РОЗВТОК ЦФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУР ТА БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Назар Богданович Демчишак, Василь Васильович Радик

Анотація


Демчишак Н.Б., Радик В.В. РОЗВТОК ЦФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУР ТА БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Мета. Обґрунтування ролі цифрової інфраструктури у процесі цифрової трансформації України та аналіз можливостей використання технологій блокчейну.

Методика дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: аналізу і синтезу ‒ для розкриття економічної суті цифрової інфраструктури; статистичний і графічний методи – при аналізі світових тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій; методи індукції та дедукції, абстрактно-логічний метод ‒ при обґрунтуванні висновків за результатами дослідження.

Результати дослідження. Розглянуто дефініції цифрової економіки, пропоновані у вітчизняній економічній літературі, обґрунтовано авторське визначення цього поняття. Визначено сфери діяльності, впровадження цифрових технологій в яких відіграватиме визначальну роль у контексті цифрової трансформації. Розглянуто Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України та визначені нею напрями цифрового розвитку. Наведено види цифрових інфраструктур та основні цифрові технології, які забезпечують їх формування. Розкрито сутність поняття блокчейну та сфери його можливого застосування в Україні з метою захисту даних та забезпечення кібербезпеки.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано авторське визначення цифрової економіки, у якому особливе значення відводиться впровадженню і реальному використанню цифрових технологій у різних сферах людської діяльності. Обґрунтовано роль цифрової інфраструктури та основних технологій, які забезпечують її формування. Запропоновано напрями використання блокчейн-технологій та заходи, які необхідно реалізувати для подальшої цифрової трансформації України.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть формуванню інституційного підґрунтя для подальшого розвитку сфери інформаційних технологій в Україні, їх впровадження у реальний сектор економіки, а у перспективі – побудови ефективної цифрової економіки, орієнтованої на інноваційність у виробництві продукції й наданні послуг.

Ключові слова: цифрова економіка, цифрова інфраструктура, цифрова трансформація, інформаційно-комунікаційні технології, блокчейн.

 

Демчишак Н.Б., Радик В.В. РАЗВТЕ ЦФРОВОЙ НФРАСТРУКТУРЫ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГЙ В УКРАНЕ

Цель. Обоснование роли цифровой инфраструктуры в процессе цифровой трансформации Украины и анализ возможностей использования технологий блокчейна.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, в частности: анализа и синтеза ‒ для раскрытия экономической сущности цифровой инфраструктуры; статистический и графический методы ‒ при анализе мировых тенденций развития информационно-коммуникационных технологий; методы индукции и дедукции, абстрактно-логический метод ‒ при обосновании выводов по результатам исследования.

Результаты исследования. Рассмотрены дефиниции цифровой экономики, предлагаемые в отечественной экономической литературе, обосновано авторское определение этого понятия. Определены сферы деятельности, внедрение цифровых технологий в которых будет играть определяющую роль в контексте цифровой трансформации. Рассмотрена Концепция развития цифровой экономики и общества Украины и определенные ею направления цифрового развития. Приведены виды цифровых инфраструктур и основные цифровые технологии, которые обеспечивают их формирование. Раскрыта сущность понятия блокчейна и сферы его возможного применения в Украине с целью защиты данных и обеспечения кибербезопасности.

Научная новизна результатов исследования. Предложено авторское определение цифровой экономики, в котором особое значение отводится внедрению и реальному использованию цифровых технологий в различных сферах человеческой деятельности. Обоснована роль цифровой инфраструктуры и основных технологий, обеспечивающих ее формирование. Предложены направления использования блокчейн-технологий и меры, которые необходимо реализовать для дальнейшей цифровой трансформации Украины.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут способствовать формированию институциональной основы для дальнейшего развития сферы информационных технологий в Украине, их внедрение в реальный сектор экономики, а в перспективе ‒ построения эффективной цифровой экономики, ориентированной на инновационность в производстве продукции и оказании услуг.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая инфраструктура, цифровая трансформация, информационно-коммуникационные технологии, блокчейн.

 

Demchyshak N.B., Radyk V.V. THE DEVELOPMENT OF DIGITAL INFRASTRUCTURE AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is substantiation of the role of digital infrastructure in the process of digital transformation of Ukraine and analysis of the possibilities of using blockchain technologies.

