організації медичної реабілітації за методом проф. Козявкіна. Львів : Папуга, 2007. 104 с.

Короленко В. В., Божук Е. С., Мороз В. В., Божук О. А. Телемедицина, телепсихологія: перспективи розвитку в Україні. Український науково-медичний молодіжний журнал. 2012. № 3. С. 26-29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unmmj_2012_3_9. (дата звернення: 28.04.2020).

Ларіна Р. Р., Владзимирський А. В., Балуєва О. В. Державний механізм забезпечення інформатизації системи охорони здоров’я : монографія; за заг. ред. проф. В. В. Дорофієнко. Донецьк : ТОВ «Цифровая типография», 2008. 252 с.

Макстон Г. У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття, нерівності та змін клімату. Київ : Пабулум, 2017, 320 с.

Мацуга О. М. Інформаційна технологія обробки неоднорідних медичних даних для підтримки прийняття рішень під час діагностики : автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та інформаційні технології». Дніпропетровськ, 2007. 18 с.

Менеджмент в охороні здоров’я : навчально методичний посібник / за ред. Ю. В. Вороненка. Київ : НМАПО, 2014. 367 с.

Менеджмент в охороні здоров’я : підручник / під заг. ред. М.І. Хвисюка і І.І. Парфьонової. Харків: ТОВ «Оберіг», 2008. Ч. 1. 358 с.

Менеджмент в охороні здоров’я: підручник / під заг. ред. М.І. Хвисюка і І.І. Парфьонової. Харків : ТОВ «Оберіг», 2008. Ч.2. 550 с.

Модельний закон про телемедичні послуги, прийнятий на 35-му пленарному засіданні Міжпарламентської асамблеї держав-учасників СНД. Постанова № 35-7 від 28 жовтня 2010 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_n22 (дата звернення: 28.04.2020).

Нечипоренко Ю. Л. Системи підтримки електронних медичних карток. Запорожский медицинский журнал. 2013. № 1(76). С. 103-105.

Оксак Г. А. Телемедицина як форма якісного надання медичних послуг. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. № 2 (80). С. 115-119. URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/10492/10013. DOI: https://doi.org/10.11603/1681-2786.2019.2.10492 (дата звернення: 28.04.2020).

Панченко О. А., Лях Ю. Е., Антонов В. Г. Медицина и интернет. Донецк : СПД Дмитренко, 2008. 524 с.

Положення про кабінет телемедицини закладу охорони здоров’я : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2015 року № 681. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1401-15 (дата звернення: 28.04.2020).

Порошенко М.А. Інклюзивна освіта : навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агенство «Україна». 2019. 300 с.

Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я: Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 681 від 19.10.2015 р. URL: www.zakon5.rada.gov.ua/lows/show/z1400-15 (дата звернення: 28.04.2020).

Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості: Закон України від 14 листопада 2017 року № 2206-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2206-19 (дата звернення: 28.04.2020).

Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 386 від 15 травня 2013 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80 (дата звернення: 28.04.2020).

Про телемедицину: Проект Закону України. URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/JF7V800A?an=3 (дата звернення: 28.04.2020).

Про утворення Державного клінічного науково-практичного центру телемедицини МОЗ України : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2007 року № 269. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/71905___71905 (дата звернення: 28.04.2020).

Програма Європейського Союзу «Європейська стратегія «Здоров’я-2020: основи європейської політики у підтримку дій всієї держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя». Копенгаген : ЄРБ ВООЗ, 2012.

Прокопа І.В. Поліпшення доступу до суспільних послуг на селі як напрям інклюзивного сільського розвитку (на прикладі охорони здоров’я та освіти). Український соціум. 2019. № 4 (71). С. 99-108. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/99_108_No471_2019_ukr.pdf DOI: https://doi.org/10.15407/socium2019.04.099 (дата звернення: 28.04.2020).

Римаренко К.П., Добрянський Д.О. Впровадження телемедицини в українських медичних закладах: досвід Україно-Швейцарської Програми «Здоров’я матері та дитини». Клиническая информатика и телемедицина. 2010. Т. 6, вип. 7. С. 77-82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kiit_2010_6_7_15. (дата звернення: 28.04.2020).

