КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОД ДО АНТКРЗОВОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНМ РОЗВТКОМ

Інна Павлівна Петрук

Анотація


Петрук І.П. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОД ДО АНТКРЗОВОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНМ РОЗВТКОМ

Мета. Побудова концептуального підходу щодо оцінки антикризового управління регіональним розвитком у кризових ситуаціях.

Методика дослідження. Для встановлення та ідентифікації складових елементів антикризового управління регіональним розвитком при проведенні дослідження використано емпіричні методи. Їхнє використання забезпечило виявлення проблем, що мають негативний вплив на регіональний розвиток, та узагальнено формування відповідного інструментарію оцінки впливу на соціально-економічний стан регіону та його суб’єктів господарювання з метою подолання існуючих недоліків. В дослідженні використано метод абстрагування та узагальнення, що уможливило формулювання ефективних стратегій розвитку регіону в кризовій ситуації.

Результати дослідження. Сформовано концептуальний підхід до антикризового управління регіональним розвитком, який уможливить проведення адекватних антикризових заходів і оцінку кризової ситуації в регіоні з метою вибору ефективної стратегії регіонального розвитку. Визначено складові антикризового управління та ідентифіковано його механізми, керуючись якими можливе вирішення проблем і подолання кризових викликів.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано концепцію модернізації системи антикризового управління регіональним розвитком з виокремленням механізмів і напрямів антикризової політики, а також ідентифікацією взаємозв’язків між ними для цілісного забезпечення повноцінного соціально-економічного й креативного спрямування цієї системи на подолання кризових явищ і процесів. Набуло подальшого розвитку трактування понять «виклик» і «регіональний виклик».

Практична значущість результатів дослідження. Комплексний моніторинг запропонованих складових антикризового управління регіональним розвитком дозволить ідентифікувати кризову ситуацію та вибрати ефективну стратегію розвитку  регіону у довгостроковій перспективі.

Ключові слова: кризові виклики, антикризове управління, регіональна економіка, виклики, концептуальні підходи, стратегія розвитку, кризова ситуація.

 

Петрук .П. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К АНТКРЗСНОМУ УПРАВЛЕНЮ РЕГОНАЛЬНЫМ РАЗВТЕМ

Цель. Построение концептуального подхода к оценке антикризисного управления региональным развитием в кризисных ситуациях.

Методика исследования. Для установления и идентификации составляющих элементов антикризисного управления региональным развитием при проведении исследования использованы эмпирические методы. х использование обеспечило выявление проблем, имеющих негативное влияние на региональное развитие, и обобщено формирование соответствующего инструментария оценки влияния на социально-экономическое положение региона и его субъектов хозяйствования с целью преодоления существующих недостатков. В исследовании использован метод абстрагирования и обобщения, что позволило формулирование эффективных стратегий развития региона в кризисной ситуации.

Результаты исследования. Сформирован концептуальный подход к антикризисному управлению региональным развитием, который позволит проведение адекватных антикризисных мер и оценку кризисной ситуации в регионе с целью выбора эффективной стратегии регионального развития. Определены составляющие антикризисного управления и идентифицированы его механизмы, руководствуясь которыми возможно решение проблем и преодоление кризисных вызовов.

Научная новизна результатов исследования. Обоснована концепция модернизации системы антикризисного управления региональным развитием с выделением механизмов и направлений антикризисной политики, а также идентификацией взаимосвязей между ними для целостного обеспечения полноценного социально-экономического и креативного направления этой системы на преодоление кризисных явлений и процессов. Получило дальнейшее развитие трактование понятий «вызов» и «региональный вызов».

Практическая значимость результатов исследования. Комплексный мониторинг предложенных составляющих антикризисного управления региональным развитием позволит идентифицировать кризисную ситуацию и выбрать эффективную стратегию развития региона в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: кризисные вызовы, антикризисное управление, региональная экономика, вызовы, концептуальные подходы, стратегия развития, кризисная ситуация.

 

Petruk I.P. CONCEPTUAL APPROACHES TO CRISIS MANAGEMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT

Purpose. The aim of the article is construction of a conceptual approach to the assessment of anti-crisis management of regional development in crisis situations.

