РЕСТРУКТУРЗАЦІЯ ПРОБЛЕМНХ КРЕДТІВ БАНКІВ В УМОВАХ КРЗОВХ ЯВЩ

Олена Миколаївна Рибак, Дмитро Олексійович Пуськов

Анотація


Рибак О.М., Пуськов Д.О. РЕСТРУКТУРЗАЦІЯ ПРОБЛЕМНХ КРЕДТІВ БАНКІВ В УМОВАХ КРЗОВХ ЯВЩ

Мета. Аналіз сучасного стану проблемної заборгованості банків України, дослідження методів реструктуризації проблемних кредитів та пошук шляхів щодо її оптимізації в умовах кризових явищ.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження використовувались такі методи, як: діалектичний ‒ під час уточнення економічного змісту понять і термінів; аналізу, синтезу, вибірки, графічний ‒ при дослідженні стану та структури проблемних кредитів; індукції та дедукції ‒ для визначення впливу негативних чинників на вітчизняний розвиток кредитування комерційними банками; порівняння ‒ при дослідженні методів реструктуризації проблемних кредитів на фоні кризових явищ та процесів.

Результати дослідження. У статті розглянуто такий механізм мінімізації рівня проблемних кредитів як реструктуризація, визначено, що здійснення такої процедури повинно відбуватися на системній основі, за єдиними правилами та розповсюджуватися на всі банківські установи.

Зважаючи на світовий досвід проведення реструктуризації проблемної заборгованості, розкрито необхідність вдосконалення законодавчо-нормативної бази з питань реструктуризації проблемної заборгованості в частині надання податкових пільг та впровадження на рівні держави збалансованої процедури реструктуризації кредитів, надання державних гарантій клієнтам, які потрапили у скрутне становище, пов’язане з фінансовою кризою. Обґрунтовано необхідність створення ефективного механізму продажу проблемних активів комерційних банків, а саме створення відповідних компаній управління активами, компаній з викупу недіючих кредитів тощо.

Запропоновано створення окремого підрозділу на рівні банківської установи, робота якого буде зосереджена на виборі найоптимальніших методів та сценаріїв реструктуризації проблемних кредитів і моніторингу даного процесу, розкрито необхідність застосування автоматизованих методів виявлення проблемної заборгованості в банках, що дозволить зменшити кількість наявних помилок, виключить людський фактор та підвищить якість кредитного процесу.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано необхідність застосування реструктуризації комерційними банками України на фоні кризових явищ та процесів, систематизовано вплив методів реструктуризації на позичальника та банк, запропоновано шляхи удосконалення реструктуризації в процесі роботи з проблемними кредитами.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані заходи нададуть можливість досягти позитивної динаміки в роботі з проблемними кредитами як на рівні банків, так і на рівні держави; дозволять оперативно реагувати на непрогнозовані ендогенні та екзогенні деструктивні фактори та мінімізувати ризики їх впливу на основні фінансово-економічні показники депозитної корпорації.

Ключові слова: реструктуризація, кредит, комерційний банк, позичальник, проблемні кредити, кризові явища.

 

Рыбак Е.Н., Пуськов Д.А. РЕСТРУКТУРЗАЦ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДТОВ БАНКОВ В УСЛОВЯХ КРЗСА

Цель. Анализ современного состояния проблемной задолженности банков Украины, исследования методов реструктуризации проблемных кредитов и поиск путей по ее оптимизации в условиях кризисных явлений.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели исследования использовались такие методы, как: диалектический – при уточнении экономического содержания понятий и терминов; анализа, синтеза, выборки, графический – при исследовании состояния и структуры проблемных кредитов; индукции и дедукции – для определения влияния негативных факторов на отечественный развитие кредитования коммерческими банками; сравнения – при исследовании методов реструктуризации проблемных кредитов на фоне кризисных явлений и процессов.

Результаты исследования. В статье рассмотрен такой механизм минимизации уровня проблемных кредитов как реструктуризация, определено, что осуществление такой процедуры должно происходить на системной основе, по единым правилам и распространяться на все банковские учреждения.

Учитывая мировой опыт проведения реструктуризации проблемной задолженности, раскрыта необходимость совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам реструктуризации проблемной задолженности в части предоставления налоговых льгот и внедрение на уровне государства сбалансированной процедуры реструктуризации кредитов, предоставление государственных гарантий клиентам, которые попали в затруднительное положение связано с финансовым кризисом. Обоснована необходимость создания эффективного механизма продажи проблемных активов коммерческих банков, а именно создание соответствующих компаний по управлению активами, по выкупу недействующих кредитов и прочее.

Предложено создание отдельного подразделения на уровне банковского учреждения, работа которого будет сосредоточена на выборе оптимальных методов и сценариев реструктуризации проблемных кредитов и мониторинга данного процесса, раскрыто необходимость применения автоматизированных методов выявления проблемной задолженности в банках, что позволит уменьшить количество имеющихся ошибок, исключит человеческий фактор и повысит качество кредитного процесса.

