ТЕОРЕТЧНІ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Тетяна Василівна Руда, Ольга Степанівна Нагорічна

Анотація


Руда Т.В., Нагорічна О.С. ТЕОРЕТЧНІ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Мета. Дослідження особливостей вітчизняних підходів до трактування сутності, структурного наповнення та специфіки формування соціального капіталу в Україні.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано такі методи: індукції та дедукції, теоретичного узагальнення, абстрагування, діалектичного пізнання – при вивченні наукових джерел та дослідженні теоретичних аспектів формування соціального капіталу в Україні, зокрема трактуванні сутності дефініції «соціальний капітал» вітчизняними науковцями та виявленні різновидів соціального капіталу; графічний – для наочного відображення складових соціального капіталу; абстрактно-логічний – для узагальнення теоретичних положень, формування висновків та пропозицій з теми дослідження.

Результати дослідження. Акумульовано та проведено аналіз основних підходів до трактування категорії «соціальний капітал». Визначено спільні та відмінні риси між запропонованими тлумаченнями. Досліджено особливості соціального капіталу як економічної категорії й зазначено його роль у розвитку держави. Визначено основні підходи до класифікації даного поняття. Розкрито структурне наповнення соціального капіталу. Актуалізовано необхідність дослідження галузевого рівня соціального капіталу та окреслено специфіку його розвитку за сучасних умов в Україні. Визначено основні напрями формування соціального капіталу в Україні.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку дослідження теоретичних аспектів формування соціального капіталу, зокрема узагальнено підходи до визначення сутності категорії «соціальний капітал» та окреслено основні напрями його формування на державному рівні.

Практична значущість результатів дослідження. Основні положення даного дослідження можуть бути використані в процесі напрацювання пропозицій щодо формування моделі розвитку соціального капіталу в Україні.

Ключові слова: соціальний капітал, галузевий соціальний капітал, соціальні відносини, довіра, позитивний соціальний капітал, негативний соціальний капітал, суспільство, структура соціального капіталу.

 

Руда Т.В., Нагорична О.С. ТЕОРЕТЧЕСКЕ АСПЕКТЫ ФОРМРОВАНЯ СОЦАЛЬНОГО КАПТАЛА В УКРАНЕ

Цель. сследование особенностей отечественных подходов к трактовке сущности, структурного наполнения и особенностей формирования социального капитала в Украине.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели использованы следующие методы: индукции и дедукции, теоретического обобщения, абстрагирования, диалектического познания ‒ при изучении научных источников и исследовании теоретических аспектов формирования социального капитала в Украине, в частности трактовке сущности дефиниции «социальный капитал» отечественными учеными и выявлении разновидностей социального капитала; графический ‒ для наглядного отображения составляющих социального капитала; абстрактно-логический ‒ для обобщения теоретических положений, формирования выводов и предложений по теме исследования.

Результаты исследования. Аккумулированы и проанализированы основные подходы к трактовке категории «социальный капитал». Определены общие и отличительные черты между предложенными толкованиями. сследованы особенности социального капитала как экономической категории и указана его роль в развитии государства. Определены основные подходы к классификации данного понятия. Раскрыто структурное наполнение социального капитала. Актуализирована необходимость исследования отраслевого уровня социального капитала и приведены особенности его развития в современных условиях в Украине. Определены основные направления формирования социального капитала в Украине.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшего развития исследование теоретических аспектов формирования социального капитала, в частности обобщены подходы к определению сущности категории «социальный капитал» и обозначены основные направления его формирования на государственном уровне.

Практическая значимость результатов исследования. Основные положения данного исследования могут быть использованы в процессе выработки предложений по формированию модели развития социального капитала в Украине.

Ключевые слова: социальный капитал, отраслевой социальный капитал, социальные отношения, доверие, положительный социальный капитал, негативный социальный капитал, общество, структура социального капитала.

Ruda T.V., Nagorichna O.S. THEORETICAL ASPECTS OF SOCIAL CAPITAL FORMATION IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to research features of domestic approaches to interpretation of essence, structural filling and specifics of formation of social capital in Ukraine.

Methodology of research. The following methods are used to achieve this goal: induction and deduction, theoretical generalization, abstraction, dialectical cognition – in the study of scientific sources and research of theoretical aspects of social capital formation in Ukraine, including the interpretation of the definition of “social capital” by domestic scientists and identification of social capital; graphic – to visualize the components of social capital; abstract and logical – to generalize theoretical positions, to form conclusions and proposals on the research topic.

Findings. The analysis of the main approaches to the interpretation of the category “social capital” is accumulated and carried out. Common and different features between the proposed interpretations are identified. The peculiarities of social capital as an economic category are studied and its role in the development of the state is noted. The main approaches to the classification of this concept are identified. The structural content of social capital is revealed. The necessity of research of the branch level of social capital is actualized and the specifics of its development under modern conditions in Ukraine are outlined. The main directions of social capital formation in Ukraine are determined.

