ЧЕТВЕРТА ПРОМСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ ТА МОДФІКАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Емілія Василівна Прушківська, Артем Миколайович Ткачук

Анотація


Прушківська Е.В., Ткачук А.М. ЧЕТВЕРТА ПРОМСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ ТА МОДФІКАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Мета. Оцінка впливу Індустрії 4.0 на зайнятість в Україні та світі. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: проаналізувати історичний вплив промислових революцій на зайнятість, включаючи характеристику зміни її структури, а також професійного складу; виділити, чим четверта промислова революція відрізняється від попередніх трьох; розглянути структуру наявних вакансій в Україні та оцінити, наскільки національний ринок праці схильний до автоматизації.

Методика дослідження. У даній статті використано метод єдності історичного і логічного для аналізу впливу промислових революцій на зайнятість, а також метод порівняння для виділення відмітних рис Індустрії 4.0. Для оцінки галузевої структури вакансій, що схильні до автоматизації в Україні, застосовано графічний метод.

Результати дослідження. Виявлено, що Індустрія 4.0 має спільні та відмінні риси впливу на зайнятість з попередніми трьома промисловими революціями. Проаналізовано структуру зайнятості на різних історичних етапах. З’ясовано, що наразі її структура активно змінюється, з’являються нові професії та цілі галузі застосування людської праці. Розглянуто структуру ринку праці в Україні. Доведено, що Індустрія 4.0 може призвести до загострення нерівності між різними верствами населення та до зникнення великої кількості професій, в яких сьогодні зайнята половина робочої сили національних економік.

Наукова новизна результатів дослідження. Подальшого розвитку набув аналітичний підхід до визначення професій, які є найбільш схильними до автоматизації в умовах четвертої промислової революції на українському ринку праці, що одночасно враховує сучасні іноземні практики та національну статистичну базу.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані в ході дослідження результати можуть бути використані при розробці державних програм з підтримки зайнятості у національній економіці. Оскільки люди, що зайняті професіями, які є найбільш схильними до автоматизації та комп’ютеризації, потребуватимуть перепідготовки та додаткового навчання. Крім того, отримані дані можуть бути використані при визначенні пріоритетних напрямів державного фінансування освітніх установ, що у перспективі дозволить знизити безробіття серед молоді.

Ключові слова: зайнятість, четверта промислова революція, Індустрія 4.0, національна економіка, вплив, галузева структура, автоматизація, комп’ютеризація.

 

Прушковская Э.В., Ткачук А.Н. ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦЯ МОДФКАЦЯ ЗАНЯТОСТ В УКРАНЕ

Цель. Оценка влияния индустрии 4.0 на занятость в Украине и мире. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: проанализировать историческое влияние промышленных революций на занятость, включая характеристику изменения ее структуры, а также профессионального состава; выделить, чем четвертая промышленная революция отличается от предыдущих трех; рассмотреть структуру имеющихся вакансий в Украине и оценить, насколько национальный рынок труда подвержен автоматизации.

Методика исследования. В данной статье использован метод единства исторического и логического для анализа влияния промышленных революций на занятость, а также метод сравнения для выделения отличительных черт ндустрии 4.0. Для оценки отраслевой структуры вакансий, склонных к автоматизации в Украине, применен графический метод.

Результаты исследования. Выявлено, что ндустрия 4.0 имеет общие и отличительные черты влияния на занятость с предыдущими тремя промышленными революциями. Проанализирована структура занятости на разных исторических этапах. Выяснено, что сейчас ее структура активно меняется, появляются новые профессии и целые отрасли применения человеческого труда. Рассмотрена структура рынка труда в Украине. Доказано, что ндустрия 4.0 может привести к обострению неравенства между различными слоями населения и к исчезновению большого количества профессий, в которых сегодня занята половина рабочей силы национальных экономик.

