КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СЕЛОЗБЕРІГАЮЧОЇ МОДЕЛІ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДПРЄМНЦТВА

Анна Андріївна Дюк

Анотація


Дюк А.А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СЕЛОЗБЕРІГАЮЧОЇ МОДЕЛІ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДПРЄМНЦТВА

Мета. Поглиблення теоретико-методичних засад формування селозберігаючої моделі господарювання на засадах соціалізації підприємництва з визначенням особливого значення соціальних підприємницьких формувань.

Методика дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження становлять ключові положення, принципи та методи сучасної теорії підприємництва, соціальних аспектів господарювання та концепції сталого розвитку соціально-економічних систем, включаючи соціалізацію підприємницької діяльності з особливостями сільського господарювання. Результати дослідження ґрунтуються на використанні таких методів та підходів, як: абстрактно-логічного аналізу – для визначення засад соціалізації підприємницького господарювання з урахуванням теоретичних основ ролі підприємств в системі сільського розвитку; узагальнення й систематизації – при концептуальному обґрунтуванні переваг селозберігаючої моделі господарювання, а також характеризуванні ролі соціалізації сільськогосподарського підприємництва для активізації функцій селозбереження; системний підхід – для обґрунтування наукового бачення співвідношень засад формування селозберігаючої моделі господарювання за рахунок чинника соціалізації підприємництва із Цілями сталого розвитку ООН до 2030 року.

Результати дослідження. Розкрито теоретичні положення формування системи господарювання на селі в частині концептуального позиціювання сутності селозберігаючої моделі на засадах соціалізації підприємництва. Визначено теоретико-методичну характеристику єдності економічного і соціального начала у забезпеченні критеріїв селозбереження на основі сталості. Здійснено методичну оцінку чинників забезпечення функціонування сучасних сільськогосподарських підприємств з проекцією на умови досягнення селозберігаючого соціального ефекту для розвитку територій. Охарактеризовано необхідні для досягнення загальні пріоритети державної політики, які сприятимуть реалізації селозберігаючої моделі господарювання, соціалізації підприємництва з проекцією на сталий розвиток.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістали подальшого розвитку концептуальні аспекти і засади формування селозберігаючої моделі господарювання, в основі яких соціалізація підприємництва.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть стати підґрунтям подальших наукових розвідок стосовно вироблення стратегії і обґрунтування засад державної політики у сфері забезпечення сталого розвитку села, сільських територій, розроблення стимулів посилення соціальної спрямованості підприємницької діяльності.

Ключові слова: підприємництво, господарювання, село, сільські території, селозберігаюча модель, соціалізація, сталий розвиток.

 

Дюк А.А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМРОВАНЯ СЕЛОСОХРЯНЯЮЩЕЙ МОДЕЛ ХОЗЯЙСТВОВАНЯ НА ОСНОВЕ СОЦАЛЗАЦ ПРЕДПРНМАТЕЛЬСТВА

Цель. Углубление теоретико-методических основ формирования селосохряняющей модели хозяйствования на основе социализации предпринимательства с определением особое значение социальных предпринимательских формирований.

Методика исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют ключевые положения, принципы и методы современной теории предпринимательства, социальных аспектов хозяйствования и концепции устойчивого развития социально-экономических систем, включая социализацию предпринимательской деятельности с особенностями сельского хозяйства. Результаты исследования основываются на использовании таких методов и подходов, как: абстрактно-логического анализа – для определения основ социализации предпринимательского хозяйствования с учетом теоретических основ роли предприятий в системе сельского развития; обобщение и систематизации – при концептуальном обосновании преимуществ селосохряняющей модели хозяйствования, а также характеристики роли социализации сельскохозяйственного предпринимательства для активизации функций селозбережения; системный подход – для обоснования научного видения соотношений основ формирования селосохряняющей модели хозяйствования за счет фактора социализации предпринимательства с Целями устойчивого развития ООН до 2030 года.

Результаты исследования. Раскрыты теоретические положения формирования системы хозяйствования на селе в части концептуального позиционирования сущности селосохряняющей модели на основе социализации предпринимательства. Определены теоретико-методическую характеристику единства экономического и социального начала в обеспечении критериев селозбереження на основе постоянства. Осуществлена методическая оценка факторов обеспечения функционирования современных сельскохозяйственных предприятий с проекцией на достижении селосохряняющего социального эффекта для развития территорий. Охарактеризованы необходимые для достижения общие приоритеты государственной политики, способствующие реализации селосохряняющей модели хозяйствования, социализации предпринимательства с проекцией на устойчивое развитие.

Научная новизна результатов исследования. Получили дальнейшего развития концептуальные аспекты и принципы формирования селосохряняющей модели хозяйствования, в основе которых социализация предпринимательства.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты проведенного исследования могут стать основой дальнейших научных исследований относительно выработки стратегии и обоснование принципов государственной политики в сфере обеспечения устойчивого развития села, сельских территорий, разработка стимулов усиление социальной направленности предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: предпринимательство, хозяйствования, село, сельские территории, селозберигаюча модель, социализация, устойчивое развитие.