Originality. The study of theoretical aspects of social capital formation has been further developed, in particular, approaches to defining the essence of the category of “social capital” are generalized and the main directions of its formation at the state level are outlined.

Practical value. The main provisions of this study can be used in the process of developing proposals for the formation of a model of social capital development in Ukraine.

Key words: social capital, branch social capital, social relations, trust, positive social capital, negative social capital, society, structure of social capital.

 


Ключові слова


Ключові слова: соціальний капітал, галузевий соціальний капітал, соціальні відносини, довіра, позитивний соціальний капітал, негативний соціальний капітал, суспільство, структура соціального капіталу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Колот А. М. Соціально-трудова сфера: етап відносин, нові виклики, тенденції розвитку : монографія. Київ : КНЕУ, 2010. 251 с.

Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : монографія. Київ : Т-во «Знання», 2001. 254 с.

Буркинський Б. В., Горячук В. Ф. Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка. Економіка України. 2013. № 1. С. 67-81.

Зайцев Ю. К. Соціалізація економіки України як стратегічна потреба її розвитку : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.01.01. Київ, 2002. 36 с.

Гугнін Е., Чепак В. Феномен соціального капіталу. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2001. № 1. С. 49-57.

Багнюк А. Л. Соціальний капітал і квантифікація суспільних процесів у сучасному соціумі. URL: www.filosof.com.ua/Jornel/M_71/Bahnuk.pdf (дата звернення: 30.04.2020).

Шпикуляк О., Мазур Г. Інституційні засади формування соціального капіталу в механізмі розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2014. № 8. С. 63-68.

Грицаєнко Г. І., Грицаєнко М. І. Соціальні інвестиції в соціальний капітал. Бізнес Інформ. 2018. № 1. С. 188-194.

Сікора В. Від соціального забезпечення до соціальної політики. URL: www.niss.gov.ua/kio/Table/Jalilo16 /022.htm (дата звернення: 30.04.2020).

Горожанкіна М. Є. Соціальний капітал суспільства в умовах трансформації економічної системи (питання теорії і методології) : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.01.01. Донецьк, 2008. 32 с.

Дем’янчук О. І. Елементи соціального капіталу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Економіка. 2010. Вип. 14. С. 271-279.

Ковязіна К. О. Про необхідність удосконалення величин прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Стратегічні пріоритети. 2015. № 3. С. 113-117.

Сибиряков С. О. Соціальний капітал державних службовців України як чинник становлення громадянського суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_4_8 (дата звернення: 30.04.2020).

Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні : монографія. Львів : Вид-во «Червона Калина», 2002. 275 с.

Кузьменко В. П. Теорія людського і соціального капіталу та кооперація інноваційного виробництва пострадянських країн. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/9305/01-Kuzmenko.pdf?sequence=1 (дата звернення: 20.03.2020).

Степаненко В. Соціальний капітал у соціологічній перспективі: теоретико-методичні аспекти дослідження. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2001. № 2. С. 24-41.

Лесечко М. Д. Соціальний капітал: теорія і практика : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. 220 с.

Демків О. Мережева структура соціального капіталу : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.03. Київ, 2006. 16 с.

Сибірцев В. Структура та складові соціального капіталу суспільства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Екон. науки. 2014. Вип. 26. С. 98-104.

Коломієць Г. Соціальний капітал як актуальний чинник антикризового розвитку господарської системи. Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 19-23.

Putnam R. Bowling Alone: the collapse and revival of American community. Free Press. New York, 2000. 544 p.

Мишенин Е., Олейник Н. Социальный капитал: теоретические подходы к формированию сущности и содержания. Механізм регулювання економіки. 2008. № 3. Т. 2. С. 84-91.

Жалдак Г. Формалізація дії соціально-економічного механізму в системі інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. Бізнес Інформ. 2015. № 5. С. 122-127.

Баланда А. Надрага В. Соціальний капітал підприємства: переваги та ризики прояву. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2013. № 1(21). С. 37-41.

Борисова В. Зростання соціального капіталу як головна передумова розвитку громадянського суспільства. Вісник Дніпропетровського університету. 2014. Вип. 24(2). Т. 22. С. 203-207.

Корж Н. Структурування соціального капіталу як елемента корпоративного капіталу. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 9. Ч. 1. С. 122-126.

Четверікова Л. Проблема інституалізації соціального капіталу як передумови розвитку громадянського суспільства в Україні. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2012. Вип. 24. С. 62-66.

Кірєєва О. Тенденції розвитку теорії «соціального капіталу». URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-01/KireevaStat.pdf (дата звернення: 25.04.2020).

Рябінчук М. Соціальний капітал : структура та зміст. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2012. Вип. 2. С. 59-64.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024