Научная новизна результатов исследования. Обоснована необходимость применения реструктуризации коммерческими банками Украины на фоне кризисных явлений и процессов, систематизированы влияние методов реструктуризации на заемщика и банк, предложены пути совершенствования реструктуризации в процессе работы с проблемными кредитами.

Практическая значимость результатов исследования. Предложенные меры дадут возможность достичь положительной динамики в работе с проблемными кредитами, как на уровне банков, так и на уровне государства; позволят оперативно реагировать на непрогнозируемые эндогенные и экзогенные деструктивные факторы и минимизировать риски их влияния на основные финансово-экономические показатели депозитной корпорации.

Ключевые слова: реструктуризация, кредит, коммерческий банк, заемщик, проблемные кредиты, кризисные явления.

 

Rybak O.M., Puskov D.O. RESTRUCTURING OF PROBLEM LOANS OF BANKS IN TIMES OF CRISIS

Purpose. The aim of the article is the analysis of the current state of problem debts of Ukrainian banks, research of methods of restructuring problem loans and search for ways to optimize it in a crisis.

Methodology of research. The following methods are used to achieve this goal: dialectical ‒ when clarifying the economic meaning of concepts and terms; analysis, synthesis, sampling, graphic ‒ in the study of the state and structure of problem loans; induction and deduction ‒ to determine the impact of negative factors on the domestic development of lending by commercial banks; comparison ‒ in the study of methods of restructuring problem loans against the background of crisis phenomena and processes.

Findings. Such mechanism as restructuring is considered in the article for minimizing the level of problem loans. It is determined that the implementation of such procedure should take place on a systematic basis, according to uniform rules and apply to all banking institutions.

Taking into account the world experience of problem debt restructuring, the need to improve the legal and regulatory framework for problem debt restructuring in terms of providing tax benefits and the introduction of a balanced procedure for restructuring loans at the state level, providing government guarantees to clients in difficulty with the financial crisis. The necessity of creating an effective mechanism for selling problem assets of commercial banks is substantiated, namely the creation of appropriate asset management companies, companies for repurchase of non-performing loans, etc.

It is proposed to create a separate unit at the level of the banking institution, whose work will focus on choosing the best methods and scenarios for restructuring problem loans and monitoring this process, revealed the need to use automated methods to identify bad debts in banks, which will reduce the number of existing errors, eliminate the human factor and improve the quality of the credit process.

Originality. The necessity of restructuring application by commercial banks of Ukraine against the background of crisis phenomena and processes is substantiated, the influence of restructuring methods on the borrower and the bank is systematized and the ways of improvement of restructuring in the process of working with problem loans are offered.

Practical value. The proposed measures will provide an opportunity to achieve positive dynamics in working with problem loans both at the level of banks and at the state level; will allow to react quickly to unpredictable endogenous and exogenous destructive factors and to minimize risks of their influence on the basic financial and economic indicators of the deposit-taking corporation.

Key words: restructuring, credit, commercial bank, borrower, problem loans, crisis phenomena.


Ключові слова


Ключові слова: реструктуризація, кредит, комерційний банк, позичальник, проблемні кредити, кризові явища.

Повний текст:

PDF

Посилання


Болгар Т. М. Проблемні кредити у банківській діяльності в умовах фінансової кризи : монографія. Кременчук : Видавництво ПП Щербатих О. В., 2013. 372 с.

Новіков В. Практика роботи з проблемними активами банків: світовий досвід і реалії України. Вісник Національного банку України. 2013. № 4. С. 15-21.

Аржевітін С. М., Остапишин Т. П. Кредитний менеджмент у банку: підручник / за заг. ред. С. М. Аржевітіна та ін. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Київ : КНЕУ, 2017. 499 с.

Лапко О. О. Сучасні методи реструктуризації кредитів, наданих в іноземній валюті. Фінансовий простір. 2015. № 3. С. 30-39.

Азізова К. М., Полтавська Є. О. Дослідження методів управління проблемними кредитами банку. Вісник Міжнародного слов’янського університету. Сер. : Економічні науки. 2013. Т. 16. № 1-2. С. 102-110.

Осадчий І. Шляхи вдосконалення роботи з проблемними активами банків України. Вісник Української академії банківської справи. 2011. № 1. C. 39-44.

Свєшнікова М. В. Шляхи вдосконалення роботи банку з проблемними кредитами. Управління розвитком. 2013. № 15. С. 55-57.

Основні показники діяльності банків. URL: https://index.minfin.com.ua/banks/stat/ (дата звернення: 10.04.2020).

Обсяги активних операцій та частка непрацюючих активів в цілому по системі. URL: https://bank.gov.ua/files/stat/NPL_AO_2020-04-01.xlsx (дата звернення: 16.04.2020).

Про фінансову реструктуризацію : Закон України від 14.06.2016 р. № 1414-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-19?lang=ru (дата звернення: 10.04.2020).

Соловей Н.В. Аналітичні дослідження фінансових результатів діяльності підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(64). С. 50-54.

Прийдун Л. Оцінка зарубіжного досвіду мінімізації рівня проблемної заборгованості у кредитних операціях банків. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2011. № 16. С. 201-209.

Коць О. О. Сутність проблемних кредитів банків та управління ними. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск № 22. С. 806-810.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024