ФІНАНС ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СУТЬ ТА МІСЦЕ У ФІНАНСОВІЙ ССТЕМІ ДЕРЖАВ

Ірина Ярославівна Ткачук

Анотація


Ткачук І.Я. ФІНАНС ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СУТЬ ТА МІСЦЕ У ФІНАНСОВІЙ ССТЕМІ ДЕРЖАВ

Мета. Розкриття змісту поняття «фінанси громадянського суспільства» (ГС) та окреслення їх місця у фінансовій системі держави.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети було використано сукупність загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: абстрактно-логічний метод, зокрема прийоми аналогії та зіставлення, індукції та дедукції, наукової абстракції (для уточнення понятійного апарату з проблеми, що досліджується); графічний та системний методи, логічного узагальнення та систематизації (для визначення місця фінансів громадянського суспільства у фінансовій системі держави, а також для візуалізації руху грошових коштів та вигод негрошового характеру у системі фінансів громадянського суспільства).

Результати дослідження. Визначено, що при дослідженні фінансів громадянського суспільства варто враховувати такі два основні їх аспекти, як: фінансові ресурси ГС та управлінська складова. Запропоновано під поняттям «фінансові ресурси інститутів громадянського суспільства» розуміти грошові фонди у розпорядженні ІГС, що мають законне джерело походження і спрямовуються на досягнення статутних цілей цих інститутів. Виявлено відсутність єдиного підходу законодавця до розуміння ролі управлінської складової для фінансів ГС. Запропоновано трактування категорії «фінанси громадянського суспільства». Обґрунтовано необхідність віднесення фінансів громадянського суспільства до фінансів некомерційних установ та організацій, які відповідно належать до фінансів суб’єктів господарювання. Встановлено, що з метою досягнення визначених цілей і залучення ресурсів для діяльності взаємодіють із такими суб’єктами економіки, як держава, домогосподарства й підприємства, в результаті чого між ними виникають економічні відносини. При цьому всі суб’єкти економічних відносин від такої взаємодії отримують вигоди як грошового, так і негрошового характеру.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано та введено в науковий обіг поняття «фінанси громадянського суспільства», яке розуміємо як економічні відносини, спрямовані на оптимізацію процесів формування, розподілу та використання наявних у розпорядженні ІГС фінансових ресурсів з метою забезпечення досягнення ними статутних цілей і підвищення якості соціального середовища.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані для подальших наукових досліджень, присвячених організації та функціонуванню фінансів громадянського суспільства, а також у практичній діяльності неурядових організацій різних видів.

Ключові слова: громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, фінанси громадянського суспільства, фінансові ресурси.

 

Ткачук .Я. ФНАНСЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: СУТЬ МЕСТО В ФНАНСОВОЙ ССТЕМЕ ГОСУДАРСТВА

Цель. Раскрытие содержания понятия «финансы ГО» и определение их места в финансовой системе государства.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели была использована совокупность общенаучных и специальных методов исследования: абстрактно-логический метод, в частности приемы аналогии и сравнения, индукции и дедукции, научной абстракции (для уточнения понятийного аппарата по исследуемой проблеме); графический и системный методы, логического обобщения и систематизации (для определения финансов гражданского общества в финансовой системе государства, а также для визуализации движения денежных средств и выгод неденежного характера в системе финансов гражданского общества).

Результаты исследования. Определено, что при исследовании финансов гражданского общества следует учитывать такие два основных их аспекты, как: финансовые ресурсы ГО и управленческая составляющая. Предложено под понятием «финансовые ресурсы институтов гражданского общества» понимать денежные фонды в распоряжении ГО, имеющих законный источник происхождения и направляющиеся на достижение уставных целей этих институтов. Обнаружено отсутствие единого подхода законодателя к пониманию роли управленческой составляющей для финансов ГО. Предложена трактовка категории «финансы гражданского общества». Обоснована необходимость отнесения финансов гражданского общества к финансам некоммерческих учреждений и организаций, которые соответственно принадлежат к финансам субъектов хозяйствования. Установлено, что с целью достижения определенных целей и привлечения ресурсов для деятельности взаимодействуют с такими субъектами экономики, как государство, домохозяйства и предприятия, в результате чего между ними возникают экономические отношения. При этом все субъекты экономических отношений от такого взаимодействия получают выгоды как денежного, так и неденежного характера.