Methodology of research. Empirical methods are used to establish and identify the components of anti-crisis management of regional development in the study. Their use has identified problems that have a negative impact on regional development, and generalized the formation of appropriate tools for assessing the impact on the social and economic status of the region and its businesses in order to overcome existing shortcomings. The study used the method of abstraction and generalization, which allowed the formulation of effective strategies for the development of the region in a crisis situation.

Findings. A conceptual approach to anti-crisis management of regional development has been formed, which will make it possible to carry out adequate anti-crisis measures and assess the crisis situation in the region in order to select an effective regional development strategy. The components of anti-crisis management are determined and its mechanisms are identified, guided by which it is possible to solve problems and overcome crisis challenges.

Originality. The concept of modernization of the anti-crisis management system of regional development with the identification of mechanisms and directions of anti-crisis policy, as well as the identification of relationships between them to ensure a full social and economic and creative direction of this system to overcome crisis phenomena and processes. The interpretation of the concepts of “challenge” and “regional challenge” has been further developed.

Practical value. Comprehensive monitoring of the proposed components of crisis management of regional development will identify the crisis situation and choose an effective strategy for the development of the region in the long term.

Key words: crisis challenges, anti-crisis management, regional economy, challenges, conceptual approaches, development strategy, crisis situation.


Ключові слова


Ключові слова: кризові виклики, антикризове управління, регіональна економіка, виклики, концептуальні підходи, стратегія розвитку, кризова ситуація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамська О.С. Формулювання дефініції поняття «регіональний виклик». Проблеми розвитку публічного управління в Україні : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. до 100-річчя запровадження державної служби України (12–13 квітня 2018 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. С. 12-15.

Антикризове управління національною економікою : монографія. І. Малий, І. Радіонова, Л. Ємельяненко та ін. ; за заг. ред. І. Малого. Київ : КНЕУ, 2017. 368 с.

Василенко В. О. Антикризове управління підприємством. Вид. 2-ге, випр. і допов. Київ : Центр навч. л-ри, 2005. 504 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. Бусел В. Т. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Желюк Т. Моделювання динаміки соціально-економічного розвитку: макро та мезоекономічні аспекти. Вісник Тернопільського державного економічного університету. 2007. № 1. С. 22-39.

Желюк Т. Л. Регулятивний вплив держави на соціально-економічний розвиток регіону. Вісник Тернопільської академії народного господарства. 1998. № 4. С. 148-151.

Іванюта С. М. Антикризове управління : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 288 с.

Крутик А. В., Муравьев А. ?. Антикризисный менеджмент. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 432 с.

Коротков Э. М. Антикризисное управление. Москва : ?НФРА-М, 2005. 620 с.

Кузьмін О. Є. Інноваційні підходи в системі економіко-математичного моделювання фінансово-кредитної діяльності виробничо-господарських структур. Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур / за заг. ред. О. Є. Кузьміна, І. В. Алєксєєва. Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. Розділ 7. С. 125-149.

Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 580 с.

Монастирський Г. Л. Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня в умовах трансформаційних змін в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Тернопіль, 2011. 40 c.

Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення : монографія / За ред. проф. Мельник А. Ф. Тернопіль : Економічна думка, 2003. 608 с.

Про засади державної регіональної політики : Закон України №156-VIII від 05.02.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19(дата звернення: 10.04.2020).

Різник Н. С. Теоретичні засади формування системи діагностики економічної безпеки банку. Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сіл. гос-ва. 2007. Вип. 66. С. 118-123.

Сергунин А. А. Международная безопасность: новые подходы и концепты. Политические исследования. 2005. № 6. С. 126-137.

Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) : підручник. Київ : НАДУ, 2011. 544 с.

Цікановська Н. А. Інтерпретація понять “виклик”, “небезпека”, “загроза” та “ризик” у теорії фінансової безпеки. Фінансовий простір. 2013. № 3 (11). С. 110-114.

Шершньова З. Є., Багацький В. М., Гетманцева Н. Д. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. / за заг. ред. З. Є. Шершньової. Київ : КНЕУ, 2007. 680 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024