Methodology of research. General and special methods of economic research are used in the course of scientific research, in particular: analysis and synthesis to reveal the economic essence of digital infrastructure; statistical and graphic methods ‑ in the analysis of world trends in the development of information and communication technologies, methods of induction and deduction, abstract and logical method ‑ in drawing conclusions from the results of the study.

Finding. Definitions of digital economy, suggested in domestic economic literature, are considered. The author’s definition of this concept is substantiated. Areas of activity have been identified in which the introduction of digital technologies will play a decisive role in the context of digital transformation. The Concept of the development of the digital economy and society of Ukraine and the directions of digital development defined by this Concept are considered. The types of digital infrastructures and the main digital technologies that ensure their formation are given. The essence of the concept of blockchain and the scope of its possible application in Ukraine in order to protect data and ensure cybersecurity is revealed.

Originality. The author’s definition of digital economy is offered, in which special value is given to introduction and real use of digital technologies in various spheres of human activity. The role of digital infrastructure and main technologies that ensure its formation is substantiated. The directions of using blockchain technologies and measures that need to be implemented for further digital transformation of Ukraine are proposed.

Practical value. The results of the study will contribute to the formation of the institutional basis for further development of information technologies in Ukraine, their introduction into the real sector of the economy, and in the future ‑ building an effective digital economy focused on innovation in production and services.

Key words: digital economy, digital infrastructure, digital transformation, information and communication technologies, blockchain.


Ключові слова


Ключові слова: цифрова економіка, цифрова інфраструктура, цифрова трансформація, інформаційно-комунікаційні технології, блокчейн.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гладких Д. М. Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. Бізнес Інформ. 2017. № 8. С. 254-258.

Давидова І. В. Технологія блокчейн: перспективи розвитку в Україні. Часопис цивілістики. 2017. № 26. С. 38-41.

Демчишак Н. Б., Біленька В. А. Розвиток технологічних платформ як інструмент реалізації інноваційного потенціалу в Україні. Економіка та суспільство. 2018. № 16. С. 731-738.

Демчишак Н. Б., Черепаня І. Р. Інструменти фінансового регулювання розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як чинника підвищення конкурентоспроможності економіки України. Агроcвіт. 2017. № 24. С. 53-59.

Економічна стратегія України 2030. URL: https://strategy.uifuture.org/index.html (дата звернення: 20.03.2020).

Карчева Г. Т., Огородня Д. В., Опенько В. А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3. С. 13-23.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (дата звернення: 20.03.2020).

Лапко О. О., Солосіч О. С. Технологія блокчейн: поняття, сфери застосування та вплив на підприємницький сектор. Бізнес Інформ. 2019. № 6. С. 77-82.

Лозова Т. І., Олійник Г. Ю., Олійник О. А. Цифровізація проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна: земельних ділянок, розташованих на них будівель, споруд та передавальних пристроїв. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 4-9.

Мінцифри про збільшення ВВП до 10%. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2789155-mincifri-hoce-zbilsiti-castku-itsektora-u-vvp-do-10.html (дата звернення: 20.03.2020).

Мобільний застосунок Дія завантажили 3 млн українців. URL: https://thedigital.gov.ua/news/mobilniy-zastosunok-diya-zavantazhili-3-mln-ukraintsiv (дата звернення: 06.05.2020).

Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України : Постанова Верховної Ради України від 04.10.2019 р. № 188-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-20 (дата звернення: 20.03.2020).

Пуцентейло П. Р., Гуменюк О. О. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки. Інноваційна економіка. 2018. № 5-6. С. 131-143.

Тимошенко З. І., Кургузенкова Л. А., Касьяненко Д. І. Цифрова економіка: теоретичний і практичний аспекти формування і розвитку. Економіка і управління. 2019. № 3. С. 20-27.

ACS. Blockchain innovation. A patent analytics report. 2018. 41 p. URL: https://www.acs.org.au/content/dam/acs/acs-publications/ACS%20Blockchain%20Report.pdf (дата звернення: 20.03.2020).

Eurostat. Digital economy and society. Database. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database (дата звернення: 20.03.2020).

ITU. ICT Statistics. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (дата звернення: 20.03.2020).

UNCTAD. Digital economy report 2019. 2019. 172 p. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf (дата звернення: 20.03.2020).

World Trade Organization. World Trade Report 2018. 2018. 232 p. URL:https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_trade_report18_e_under_embargo.pdf (дата звернення: 20.03.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.27

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024