КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАД ВКОРСТАННЯ ПУБЛІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ССТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Тетяна Леонтіївна Желюк, Дмитро Михайлович Онофрійчук

Анотація


Желюк Т.Л., Онофрійчук Д.М. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАД ВКОРСТАННЯ ПУБЛІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ССТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Мета. Розгляд концептуальних засад використання інструментів публічного менеджменту в сучасних умовах з позицій посилення інституційної спроможності владних інститутів виконувати функціональну діяльність.

Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи: системний, структурний аналіз, групування ‒ при дослідженні структурних елементів публічного управління та публічного менеджменту; історичний аналіз ‒ при розгляді наукових засад публічного менеджменту; порівняльний аналіз наукових шкіл, концепцій та моделей публічного менеджменту ‒ при виборі базових наукових концепцій для використання важелів публічного менеджменту.

Результати дослідження. Проаналізовано сутнісні детермінанти публічного менеджменту, верифікована об’єктивна необхідність його використання в сучасній практиці публічного управління. Обґрунтовано, що ефективність державних перетворень залежить від інноватизації та модернізації інструментів публічного управління. Встановлено необхідність вивчення кращих практик та моделей публічного менеджменту з метою створення концептуальної моделі нового публічного менеджменту для публічних інститутів національної економіки.

Наукова новизна результатів дослідження. Систематизовано головні суперечності в системі публічного управління та запропоновано механізми їх вирішення. Обґрунтовано концептуальні підходи використання публічного менеджменту в діяльності публічних інститутів як дієвого функціонального інноваційного інструменту публічного управління.

Практичне значення результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть стати підґрунтям подальших наукових розвідок стосовно удосконалення підходів до публічного управління та для створення результативного організаційно-функціонального механізму публічного менеджменту.

Ключові слова: публічне управління, публічний менеджмент, публічне адміністрування, теорії нового публічного менеджменту, неоліберальна теорія.

 

Желюк Т.Л., Онофрийчук Д.М. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СПОЛЬЗОВАНЯ ПУБЛЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ССТЕМЕ ПУБЛЧНОГО УПРАВЛЕНЯ.

Цель. Рассмотрение концептуальных основ использования инструментов публичного менеджмента в современных условиях с позиций усиления институциональной способности властных институтов выполнять функциональную деятельность.

Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие общенаучные методы: системный, структурный анализ, группировки – при исследовании структурных элементов публичного управления и публичного менеджмента; исторический анализ – при рассмотрении научных основ публичного менеджмента; сравнительный анализ научных школ, концепций и моделей публичного менеджмента – при выборе базовых научных концепций для использования рычагов публичного менеджмента.

Результаты исследования. Проанализированы сущностные детерминанты публичного менеджмента, верифицирована объективная необходимость его использования в современной практике публичного управления. Обосновано, что эффективность государственных преобразований зависит от инноватизации и модернизации инструментов публичного управления. Установлена необходимость изучения лучших практик и моделей публичного менеджмента с целью создания концептуальной модели нового публичного менеджмента для публичных институтов национальной экономики.

Научная новизна результатов исследования. Систематизированы основные противоречия в системе публичного управления и предложены механизмы их решения. Обоснованы концептуальные подходы использования публичного менеджмента в деятельности публичных институтов как действенного функционального инновационного инструмента публичного управления.

Практическое значение результатов исследования. Результаты проведенного исследования могут стать основой дальнейших научных исследований по совершенствованию подходов к публичному управлению и для создания результативного организационно-функционального механизма публичного менеджмента.

Ключевые слова: публичное управление, публичный менеджмент, публичное администрирование, теории нового публичного менеджмента, неолиберальная теория.

 

Zheliuk T.L., Onofriichuk D.M. CONCEPTUAL PRINCIPLES OF USING PUBLIC MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

Purpose. The aim of the article is consideration of the conceptual foundations of the use of public management tools in modern conditions from the standpoint of strengthening the institutional capacity of government institutions to perform functional activities.

Methodology of research. The following general scientific methods are used in the research process: system, structural analysis, grouping ‒ in the study of structural elements of public administration and public management; historical analysis ‒ when considering the scientific foundations of public management; comparative analysis of scientific schools, concepts and models of public management ‒ when choosing basic scientific concepts for the use of levers of public management.

Findings. The essential determinants of public management are analysed, the objective necessity of its use in modern practice of public administration is verified. It is substantiated that the effectiveness of state transformations depends on the innovation and modernization of public administration tools. The need to study the best practices and models of public management is established in order to create a conceptual model of new public management for public institutions of the national economy.

Originality. The major contradictions in the system of public management and the mechanisms of their solution are systematized. Conceptual approaches to the use of public management in the activities of public institutions as an effective functional innovative tool of public administration are substantiated.

Practical value. The results of the study can be the basis for further research on improving approaches to public administration and to create an effective organizational and functional mechanism of public management.

Key words: public administration, public management, public administration, theories of new public management, neoliberal theory.


Ключові слова


Ключові слова: публічне управління, публічний менеджмент, публічне адміністрування, теорії нового публічного менеджменту, неоліберальна теорія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки / Шкільняк М. М., Мельник А. Ф., Микитюк П. П. та ін. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. Вип. 2. С. 163-174.

Біла С. О. Інституційні та секторальні реформи в Україні: теоретико-методологічний аспект. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право : зб. наукових праць. 2014. Випуск 25. С. 11-19.

Поліщук В. С. Особливості імплементації принципів нового державного менеджменту у країнах континентальної Європи. Вісник національної академії державного управління при Президентові України. 2016. № 3(82). С. 76-82.

Buchanan J. M., Tullock G. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor : University of Michigan Press, 1992. 270 p.

Нуреев P. M. Новая политическая экономия. Научные труды Дон-НТУ. 2011. Вып. 40-1. С. 5-15.

?нститут частной собственности: российский вариант / Гибало Н. П. и др. Кострома : КГУ, 2013. 140 с.

Максутов А. Б. Корпоратизм: к постановке вопроса. Антиномии. 1999. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korporatizm-k-postanovke-voprosa (дата звернення: 13.07.2020).

Алеман, У. фон. Определения политики. Политология : краткий тематический словарь. Москва, ?зд-во МГУ, 1992. 679 с.

Желюк Т. Л. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія. Тернопіль : Крок, 2017. 360 с.

Носков В. А., Михаленок Н. О. Теоретические аспекты институциональных изменений в экономике России. URL: http://www.ssc.smr.ru/ media/journals/izvestia/2020/2020_3_91l_917.pdf (дата звернення: 05.06.2020).

Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. Вопросы экономики. 2004. № 6. С. 104-113.

Желюк Т. Л. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах. Децентралізація в системі регіонального управління : монографія / за наук. ред. д. е. н., проф. А. І. Крисоватого та д. е. н., проф. Є. В. Савельєва. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. С. 57-67.

Libecap G. Distributional Issues in Contracting for Property Rights. Journal of Institutional and Theoretical Economics. 1999. Vol. 145. P. 6-24.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024