СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНМ РОЗВТКОМ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕР ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК

Тетяна Василівна Небога

Анотація


Небога Т.В. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНМ РОЗВТКОМ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕР ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК

Мета. Обґрунтування науково-теоретичних основ формування механізму стратегічного управління інноваційним розвитком інфокомунікаційної сфери як фактору модернізації інноваційної інфраструктури національної економіки.

Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, а саме: методи теоретичного узагальнення – для дослідження механізму стратегічного управління розвитком інноваційної інфраструктури інфокомунікаційної сфери; системний підхід – для обґрунтування стратегічних пріоритетних напрямів інноваційного розвитку сфери інфокомунікацій; методи аналізу і синтезу – для визначення комплексу заходів, необхідних для досягнення представлених стратегічних напрямів інноваційного розвитку сфери інфокомунікацій.

Результати дослідження. Досліджено механізм стратегічного управління розвитком інноваційної інфраструктури інфокомунікаційної сфери. Обґрунтовано стратегічні пріоритетні напрями інноваційного розвиту сфери інфокомунікацій. Визначено комплекс заходів, необхідних для досягнення представлених стратегічних напрямів інноваційного розвитку сфери інфокомунікацій.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено науково-теоретичні основи формування механізму стратегічного управління розвитком інноваційної інфраструктури інфокомунікаційної сфери як фактору модернізації інноваційної інфраструктури національної економіки, який складається з трьох модулів: прогнозно-аналітичного, інтенсифікаційно-орієнтованого та атестаційного, реалізація якого сприяє інтенсифікації інноваційних процесів у всіх сферах економічної діяльності та розвитку інноваційної інфраструктури національної економіки.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на вирішення проблеми стратегічного управління розвитком інноваційної інфраструктури інфокомунікаційної сфери як складової інноваційної інфраструктури національної економіки та можуть бути застосовані при розробці національної стратегії розвитку інфокомунікаційної сфери.

Ключові слова: інфокомунікаційна сфера, інноваційна інфраструктура, національна економіка, стратегія управління, інноваційний розвиток.

 

Небога Т.В. СТРАТЕГЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНЕ ННОВАЦОННЫМ РАЗВТЕМ НФОКОМУНКАЦОННОЙ СФЕРЫ КАК ФАКТОР МОДЕРНЗАЦ ННОВАЦОННОЙ НФРАСТРУКТУРЫ НАЦОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМК

Цель. Обоснование научно-теоретических основ формирования механизма стратегического управления инновационным развитием инфокоммуникационной сферы как фактора модернизации инновационной инфраструктуры национальной экономики.

Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные методы, а именно: методы теоретического обобщения ‒ для исследования механизма стратегического управления развитием инновационной инфраструктуры инфокоммуникационной сферы; системный подход – для обоснования стратегических приоритетных направлений инновационного развития сферы инфокоммуникаций; методы анализа и синтеза – для определения комплекса мероприятий, необходимых для достижения представленных стратегических направлений инновационного развития сферы инфокоммуникаций.

Результаты исследования. сследован механизм стратегического управления развитием инновационной инфраструктуры инфокоммуникационной сферы. Обоснованы стратегические приоритетные направления инновационного развития инфокоммуникационной сферы. Определен комплекс необходимых мероприятий для достижения представленных стратегических направлений инновационного развития инфокоммуникационной сферы.

Научная новизна результатов исследования. Разработаны научно-теоретические основы формирования механизма стратегического управления развитием инновационной инфраструктуры инфокоммуникационной сферы как фактора модернизации инновационной инфраструктуры национальной экономики, который состоит из трех модулей: прогнозно-аналитического, интенсификационно-ориентированного и аттестационного, реализация которого способствует интенсификации инновационных процессов во всех сферах экономической деятельности и развития инновационной инфраструктуры национальной экономики.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования направлены на решение проблемы стратегического управления развития инновационной инфраструктуры инфокоммуникационной сферы как составляющей инновационной инфраструктуры национальной экономики и могут быть применены при разработке национальной стратегии развития инфокоммуникационной сферы.

Ключевые слова: инфокоммуникационная сфера, инновационная инфраструктура, национальная экономика, стратегия управления, инновационное развитие.

 

Neboha T.V. STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INFOCOMMUNICATION SPHERE AS A FACTOR OF MODERNIZATION OF NATIONAL INNOVATIVE INFRASTRUCTURE

Purpose. The aim of the article is to substantiate the scientific and theoretical bases of formation mechanism of strategic management of innovative development of infocommunication sphere as a factor of innovation and modernization of infrastructure of the national economy.

Methodology of research. General scientific methods are used in the process of the study, namely: methods of theoretical generalization - to study the mechanism of strategic management of innovative infrastructure development of infocommunication sphere; a systematic approach to support the strategic priority directions of innovative development of sphere of information and communication technologies; methods of analysis and synthesis – to determine the set of activities necessary to achieve the represented strategic directions of innovative development of sphere of Infocommunications.

Findings. The mechanism of strategic management of innovative infrastructure development of infocommunication sphere is investigated. Strategic priority directions of innovative development of the infocommunication sphere are substantiated. The complex of necessary measures to achieve the presented strategic directions of innovative development of the infocommunication sphere is determined.

Originality. Scientific and theoretical bases of formation mechanism of strategic management of innovative infrastructure development of infocommunication sphere as a factor of innovation and modernization of infrastructure of the national economy is developed. It consists of three modules: forecasting and analytical, of intensification-oriented and certification, the implementation of which contributes to the intensification of innovative processes in all spheres of economic activities and innovative infrastructure development of the national economy.

Practical value. The results of research are aimed at solving problems of strategic management of innovative infrastructure development of infocommunication sphere as part of the innovation infrastructure of the national economy and can be applied in the development of a national strategy for the development of information and communication sphere.

Key words: ICT sector, innovative infrastructure, national economy, management strategy, innovative development.


Ключові слова


Ключові слова: інфокомунікаційна сфера, інноваційна інфраструктура, національна економіка, стратегія управління, інноваційний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гранатуров В. М., Литовченко І. В. Управління послугами зв’язку : навч. посіб. Київ : Освіта України, 2010. 254 с.

Бутенко О. І., Лазарева Є. В. Інфраструктурні компоненти інноваційної моделі економіки. Економіка і прогнозування. 2008. № 4. С. 69-81.

Шотик Т. М. Принципи побудови інноваційної інфраструктури національного господарства. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 10 (112). С. 25-31.

Архіреєв С. І., Дерід І. О. Взаємозв’язок розвитку регіональної інноваційної системи, інтерактивних інноваційних комплексів та інноваційної інфраструктури. Приклад регіону Емілія-Романія. Вісник СумДУ. Серія: Економіка. 2009. № 1. С. 80-90.

Гребенніков В. О., Хиленко В. В. Макроекономічний аналіз розвитку інфокомунікацій України. Зв’язок. 2012. № 1. С. 2-6.

Ефременко В. Ф., Пащенко Ф. Ф. Место и роль инновационной инфраструктуры в формировании региональной системы инноваций. ?нновации. 2009. № 4. С. 93–106.

Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J. Strategy safari: a guided tour through the wilds of strategic management. New York, 1998. 404 р.

Бочарова Ю. Г. Розвиток інноваційної інфраструктури національної економіки: теорія і практика. Дніпро, 2019. 530 c.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024