ІНСТТУЦІЙНІ ЗАСАД СІЛЬСЬКОГО ПІДПРЄМНЦЬКОГО РОЗВТКУ

Володимир Васильович Іванишин, Алла Петрівна Печенюк, Андрій Васильович Печенюк

Анотація


Іванишин В.В., Печенюк А.П., Печенюк А.В. ІНСТТУЦІЙНІ ЗАСАД СІЛЬСЬКОГО ПІДПРЄМНЦЬКОГО РОЗВТКУ

Мета. Обґрунтування напрямів інституційного забезпечення розвитку соціального підприємництва у сільських громадах через створення відповідного координуючого органу.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: науковий метод – для систематизації існуючих теоретичних підходів до досліджуваної проблеми; діалектичний метод ‒ при дослідженні категорії розвитку визначеної проектом проблеми; аналіз та синтез ‒ для деталізації об’єкта і предмету дослідження та їх узагальнення; абстрактно-логічний метод ‒ при формуванні наукових припущень, гіпотез, а також узагальнень, висновків і пропозицій дослідження.

Результати дослідження. Розглянуто процес інституціоналізації соціального підприємництва, наведено його основні етапи. Визначено потребу формування інституційного середовища розвитку соціального підприємництва сільських громад. Запропоновано інституційні засади соціального підприємництва. Наведено результати дослідження думки мешканців сільських громад та підприємців щодо доцільності розвитку соціального підприємництва та їх готовності до означеного виду діяльності. Визначено потребу інформаційного супроводу  соціального підприємництва.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано та описано проект Регіонального центру розвитку соціального підприємництва сільських громад; визначено основні етапи реалізації проекту, а також наведено завдання, функції, організаційну структуру та технологічні платформи розвитку соціального підприємництва сільських громад. Описано наслідки реалізації проекту. Визначено кінцевих бенефіціарів соціального підприємництва.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути одним із напрямів розробки ефективної національної стратегії розвитку сільських територій, в основі якої є підприємницька діяльність та освіта, що, в кінцевому підсумку, проявиться соціальним ефектом від запроваджених пропозицій.

Ключові слова: сільські громади, інституційність, соціальне підприємництво, соціальні підприємницькі ініціативи, Регіональний центр.

 

ванишин В.В., Печенюк А.П., Печенюк А.В. НСТТУЦОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРНМАТЕЛЬСКОГО РАЗВТЯ

Цель. Обоснование направлений институционального обеспечения развития социального предпринимательства в сельских общинах через создание соответствующего координирующего органа.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели использованы общенаучные и специальные методы исследования, в частности: научный метод – для систематизации существующих теоретических подходов к исследуемой проблеме; диалектический метод – при исследовании категории развития определенной проектом проблемы; анализ и синтез – для детализации объекта и предмета исследования и их обобщения; абстрактно-логический метод – при формировании научных предположений, гипотез, а также обобщений, выводов и предложений исследования.

Результаты исследования. Рассмотрен процесс институционализации социального предпринимательства, приведены его основные этапы. Определена потребность формирования институциональной среды развития социального предпринимательства сельских общин. Предложено институциональные основы социального предпринимательства. Приведены результаты исследования мнения жителей сельских общин и предпринимателей относительно целесообразности развития социального предпринимательства и их готовности к указанному виду деятельности. Определена потребность информационного сопровождения социального предпринимательства.

Научная новизна результатов исследования. Предложен и описан проект Регионального центра развития социального предпринимательства сельских общин; определены основные этапы реализации проекта, а также приведены задачи, функции, организационная структура и технологические платформы развития социального предпринимательства сельских общин. Описаны последствия реализации проекта. Определены конечные бенефициары социального предпринимательства.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть одним из направлений разработки эффективной национальной стратегии развития сельских территорий, в основе которой предпринимательская деятельность и образование, что, в конечном итоге, проявится социальным эффектом от введенных предложений.

Ключевые слова: сельские общины, институциональность, социальное предпринимательство, социальные предпринимательские инициативы, Региональный центр.

 

Ivanyshyn V.V., Pecheniuk A.P., Pecheniuk A.V. INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF RURAL ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT

Purpose. The aim of the article is substantiation of directions of institutional support for the development of social entrepreneurship in rural communities through the creation of an appropriate coordinating body.

Methodology of research. General scientific and special research methods are used to achieve this goal, in particular: scientific method - to systematize the existing theoretical approaches to the research problem; dialectical method - in the study of the category of development of the problem identified by the project; analysis and synthesis - to detail the object and subject of research and their generalization; abstract and logical method - in the formation of scientific assumptions, hypotheses, as well as generalizations, conclusions and research proposals.

Findings. The process of institutionalization of social entrepreneurship is considered, its main stages are given. The need to form an institutional environment for the development of social entrepreneurship in rural communities has been identified. Institutional principles of social entrepreneurship are offered. The results of the research of the opinion of the inhabitants of rural communities and entrepreneurs on the expediency of the development of social entrepreneurship and their readiness for the specified type of activity are given. The need for information support of social entrepreneurship has been identified.

Originality. The project of the Regional Center for the Development of Social Entrepreneurship of Rural Communities is proposed and described; the main stages of the project implementation are determined, as well as the tasks, functions, organizational structure and technological platforms of social entrepreneurship development of rural communities are given. The consequences of the project implementation are described. The ultimate beneficiaries of social entrepreneurship have been identified.

Practical value. The results of the study can be one of the areas of developing an effective national strategy for rural development, based on entrepreneurship and education, which will ultimately have a social effect from the implemented proposals.

Key words: rural communities, institutionality, social entrepreneurship, social entrepreneurial initiatives, Regional Center.


Ключові слова


Ключові слова: сільські громади, інституційність, соціальне підприємництво, соціальні підприємницькі ініціативи, Регіональний центр.

Повний текст:

PDF

Посилання


Joseph Е. Stiglitz After Neoliberalism. Project Syndicate. URL: https://www.project-syndicate.org/commentary/after-neoliberalism-progressive-capitalism-by-joseph-e-stiglitz-2019-05 (дата звернення: 18.04.2020).

Ivanyshyn V., Pecheniuk A. Empirical studies of public opinion on the development of social entrepreneurship (based on the survey of Ukrainian rural areas residents and entrepreneurs). Сталий розвиток економіки. 2019. № 4(45). С. 105-111.

Полисаєв О. П. Соціальні інститути перехідних суспільств: специфіка трансформаційних процесів. Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. 2016. Т. 186. С. 30-37.

Бєльська Т.В. Інституційний вимір глобального громадянського суспільства. Ефективність державного управління : збірник наукових праць 2015. Вип. 44. С. 71-81.

Кутуєв П. В. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. 516 с.

Турський І. В. Український вектор розвитку соціального підприємництва – пріоритет регіонального економічного розвитку. URL: elartu.tntu.edu.ua/.../Український%20вектор% 20розвитку%20соціального%20підп. (дата звернення: 18.04.2020).

Абашина О. В. Соціокультурні засади формування економічних систем нового типу. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. Вип. 17. С. 23-36.

Іванишин В. В., Стельмащук А. М. Інноваційна модель євроінтеграційного розвитку сільських територіальних громад. Інноваційна економіка. 2016. № 11-12. С. 7-18.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024