ДІАЛЕКТЧНЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Василь Григорович Дем’янишин, Володимир Петрович Горин

Анотація


Дем’янишин В.Г., Горин В.П. ДІАЛЕКТЧНЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Мета. Наукове обґрунтування теоретико-методологічних засад фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту із застосуванням діалектичного методу наукового пізнання.

Методика дослідження. Методологічну основу дослідження формує діалектичний метод наукового пізнання, що передбачає застосування базових законів, принципів та категорій діалектики. У статті використані методи: аналізу-синтезу, узагальнення – при опрацюванні літературних джерел з теми дослідження; абстракції, індукції, дедукції, сходження від абстрактного до конкретного – при розкритті фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту з погляду законів діалектики, застосування діалектичних категорій, виокремленні його функцій.

Результати дослідження. На підставі нового причитання базових законів діалектики, що усуває їх амбівалентність, охарактеризовано фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту з таких позицій: послідовності причинно-наслідкової взаємодії його якісних, кількісних та порядкових параметрів; результату взаємодії інтересів усіх суб’єктів економіки, задіяних у процесі формування параметрів суспільного добробуту, що отримує вираження у конфігурації і параметрах застосування складових фінансового механізму; послідовності трансформацій фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту на основі зміни конфігурації взаємодії його різних якостей під дією зовнішніх та внутрішніх чинників. Застосування базових категорій діалектики дало змогу розкрити фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту за сутністю, як явище, за формою та змістом, а також виокремити його функції.

Наукова новизна результатів дослідження. Із застосуванням нової інтерпретації базових законів діалектики розвинуто науково-теоретичні засади фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту. За допомогою діалектичних категорій розкрито найбільш загальні, а також специфічні властивості та характеристики цього фінансового механізму.

Практична значущість результатів дослідження. Поглиблення теоретичного базису фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту створить передумови для підвищення ефективності застосування його елементів у фінансовій практиці.

Ключові слова: фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту, діалектичний метод, закони діалектики, діалектичні категорії, амбівалентність.

 

Демьянишин В.Г., Горин В.П. ДАЛЕКТЧЕСКЙ ПОДХОД К ССЛЕДОВАНЮ ФНАНСОВОГО МЕХАНЗМА ОБЕСПЕЧЕНЯ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНЯ

Цель. Научное обоснование теоретико-методологических основ финансового механизма обеспечения общественного благосостояния с применением диалектического метода научного познания.

Методика исследования. Методологическую основу исследования формирует диалектический метод научного познания, предполагающий применение базовых законов, принципов и категорий диалектики. В статье использованы методы: анализа-синтеза, обобщения – при обобщении литературных источников по теме исследования; абстракции, индукции, дедукции, восхождения от абстрактного к конкретному – при раскрытии финансового механизма обеспечения общественного благосостояния с точки зрения законов диалектики, применении диалектических категорий, выделении его функций.

Результаты исследования. сходя из нового прочтения базовых законов диалектики, устраняющего их амбивалентность, охарактеризован финансовый механизм обеспечения общественного благосостояния с таких позиций: последовательности причинно-следственного взаимодействия его качественных, количественных и порядковых параметров; результата взаимодействия интересов всех задействованных при формировании параметров общественного благосостояния субъектов экономики, получающего выражение в конфигурации и параметрах применения составляющих финансового механизма; последовательности трансформаций финансового механизма обеспечения общественного благосостояния исходя из изменения конфигурации взаимодействия его различных качеств под действием внешних и внутренних факторов. Применение базовых категорий диалектики позволило раскрыть финансовый механизм обеспечения общественного благосостояния по сути, как явление, по форме и содержанию, а также выделить его функции.

Научная новизна результатов исследования. С применением новой интерпретации базовых законов диалектики развиты научно-теоретические основы финансового механизма обеспечения общественного благосостояния. С помощью диалектических категорий раскрыты наиболее общие, а также специфические свойства и характеристики этого финансового механизма.

