ВОЛАТЛЬНІСТЬ ЦІН НА ПРОДУКТ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анна Станіславівна Ягодзінська

Анотація


Ягодзінська А.С. ВОЛАТЛЬНІСТЬ ЦІН НА ПРОДУКТ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ

Мета. Встановлення рівня волатильності цін на продукти харчування в Україні з метою розробки національних та регіональних програм продовольчого забезпечення в рамках реалізації цілей сталого розвитку до 2030 року.

Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є фундаментальні положення формування системи продовольчого забезпечення, сучасна економічна теорія, яка визначає цілі та закономірності сталого розвитку світу та України; наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань забезпечення продовольчої безпеки, державного управління та законодавчого врегулювання даної проблеми.

Методологічну основу дослідження складають діалектичний метод та загальнонаукові і спеціальні методи наукового пізнання. У процесі дослідження використовувались такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (формування принципів, теоретичних узагальнень і висновків); монографічний (вивчення досвіду з проблем продовольчого забезпечення); системного аналізу (визначення причинно-наслідкових зв’язків); елементарно-теоретичного аналізу і синтезу (встановлення закономірностей розвитку). Також у процесі дослідження застосовувались статистичні методи: порівняння, графічний та індексний. За допомогою цих методів проаналізовано стан та динаміку індикаторів цінових коливань на продукти харчування в Україні в цілому та у розрізі територіально-адміністративних одиниць, їх економічні та соціальні наслідки.

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативно-правові акти і програмні документи державних органів України та країн ЄС, офіційні матеріали Кабінету Міністрів України, методичні та статистичні матеріали Державної служби статистики України та відповідних служб і установ інших держав, наукова інформація із всесвітньої комп’ютерної мережі Internet (результати досліджень міжнародних організацій та ФАО), результати особистих досліджень автора. Наукова робота ґрунтується на Порядку денному у галузі сталого розвитку «Україна 2016-2030».

Результати дослідження. Доведено, що за умови збереження встановлених тенденцій досягти цільового значення, передбаченого в Національній доповіді 2017 «Цілі сталого розвитку: Україна» ЦСР2, по споживчих цінах на продукти харчування до 2030 року не вдасться. Крім того, прогнозні значення за фактичними даними значно перевищують цільові.

Наукова новизна результатів дослідження. Вперше в Україні дослідження проводиться на основі показників Національної доповіді 2017 «Цілі сталого розвитку: Україна» відповідно до визначених завдань по ЦСР2 з ув’язкою результатів з можливостями досягнення конкретних цілей сталого розвитку знизити волатильність цін на продукти харчування.

Практична значущість результатів дослідження. Зниження волатильності цін на продовольство матиме позитивні наслідки для усіх учасників продовольчого ланцюга: споживачів, виробників та держави.

Ключові слова: волатильність, індекс, ціна, продукти харчування, Цілі сталого розвитку, Україна.

 

Ягодзинская А.С. ВОЛАТЛЬНОСТЬ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПТАНЯ В УКРАНЕ

Цель. Установление уровня волатильности цен на продукты питания в Украине с целью разработки национальных и региональных программ продовольственного обеспечения в рамках реализации целей устойчивого развития до 2030 года.

Методика исследования. Теоретической основой исследования являются фундаментальные положения формирования системы продовольственного обеспечения, современная экономическая теория, которая определяет цели и закономерности устойчивого развития мира и Украины, научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, государственного управления и законодательного урегулирования данной проблемы.

Методологическую основу исследования составляют диалектический метод, общенаучные и специальные методы научного познания. В процессе исследования использовались такие методы экономических исследований: абстрактно-логический (формирование принципов, теоретических обобщений и выводов); монографический (изучение опыта по проблемам продовольственного обеспечения); системного анализа (определение причинно-следственных связей); элементарно-теоретического анализа и синтеза (установление закономерностей развития). Также в процессе исследования применялись статистические методы: сравнение, графический и индексный. С помощью этих методов проанализированы состояние и динамика индикаторов ценовых колебаний на продукты питания в Украине в целом и в разрезе территориально-административных единиц, их экономические и социальные последствия.