Научная новизна результатов исследования. Обосновано и введено в научный оборот понятие «финансы гражданского общества», которое понимаем как экономические отношения, направленные на оптимизацию процессов формирования, распределения и использования имеющихся в распоряжении ГО финансовых ресурсов с целью обеспечения достижения ими уставных целей и повышения качества социальной среды.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы для дальнейших научных исследований, посвященных организации и функционированию финансов гражданского общества, а также в практической деятельности неправительственных организаций различных видов.

Ключевые слова: гражданское общество, институты гражданского общества, финансы гражданского общества, финансовые ресурсы.

 

Tkachuk I.Ya. FINANCES OF THE CIVIL SOCIETY: THE ESSENCE AND PLACE IN THE STATE FINANCIAL SYSTEM

Purpose. The aim of the article is to reveal the meaning of the concept of "finances of the civil society" and to outline its place in the financial system of the state.

Methodology of research. A set of general and special research methods is used to achieve this goal: abstract and logical method, including methods of analogy and comparison, induction and deduction, scientific abstraction (to clarify the conceptual apparatus of the problem under study); graphical and systematic methods, logical generalization and systematization (to determine the place of finances of the civil society in the financial system of the state, as well as to visualize the movement of cash and non-monetary benefits in the civil society finance system).

Findings. It is determined that the study of civil society finances should take into account such two main aspects as the financial resources of the CS and the management component. It is proposed that the term "financial resources of civil society institutions" should be understood as monetary funds available to CSOs that have a legitimate source of origin and are aimed at achieving the statutory goals of these institutions.

The lack of a unified approach of the legislator to understanding the role of the management component for the finances of the CS is revealed.

The interpretation of the category "finances of the civil society" as economic relations is aimed at optimizing the processes of formation, distribution and use of financial resources available to CSOs in order to ensure their statutory goals and improve the quality of the social environment.

The necessity of classifying the finances of civil society to the finances of non-profit institutions and organizations, which respectively belong to the finances of economic entities, is substantiated.

It is determined that CSOs interact with such economic entities as the state, households and enterprises in order to achieve certain goals and attract resources for activities. It is established that as a result of such interaction between them there are economic relations. In this case, all subjects of economic relations from such interaction receive benefits of both monetary and non-monetary nature.

Originality. The concept of "finances of the civil society", which we understand as economic relations aimed at optimizing the formation, distribution and use of financial resources available to CSOs in order to ensure their achievement of statutory goals and improve the quality of the social environment, is substantiated and introduced into scientific circulation.

Practical value. The obtained research results can be used for further research on the organization and functioning of civil society finances, as well as in the practice of non-governmental organizations of various kinds.

Key words: civil society, civil society institutions, civil society finances, financial resources.


Ключові слова


Ключові слова: громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, фінанси громадянського суспільства, фінансові ресурси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України : Закон України № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 13.04.2020).

Зятковський І. Фінансова мотивація виникнення суспільно-економічних організацій. Світ фінансів. 2005. Вип. 2 (3). С. 122-133.

Іжевський П. Г., Кошонько О. В. Фінанси : навч. посіб. Львів : Магнолія–2006, 2013. 373 с.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посіб. 4-те вид., без змін. Київ : КНЕУ, 2007. 240 с.

Руцинська Т. П. Господарсько-правовий статус громадських організацій: пропозиції до законодавства. Форум права. 2016. № 3. С. 224-229.

Ткачук І. Я. Правове регламентування здійснення витрат неурядовими організаціями в Україні. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 4 (72). Ч. 2. С. 161-166. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-54.

Ткачук І. Я. Стан доходів і видатків громадських організацій України як відображення ефективності організації їх фінансів. Формування ринкової економіки в Україні. 2019. Вип. 41. С. 506-519.

Ткачук І. Я. Теоретичні та правові основи доходів інститутів громадянського суспільства в Україні. Вісник Університету банківської справи. 2019. № 2–3 (35–36). С. 3-11. DOI: 10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193911.

Фінанси : навч. посіб. / Крутова А. С., Близнюк О. П., Лачкова Л. І. та ін. Харків : Лідер, 2013. 560 с.

Фінанси : навч. посіб. в 2 ч. / Баранова В. Г., Волохова І. С., Хомутенко В. П. та ін. ; за заг. ред. В. Г. Баранової. Одеса : Атлант, 2015. Ч. 1. 344 с.

Фінанси : підручик / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. Київ : Знання, 2008. 611 с.

Цивільний кодекс України : Закон України № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 13.04.2020).

Щербина В. С. Суб’єкти господарського права : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 144 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.23

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024