Соловйова О.М. Доступність медичної допомоги. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 4. С. 109-112. URL: http://lsej.org.ua/4_2017/30.pdf (дата звернення: 28.04.2020).

Соціальна медицина як основа менеджменту в охороні здоров’я : навч. посіб. / Погоріляк Р. Ю., Рогач І. М., Слабкий Г. О., Качала Л. О., Кручаниця В. В. Ужгород, 2015. 280 с.

Степаненко В.І., Короленко В.В. Телемедицина, теледерматологія: реалії та перспективи в Україні. Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2012. № 4. С. 19-24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ujdvc_2012_4_6. (дата звернення: 28.04.2020).

Телемедичні технології в системі надання допомоги хворим з ураженням опорно-рухового апарата. Досягнення та перспективи / Бур’янов О. А., Ярмолюк Ю. О., Лось Д. В., Вакулич М. В., Беспаленко А. А. Літопис травматології та ортопедії. 2018. № 3-4. С. 82-87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lto_2018_3-4_20 (дата звернення: 28.04.2020).

Черемісіна В.В., Снісаренко П.І. Телемедицина та її роль у реформуванні системи охорони здоров’я. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер.: Техногенна безпека. Т. 203. Вип. 191. 2012. С. 136-141.

Шушпанов Д.Г. Доступність та якість медичних товарів та послуг в Україні: соціально-економічний аспект. Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. 2018. № 23. С. 118-124.

Юристовська Н.Я. Теоретичні аспекти державного забезпечення рівних можливостей доступу до медичних послуг та доступності медичного обслуговування сільського населення. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 2. С. 138-147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2017_2_18. (дата звернення: 28.04.2020).

Яремко С.А. Впровадження інформаційних систем в організаційно-управлінські структури медичних закладів. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 6 (207). С. 237-242.

7 Digital healthcare predictions for 2020. URL: https://www.medicaldirector.com/news/future-of-health/2020/02/7-digital-healthcare-predictions-for-2020 (дата звернення: 28.04.2020).

Healthcare IT Market – Growth, Trends, and Forecast (2020-2025). URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-healthcare-it-market-industry?gclid=EAIaIQobChMIz9yIx-DU5AIVw_ZRCh0sMwe2EAAYBCAAEgKGifD_BwE (дата звернення: 28.04.2020).

International society for telemedicine & ehealth (isfteh). URL: https://www.isfteh.org/ (дата звернення: 28.04.2020).

Mark R.G. Telemedicine system: the missing link between homes and hospitals? Mod. Nurs. Home. 1974. Vol. 32 (2). P. 39-42.

Medical Devices Competitiveness and. Impact on Public Health Expenditure / Pammolli F., Riccaboni M., Oglialoro C., Magazzini L., Baio G., Salerno N. 2005. URL: http://www.cermlab.it/wp-content/uploads/cerm/MD_Report.pdf (дата звернення: 28.04.2020).

Murphy R.L., Barber D., Broadhurst A., Bird K.T. Microwave transmission of chest roentgenograms. Am. Rev. Respir. Dis. 1970. Vol. 102 (5). P. 771-777.

People-centred health care : technical papers : International Symposium on the Peoplecentred Health Care : reorienting health systems in the 21st century, the Tokyo International Forum, 25 November 2007. 74 p.

The Growth Pipeline Company «Frost & Sullivan». URL: https://ww2.frost.com/ (дата звернення: 28.04.2020).

WHA 58.28. eHealth. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/20378/WHA58_28-en.pdf?sequence=1 (дата звернення: 28.04.2020).

Woodward D. The GATS and Trade in Health Services: Implications for Health Care in Developing Countries. Review of International Political Economy. 2005. Vol. 12 (3). P. 511-534.

Woodward D., Drager N., Beaglehole R., Lipson D. Mondialisation et sante´: un cadre pour lanalyse et laction. Bulletin de lOrganisation mondiale de la Sante´. 2002. Vol. 6. P. 36-42.

Zundel K.M. Telemedicine: history, applications, and impact on librarianship. Bull. Med. Libr. Assoc. 1996. Vol. 84 (1). P. 71-79.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024