нформационной базой исследования послужили законодательные и нормативно-правовые акты и программные документы государственных органов Украины и стран ЕС, официальные материалы Кабинета Министров Украины, методические и статистические материалы Государственной службы статистики Украины и соответствующих служб и учреждений других государств, научная информация по всемирной компьютерной сети Internet (результаты исследований международных организаций и ФАО), результаты собственных исследований автора. Научная работа основывается на Повестке дня в области устойчивого развития «Украина 2016-2030».

Результаты исследования. Доказано, что при сохранении установленных тенденций достичь целевого значения, предусмотренного в Национальным докладом 2017 «Цели устойчивого развития Украины» ЦСР2, по потребительским ценам на продукты питания к 2030 году не удастся. Кроме того, прогнозные значения по фактическим данным значительно превышают целевые.

Научная новизна результатов исследования. Впервые в Украине исследование проводится на основе показателей Национального доклада 2017 «Цели устойчивого развития Украины» в соответствии с определенными заданиями по ЦСР2 с увязкой результатов с возможностями достижения конкретных целей устойчивого развития – снизить волатильность цен на продукты питания.

Практическая значимость результатов исследования. Снижение волатильности цен на продовольствие будет иметь положительные последствия для всех участников продовольственной цепи: потребителей, производителей и государства.

Ключевые слова: волатильность, индекс, цена, продукты питания, Цели устойчивого развития, Украина.

 

Yahodzinska A.S. FOOD PRICE VOLATILITY IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to establish the level of food price volatility in Ukraine in order to develop national and regional food security programs in the framework of the 2030 sustainable development goals.

Methodology of research. The theoretical basis of the study are the fundamental provisions of the food system, modern economic theory, which defines the goals and patterns of sustainable development of the world and Ukraine, scientific works of domestic and foreign scientists on food security, public administration and legislative settlement of this problem.

The methodological basis of the study is the dialectical method and general and special methods of scientific knowledge. The following methods of economic research are used in the research process: abstract and logical (formation of principles, theoretical generalizations and conclusions); monographic (study of experience in food security); system analysis (determination of causal relationships); elementary-theoretical analysis and synthesis (establishment of patterns of development). Also in the process of research statistical methods are used: comparison, graphical and index. Using these methods, the state and dynamics of indicators of price fluctuations for food in Ukraine as a whole and in terms of territorial and administrative units, their economic and social consequences are analysed.

The information base of the study is legislative and regulatory acts and program documents of state bodies of Ukraine and EU countries, official materials of the Cabinet of Ministers of Ukraine, methodical and statistical materials of the State Statistics Service of Ukraine and relevant services and institutions of other countries, scientific information from the world computer network Internet (research results of international organizations and FAO), the results of personal research of the author. Scientific work is based on the Agenda in the field of sustainable development "Ukraine 2016-2030".

Findings. It is proved that if the established trends are maintained, it will not be possible to reach the target set in the National Report 2017 “Sustainable Development Goals: Ukraine” of CSW2 at consumer prices for food by 2030. In addition, the forecast values according to actual data significantly exceed the target.

Originality.  For the first time in Ukraine, the study is conducted on the basis of the indicators of the National Report 2017 "Sustainable Development Goals: Ukraine" in accordance with the identified objectives of CSW2, linking the results with the ability to achieve specific sustainable development goals – to reduce food price volatility.

Practical value.  Reducing food price volatility will have positive consequences for all actors in the food chain: consumers, producers and the state.

Key words: volatility, index, price, food, Sustainable Development Goals, Ukraine.

 


Ключові слова


Ключові слова: волатильність, індекс, ціна, продукти харчування, Цілі сталого розвитку, Україна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар О. В. Функціонування ринку зерна України в умовах волатильності світових цін. Наука й економіка. 2014. Вип. 4. С. 80-86.

Валінкевич Н. Причини та аналіз волатильності цін на продовольство: наслідки для модернізації підприємств. Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. Вип. 1. С. 54-64.

Майстро С. В., Олійник В. О. Державне регулювання національної продовольчої безпеки в умовах глобального підвищення цін на продукти харчування. Теорія та практика державного управління. 2011. Вип. 3. С. 8-14.

