CURRENT STATE AND PROSPECTS OF INNOVATIVE INDUSTRY DEVELOPMENT OF UKRAINE

Mohammed Younus Hasan Alghadhywi

Анотація


Алггадгиві Мохаммед Юнус Хасан. СУЧАСНЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ ПРОМСЛОВОСТІ УКРАЇН

Мета. Метою дослідження є аналіз тенденції розвитку промисловості України та визначення шляхів вирішення наявних проблем на основі активізації інноваційних процесів.

Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті в економічній науці методи вивчення, зокрема: статистичний та графічний – для визначення тенденцій розвитку промисловості України; компаративного аналізу – для порівняння промисловості України та країн світу; системного узагальнення – при обґрунтуванні напрямків активізації інноваційного розвитку промисловості.

Результати дослідження. Розкрито сучасні тенденції розвитку промислового виробництва в Україні, які характеризуються падінням обсягів виробництва та негативними змінами у структурі промисловості. Виявлено скорочення промислового виробництва, яке відбувається в основному через згортання діяльності підприємств переробної промисловості. Розкрито негативні зміни у структурі промисловості серед яких виділено збільшення частки низькотехнологічних виробництв при суттєвому зменшенні середньотехнологічних та помірному – високотехнологічних. На основі кореляційного взаємозв’язку показників промислового виробництва та динаміки ВВП доведено, що промисловість формує фундамент соціально-економічного розвитку країни. З’ясовано, що українська економіка значно відстає від розвитку провідних країн світу з точки зору її матеріало-, ресурсо- та енергоємності. У статті доведено, що питання розвитку промисловості на основі активізації інноваційних процесів в Україні потребує кардинальних змін щодо реформування механізмів управління інноваційними процесами та відносинами між наукою, суспільством, бізнесом та владою задля активізації інвестиційної діяльності, підтримки технологічного розвитку промисловості, впровадження екологічно чистого виробництва.

Наукова новизна результатів дослідження. Набули подальшого розвитку аналіз стану промисловості України та обґрунтування необхідності інноваційного її розвитку, у контексті чого запропоновано заходи щодо активізації інноваційних процесів, які, у доповнення до існуючих, передбачають формування механізму управління інноваційним розвитком промисловості; узгодження політики розвитку промислового сектору із цілями сталого та інклюзивного розвитку; впровадження екологічно чистого промислового виробництва; розширення транскордонного економічного та екологічного співробітництва; розроблення стратегії розвитку промисловості України з урахуванням європейського досвіду.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних проблем щодо покращення стану та переходу на інноваційний розвиток промисловості Україні.

Ключові слова: промисловість України, переробна промисловість, структура промислового виробництва, інноваційний розвиток промисловості.

 

Алггадгиви Мохаммед Юнус Хасан. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНЕ ПЕРСПЕКТВЫ ННОВАЦОННОГО РАЗВТЯ ПРОМЫШЛЕННОСТ УКРАНЫ

Цель. Целью исследования является анализ тенденции развития промышленности Украины и определение путей решения имеющихся проблем на основе активизации инновационных процессов.

Методика исследования. В процессе исследования применялись общепринятые в экономической науке методы изучения, в частности: статистический и графический – для определения тенденций развития промышленности Украины; сравнительного анализа – для сравнения промышленности Украины и стран мира; системного обобщения – при обосновании направлений активизации инновационного развития промышленности.

Результаты исследования. Раскрыты современные тенденции развития промышленного производства в Украине, которые характеризуются падением объемов производства и негативными изменениями в структуре промышленности. Выявлено сокращение промышленного производства, которое происходит в основном из-за сворачивания деятельности предприятий перерабатывающей промышленности. Раскрыты негативные изменения в структуре промышленности, среди которых выделено увеличение доли низкотехнологических производств при существенном уменьшении среднетехнологических и умеренном – высокотехнологических. На основе корреляционной взаимосвязи показателей промышленного производства и динамики ВВП доказано, что промышленность формирует фундамент социально-экономического развития страны. Выяснено, что украинская экономика значительно отстает от развития ведущих стран мира с точки зрения ее материало-, ресурсо- и энергоемкости. В статье доказано, что развитие промышленности на основе активизации инновационных процессов в Украине требует кардинальных изменений по реформированию механизмов управления инновационными процессами и отношениями между наукой, обществом, бизнесом и властью для активизации инвестиционной деятельности, поддержки технологического развития промышленности, внедрения экологически чистого производства.

