БАЗОВЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Леонід Вікторович П’ята

Анотація


П’ята Л.В. БАЗОВЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Мета. Виділення базового підходу до стратегічного планування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання аграрного сектору та основних його складових.

Методи дослідження. Основними методами дослідження в статті були методи аналізу та синтезу. За допомогою методу аналізу проаналізовано складові базового підходу до стратегічного планування інвестиційної діяльності. За допомогою методу синтезу визначено значущі елементи досліджуваного базисного підходу.

Результати дослідження. В статті розглянуто основні поняття, що використовуються у процесі стратегічного планування інвестиційної діяльності підприємств аграрного сектору, зокрема: «інвестиції», «інвестиційна діяльність», «планування», «стратегічне планування», «стратегічне планування інвестиційної діяльності».

Описано особливості планування та стратегічного планування інвестиційної діяльності в суб’єктах господарювання аграрного сектора.

Узагальнено складові базового підходу до стратегічного планування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання аграрного сектору.

Наукова новизна результатів дослідження. Автором визначено основні складові базового підходу до стратегічного планування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання аграрного сектору: функціональні особливості, галузеві відмінності, принципи, критерії, структурні елементи, джерела інвестування, стадії.

Акцентовано увагу суб’єктів господарювання аграрного сектора на важливості гнучкого застосування базового підходу у процесі стратегічного планування інвестиційної діяльності з урахуванням спеціалізації їх господарської діяльності, рівня матеріально-технічного забезпечення, фактичного та потенційного співвідношення джерел інвестування, впливу факторів зовнішнього середовища та визначених цілей розвитку.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані у процесі підготовки стратегій та стратегічних планів інвестиційної діяльності суб’єктами господарювання аграрного сектору.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, планування, стратегічне планування,  стратегії інвестиційної діяльності.

 

Пята Л.В. БАЗОВЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГЧЕСКОМУ ПЛАНРОВАНЮ НВЕСТЦОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Цель. Выделение базового подхода к стратегическому планированию инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования аграрного сектора и основных его составляющих.

Методы исследования. Основными методами исследования в статье были методы анализа и синтеза. С помощью метода анализа проанализированы составляющие базового подхода к стратегическому планированию инвестиционной деятельности. С помощью метода синтеза определены значимые элементы изучаемого базисного подхода.

Результаты исследования. В статье рассмотрены основные понятия, используемые в процессе стратегического планирования инвестиционной деятельности предприятий аграрного сектора, в частности: «инвестиции», «инвестиционная деятельность», «планирование», «стратегическое планирование», «стратегическое планирование инвестиционной деятельности».

Описаны особенности планирования и стратегического планирования инвестиционной деятельности в субъектах хозяйствования аграрного сектора.

Сделано обобщение составляющих базового подхода к стратегическому планированию инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования аграрного сектора.

Научная новизна результатов исследования. Автором определены основные составляющие базового подхода к стратегическому планированию инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования аграрного сектора: функциональные особенности, отраслевые различия, принципы, критерии, структурные элементы, источники инвестирования, стадии.

Акцентировано внимание субъектов хозяйствования аграрного сектора на важности гибкого применения базового подхода в процессе стратегического планирования инвестиционной деятельности с учетом специализации их хозяйственной деятельности, уровня материально-технического обеспечения, фактического и потенциального соотношение источников инвестирования, влияния факторов внешней среды и установленных целей развития.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть использованы в процессе подготовки стратегий и стратегических планов инвестиционной деятельности субъектами хозяйствования аграрного сектора.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, планирование, стратегическое планирование, стратегии инвестиционной деятельности.

 

Piata L.V. BASIC APPROACH TO STRATEGIC PLANNING OF INVESTMENT ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES IN AGRICULTURAL SECTOR

Purpose. The aim of the article is to highlight the basic approach to strategic planning of investment activity of business entities in agricultural sector and its main components.

Methodology of research. The main research methods in the article are analysis and synthesis methods. Using the analysis method, the components of the basic approach to strategic planning of investment activity are analysed. Using the synthesis method, significant elements of the studied basic approach are determined.

Findings. The article discusses the basic concepts used in the process of strategic planning of investment activity of business entities in agricultural sector, in particular: “investment”, “investment activity”, “planning”, “strategic planning” and “strategic planning of investment activity”.

The specialities of planning and strategic planning of investment activity in the business entities in agricultural sector are described.

Peculiarities of planning and strategic planning of investment activity in economic entities of the agricultural sector are described.

Originality. The author defines the main components of the basic approach to strategic planning of investment activities of business entities in agricultural sector: functional specialities, industry differences, principles, criteria, structural elements, sources of investment, stages.

The attention of agricultural entities is emphasized on the importance of flexible application of the basic approach in the process of strategic planning of investment activity, taking into account the specialization of their economic activity, the level of material and technical support, the actual and potential ratio of investment sources, the influence of environmental factors and specific development goals.

Practical value. The results of the study can be used in the process of preparing strategies and strategic plans for investment activities by agricultural entities.

Key words: investments, investment activity, planning, strategic planning, investment activity strategies.

 


Ключові слова


Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, планування, стратегічне планування, стратегії інвестиційної діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 №1561-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (дата звернення: 09.04.2020).

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 №2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 09.04.2020).

Звіт про рух грошових коштів: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку №7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_019 (дата звернення: 09.04.2020).

Економіка і підприємництво, менеджмент : навч. посіб. / О.Ю. Єрмаков, Т.І. Балановська, Т.А. Гуцул, О.П. Гогуля та інші. Київ : НУБіП України, 2013. 353 с.

Менеджмент : навч. посібник / за ред С.І. Михайлова. Вінниця : Нова книга, 2006. 416 с.

Кісіль М.І. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства. Економіка АПК. 2012. №9. С. 36-39.

Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві : підручник. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : КНЕУ, 2004. 495 с.

Россоха В. В., Газуда Л. М. Особливості планування в системі маркетингового менеджменту. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2013. №2(39), частина №1. С. 223-233.

Тридід О. М. Розробка інвестиційної стратегії підприємства як напрям забезпечення його інвестиційної привабливості. Збірник наукових праць «Управління проектами та розвиток виробництва». 2011. № 1(37). С. 92-99.

Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, - Fundamentals of financial management. South-Western Cengage Learning. 2009. USA. 564 p.

Скотнікова Л. П., Угрімова І. В. Роль інвестиційної стратегії у розвитку підприємства. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Економічні науки. 2018. № 19(1295). С. 19-22.

Просович О. П. Принципи формування інвестиційної стратегії підприємства. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2000. № 405. С. 264–269.

Погріщук Б. В., Кіщак І. Т., Рудь І. Ю. Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія “Економічні науки”. 2013. Вип. 5.1(97). С. 66-70.

James C. Van Horne, John M. Wachowicz, Jr. Fundamentals of financial management. Prentice Hall. Financial Times. 2008. USA. 719 p.

Ільїна О.В. Перспективні напрямки діяльності підприємств регіону по залученню інвестицій. Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 3(7). С. 185-190.

Відоменко І.О., Кривша Є.В. Сучасні підходи до розробки інвестиційної стратегії підприємств. Економіка харчової промисловості. 2010. № 2. С. 8-13.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024