Научная новизна результатов исследования. Дальнейшее развитие получил аналитический подход к определению профессий, которые являются наиболее склонными к автоматизации в условиях четвертой промышленной революции на украинском рынке труда. Этот подход одновременно учитывает современные иностранные практики и национальную статистическую базу.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы при разработке государственных программ по поддержке занятости в национальной экономике. Поскольку люди занятые профессиями, которые являются наиболее склонными к автоматизации и компьютеризации, будут требовать переподготовки и дополнительного обучения. Кроме того, полученные данные могут быть использованы при определении приоритетных направлений государственного финансирования образовательных учреждений, что в перспективе позволит снизить безработицу среди молодежи.

Ключевые слова: занятость, четвертая промышленная революция, ндустрия 4.0, национальная экономика, влияние, отраслевая структура, автоматизация, компьютеризация.

 

Prushkivska E.V., Tkachuk A.M. THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND EMPLOYMENT MODIFICATION IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to assess the impact of Industry 4.0 on employment in Ukraine and the world. The following tasks are set to achieve this goal: to analyse the historical impact of industrial revolutions on employment, including the characteristics of changes in its structure, as well as professional composition; highlight how the fourth industrial revolution differs from the previous three; consider the structure of available vacancies in Ukraine and assess how the national labour market is subject to automation.

Methodology of research. This article uses the historical and logical unity method to analyse the impact of industrial revolutions on employment, as well as a comparison method to highlight the distinguishing features of Industry 4.0. A graphical method is applied to assess the sectorial structure of vacancies prone to automation in Ukraine.

Findings. Industry 4.0 has been found to have common and distinctive features of the impact on employment with the previous three industrial revolutions. The structure of employment at different historical stages is analysed. It was found out that its structure is actively changing now; new professions and whole branches of application of human labour are appearing. The structure of the labour market in Ukraine is considered. It has been proved that Industry 4.0 can exacerbate inequalities between different sections of the population and lead to the disappearance of a large number of occupations, which today employ half of the workforce of national economies.

Originality. An analytical approach to the definition of professions that are most prone to automation in the context of the fourth industrial revolution in the Ukrainian labour market has received further development. This approach simultaneously takes into account modern foreign practices and the national statistical base.

Practical value. The obtained results in the course of the study can be used in the development of state programs to support employment in the national economy. Since people will require retraining and additional training due to the special propensity of their professions to automation and computerization. In addition, the obtained data can be used to determine the priority areas of state funding for educational institutions, which in the future will reduce youth unemployment.

Key words: employment, the fourth industrial revolution, Industry 4.0, national economy, influence, industry structure, automation, computerization.

 


Ключові слова


Ключові слова: зайнятість, четверта промислова революція, Індустрія 4.0, національна економіка, вплив, галузева структура, автоматизація, комп’ютеризація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кейнс Дж. M. Экономические возможности наших внуков / пер. с англ. Д. Шестакова. Вопросы экономики. 2009. № 6. URL: http://rpw.ru/ipd/Keynes.pdf (дата звернення: 16.07.2020).

Шваб К. Четвертая промышленная революция / пер. с англ. Москва : Эксмо, 2016. 208 с.

Frey C. F., Osborne M. A. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? 2013. September 17. URL: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/ The_Future_of_Employment.pdf (дата звернення: 16.07.2020).

Скіцько В. І. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 33-40.

Рябошлик В. Четверта промислова революція: небачені можливості і передбачувані виклики. Економiст. 2017. № 6. С. 1-28.

Поплавська О. М. Глобальні тренди у соціально-трудовій сфері: вплив на зайнятість та оплату праці. Інфраструктура ринку. 2018. № 16. С. 158-163.

Новак І., Покотиленко Р. Зайнятість в Індустрії 4.0: визначаємо національні пріоритети. ZN.UA. 25.01.2019. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/zaynyatist-v-industriyi-4-0-viznachayemo-nacionalni-prioriteti-300710_.html (дата звернення: 16.07.2020).

Розмір заробітної плати у вакансіях на 1.06.2020. Аналітична та статистична інформація / Державний центр зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/69 (дата звернення: 16.07.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024