ІНСТТУЦІЙНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТ ВКОРСТАННЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ

Олександр Володимирович Бречко, Василь Євгенович Воробець

Анотація


Бречко О.В., Воробець В.Є. ІНСТТУЦІЙНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТ ВКОРСТАННЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ

Мета. Обґрунтування організаційно-економічних та інституційних детермінант використання технологій блокчейну для вирішення проблем у фінансових транзакціях та суттєвому зниженні фінансових ризиків.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. В процесі дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: системний підхід ‒ при вивченні зв’язків між явищами і процесами в системі забезпечення ефективного розвитку блокчейн-технологій; дедуктивний – при дослідженні проблем блокчейн-технологій у фінансовому секторі, порівняльний підхід – для зіставлення і структурування технологій блокчейну; графічний ‒ для наочного та схематичного відображення теоретичних і практичних результатів дослідження; абстрактно-логічний – при проведенні теоретичних узагальнень, формуванні висновків.

Результати дослідження. Визначено, що блокчейн технології пов’язані з комп’ютеризацією платіжних систем. Доведено, що технологія блокчейну або розподіленого реєстру (DLT) запроваджує систему децентралізованих платіжних систем, з криптографічними методами шифрування інформації. Обгрунтовано поширення використання новітніх цифрових технологій в системі глобального фінансового простору. Зазначено роль блокчейн технологій як стратегічного ресурсу конкурентного позиціонування національних економік.

Наукова новизна результатів дослідження. Обгрунтовано підтримку ринку венчурного капіталу через окремі заходи. Запропоновано закріплення на законодавчому рівні вимог до венчурних інвесторів. Дістало подальшого розвитку теоретичне обгрунтування використання технологій блокчейну.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані в новітніх цифрових технологіях: в кредитуванні P2P (Peer-to-Peer); публічному врядуванні; врегулюванні суперечок, управлінні замовленнями, просуванні товарів; бухгалтерському обліку. Використання технологій блокчейн призведе до значного скорочення часу на проведення банківських операцій і розрахунків у режимі реального часу.

Ключові слова: цифрова адженда, цифрові послуги, цифрові технології, блокчейн, цифрові активи, інституційний базис цифровізації, фінансовий сектор.

 

 Бречко А.В., Воробец В.Е. НСТТУЦОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЗАЦОННО-ЭКОНОМЧЕСКЕ ДЕТЕРМНАНТЫ СПОЛЬЗОВАНЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГЙ В ФНАНСОВОМ СЕКТОРЕ

Цель. Обоснование организационно-экономических и институциональных детерминант использования технологий блокчейн для решения проблем в финансовых транзакциях и существенном снижении финансовых рисков.

Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод научного познания. В процессе исследования были использованы общенаучные и специальные методы, в частности: системный подход – при изучении связей между явлениями и процессами в системе обеспечения эффективного развития блокчейн-технологий; дедуктивный – при исследовании проблем блокчейн-технологий в финансовом секторе, сравнительный подход – для сопоставления и структурирование технологий блокчейн; графический – для наглядного и схематического отображения теоретических и практических результатов исследования; абстрактно-логический – при проведении теоретических обобщений, формировании выводов.

Результаты исследования. Определено, что блокчейн-технологии связаны с компьютеризацией платежных систем. Доказано, что технология блокчейн или распределенного реестра (DLT) вводит систему децентрализованных платежных систем, с криптографическими методами шифрования информации. Обоснованно распространение использования новейших цифровых технологий в системе глобального финансового пространства. Указана роль блокчейн-технологий как стратегического ресурса конкурентного позиционирования национальных экономик.

Научная новизна результатов исследования. Обоснованно поддержку рынка венчурного капитала через отдельные мероприятия. Предложено закрепление на законодательном уровне требований к венчурным инвесторам. Получило дальнейшее развитие теоретическое обоснование использования технологий блокчейн.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть использованы в новейших цифровых технологиях: в кредитовании P2P (Peer-to-Peer) публичного управления; урегулировании споров, управлении заказами, продвижении товаров; бухгалтерском учете. спользование технологий блокчейн приведет к значительному сокращению времени на проведение банковских операций и расчетов в режиме реального времени.

Ключевые слова: цифровая адженда, цифровые услуги, цифровые технологии, блокчейн, цифровые активы, институциональный базис цифровизации, финансовый сектор.

 

Brechko O.V., Vorobets V.E. INSTITUTIONAL, ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC DETERMINANTS OF THE USE OF BLOCK CHAIN TECHNOLOGIES IN THE FINANCIAL SECTOR

Purpose. The aim of the article is substantiation of organizational, economic and institutional determinants of the use of block chain technologies to solve problems in financial transactions and significantly reduce of financial risks.

Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific knowledge. General and special methods are used in the process of research, in particular: system approach ‒ in studying the connections between phenomena and processes in the system of ensuring the effective development of block chain technologies; deductive ‒ in the study of problems of block chain technologies in the financial sector, a comparative approach ‒ to compare and structure block chain technologies; graphic ‒ for visual and schematic display of theoretical and practical results of research; abstract and logical ‒ in carrying out theoretical generalizations, forming conclusions.

Findings. It has been determined that block chain technologies are related to the computerization of payment systems. It has been proven that block chain or distributed ledger technology (DLT) introduces a system of decentralized payment systems, with cryptographic methods of encrypting information. The spread of the use of the latest digital technologies in the system of the global financial space is substantiated. The role of block chain technologies as a strategic resource of competitive positioning of national economies is noted.

Originality. The support of the venture capital market is substantiated through separate measures. It is proposed to consolidate the requirements for venture investors at the legislative level. The theoretical substantiation of the use of block chain technologies is further developed.

Practical value. The results of the study can be used in the latest digital technologies: in lending P2P (Peer-to-Peer); public governance; dispute resolution, order management, product promotion; accounting. The use of block chain technologies will significantly reduce the time for banking and real-time payments.

Key words: digital agenda, digital services, digital technologies, block chain, digital assets, institutional basis of digitalization, financial sector.


Ключові слова


Ключові слова: цифрова адженда, цифрові послуги, цифрові технології, блокчейн, цифрові активи, інституційний базис цифровізації, фінансовий сектор.

Повний текст:

PDF

Посилання


Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020). Концептуальні засади. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 24.04.2020).

Блокчейн: світовий ринок. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0% B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)#IDC:_.D0.92_2019-.D0.BC_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BE.D0.BA_.D0.B1.D0.BB.D0.BE.D0. BA.D1.87.D0.B5.D0.B9.D0.BD_.D0.B2.D1.8B.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B5.D1.82_.D0.BD.D0.B0_80.25 (дата звернення: 24.04.2020).

Stefan Brands, David Chaum “Distance – bounding protocols”. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/3-540-48285-7_30.pdf (дата звернення: 24.04.2020).

Tapscott D., Tapscott A. Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world. 2016. URL: http://dontapscott.com/2015/06/blockchain-revolution-the-brilliant-technology-changing-money-business-and-the-world/ (дата звернення: 24.04.2020).

Peters G., Panayi E. Understanding Modern Banking Ledgers Through Blockchain Technologies: Future of Transaction Processing and Smart Contracts on the Internet of Money. URL: https://ssrn.com/abstract=2692487 (дата звернення: 24.04.2020).

Swan M. Blockchain: Blueprint for a new economy. 2015. URL: http://book.itep.ru/depository/blockchain/blockchain-by-melanie-swan.pdf (дата звернення: 24.04.2020).

Iansiti M., Lakhani K. R. The truth about blockchain. Harvard Business Review. 2017. URL: https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain (дата звернення: 24.04.2020).

Zheng Z., Xie S., Dai H.N., Wang H. Blockchain challenges and opportunities: A survey. Work Pap. 2016. URL: https://www.henrylab.net/wp-content/uploads/2017/10/blockchain.pdf (дата звернення: 24.04.2020).

Wattenhofer R. The science of the blockchain. 2016. URL: https://www.twirpx.com/file/2430582/ (дата звернення: 24.04.2020).

Where is current research on blockchain technology? – a systematic review / Yli-Huumo J., Ko D., Choi S., Park S., Smolander K. PloS one. 2016. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27695049/ (дата звернення: 24.04.2020).

Перспективи застосування технології блокчейн в фінансовій сфері. URL: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf (дата звернення: 24.04.2020).

Які компанії займаються блокчейном в Україні. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/fintech/2019/10/9/652378/ (дата звернення: 24.04.2020).

Пресс-служба Еврокомиссии. URL: https://eeas.europa.eu (дата звернення: 24.04.2020).

IHS Markit. URL: ttps://ihsmarkit.com/index.html (дата звернення: 24.04.2020).

Офіційний сайт Міністерства цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/ (дата звернення: 24.04.2020).

Як працює ринок криптовалюти України. URL: https://finclub.net/ua/analytics/yak-pratsiuie-rynok-kryptovaliut-v-ukraini.html (дата звернення: 24.04.2020).

Концепція державної політики у сфері віртуальних активів до 2021 року. URL: https://www.businesslaw.org.ua/concepciya-derjavnoi-polityky-u-sferi-virtualnyx-aktyviv/ (дата звернення: 24.04.2020).

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України 361-IX від 6.12.2019 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/T190361?an=1101 (дата звернення: 24.04.2020).

Bitcoin та оподаткування. URL: https://opendatabot.ua/blog/235-bitcoins-20-000-000 (дата звернення: 24.04.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.29

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024