АКТУАЛЬНІ АСПЕКТ ОБЛІКУ ПДВ ПР ПРДБАННІ ТОВАРІВ

Василь Іванович Бачинський, Валентина Миколаївна Помулєва

Анотація


Бачинський В.І., Помулєва В.М. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТ ОБЛІКУ ПДВ ПР ПРДБАННІ ТОВАРІВ

Мета. Висвітлення основних аспектів та актуальних проблем обліку ПДВ при придбанні товарів і пошук ефективних рішень його облікового відображення.

Методика дослідження. При дослідженні використовувалися загальнонаукові та специфічні методи: логічного аналізу, системного підходу, синтезу, індукції і дедукції, узагальнення (при вивченні чинних норм і положень з питань регулювання обліку та методики відображення, особливостей обліку), абстрактно-логічний (при узагальненні теоретичних положень і формування висновків та пропозицій).

Результати дослідження. Обґрунтовано актуальні проблеми обліку ПДВ при придбанні товарів. Запропоновано використання аналітичних рахунків для відображення податку на додану вартість при придбанні товарів. Визначено проблемні аспекти необхідності нарахування податкових зобов’язань з ПДВ у разі придбання товарів, їх обліку. Сформовано пропозиції щодо застосування аналітичних рахунків для обліку податкових зобов’язань з ПДВ. Акцентовано увагу на неоднозначні трактування податкових норм і висловлено думку про необхідність законодавчо-нормативного врегулювання окремих питань обліку податку на додану вартість.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено пропозиції щодо удосконалення обліку податку на додану вартість при придбанні товарів, які забезпечать можливість формування облікової політики підприємств з питань обліку ПДВ та сприятимуть достовірності обліку, податкової звітності і правильності розрахунків з бюджетом.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження і розроблені пропозиції можуть бути використані платниками ПДВ при розробці методології бухгалтерського обліку ПДВ у своїй обліковій політиці та при веденні обліку податку на додану вартість, а також реалізовані шляхом законодавчих змін.

Ключові слова: Податковий кодекс, податок на додану вартість, облік, податковий кредит, податкові зобов’язання, податкова накладна.

 

Бачинский В.., Помулева В.Н. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА НДС ПР ПРОБРЕТЕН ТОВАРОВ

Цель. Освещение основных аспектов и актуальных проблем учета НДС при приобретении товаров и поиск эффективных решений его учетного отображения.

Методика исследования. При исследовании использовались общенаучные и специфические методы: логического анализа, системного подхода, синтеза, индукции и дедукции, обобщения (при изучении действующих норм и положений по вопросам регулирования учета и методики отражения, особенностей учета), абстрактно-логический (при обобщении теоретических положений и формировании выводов и предложений).

Результаты исследования. Обоснованы актуальные проблемы учета НДС при приобретении товаров. Предложено использование аналитических счетов для отражения налога на добавленную стоимость при приобретении товаров. Определены проблемные аспекты необходимости начисления налоговых обязательств по НДС в случае приобретения товаров, их учета. Сформированы предложения по применению аналитических счетов для учета налоговых обязательств по НДС. Акцентировано внимание на неоднозначные трактовки налоговых норм и высказано мнение о необходимости законодательно-нормативного урегулирования отдельных вопросов учета налога на добавленную стоимость.

Научная новизна результатов исследования. Разработаны предложения по совершенствованию учета налога на добавленную стоимость при приобретении товаров, которые обеспечат возможность формирования учетной политики предприятий по вопросам учета НДС и будут способствовать достоверности учета, налоговой отчетности и правильности расчетов с бюджетом.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования и разработанные предложения могут быть использованы плательщиками НДС при разработке методологии бухгалтерского учета НДС в своей учетной политике и при ведении учета налога на добавленную стоимость, а также реализованы путем законодательных изменений.

Ключевые слова: Налоговый кодекс, налог на добавленную стоимость, учет, налоговый кредит, налоговые обязательства, налоговая накладная.

 

Bachynskyi V.I., Pomulieva V.M. ACTUAL ASPECTS OF VAT ACCOUNTING FOR THE PURCHASE OF GOODS

Purpose. The aim of the article is highlight the main aspects and current problems of VAT accounting in the purchase of goods and the search for effective solutions for its accounting.

Methodology of research. General scientific and specific methods are used in the study: logical analysis, systematic approach, synthesis, induction and deduction, generalization (in the study of current norms and regulations on accounting regulation and display methods, accounting features), abstract and logical (in generalization of theoretical provisions and formation conclusions and suggestions).

Findings. The current problems of VAT accounting for the purchase of goods are substantiated. It is proposed to use analytical accounts to reflect the value added tax when purchasing goods. The problematic aspects of the need to accrue VAT liabilities in the case of purchase of goods, their accounting are identified. Proposals have been formed for the use of analytical accounts to account for VAT liabilities. Emphasis is placed on ambiguous interpretations of tax norms and the opinion is expressed on the need for legislative and regulatory regulation of certain issues of value added tax accounting.

Originality. Proposals have been developed to improve the accounting of value added tax when purchasing goods, which will ensure the possibility of forming the accounting policy of enterprises on VAT accounting and will contribute to the reliability of accounting, tax reporting and correctness of calculations with the budget.

Practical value. The results of the study and the developed proposals can be used by VAT payers in developing the methodology of VAT accounting in their accounting policies and in accounting for value added tax, as well as implemented through legislative changes.

Key words: Tax Code, value added tax, accounting, tax credit, tax liabilities, tax invoice.


Ключові слова


Ключові слова: Податковий кодекс, податок на додану вартість, облік, податковий кредит, податкові зобов’язання, податкова накладна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : затв. наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (дата звернення: 22.03.2020).

Безверхий К. Особливості обліку та звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих інновацій. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 1. С. 26-33.

Бутинець Т. А. Сучасний стан обліку і документування розрахунків з податку на додану вартість. URL: http://pbo.ztu.edu.ua/article/viewFile/34238/38403.pdf (дата звернення: 22.03.2020).

Малишкін О. ПДВ в системах податкового і фінансового обліку: аспекти взаємодії. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 11. С. 27-41.

Семенко Т. М. Податковий і фінансовий облік ПДВ згідно Податкового кодексу України. URL: http://magazine.faaf.org.ua/podatkoviy-i-finansoviy-oblik-pdv-zgidno-podatkovogo-kodeksu-ukraini.html (дата звернення: 22.03.2020).

Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість : затверджена наказом МФУ від 01.07.97 р. № 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-97#Text (дата звернення: 22.03.2020).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 22.03.2020).

Запаси : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (дата звернення: 22.03.2020).

Помулєва В. М. Придбання товарів: облік та оподаткування. Розбудова обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах євроінтеграції : монографія / за ред. Левченко Н. М. Запоріжжя : ЗНТУ-ФОП Мокшанов В.В., 2018. С. 225-261.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.25

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024