 

Diuk A.A. CONCEPTUAL ASPECTS OF FORMATION OF VILLAGE-PRESERVING MODEL OF MANAGEMENT ON THE BASIS OF SOCIALIZATION OF ENTREPRENEURSHIP

Purpose. The aim of the article is deepening of theoretical and methodical bases of formation of village-preserving model of managing on the bases of socialization of entrepreneurship with the definition of the special significance of social entrepreneurial formations.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study are the key provisions, principles and methods of modern business theory, social aspects of management and the concept of sustainable development of social economic systems, including the socialization of entrepreneurial activity with the peculiarities of agriculture. The results of the study are based on the use of such methods and approaches as: abstract and logical analysis – to determine the principles of socialization of entrepreneurial management, taking into account the theoretical foundations of the role of enterprises in the rural development system; generalization and systematization – with the conceptual substantiation of the advantages of the village-preserving model of management, as well as the characterization of the role of socialization of agricultural entrepreneurship for the activation of the functions of village-saving; systematic approach – to substantiate the scientific vision of the relationship between the principles of formation of a village-preserving model of management due to the factor of socialization of entrepreneurship with the UN Sustainable Development Goals until 2030.

Findings. Theoretical provisions of the formation of the system of management in the countryside in terms of conceptual positioning of the essence of the village-preserving model on the basis of socialization of entrepreneurship are revealed. The theoretical and methodological characteristics of the unity of economic and social principles in ensuring the criteria of rural conservation on the basis of sustainability are determined.

The methodical estimation of factors of maintenance of functioning of the modern agricultural enterprises with a projection on conditions of achievement of village-preserving social effect for development of territories is carried out. The general priorities of the state policy necessary for achievement which will promote realization of village-preserving model of managing, socialization of business with a projection on sustainable development are characterized.

Originality. The conceptual aspects and principles of forming a village-preserving model of management, based on the socialization of entrepreneurship, are further developed.

Practical value. The results of the conducted study can be the basis for further research on the development of strategy and substantiated of the principles of public policy in the field of sustainable development of villages, rural areas and the development of incentives to strengthen the social orientation of entrepreneurship.

Key words: entrepreneurship, management, village, rural territories, village-preserving model, socialization, sustainable development.

 


Ключові слова


Ключові слова: підприємництво, господарювання, село, сільські території, селозберігаюча модель, соціалізація, сталий розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сміт Адам. Дослідження про природу і причини багатства народів / пер. з англ. О. Васильєв, М. Межевікіна, А. Малівський. Київ, 2018. 736 с.

Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Київ, 2011. 242 с.

Веблен Торстейн. Теория делового предприятия / пер. с англ. Москва : Дело, 2007. 288 с.

Вебер Макс. Господарство і суспільство: нариси соціології розуміння / З нім. пер. М. Кушнір. Київ, 2012. 1112 с.

Норберг Ю. Прогрес. Десять причин з нетерпінням чекати на майбутнє / пер. з англ. Н. Мельник. Київ, 2019. 188 с.

Медоуз Донелла, Рандерс Йорген, Медоуз Денніс. Межі зростання. 30 років потому. Київ, 2018. 464 с.

Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг. ред. акад. НААН П. Т. Саблука. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 342 с.

Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. 60 с.

Малік М. Й. Мотивація виробничої діяльності в аграрній сфері економіки. Методологія і організація. Київ : ІАЕ, 1995. 177 с.

Жук В. М. Обіг земель сільськогосподарського призначення за селозберігаючою моделлю аграрного устрою України: наукова доповідь. Київ : Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2017. 128 с.

Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 73-82.

Науково-практичні рекомендації з обґрунтування методичних підходів щодо ефективної реструктуризації аграрної галузі в умовах сталого розвитку сільських територій / Сава А. П., Саєнко М. Г., Олійник О. Р. та ін. Тернопіль, 2015. 80 с.

Романова Л. В. Становлення підприємництва в сільському господарстві. Київ : ІАЕ, 1997. 272 с.

Сіренко Н. М., Лункіна Т. І. Соціальне підприємництво в Україні: основні аспекти. Сталий розвиток економіки. 2016. № 1. С. 5-10.

Юнус М. Мир трех нулей. Как справиться с нищетой, безработицей и загрязнением окружающей среды / пер. с англ. Москва, 2019. 275 с.

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України, д.т.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. Київ : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2016. 72 с.

Shpykuliak, O. & Bilokinna, I. (2019), “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of development of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Volume 5. Number 2. Р. 249-255. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255.

Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. Реалізація цілей сталого розвитку України в контексті трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські. Економіка природокористування і сталий розвиток. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2020. № 7 (26). С. 21-31.

Петруха С. В., Стахов Б. В. Сучасні виклики сталому розвитку аграрного сектору економіки України: теоретико-концептуальні аспекти. Агросвіт. 2020. № 8. С. 49-71. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.49

Негода Ю. В. Концептуальні аспекти стратегії трансформації аграрного сектору економіки. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 39-43. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.39.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019&29825 (дата звернення: 27.04.2020).

Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 432 с.

Шпикуляк О. Г. Теоретичні засади розвитку підприємництва в інституційному механізмі ринку. Розвиток малих аграрних підприємств в ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність: монографія / Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. С. 8-12.

Шпикуляк О. Г. Динаміка становлення соціального капіталу на селі. Економіка АПК. 2006. № 6. С. 140-148.

Шпикуляк О. Г. Становлення соціального капіталу в аграрній сфері трансформаційної економіки. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2007. Volume 8. P. 28-34. URL: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/678/704 (дата звернення: 10.02.2020).

Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Вид. друге. Львів : Кальварія, 2017. 164 с.




DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024