Научная новизна результатов исследования. Дальнейшее развитие получили анализ промышленности Украины и обоснование необходимости ее инновационного развития, в контексте чего предложены меры по активизации инновационных процессов, которые, в дополнение к существующим, предусматривают формирование механизма управления инновационным развитием промышленности; согласование политики развития промышленного сектора с целями устойчивого и инклюзивного развития; внедрение экологически чистого промышленного производства; расширение трансграничного экономического и экологического сотрудничества; разработка стратегии развития промышленности Украины с учетом европейского опыта.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования являются основой для решения практических проблем по улучшению состояния и перехода на инновационное развитие промышленности Украины.

Ключевые слова: промышленность Украины, перерабатывающая промышленность, структура промышленного производства, инновационное развитие промышленности.

 

Alghadhywi Mohammed Younus Hasan. CURRENT STATE AND PROSPECTS OF INNOVATIVE INDUSTRY DEVELOPMENT OF UKRAINE

Purpose. The purpose of the study is to analyse the development trends of Ukrainian industry and identify ways to solve existing problems based on the intensification of innovation processes.

Methodology of research.  During the research methods generally accepted in economic science were applied, in particular: statistical and graphic – for definition of Ukrainian industry development tendencies; comparative analysis – to compare the Ukrainian industry and the world; system generalization – in substantiating the directions of industry innovative development intensification.

Findings. The current trends in the development of industrial production in Ukraine, which are characterized by falling production volumes and negative changes in the structure of the industry, are revealed. The reduction of industrial production is revealed, which occurs mainly due to the curtailment of the processing industry enterprises activity. Negative changes in the structure of the industry are revealed, among which the increase in the share of low-tech productions with a significant decrease in medium-tech and moderate –high-tech ones are highlighted. Based on the correlation between industrial production indicators and GDP dynamics, it is proved that industry forms the foundation of the country`s social and economic development. It was found that the Ukrainian economy lags far behind the development of the world`s leading countries in terms of its material, resource, and energy intensity. The article proves that the issue of industrial development based on the intensification of innovation processes in Ukraine needs radical changes in reforming the management mechanisms of innovation processes and relations between science, society, business, and government to intensify investment activities support the technological development of industry, the introduction of environmentally friendly production.

Originality. The analysis of the state of Ukraine`s industry and substantiation of the need for its innovative development was further developed, in the context of which measures were proposed to intensify innovation processes, which, in addition to existing ones, provide for the formation of a managing mechanism for innovative industrial development; coordination of industrial sector development policy with the goals of sustainable and inclusive development; introduction of environmentally friendly industrial production; expansion of cross-border economic and environmental cooperation; development of the strategy of development of the industry of Ukraine taking into account the European experience.

Practical value. The results of the study are the basis for solving practical problems of improving the situation and the transition to innovative industrial development in Ukraine.

Key words: industry of Ukraine, processing industry, structure of industrial production, industry innovative development.


Ключові слова


Key words: industry of Ukraine, processing industry, structure of industrial production, industry innovative development.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кондратенко Н. О. Теоретичні аспекти управління інноваційним розвитком промисловості регіону. Соціальна економіка. 2016. № 2. С. 93-97.

Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л. В. ; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2018. 158 с.

Державна служба статистики України. Статистична інформація. 2019. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.04.2020).

Кравчук В., Ангел Є. Яка промислова політика потрібна Україні для переходу до Індустрії 4.0? ZN.UA. 2019. Вип. 13. URL: https://dt.ua/macrolevel/yaka-promislova-politika-potribna-ukrayini-dlya-perehodu-do-industriyi-4-0-307765_.html/ (дата звернення: 20.04.2020).

Андрющенко І. Є. Аналіз соціально-економічних показників розвитку промисловості України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 23(1). С. 86-90.

Чукурна О. П. Напрямки розвитку машинобудівної галузі в контексті неоіндустріалізації. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2014. № 11. С. 177-185.

Казачков І. О., Стємпень О. В. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку промислового підприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2013. Вип. 5. С. 90-97.

Остапюк Б. Я., Груник І. С., Легенький М. І., Легенький Ю. І. Особливості розвитку промисловості України в сучасних умовах. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 45-52.

Цимбалюк І. О. Концептуальні засади інклюзивного розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації. Інноваційна економіка. 2019. № 5-6. С. 125-133.

Павлов В. І., Павліха Н. В., Скороход І. С. Ефективність використання вторинних ресурсів у регіоні: оцінка та інноваційні механізми : монографія. Рівне : НУВГП, 2007. 155 с.

Павліха Н. В., Кицюк І. В. Місце та значення транскордонного співробітництва в контексті підвищення конкурентоспроможності регіону. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2009. № 11. С. 18-20.

Цимбалюк І. О., Івашко О. А. Податкове стимулювання залучення іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансової нестабільності. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 1 (5). С. 80-85.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.5

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024