Сус Л. М. Державне регулювання цін на продовольчі товари. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. 2015. Вип. 23. С. 304-316.

Осіпова Л. В. Державне регулювання цін на продовольчі товари. Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2015. Вип. 730-731. С. 33-36.

Панкратова Л. Л. Структурні особливості формування ціни на молоко в продовольчому ланцюгу. Економіка і прогнозування. 2013. № 3. С. 116-123.

Коваленко О. В., Славов В. П., Шубенко О. І. Формування ринкової ціни продукції переробки молока. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 22-28.

Сіра Ю. В. Фактори формування ціни на молоко та молочні продукти. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. 2014. № 2. С. 72-77.

Яворська Т. І., Загнітко Л. А. Вплив витрат і ціни реалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону. Економіка АПК. 2015. № 6. С. 53-59.

Степасюк Л. М., Тітенко З. М. Економічні аспекти формування ціни на молоко. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2018. Вип. 30(2). С. 24-28.

Рубан С. Ю., Федота О. М., Даншин В. О., Мітіогло Л. М. Досвід та перспективи ціноутворення на молоко (Україна та світові тенденції). Аграрна наука та харчові технології. 2017. Вип. 1. С. 148-158.

Возна М. О. Моніторинг цін на картоплю та основні фактори впливу на їх рівень. Картоплярство України. 2013. № 1-2. С. 59-63.

Лещенко Л. О. Фактори ціноутворення на овочевому ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 75-78.

Яснолоб І. О. Особливості встановлення ціни на плодоовочеву продукцію. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2013. № 1. С. 346-348.

Сало І. А. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на ринку плодів і ягід в Україні. Садівництво. 2016. Вип. 71. С. 174-180.

Колокольчикова І. В. Ціна в системі ринкових характеристик плодово-ягідної продукції. Інноваційна економіка. 2019. № 7-8. С. 21-26.

Жарко І. В., Мазепа Т. С., Смокова Л. М. Методологія ціноутворення в роздрібній торгівлі продовольчими товарами. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. Вип. 1. С. 194-202.

Безгінова Л. І., Филипенко О. М., Мелушова І. Ю. Обґрунтування цінової політики підприємства роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. Вип. 1. С. 248-255.

Кушнір Т. Б. Цінова ситуація на продовольчому ринку: очима споживача, виробника, торговельного посередника. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2009. Вип. 1(1). С. 534-541.

Смольнякова Н. М., Волосов А. М. Цінова ситуація на продовольчому ринку України. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип. 1(1). С. 323-331.

Колісніченко І. О., Сус Л. М. Моніторинг і механізми забезпечення стабільної цінової ситуації на продовольчому ринку. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2014. Вип. 22. С. 284-287.

Євтушенко В. А., Кудінова М. М., Давиденко А. М. Маркетингові дослідження цінової політики ринку продовольчого рітейлу України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2018. Вип. 29(1). С. 140-145.

Дзюбенко Н. О. Прогностична методика ціноутворення на ринку продовольчої продукції України. Молодіжний економічний дайджест. 2014. № 1(1). С. 88-95.

Майовець Є. Й., Сенишин О. С. Використання методики індексного аналізу у процесі ціноутворення на ринку вітчизняної продовольчої продукції. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2016. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_14 (дата звернення: 21.12.2019).

Шукалович В. Ф. Аналіз динаміки зміни цін у продовольчих маркетингових ланцюгах в Україні. Економічний аналіз. 2013. Т. 14(1). С. 176-183.

Національна доповідь 2017 «Цілі сталого розвитку: Україна» / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (дата звернення: 21.12.2019).

Україна у цифрах / Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 22.12.2019).

Бабич М. М. Типи та критерії коротких ланцюгів постачання. Інноваційна економіка. 2018. № 1-2. С. 108-113.

Kotykova O., Babych M. Limitations in availability of food in Ukraine as a result of loss and waste. Oeconomia Copernicana. 2019. Vol 10. No. 1. Р. 153-172. DOI 10.24136/oc.2019.008.

Kotyková O., Babych M. Economic Impact of Food Loss and Waste. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 2019. Vol. 11. No. 3. P. 57-71. DOI 10.7160/aol.2019.110306.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024