Практическая значимость результатов исследования. Углубление теоретического базиса финансового механизма обеспечения общественного благосостояния создаст предпосылки для повышения эффективности применения его элементов в финансовой практике.

Ключевые слова: финансовый механизм обеспечения общественного благосостояния, диалектический метод, законы диалектики, диалектические категории, амбивалентность

 

Demianyshyn V.H., Horyn V.P. A DIALECTICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE FINANCIAL MECHANISM FOR ENSURING PUBLIC WELFARE

Purpose. The aim of the article is scientific substantiation of theoretical and methodological bases of the financial mechanism for ensuring public welfare with application of a dialectical method of scientific knowledge.

Methodology of research. The methodological basis of the study is formed by the dialectical method of scientific knowledge, which involves the application of basic laws, principles and categories of dialectics. The following methods are used in the article: analysis and synthesis, generalization – in the study of literature sources on the research topic; abstractions, inductions, deductions, ascent from the abstract to the concrete – in the disclosure of the financial mechanism of ensuring public welfare in terms of the laws of dialectics, the use of dialectical categories, the separation of its functions.

Findings. The financial mechanism for ensuring public welfare is characterized on the basis of the new interpretation of the basic laws of dialectics, which eliminates their ambivalence from the following positions: the sequence of causal interaction of its qualitative, quantitative and ordinal parameters; the result of the interaction of the interests of all economic entities involved in the process of forming the parameters of public welfare, which is expressed in the configuration and parameters of the components of the financial mechanism; sequence of transformations of the financial mechanism of ensuring public welfare on the basis of change of a configuration of interaction of its various qualities under the influence of external and internal factors. The application of the basic categories of dialectics made it possible to reveal the financial mechanism of ensuring public welfare in essence, as a phenomenon, in form and content, as well as to distinguish its functions.

Originality. The scientific and theoretical foundations of the financial mechanism of social welfare have been developed with the application of a new interpretation of the basic laws of dialectics. The most general, as well as specific properties and characteristics of this financial mechanism are revealed with the help of dialectical categories.

Practical value. Deepening the theoretical basis of the financial mechanism of ensuring public welfare will create the preconditions for improving the effectiveness of its elements in financial practice.

Key words: financial mechanism of ensuring public welfare, dialectical method, laws of dialectics, dialectical categories, ambivalence.


Ключові слова


Ключові слова: фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту, діалектичний метод, закони діалектики, діалектичні категорії, амбівалентність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Блейхер В. М., Крук ?. В. Толковый словарь психиатрических терминов: в 2-х т. Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. Т. 1. 480 с.

Василик О., Павлюк К. Бюджетна система : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 544 с.

Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2008. 496 с.

Катан Л., Добровольська О. Фінансово-кредитне державне регулювання АПК в структурі функцій фінансового механізму. Взаємодія банків та інших фінансових установ з підприємствами: теорія, методика і практична реальність: монографія / за заг. ред. Л. Катан та Н. Демчук. Дніпро : Пороги, 2018. С. 269-282.

Лободіна З. Діалектичний та інституціональний підходи до дослідження бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави. Evropský časopis ekonomiky a managementu. 2018. Svazek 4. 5. vydání S. 5-11.

Лободіна З. М. Бюджетний механізм: концептуальні засади та перспективи модернізації : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 411 c.

Мискін Ю. Діалектика фіскальної соціології: від амбівалентності до синергетики. Облік і фінанси. 2018. № 2(80). С. 89-95.

Рожко Д. Теоретичні засади та проблематика визначення сутності бюджету. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2009. Вип. 110. С. 54-56.

Тулай О. І. Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2016. 414 с.

Філософський енциклопедичний словник / гол. ред. кол. В. І. Шинкарук; наук. ред. Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук. Київ : Абрис, 2002. 751 с.

Фінанси : підручник / Юрій С. І. та ін.; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2012. 687 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024